Aansluitcode gas LNB

Geldend van 26-05-2018 t/m heden

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, kenmerk ACM/DE/2016/202158, houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet (Aansluitcode gas LNB)

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 12f, eerste lid van de Gaswet;

Besluit:

1. Algemene bepalingen

1.1. Werkingssfeer en Definities

1.1.1

Deze Aansluitcode gas LNB bevatten de voorwaarden met betrekking tot de wijze waarop de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en een direct aangeslotene de aansluiting en het landelijk gastransportnet technisch en operationeel compatibel laten zijn en blijven, zodanig dat de gasinstallatie van de direct aangeslotene veilig aan het landelijk gastransportnet verbonden is en blijft, en het gas in de aansluiting overeenkomstig de Meetcode gas LNB kan worden gemeten en op gecontroleerde wijze aan het landelijk gastransportnet kan worden onttrokken. Deze Aansluitcode gas LNB beogen de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van de aansluiting te waarborgen en het milieu te ontzien.

1.1.2

Begrippen, die in de Gaswet of de Begrippencode gas zijn gedefinieerd, hebben de in de Gaswet of Begrippencode gas gedefinieerde betekenis.

1.2. Leverings- aansluit- en transportovereenkomst

1.2.1

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet stelt alleen gas via de aansluiting beschikbaar indien aan de beschikbaarstelling een leverings- aansluit- en een transportovereenkomst ten grondslag liggen en een erkende programmaverantwoordelijke de programmaverantwoordelijkheid draagt.