Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit DJZ Defensie 2016

Geldend van 01-05-2016 t/m heden

Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit DJZ Defensie 2016

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • bewindspersoon:

  de Minister van Defensie;

 • mandaat:

  de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon besluiten te nemen;

 • volmacht:

  de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • machtiging:

  de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2. Plaatsvervangend directeur en adjunct directeur

Aan de plaatsvervangend directeur en de adjunct directeur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge artikel 2 van het Subtaakbesluit DJZ Defensie 2016 tot hun werkterrein behoren.

Artikel 3. Cluster wet- en regelgeving

Aan de senior-medewerkers van het cluster wet- en regelgeving wordt mandaat verleend tot het afdoen en ondertekenen van stukken in verband met de uitvoering van de Wet Raadgevend referendum.

Artikel 4. Cluster civielrecht

Aan de senior-medewerkers van het cluster civielrecht wordt machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge artikel 6, onder h, van het Subtaakbesluit DJZ Defensie 2016 tot hun werkterrein behoren.

Artikel 5. Cluster bestuurs-, straf- en tuchtrecht

Aan de senior-medewerkers van het cluster bestuurs-, straf- en tuchtrecht wordt machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge artikel 7, onder f, van het Subtaakbesluit DJZ Defensie 2016 tot hun werkterrein behoren.

Artikel 6. Voorleggen aan Directeur Juridische Zaken

De functionaris, bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5, maakt geen gebruik van de aan hem verleende bevoegdheden in gevallen waarin de rechtshandeling of andere handeling van een zodanig gewicht is dat deze redelijkerwijs door de Directeur Juridische Zaken dient te worden verricht.

Artikel 7. Intrekking oude regeling

Het Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit DJZ 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 9. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit DJZ Defensie 2016.

Het besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 april 2016

De Directeur Juridische Zaken,

J.J.F. Versluijs

Terug naar begin van de pagina