Beleidsregel invoervergunningen voor jachttrofeeën

Geldend van 05-05-2016 t/m heden

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 2 mei 2016, nr. WJZ/16068109, betreffende invoervergunningen voor jachttrofeeën

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4 van Verordening (EG) nr. 338/97 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG L 61);

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Aanvragen van invoervergunningen als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) nr. 338/97 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG L 61) voor na 28 april 2016 verkregen jachttrofeeën afkomstig van de soorten, genoemd in bijlage A bij verordening (EG) nr. 338/97, van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG L 61), en de soorten, genoemd in bijlage XIII bij verordening (EG) nr. 865/2006, houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG L 166), worden afgewezen.

Artikel 2

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze,

overeenkomstig het door de staatssecretaris genomen besluit:

J.P. Hoogeveen

Directeur-Generaal Agro en Natuur

Terug naar begin van de pagina