Ondermandaat SZW

[Regeling vervallen per 01-07-2016.]
Geldend van 04-05-2016 t/m 30-06-2016

Besluit van de kwartiermaker van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van 20 april 2016 houdende de verlening van ondermandaat en machtiging subsidies SZW (Ondermandaat SZW)

De kwartiermaker van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen,

Gelet op het Mandaat- en machtigingsbesluit DUS-I subsidies SZW 2016;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2016]

Aan de middenmanager VWS subsidies wordt met betrekking tot de uitvoering van nationale subsidies ondermandaat en machtiging verleend:

  • a. tot het nemen van besluiten namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • b. tot het ondertekenen van besluiten, welke besluiten zijn genomen door of namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • c. tot het verrichten van de benodigde werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering, waaronder machtiging tot het geven van de opdracht aan het Financieel Dienstencentrum van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om betalingen aan subsidieontvangers te verrichten.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De kwartiermaker van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen,

P. Terlouw

Terug naar begin van de pagina