Beleidsregel ontheffing samenstellingsverklaring 2016

Geldend van 29-04-2016 t/m heden

Beleidsregel 2016 voor de beoordeling van verzoeken van notarissen om een ontheffing van de verplichting om een samenstellingsverklaring te verstrekken bij het indienen van kwartaalcijfers over het derde kwartaal 2016 tot en met het vierde kwartaal 2017 (Beleidsregel ontheffing samenstellingsverklaring 2016)

De voorzitter van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht,

Gelet op artikel 2, lid 5 en 6 van de Regeling op het notarisambt,

Gelet op het goedkeurende besluit van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht van 18 april 2016;

Besluit:

Paragraaf 1. Inleiding

Notarissen zijn op grond van artikel 2, lid 5 van de Regeling op het notarisambt (Rna) verplicht kwartaalcijfers bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in te dienen. De kwartaalcijfers dienen te worden voorzien van een samenstellingsverklaring van een accountant. Op grond van artikel 2, lid 6 van de Rna kan het BFT ontheffing verlenen van de verplichting om een samenstellingsverklaring te verstrekken bij de kwartaalcijfers.

Paragraaf 2. Voorwaarden ontheffing samenstellingsverklaring

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing voor de periode van het derde kwartaal 2016 tot en met het vierde kwartaal 2017, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1. Het resultaat voor belasting (plus de managementfee) volgens de jaarcijfers 2015 en 4e kwartaalcijfers 2015 zoals opgenomen in de verslagstaten is aan elkaar gelijk dan wel het verschil bedraagt maximaal € 10.000. Indien er echter sprake is van een verschil van meer dan € 10.000, dan mag dit verschil niet meer bedragen dan 10% van het resultaat voor belasting (plus de managementfee) volgens de jaarcijfers 2015. Bovendien moet voor dit verschil bij het verzoek om ontheffing een acceptabele verklaring worden gegeven.

 • 2. Bij de jaarrekening over 2015 is een goedkeurende controleverklaring zonder een verplicht toelichtende paragraaf over de continuïteit afgegeven dan wel bij een kleine notarisorganisatie is een goedkeurende beoordelingsverklaring afgegeven zonder een verplicht toelichtende paragraaf over de continuïteit.

 • 3. Over 2015 zijn alle in te dienen financiële kantoorgegevens tijdig (al dan niet met uitsteltermijn) ingediend.

 • 4. De financiële positie voldoet ten minste aan de onderstaande minimum criteria:

  • a. De liquiditeit dient volgens de jaarcijfers 2015 ten minste 1,15 te zijn;

   Onder de liquiditeitsratio wordt de verhouding verstaan tussen enerzijds het onderhanden werk + de overige vlottende activa + de liquide middelen en anderzijds de kortlopende schulden. De ratio wordt berekend exclusief de vordering/schuldverhouding met de eigenaren van het notariskantoor.

  • b. De solvabiliteit dient volgens de jaarcijfers 2015 ten minste 20% te zijn;

   De solvabiliteitsratio betreft de verhouding tussen enerzijds het eigen vermogen en anderzijds het balanstotaal volgens de verslagstaat.

  • c. Het praktijkinkomen dient volgens de jaarcijfers 2015 ten minste € 60.000 per notaris per jaar te zijn;

   Het praktijkinkomen blijkt uit de verslagstaat.

  • d. De bewaringspositie dient over het gehele jaar 2015 én 2016 (tot het moment van indiening van het ontheffingsverzoek) nihil dan wel positief te zijn.

Paragraaf 3. Aanvraag

Naast de onder paragraaf 2 genoemde voorwaarden geldt als voorwaarde dat een ontheffing voor het derde kwartaal 2016 tot en met het vierde kwartaal 2017 vóór 1 juni 2016 moet worden aangevraagd via het daartoe bestemde ‘formulier Ontheffing samenstellingsverklaring 2016’. Slechts wanneer sprake is van een gebroken boekjaar kan het verzoek ook later worden ingediend, met dien verstande dat de termijn van indiening wordt verlengd met de maanden waarop het boekjaar later eindigt. Indien het boekjaar bijvoorbeeld eindigt op 30 april 2016, houdt dit in dat het verzoek moet worden ingediend vóór 1 oktober 2016.

Het aanvraagformulier wordt ter beschikking gesteld via de website van het BFT. Het verzoek om ontheffing dient via het e-mailadres ontheffing2016@bureauft.nl dan wel via het postadres van het BFT te worden ingediend. Er kan alléén een ontheffing worden aangevraagd voor de gehele periode van het derde kwartaal 2016 tot en met het vierde kwartaal 2017.

Paragraaf 4. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de datum van publicatie.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffing samenstellingsverklaring 2016.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Utrecht, 19 april 2016

Bureau Financieel Toezicht

de voorzitter van het bestuur,

A. Hammerstein

Terug naar begin van de pagina