Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties

Geraadpleegd op 16-06-2024.
Geldend van 15-05-2019 t/m 31-08-2021

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 22 april 2016, nr. WJZ/16042425, tot instelling van de Commissie bijzondere situaties (Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • commissie: de Commissie bijzondere situaties;

 • de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • de Onafhankelijke Raadsman: de in opdracht van de minister werkzame Onafhankelijke Raadsman.

Artikel 2

 • 1 Er is een Commissie bijzondere situaties.

 • 2 De commissie heeft tot taak het geven van adviezen over hulp aan benadeelden in schrijnende situaties:

  • a. naar aanleiding van schade als gevolg van aardbevingen door gaswinning in de provincie Groningen;

  • b. als gevolg van versterkingsmaatregelen.

Artikel 3

De commissie meldt de benadeelde binnen 8 weken nadat een aanvraag is gedaan of de aanvraag in behandeling wordt genomen.

Artikel 4

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn herbenoembaar. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3 De voorzitter en de andere leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

 • 4 De Onafhankelijke Raadsman kan de vergaderingen van de commissie bijwonen teneinde de commissie te adviseren.

Artikel 5

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6

Aan de voorzitter en de andere leden van de commissie wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 17, trede 10 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,1.

Artikel 7

Ter gelegenheid van de instelling van de commissie worden voor een periode van drie jaar tot lid van de commissie benoemd:

 • a. mw. J.G. Vlietstra, te Winschoten, tevens voorzitter;

 • b. mw. ing. E. ten Brink-de Vries, te Zuidhorn;

 • c. mw. E.I. van Leeuwen-Seelt, te Loon.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 22 april 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Naar boven