Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie

Geldend van 01-05-2016 t/m heden

Wet van 20 april 2016 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269) (Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is enkele bepalingen over douane in de Algemene douanewet, de Aanbestedingswet 2012, de Mijnbouwwet, de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens, de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op de accijns, de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Meetbrievenwet 1981, de Wet vervoer over zee, de Warenwet en de Opiumwet aan te passen in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269), de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2015, L 343) en de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2015, L 343);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Financiën

Slotbepalingen

Artikel XV

  • 1 De ingevolge deze wet gewijzigde wetten alsmede de daarop berustende bepalingen blijven – met inbegrip van bepalingen van overgangsrecht – en onverlet artikel 286, derde lid, van het Douanewetboek van de Unie – van toepassing zoals zij golden onmiddellijk voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze wet voor zover zij betrekking hebben op:

    • a. de heffing van belastingen en rechten bij invoer waarvan de feiten die aanleiding geven tot het ontstaan van de verschuldigdheid van die belastingen en rechten bij invoer zich hebben voorgedaan vóór de dag van de inwerkingtreding van deze wet;

    • b. strafbare feiten en feiten die aanleiding kunnen zijn tot het opleggen van een bestuurlijke boete welke zich hebben voorgedaan vóór de dag van de inwerkingtreding van deze wet.

  • 2 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overgang naar het gebruik van het volledig van toepassing worden van de bepalingen van de Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269), de daarop berustende EU-rechtshandelingen en de daarmee verband houdende procedures.

Artikel XVI

  • 1 Beschikkingen die vóór inwerkingtreding van deze wet zijn genomen op grond van bepalingen bij of krachtens de Algemene douanewet worden tot wederopzegging, doch uiterlijk tot en met 1 mei 2019, aangemerkt als te zijn genomen op grond van de bepalingen bij of krachtens de bepalingen van de Algemene douanewet zoals die wet luidt na inwerkingtreding van deze wet.

  • 2 Bij ministeriële regeling kunnen nadere overgangsbepalingen worden gesteld die noodzakelijk zijn in verband met de inwerkingtreding van deze wet.

Artikel XVIII

Deze wet wordt aangehaald als: Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 20 april 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

E.D. Wiebes

Uitgegeven de achtentwintigste april 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina