Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016

Geldend van 20-07-2016 t/m heden

Besluit van 31 maart 2016, houdende regels inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing (Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 december 2015, 874753-144568-VGP;

Gelet op Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de Commissie (PbEU 2013, L 181), alsmede op de artikelen 13 en 14 van de Warenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 januari 2016, nr. W13.15.0432/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 maart 2016, 874747-144568-VGP;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Het is verboden te handelen in strijd met de voorschriften die gesteld zijn bij of krachtens de artikelen 4, eerste en tweede lid, 6, eerste lid, 9, eerste lid, tweede lid, eerste alinea, derde lid, en vijfde lid, 10, eerste lid en tweede lid, eerste alinea, 11, eerste lid en tweede lid, eerste alinea, en 15, eerste, vierde, vijfde en zevende lid, van verordening (EU) 609/2013.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 31 maart 2016

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Uitgegeven de zesentwintigste april 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina