Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vervanging examenprogramma’s [...] Organisatie havo en vwo door Bedrijfseconomie havo en vwo)

Geldend van 01-08-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april 2016, nr 919669, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vervangen van de examenprogramma’s Management & Organisatie havo en vwo door Bedrijfseconomie havo en vwo

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van het Eindexamenbesluit VO;

Besluit:

Artikel I. Wijziging regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs

[Red: Wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.]

Artikel II. Overgangsbepalingen

De Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs, zoals die luidde vóór de inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing:

  • a. tot en met het schooljaar 2019–2020 voor leerlingen die op 1 augustus 2018 zijn toegelaten tot het vijfde leerjaar havo;

  • b. tot en met het schooljaar 2020–2021 voor leerlingen die op 1 augustus 2018 zijn toegelaten tot het vijfde of zesde leerjaar vwo;

  • c. in het schooljaar 2018–2019 voor havo-leerlingen die in dat schooljaar examen doen op grond van artikel 37a van het Examenbesluit VO; en

  • d. in de schooljaren 2018–2019 en 2019–2020 voor vwo-leerlingen die in die schooljaren examen doen op grond van artikel 37a van het Examenbesluit VO.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina