Besluit vaststelling selectielijst archieven Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en voorgangers

Geldend van 27-04-2016 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst archieven Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en voorgangers

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUITEN:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de nog niet overgedragen archiefbescheiden van zijn voorgangers de MID (Marine Inlichtingendienst (1941–1944), Marine Intelligentiedienst (1946-1947), Militaire Inlichtingendienst van de landmacht (1949–1972), Militaire Inlichtingendienst (1987–2003), Landmacht Inlichtingendienst (LAMID), Luchtmacht Inlichtingendienst (LUID) en Marine Inlichtingendienst (MARID) vanaf 1945’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Tevens wordt de ‘generieke selectielijst voor de archiefbescheiden van het ministerie van Defensie vanaf 1945’ (vastgesteld bij besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Defensie, nr. NA/14/13082 d.d. 17 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant nr. 5937, d.d. 5 maart 2014) vastgesteld voor de MIVD en in artikel 1 genoemde voorgangers voor die archiefbescheiden die vallen buiten de reikwijdte van de in artikel 1 genoemde selectielijst.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 25 maart 2016

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

De

Minister

van Defensie,
namens deze,

De secretaris-generaal, wnd.

M. Gazenbeek

Bijlage

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina