Besluit verlenen mandaat en volmacht aan APG Service Partners B.V. voor uitvoering Regeling voor substantieel bezwarende functies

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Besluit tot het verlenen van mandaat en volmacht aan APG Service Partners B.V. ter zake van de uitvoering van Regeling voor substantieel bezwarende functies

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op de artikelen 10:4 en 10:12 Algemene wet bestuursrecht

Besluit

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • Minister: Minister voor Wonen en Rijksdienst;

  • Opdrachtnemer: APG Service Partners B.V.;

  • Opdrachtgever: De Staat der Nederlanden, in casu, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk, Directie Organisatie- en Personeelsbeleid;

  • Regeling: Regeling substantieel bezwarende functies.

Artikel 2

  • 1 Opdrachtnemer is bevoegd om namens de Minister al die besluiten te nemen die Opdrachtgever bij of krachtens de Regeling bevoegd is te nemen.

  • 2 Opdrachtnemer is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de Regeling namens de Minister te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg.

  • 3 Opdrachtnemer is bevoegd om inzake de uitvoering van de Regeling namens de Minister in rechte op te treden en tegen rechterlijke uitspraken hoger beroep of cassatie in te stellen, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie. Indien het een zaak betreft met een kennelijk aanmerkelijk financieel of rechtspositioneel belang, oefent Opdrachtnemer deze bevoegdheid niet uit dan na verkregen instemming van de Minister en in voorkomend geval de ex-werkgever van de wederpartij in de desbetreffende zaak. Opdrachtnemer is in dat geval wel bevoegd om vooruitlopend hierop zo nodig voorlopig hoger beroep of cassatie in te stellen.

Artikel 3

Opdrachtnemer is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de Regeling namens de Staat der Nederlanden privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 4

Opdrachtnemer is niet bevoegd om zelfstandig verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet nationale ombudsman, dan wel verzoeken van gelijksoortig karakter, voor zover die verband houden met de uitvoering van de Regeling, namens de Minister af te handelen.

Dergelijke zaken worden door Opdrachtnemer inhoudelijk voorbereid en formeel door de Minister afgehandeld.

Artikel 5

Opdrachtnemer is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat en het doorverlenen van volmacht aan bij Opdrachtnemer in dienst zijnde functionarissen. Opdrachtnemer doet daarvan mededeling aan de Minister.

Artikel 6

  • 1 Opdrachtnemer rapporteert ieder kwartaal aan de Minister over de uitvoering van zijn bevoegdheden als omschreven in artikel 2.

  • 2 Ingeval er op grond van artikel 2, tweede lid, wordt beslist op een bezwaarschrift waarbij kennelijk een aanmerkelijk financieel of rechtspositioneel belang in het geding is, vindt in afwijking van het eerste lid rapportage onverwijld plaats.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina