Besluit elektronische deponering handelsregister

Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 13-12-2016 t/m 31-12-2022

Besluit van 14 april 2016, houdende regels in verband met de deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg (Besluit elektronische deponering handelsregister)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 15 februari 2016, nr. WJZ / 16020769;

Gelet op artikel 19a van de Handelsregisterwet 2007;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 maart 2016, nr. W15.16.0028/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 11 april 2016, nr. WJZ / 16051186;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • boekjaar: boekjaar als bedoeld in artikel 10a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

  • SBR: Standard Business Reporting, een nationale standaard voor de digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages waarmee door middel van een gemeenschappelijke rapportagetaal gegevens eenmalig op een gestandaardiseerde wijze worden vastgelegd waardoor zij eenvoudig hergebruikt kunnen worden voor verschillende rapportages;

  • uitgevende instelling: uitgevende instelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

Artikel 2

Artikel 3

Dit besluit is van toepassing op de bescheiden die op grond van artikel 394 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bij het handelsregister gedeponeerd worden.

Artikel 4

Artikel 2 is niet van toepassing op:

Artikel 5

  • 1 De Kamer van Koophandel stelt een online service zelf deponeren jaarrekening beschikbaar aan rechtspersonen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, die het mogelijk maakt de bescheiden, bedoeld in artikel 3, langs elektronische weg via SBR bij het handelsregister te deponeren.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit elektronische deponering handelsregister.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 14 april 2016

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Uitgegeven de vijfentwintigste april 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Naar boven