Besluit aanwijzing toezichthouders Wet implementatie Nagoya Protocol

Geldend van 23-04-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 31 maart 2016, nr. WJZ/15163191, tot aanwijzing toezichthouders en nationaal contactpunt Wet implementatie Nagoya Protocol

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4, eerste lid en vierde lid, onderdeel a, van de Wet implementatie Nagoya Protocol;

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet implementatie Nagoya Protocol zijn belast de ambtenaren, werkzaam bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 2

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland van Wageningen UR is het nationaal contactpunt voor toegang en verdeling van voordelen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet implementatie Nagoya Protocol.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet implementatie Nagoya Protocol.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 31 maart 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Terug naar begin van de pagina