Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte vollegrondsteelt van bos-en [...] rozen, coniferen en heesters tegen straatgras, 2016

[Regeling vervallen per 30-07-2016.]
Geldend van 22-04-2016 t/m 29-07-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 8 april 2016, nr. 16052648, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de onbedekte vollegrondsteelt van bos-en haagplantsoenen, vruchtbomen en onderstammen, rozen, coniferen en heesters tegen straatgras (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de in de onbedekte vollegrondsteelt van bos-en haagplantsoenen, vruchtbomen en onderstammen, rozen, coniferen en heesters tegen straatgras, 2016)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 30-07-2016]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Centurion Plus ter bescherming van de onbedekte vollegrondsteelt van bos-en haagplantsoenen, vruchtbomen en onderstammen, rozen, coniferen en heesters tegen straatgras (Poa annua).

Artikel 2

[Vervallen per 30-07-2016]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 30-07-2016]

Dit besluit treedt in werking op de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op 30 juli 2016.

Artikel 4

[Vervallen per 30-07-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte vollegrondsteelt van bos-en haagplantsoenen, vruchtbomen en onderstammen, rozen, coniferen en heesters tegen straatgras, 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Bijlage : Wettelijk gebruiksvoorschrift Centurion Plus 14300 N

[Vervallen per 30-07-2016]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 30-07-2016]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst behandeling of behandeling na uitplanten in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Onbedekte vollegronds teelt van bos-en haagplantsoenen, vruchtbomen en -onderstammen, rozen, coniferen en heesters

straatgras1

2 l/ha

1

1Poa annua

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 30-07-2016]

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/ insecten en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van de onderstaande maatregelen:

  • Lage spuitboomhoogte (30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met minimaal 50% drift reducerende spuitdoppen + kantdop + luchtondersteuning; of

  • Lage spuitboomhoogte (30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met Venturidop + kantdop + 1,0 meter teeltvrije zone (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de perceelsgrens); of

  • Sleepdoek in combinatie met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen; of

  • Overkapte beddenspuit

Alleen in te zetten op die plaatsen waar straatgras achterblijven in groei veroorzaakt.

Overig

[Vervallen per 30-07-2016]

Het verdient aanbeveling middels een proefbespuiting vast te stellen of het te behandelen gewas of ras geen schade ondervindt.

Met name de gewassen maïs en granen zijn zeer gevoelig voor de stof clethodim. Met deze gewassen in de directe nabijheid dient bij bespuiting van het te behandelen perceel elke mate van drift naar genoemde gewassen te worden vermeden.

Terug naar begin van de pagina