Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (invoering examenprogramma’s [...] en cultuur vwo en Chinese taal en cultuur vwo (elementair))

[Regeling vervallen per 01-08-2018.]
Geldend van 22-04-2016 t/m 31-07-2018

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april 2016, nr. VO/851491, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met de invoering van de examenprogramma’s Chinese taal en cultuur vwo en Chinese taal en cultuur vwo (elementair)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit VO;

Besluit:

Artikel II. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-08-2018]

In het schooljaar 2017–2018 wordt voor de eerste maal gelegenheid geboden tot het afleggen van het examen Chinese taal en cultuur vwo of Chinese taal en cultuur vwo (elementair).

Artikel III. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina