Wijzigingswet Zorgverzekeringswet (structureel regelen bekostiging anonieme e-mental [...] anonieme financiering zorg aan ernstig bedreigde cliënten)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2021.]
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wet van 30 maart 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bekostiging van eerstelijns psychologische zorg ten behoeve van anonieme verzekerden en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten te regelen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VA

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt in overeenstemming met Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst binnen twee jaar na inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 30 maart 2016

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Uitgegeven de tweeëntwintigste april 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina