Wijzigingsregeling Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten, enz.

Geldend van 20-04-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 april 2015, nr. WJZ/16006190, houdende wijziging Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten, Regeling erkende keurders meetinstrumenten, Regeling metrologische merktekens en Regeling meetreservoirs, vloeistofhoogtemeters en discontinue brandstofmeters

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Metrologiewet;

Gelet op de artikelen 8, 11, 14, 21 en 22 van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers;

Besluit:

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Regeling meetreservoirs, vloeistofhoogtemeters en discontinue brandstofmeters.]

Artikel V

Gasmeters, volumeherleidingsinstrumenten, kilowattuurmeters, vloeistofmeetinstallaties, automatische weeginstrumenten, taxameters, multidimensionale meetinstrumenten en warmtemeters die onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling rechtmatig worden gebruikt, worden geacht te voldoen aan de Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 april 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina