Mandaatregeling DGVZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013

[Regeling vervallen per 22-04-2016 met terugwerkende kracht tot en met 01-02-2016.]
Geldend van 22-02-2013 t/m 31-01-2016

Regeling van de directeur-generaal Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 31 januari 2013, nr. 2013-0000041422, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur-generaal ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling DGVZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013)

Artikel 1

[Vervallen per 22-04-2016]

 • 1 Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatregeling hoofden clusters Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 aan de directeur-generaal Vreemdelingenzaken verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun directie, dienst, bureau of secretariaat betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. het hoofd van het bureau Directeur-generaal Vreemdelingenzaken;

  • b. het hoofd van het bureau Regie en besturing;

  • c. de directeur van de directie Migratiebeleid;

  • d. de directeur van de programmadirectie Identiteitsmanagement en Immigratie;

  • e. de algemeen directeur van de dienst Terugkeer en Vertrek;

  • f. de hoofddirecteur van de baten-lastendienst Immigratie- en Naturalisatiedienst;

  • g. het hoofd van het secretariaat van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken;

  • h. het hoofd van het secretariaat van de Commissie Integraal Toezicht terugkeer.

 • 2 [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.]

Artikel 2

[Vervallen per 22-04-2016]

Als hoofd van dienst in de zin van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ten aanzien van de onder hen ressorterende ambtenaren, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 22-04-2016]

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij deze regeling voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

[Vervallen per 22-04-2016]

Aan de directeur-generaal blijft voorbehouden:

 • a. de bevoegdheid om beslissingen te nemen inzake aanstelling, bevordering en ontslag van alsmede treffen van disciplinaire maatregelen jegens ambtenaren op managementfuncties van schaal 14 en hoger direct onder het niveau van het hoofd van de directie of dienst;

 • b voor zover het de verlening van ondermandaat aan de in artikel 1, eerste lid, onderdelen a tot en met d en g en h genoemde ambtenaren betreft, de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies.

Artikel 6

[Vervallen per 22-04-2016]

De in artikel 1, eerste lid, onderdelen e en f, genoemde ambtenaren worden aangewezen om de bevoegdheid tot het nemen van besluiten inzake financieel beheer en het nemen van rechtspositionele besluiten verder dan één hiërarchisch niveau door te geven.

Artikel 7

[Vervallen per 22-04-2016]

 • 1 Deze regeling, met uitzondering van artikel 1, tweede lid, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 november 2012.

 • 2 Artikel 1, tweede lid, van deze regeling treedt in werking op een bij regeling van de directeur-generaal Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie te bepalen tijdstip.

Artikel 8

[Vervallen per 22-04-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling DGVZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Bijlage 1 en 2 bij dit besluit liggen bij het ministerie ter inzage.

De

directeur-generaal Vreemdelingenzaken

van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

L. Mulder.

Bijlage 1

[Vervallen per 22-04-2016]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.]

Bijlage 2

[Vervallen per 22-04-2016]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.]

Terug naar begin van de pagina