Wijzigingsbesluit Besluit donorregister

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Besluit van 31 maart 2016, houdende wijziging van het Besluit donorregister

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 februari 2016, kenmerk 885236-145377-WJZ;

Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op de orgaandonatie;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 2 maart 2016, No.W13.16.0027/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 maart 2016, nummer 945369-145377-WJZ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Vóór 1 juli 2016 aan ingezetenen als bedoeld in de Wet basisregistratie personen toegezonden donorformulieren en donorformulieren die vóór deze datum in omloop waren, kunnen ook na inwerkingtreding van dit besluit worden gebruikt om in het donorregister aantekening te maken van de wilsbeschikking van betrokkene omtrent het verwijderen van organen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 31 maart 2016

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Uitgegeven de tweeëntwintigste april 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina