Instellingsbesluit Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het ETD stelsel

Geldend van 14-02-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 14 april 2016, nr. WJZ/16008896, tot instelling van de Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het ETD-stelsel

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. commissie: de Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het ETD-stelsel;

 • c. het stelsel: Het stelsel voor elektronische toegangsdiensten;

 • d. afsprakenstelsel: het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten als bedoeld in het Instellingsbesluit besturing elektronische toegangsdiensten.

Artikel 2

 • 1 Er is een Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het stelsel.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. het adviseren van de minister over de toetreding of uittreding van partijen tot het stelsel;

  • b. het adviseren van de minister over het optreden tegen toegetreden partijen die zich niet houden aan het afsprakenstelsel;

  • c. het adviseren van de minister over het optreden bij incidenten die de betrouwbaarheid en veiligheid van het stelsel ernstig bedreigen of kunnen bedreigen.

Artikel 3

De commissie adviseert de Minister:

 • a. binnen één maand na ontvangst van een door het secretariaat voorbereid dossier over toetreding door een partij tot het stelsel;

 • b. binnen één maand na ontvangst van een door het secretariaat voorbereid dossier over wijziging of voorgenomen wijziging in de dienstverlening of de rechtspersoon van een partij die is toegetreden tot het stelsel;

 • c. binnen één maand na ontvangst van een door het secretariaat voorbereid dossier inzake uittreding of voorgenomen uittreding uit het stelsel, dan wel de gehele of gedeeltelijke beëindiging van de dienstverlening of rechtspersoon van een partij die is toegetreden tot het stelsel;

 • d. binnen één maand na ontvangst van een door het secretariaat voorbereid dossier inzake bevindingen bij inspecties bij een partij die is toegetreden tot het stelsel;

 • e. per ommegaande bij incidenten die de betrouwbaarheid en veiligheid van het stelsel ernstig bedreigen of kunnen bedreigen.

Artikel 4

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste drie andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

Artikel 5

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 7

De commissie brengt binnen zes weken na ommekomst van ieder kalenderjaar een verslag uit van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar en de ontwikkelingen rondom het stelsel. Daarin wordt tevens de taakvervulling van de commissie geëvalueerd. Het verslag wordt toegezonden aan de Minister.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2016.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het ETD stelsel.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 14 april 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina