Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2016

[Regeling vervallen per 02-01-2017.]
Geldend van 01-05-2016 t/m 01-01-2017

Besluit van de Kamer van Koophandel inhoudende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan diverse functionarissen van de Kamer van Koophandel (Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2016)

De Kamer van Koophandel,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 2. : Definities

[Vervallen per 02-01-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Kamer: de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel;

 • b. voorzitter: voorzitter van de Kamer van Koophandel;

 • c. functionaris: een natuurlijk persoon aangesteld door de Kamer van Koophandel in vaste of tijdelijke dienst of werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Kamer van Koophandel;

 • d. manager: een functionaris belast met de leiding over een afdeling van de Kamer van Koophandel;

 • e. teamleider: een functionaris belast met het aansturen van een team binnen een afdeling van de Kamer van Koophandel.

Artikel 3. : Afdeling Facilitaire zaken, huisvesting en inkoop

[Vervallen per 02-01-2017]

 • 1 Aan de manager Facilitaire zaken, huisvesting en inkoop, wordt volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, waaronder mede verstaan het aangaan van huurovereenkomsten, tot een bedrag van € 50.000,– exclusief BTW per rechtshandeling;

  • b. het behandelen en afdoen van klachten, die verband houden met (Europese) aanbestedingen.

 • 2 Aan de teamleider Facilitair wordt volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn team en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 10.000,– exclusief BTW per rechtshandeling;

  • b. het nemen van besluiten in het kader van Bedrijfshulpverlening conform de arbeidsvoorwaardelijke regeling.

 • 3 Aan de teamleider Inkoop en de teamleider Bedrijfsbureau wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn team en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 5.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

 • 4 Aan de teamleider Inkoop wordt voorts machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van beslissingen in het kader van aanbestedingsprocedures ten aanzien van de aanbestedingsvorm;

  • b. het opvragen en beoordelen van offertes tussen een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW en de drempelwaarde voor Europese aanbestedingen;

  • c. het starten en begeleiden van onderhands meervoudige aanbestedingsprocedures boven het bedrag van € 33.000,– exclusief BTW en Europese aanbestedingsprocedures;

  • d. het uitvoeren van aanbestedingsbesluiten, waaronder het opmaken, ondertekenen en verzenden van gunnings- en afwijzingsbesluiten;

  • e. het voeren van onderhandelingen/contractbesprekingen binnen aanbestedingstrajecten.

 • 5 Aan adviseurs huisvesting wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot zijn werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 2.500,– exclusief per rechtshandeling.

 • 6 Aan inkopers niveau 3 wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor de in het vierde lid, onder b tot en met d, bedoelde aangelegenheden.

 • 7 Aan inkopers niveau 2 wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor de in het vierde lid, onder d, bedoelde aangelegenheden.

Artikel 4. : Stafafdeling Handelsregister & Exportdocumenten

[Vervallen per 02-01-2017]

 • 1 Aan de manager Stafafdeling Handelsregister & Exportdocumenten wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie tot een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW per rechtshandeling;

  • b. het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen verband houdende met het beheer van het Handelsregister en het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer;

  • c. het behandelen van bezwaarschriften, waaronder het beslissen op bezwaar, verband houdende met het beheer van het Handelsregister en het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer;

  • d. het behandelen van beroepschriften, waaronder het voeren van verweer, verband houdende met het beheer van het Handelsregister en het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer, met de bevoegdheid tot het nemen van nieuwe besluiten;

  • e. het nemen van een besluit op een aanvraag tot afscherming van een adres als bedoeld in artikel 51 Handelsregisterbesluit;

  • f. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een certificaat van oorsprong en het onderteke-nen van het certificaat;

  • g. het voorzien van een aanvraag tot afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 en EUR-MED van de bevindingen van de Kamer;

  • h. het ondertekenen van de toestemming ‘Automatische Goedkeuring’;

  • i. het ondertekenen van ‘aansprakelijkheidsverklaring bewijsmateriaal oorsprong’;

  • j. het op verzoek afgeven van verklaringen ten dienste van handel, industrie, ambacht en dienstverlening;

  • k. het legaliseren van handtekeningen van personen die bij handel, industrie, ambacht en dienstverlening zijn betrokken;

  • l. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een ATA carnet;

  • m. afgeven inlichtingenbladen INF 4;

  • n. behandelen van aanvragen voor bindende oorsprong inlichtingen voor preferentiële en niet-preferentiële oorsprong;

  • o. het doen van aangifte bij de politie inzake valsheid in geschrifte, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken ingevolge artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht;

  • p. de behandeling van verzoeken, waaronder het nemen van een beslissing, tot kostenvergoeding bij bezwaarschriften, de behandeling van ingebrekestellingen (met dwangsom) en de behandeling van (civielrechtelijke) aansprakelijkstellingen verband houdende met het beheer van het Handelsregister en het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer.

 • 2 Aan beleidsadviseurs KCC niveau 2 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de in het eerste lid, onder b tot en met p, bedoelde aangelegenheden.

 • 3 Aan beleidsadviseurs KCC niveau 1 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de in het eerste lid, onder b tot en met e en p, bedoelde aangelegenheden.

 • 4 Aan de teamleider Exportdocumenten en medewerkers Exportdocumenten niveau 2 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend tot:

  • a. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een certificaat van oorsprong en het ondertekenen van het certificaat;

  • b. het voorzien van een aanvraag tot afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 en EUR-MED van de bevindingen van de Kamer;

  • c. het op verzoek afgeven van verklaringen ten dienste van handel, industrie, ambacht en dienstverlening;

  • d. het legaliseren van handtekeningen van personen die bij handel, industrie, ambacht en dienstverlening zijn betrokken;

  • e. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een ATA carnet;

  • f. afgeven inlichtingenbladen INF 4;

  • g. behandelen van aanvragen voor bindende oorsprong inlichtingen voor preferentiële en niet-preferentiële oorsprong;

  • h. het ondertekenen van de toestemming ‘Automatische Goedkeuring’;

  • i. het ondertekenen van ‘aansprakelijkheidsverklaring bewijsmateriaal oorsprong’.

 • 5 Aan medewerkers Exportdocumenten niveau 1 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de in het vierde lid, onder a tot en met f, bedoelde aangelegenheden.

Artikel 5. : Back/Frontoffices

[Vervallen per 02-01-2017]

 • 1 Aan managers Back/Frontoffice wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW per rechtshandeling;

  • b. het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen verband houdende met het beheer van het Handelsregister, met uitzondering van de behandeling van beroepschriften;

  • c. het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen met betrekking tot het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer, met uitzondering van de behandeling van beroepschriften;

  • d. het behandelen van bezwaarschriften, waaronder het beslissen op bezwaar, verband houdende met het beheer van het Handelsregister en het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer;

  • e. het nemen van een besluit op een aanvraag tot afscherming van een adres als bedoeld in artikel 51 Handelsregisterbesluit;

  • f. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een certificaat van oorsprong en het onderteke-nen van het certificaat;

  • g. het voorzien van een aanvraag tot afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 en EUR-MED van de bevindingen van de Kamer;

  • h. het op verzoek afgeven van verklaringen ten dienste van handel, industrie, ambacht en dienstverlening;

  • i. het legaliseren van handtekeningen van personen die bij handel, industrie, ambacht en dienstverlening zijn betrokken;

  • j. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een ATA carnet;

  • k. afgeven inlichtingenbladen INF 4;

  • l. de afgifte van een Europese Gemeenschap Verklaring;

  • m. de afgifte van vergunningen betreffende winkelweekacties;

  • n. het verstrekken/ondertekenen van uittreksels, afschriften van algemene voorwaarden en afschriften en verklaringen uit het Handelsregister.

 • 2 Aan teamleiders Backoffice en medewerkers Handelsregister niveau 2 en 3 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de in het eerste lid, onder b tot en met n, bedoelde aangelegenheden.

 • 3 Aan medewerkers Handelsregister niveau 1, wordt, ieder voor zich, mandaat en volmacht verleend voor de in het eerste lid, onder b (met uitzondering van fusies, splitsingen, rechterlijke uitspraken en ontbindingen), f tot en met k en n, bedoelde aangelegenheden.

 • 4 Aan teamleiders Frontoffice en medewerkers Frontoffice niveau 1 en 2 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de in het eerste lid, onder b (met uitzondering van fusies, splitsingen en rechterlijke uitspraken), f tot en met k en n, bedoelde aangelegenheden.

 • 5 Aan medewerkers Receptie wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor de in het eerste lid, onder n, bedoelde aangelegenheden.

Artikel 6. : Afdeling Centrale Productie

[Vervallen per 02-01-2017]

 • 1 Aan de manager Centrale Productie wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

 • 2 Aan de teamleider Productie HR Info en medewerkers Productie HR Info wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor het verstrekken en ondertekenen van uittreksels, afschriften van algemene voorwaarden en afschriften en verklaringen uit het Handelsregister.

 • 3 Aan medewerkers Deponeringen wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor:

  • a. het in depot nemen van algemene voorwaarden en het daarover verstrekken van informatie;

  • b. het verstrekken van afschriften van algemene voorwaarden;

  • c. het verstrekken en ondertekenen van uittreksels;

  • d. het verstrekken van afschriften en verklaringen vanuit het Handelsregister.

 • 4 Aan medewerkers Databeheer niveau 1, 2 en 3 wordt, ieder voor zich mandaat en machtiging verleend voor de in artikel 5, eerste lid, onder b (met uitzondering van fusies, splitsingen en rechterlijke uitspraken), bedoelde aangelegenheden.

Artikel 7. : Afdeling Centrale Klantafhandeling

[Vervallen per 02-01-2017]

 • 1 Aan de manager Centrale Klantafhandeling wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot zijn werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

 • 2 Aan de manager Corporate Accounts wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen ten aanzien van aangelegenhe-den, die behoren tot zijn werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, waaronder mede begrepen het ondertekenen van offertes en overeenkomsten met betrekking tot HR informatieproducten, tot een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

 • 3 Aan de teamleider Verkoop HR info wordt volmacht en machtiging verleend voor het ondertekenen van offertes en overeenkomsten met betrekking tot HR informatieproducten, tot een bedrag van € 10.000,– exclusief BTW per offerte/overeenkomst.

 • 4 Aan accountmanagers HR Informatieproducten wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het ondertekenen van standaardoffertes en standaardovereenkomsten met betrekking tot HR informatieproducten, tot een bedrag van € 5.000,– exclusief BTW per offerte/overeenkomst.

 • 5 Aan medewerkers Verkoop Binnendienst wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het ondertekenen van standaardoffertes en standaardovereenkomsten met betrekking tot HR informatieproducten, tot een bedrag van € 2.000,– exclusief BTW per offerte/overeenkomst.

 • 6 De bij dit besluit aan de manager Corporate Accounts toegekende bevoegdheid tot het ondertekenen van offertes en overeenkomsten met betrekking tot HR informatieproducten, tot een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW per rechtshandeling, wordt in geval van zijn afwezigheid uitgeoefend door de manager Stafafdeling Handelsregister & Exportdocumenten.

Artikel 8. : InnovatieLab

[Vervallen per 02-01-2017]

Aan de manager InnovatieLab wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot zijn werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

Artikel 9. : Afdeling Bestuurszaken

[Vervallen per 02-01-2017]

 • 1 Aan de manager Bestuurszaken wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW per rechtshandeling;

  • b. het behandelen van verzoeken en het nemen van besluiten in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens;

  • c. het behandelen en afdoen van klachten in de zin van Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • d. het beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

  • e. het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het beslissen op bezwaar en het voeren van verweer in gevallen waarin beroep is ingesteld, met uitzondering van bezwaar- en beroepschriften verband houdende met personele aangelegenheden, het beheer van het Handelsregister en/of het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer;

  • f. het vertegenwoordigen van de Kamer bij gerechtelijke procedures door middel van het verstrekken van inlichtingen;

  • g. het behandelen van verzoeken, waaronder het nemen van een beslissing tot kostenvergoeding bij bezwaarschriften, de behandeling van ingebrekestellingen (met dwangsom) en de behandeling van (civielrechtelijke) aansprakelijkstellingen niet verband houdende met personele aangelegenheden, het beheer van het Handelsregister en/of het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer;

  • h. het bekendmaken van officiële publicaties in de Staatscourant en daarvoor één of meer contactpersonen aan te wijzen en te (laten) registreren bij de functioneel beheerder van het Digitaal Loket.

 • 2 Aan de manager Bestuurszaken wordt voorts mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van de volgende besluiten en verrichten van de volgende handelingen ten aanzien van andere managers:

  • a. het nemen van besluiten tot ontslag op eigen verzoek en vanwege arbeidsongeschiktheid;

  • b. het toekennen van incentives tot een bedrag van € 75,– inclusief BTW per manager per jaar;

  • c. het nemen van besluiten op een verzoek van een manager tot vermindering van de arbeidsduur;

  • d. het toekennen/weigeren op een verzoek van een manager tot aanpassing van de individuele werktijden;

  • e. het verlenen/weigeren van PAS verlof;

  • f. het nemen van besluiten inzake de beoordeling;

  • g. het toekennen/weigeren van jaarlijkse salarisverhogingen vanwege de beoordeling;

  • h. het aangaan van stage-overeenkomsten;

  • i. het verlenen/weigeren van vakantie, zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof, buitengewoon verlof en calamiteitenverlof;

  • j. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten tot een maximum van € 2.500,– inclusief BTW per manager per jaar; inclusief het verlenen van studieverlof;

  • k. het nemen van een besluit op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake het Sociaal Flankerend Beleid (Reistijdcompensatie en VWNW plan);

  • l. het nemen van beslissingen inzake overwerk;

  • m. het accorderen van een IKAP aanvraag;

  • n. het accorderen van kilometer- en kostendeclaraties.

 • 3 Aan de onder de manager Bestuurszaken ressorterende juridische adviseurs wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de in het eerste lid, onder b tot en met g (met uitzondering van het nemen van een beslissing tot kostenvergoeding bij bezwaarschriften), bedoelde aangelegenheden.

Artikel 10. : Afdeling Human resource management

[Vervallen per 02-01-2017]

 • 1 Aan de manager Human resource management wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW per rechtshandeling;

  • b. het behandelen en afdoen van klachten betrekking hebbende op functionarissen van de Kamer, met dien verstande dat klachten die zich richten tot een manager zijn uitgezonderd;

  • c. het behandelen van bezwaarschriften, met uitzondering van het beslissen op bezwaar, met betrekking tot de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van functionarissen aangesteld door de Kamer in vaste of tijdelijke dienst, alsmede het in dat kader aanwijzen van functionarissen die de betrokkenen horen.

 • 2 Aan de manager Human resource management wordt voorts volmacht en machtiging verleend tot het nemen van de volgende besluiten en verrichten van de volgende handelingen ten aanzien van andere managers:

  • a. het nemen van besluiten tot ontslag op eigen verzoek en vanwege arbeidsongeschiktheid;

  • b. het toekennen van incentives tot een bedrag van € 75,– inclusief BTW per manager per jaar;

  • c. het nemen van besluiten op een verzoek van een manager tot vermindering van de arbeidsduur;

  • d. het toekennen/weigeren op een verzoek van een manager tot aanpassing van de individuele werktijden;

  • e. het verlenen/weigeren van PAS verlof;

  • f. het nemen van besluiten inzake de beoordeling;

  • g. het toekennen/weigeren van jaarlijkse salarisverhogingen vanwege de beoordeling;

  • g. het aangaan van stage-overeenkomsten;

  • h. het verlenen/weigeren van vakantie, zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof, buitengewoon verlof en calamiteitenverlof;

  • i. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten tot een maximum van € 2.500,– inclusief BTW per manager per jaar; inclusief het verlenen van studieverlof;

  • j. het nemen van een besluit op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake het Sociaal Flankerend Beleid (Reistijdcompensatie en VWNW plan);

  • k. het nemen van beslissingen inzake overwerk;

  • l. het accorderen van een IKAP aanvraag;

  • m. het accorderen van kilometer- en kostendeclaraties.

Artikel 11. : Afdeling Finance & Control

[Vervallen per 02-01-2017]

 • 1 Aan de manager Finance & Control en de manager Audit & Compliance wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

 • 2 Aan de manager Finance & Control wordt voorts mandaat, volmacht en machtiging verleend tot:

  • a. het doen van aangiften bij de Belastingdienst;

  • b. het storneren van betalingen;

  • c. het besluiten tot vaststelling van een betalingsverplichting aan de Kamer (bestuursrechtelijke geldschulden);

  • d. het besluiten tot aanmaning en invordering bij dwangbevel in verband met de betaling van een bestuursrechtelijke geldschuld aan de Kamer;

  • e. het geven van opdracht tot een civielrechtelijke incassoprocedure;

  • f. het oninbaar verklaren vorderingen tot een bedrag van € 500,– inclusief BTW per vordering;

  • g. het aanleveren van automatische incasso’s;

  • i. correspondentie bankrekeningen en overige correspondentie van algemene aard;

  • j. het uitvoeren van loonbeslag;

  • k. het doen van opgaven diverse statistieken CBS/BZK;

  • l. het ondertekenen van subsidieaanvragen;

  • m. het beschikken over bank- en girotegoeden van de Kamer.

Artikel 12. : Afdeling Marketing & Communicatie

[Vervallen per 02-01-2017]

 • 1 Aan de manager Marketing & Communicatie wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

 • 2 Aan de manager Marketing & Communicatie, de teamleider Marketing en de teamleider Communicatie wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met het verlenen van gebruiksrechten aan derden op de door de Kamer bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom geregistreerde beeldmerken.

Artikel 13. : Afdeling Ondernemersondersteuning

[Vervallen per 02-01-2017]

 • 1 Aan de manager Projecten en de manager Resources wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van hun afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van hun functie, tot een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

 • 2 Aan directeuren nationale en regionale dienstverlening, wordt ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot zijn werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 10.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

 • 3 Aan teamleiders Adviseurs, wordt ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot zijn werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 5.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

 • 4 Aan projectmanagers OO, wordt ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot zijn werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 5.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

Artikel 14. : Afdeling Informatiebeleid en Architectuur

[Vervallen per 02-01-2017]

Aan de manager Informatiebeleid & Architectuur wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van hun functie, tot een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

Artikel 15. : Afdeling ICT

[Vervallen per 02-01-2017]

Aan de manager ICT wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van hun functie, tot een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

Artikel 16. : Personeelsaangelegenheden

[Vervallen per 02-01-2017]

 • 1 Aan de managers wordt, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende functionarissen mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van besluiten tot aanstelling, schorsing en ontslag met uitzondering van strafont-slag, het beslissen tot toepassing van disciplinaire maatregelen, toepassing van hardheidsclau-sules, vertrekregelingen;

  • b. het beslissen op bezwaar, inzake besluiten van de onder hen ressorterende teamleider(s);

  • c. het nemen van besluiten op een verzoek van een functionaris tot uitbreiding of vermindering van de arbeidsduur;

  • d. het toekennen/weigeren van een verzoek van een functionaris tot aanpassing van de indivi-duele werktijden;

  • e. het goedkeuren/verbieden van nevenwerkzaamheden;

  • f. het toekennen/weigeren van toelagen, met uitzondering van arbeidsmarkttoelagen;

  • g. het toekennen van gratificaties en incentives tot een bedrag van € 2.500,– inclusief BTW bruto per functionaris per jaar;

  • h. het nemen van besluiten inzake bevordering;

  • i. het nemen van besluiten inzake overplaatsing;

  • j. het nemen van besluiten inzake de beoordeling;

  • k. het toekennen/weigeren van (jaarlijkse) salarisverhogingen vanwege de beoordeling of op andere gronden;

  • l. het verlenen/weigeren van vakantie, zorgverlof, zwangerschaps-, bevallings- en ouderschaps-verlof, buitengewoon verlof en calamiteitenverlof;

  • m. het verlenen/ weigeren van PAS verlof;

  • n. het aangaan van stage-overeenkomsten;

  • o. het besluiten op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten; inclusief het verlenen van studieverlof;

  • p. het nemen van een besluit op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake het Sociaal Flankerend Beleid (Reistijdcompensatie en VWNW plan);

  • q. het nemen van besluiten inzake overwerk;

  • r. het accorderen van een IKAP aanvraag;

  • s. het accorderen van kilometer-en kostendeclaratie.

 • 2 Aan de teamleiders wordt, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende functionarissen mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van besluiten tot ontslag op eigen verzoek en vanwege arbeidsongeschiktheid;

  • b. het toekennen van incentives tot een bedrag van € 75,– inclusief BTW per functionaris per jaar;

  • c. het nemen van besluiten op een verzoek van een functionaris tot vermindering van de arbeidsduur;

  • d. het toekennen/weigeren op een verzoek van een functionaris tot aanpassing van de individuele werktijden;

  • e. het verlenen/weigeren van PAS verlof;

  • f. het nemen van besluiten inzake de beoordeling;

  • g. het toekennen/weigeren van jaarlijkse salarisverhogingen vanwege de beoordeling;

  • h. het aangaan van stage-overeenkomsten;

  • i. het verlenen/weigeren van vakantie, zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof, buitengewoon verlof en calamiteitenverlof;

  • j. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten tot een maximum van € 2.500,– inclusief BTW per medewerker per jaar; inclusief het verlenen van studieverlof;

  • k. het nemen van een besluit op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake het Sociaal Flankerend Beleid (Reistijdcompensatie en VWNW plan);

  • l. het nemen van beslissingen inzake overwerk;

  • m. het accorderen van een IKAP aanvraag;

  • n. het accorderen van kilometer- en kostendeclaratie.

 • 3 In geval van afwezigheid van een manager vindt, met betrekking tot de in het eerste lid, onder l (met uitzondering van zorgverlof en buitengewoon verlof), q, r en s bedoelde bevoegdheden, vervanging plaats door de waarnemend manager of een teamleider van dezelfde afdeling.

 • 4 In geval van afwezigheid van een teamleider vindt, met betrekking tot de in het tweede lid, onder i (met uitzondering van buitengewoon verlof) l, m en n bedoelde bevoegdheden, vervanging plaats door zijn manager of door een teamleider van dezelfde afdeling

Artikel 17. : Ondermandaat

[Vervallen per 02-01-2017]

 • 1 De manager Facilitaire zaken, huisvesting en inkoop kan voor de in artikel 3, eerste lid, onder b bedoelde aangelegenheden machtiging verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

 • 2 De teamleider Inkoop kan voor de in artikel 3, vierde lid, onder b, bedoelde aangelegenheden machtiging verlenen aan onder hem ressorterende inkopers niveau 2.

 • 3 Het verlenen van mandaat, volmacht en/of machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de manager Bestuurszaken van de Kamer.

 • 4 Een afschrift van besluiten inzake mandaat, volmacht en machtiging, als bedoeld in het eerste lid, wordt gezonden aan de manager Bestuurszaken, het team Business & Group control van de Kamer en aan degene aan wie mandaat, volmacht en/of machtiging is verleend.

Artikel 18. : Ondertekening

[Vervallen per 02-01-2017]

Het krachtens mandaat, volmacht en/of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Kamer van Koophandel,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 20. : Inwerkingtreding

[Vervallen per 02-01-2017]

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2016.

Artikel 21. : Citeertitel

[Vervallen per 02-01-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2016.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Utrecht, 11 april 2016

C.J.G. Zuiderwijk

Voorzitter Kamer van Koophandel

H.E. van Baasbank

Lid Kamer van Koophandel

R.A.A.M. Coolen

Lid Kamer van Koophandel

H.W.M.W. ten Cate

Lid Kamer van Koophandel

Terug naar begin van de pagina