Besluit mandaat en machtiging voorzitter Kiesraad

Geldend van 17-04-2016 t/m heden

Besluit mandaat en machtiging voorzitter Kiesraad

De voorzitter van de Kiesraad,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, 10:11, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De secretaris-directeur van de Kiesraad is gemandateerd om namens de voorzitter van de Kiesraad, handelend als voorzitter van het centraal stembureau voor het houden van een referendum, het in artikel 32, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum bedoelde besluit te nemen, mits er niet meer dan 1.000 verzoeken tot het houden van een referendum zijn ingediend.

  • 2 De secretaris-directeur van de Kiesraad is gemachtigd namens de voorzitter van de Kiesraad, handelend als voorzitter van het centraal stembureau voor het houden van een referendum, handelingen op grond van de Wet raadgevend referendum te verrichten, anders dan het nemen van besluiten.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 11 april 2016

H.R.B.M. Kummeling,

voorzitter

Terug naar begin van de pagina