Besluit mandaat en machtiging Kiesraad

[Regeling vervallen per 20-04-2022.]
Geraadpleegd op 17-06-2024.
Geldend van 17-04-2016 t/m 19-04-2022

Besluit mandaat en machtiging Kiesraad

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-04-2022]

 • 1 De voorzitter en de secretaris-directeur van de Kiesraad zijn gezamenlijk gemandateerd om besluiten of adviezen van de Kiesraad te ondertekenen, voor zover niet uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit dat alle aanwezige leden van de Kiesraad het besluit of advies ondertekenen.

 • 2 In het besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt vermeld dat de ondertekening geschiedt overeenkomstig het door de Kiesraad genomen besluit en wordt zo mogelijk de vergadering vermeld waarin de Kiesraad het besluit heeft vastgesteld.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing bij besluiten van de Kiesraad in zijn hoedanigheid van centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer, centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement, onderscheidenlijk centraal stembureau voor het houden van een referendum.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-04-2022]

 • 1 De voorzitter van de Kiesraad is gemandateerd om namens de Kiesraad te besluiten en stukken te ondertekenen met betrekking tot:

 • 2 De voorzitter van de Kiesraad is gemachtigd om namens de Kiesraad te beslissen en stukken te ondertekenen met betrekking tot:

  • a. het instellen van hoger beroep tegen een uitspraak in bestuursrechtelijke procedure waarbij de Kiesraad partij is;

  • b. het voeren van bestuursrechtelijke procedures waarbij de Kiesraad partij is, zoals het indienen van verweerschriften en andere schrifturen;

  • c. de beantwoording van aan de Kiesraad gerichte brieven van burgers, politieke partijen, gemeenten en andere instanties.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-04-2022]

 • 2 De secretaris-directeur van de Kiesraad is gemachtigd om namens de Kiesraad te beslissen en stukken te ondertekenen met betrekking tot:

  • a. het voeren van bestuursrechtelijke procedures waarbij de Kiesraad partij is, zoals het indienen van verweerschriften en andere schrifturen;

  • b. de beantwoording van aan de Kiesraad gerichte brieven van burgers, politieke partijen, gemeenten en andere instanties.

 • 3 De secretaris-directeur van de Kiesraad is gemachtigd om namens de Kiesraad handelingen op grond van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum te verrichten, anders dan het nemen van besluiten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 20-04-2022]

 • 1 De secretaris-directeur van de Kiesraad is verantwoordelijk voor het registreren van klachten en het coördineren van de afhandeling daarvan. Van een ingediende klacht wordt mededeling aan de Kiesraad gedaan.

 • 2 De secretaris-directeur van de Kiesraad is gemandateerd om namens de Kiesraad de in het eerste lid bedoelde klachten af te handelen.

 • 3 In afwijking van het tweede lid is de voorzitter van de Kiesraad gemandateerd om namens de Kiesraad de in het eerste lid bedoelde klachten af te handelen, voor zover deze betrekking hebben op het gedrag van de secretaris-directeur van de Kiesraad.

 • 4 Klachten die betrekking hebben op het gedrag van één of meer leden van de Kiesraad, worden door de Kiesraad behandeld.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 20-04-2022]

Met de inwerkingtreding van het onderhavige besluit wordt het Mandaatbesluit Kiesraad, zoals door de Kiesraad vastgesteld in zijn vergadering van 7 november 2006 (Stcrt. 2006, 224) en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 9 juli 2012 (Stcrt. 2012, 14689) ingetrokken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 20-04-2022]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Overeenkomstig het besluit van de Kiesraad, vastgesteld in zijn vergadering van 11 april 2016.

H.R.B.M. Kummeling,

voorzitter

M. Bakker,

secretaris-directeur

Naar boven