Richtlijn voor strafvordering telecommunicatiewet

[Regeling vervallen per 01-05-2018.]
Geldend van 01-05-2016 t/m 30-04-2018

Richtlijn voor strafvordering telecommunicatiewet

Beschrijving

[Vervallen per 01-05-2018]

Deze richtlijn ziet op de meest voorkomende delicten begaan door het overtreden van de Telecommunicatiewet (Tw) (misdrijven en/of overtredingen).

Voor zover het basisdelict een misdrijf (doleus) en een overtredingsvariant (culpoos) kent, is bij het betreffende basisdelict een uitgangspunt opgenomen dat betrekking heeft op de misdrijfvariant. In geval sprake is van een overtreding kan hiervan naar beneden worden afgeweken. Indien het basisdelict alleen ziet op een overtreding speelt dit punt uiteraard geen rol.

Basiscasus/delict (1) (etherpiraten)

[Vervallen per 01-05-2018]

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radiozendapparaat, bestemd om omroepfrequenties tussen de 88,0 MHz en de 108,0 MHz, tussen 2,0 MHz en de 30 MHz, tussen 551 kHz en de 1602 kHz, tussen de 174 MHz en de 230 MHz en tussen de 1452 MHz en de 1479.5 MHz in gebruik voor radio-omroep te gebruiken, zonder vergunning ex art. 3.13, lid 1 Tw, alleen gepleegd. (strafbaarstelling: art. 10.9, eerste lid Tw jo. art. 1 sub 1° Wet op de Economische Delicten (WED).

Onderscheid wordt gemaakt tussen de lichte en de zware variant. De lichte variant betreft overtredingen die veelal op individueel niveau vanuit particuliere woningen plaatsvinden. Bij de zware variant vindt de uitzending plaats in het kader van een georganiseerde gebeurtenis en/of wordt een hoog zendvermogen gebruikt. Deze richtlijn dient voor de strafvordering in het geval van de lichte variant. De strafvordering van de zware variant vergt maatwerk.

 

first offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

Lichte variant

TS 100 uur

5j

2j

TS 150 uur

Idem of GS 10 wkn

Eis TS 200 uur of

GS 14 wkn ov

Bijzonderheden:

Afstand laten doen van beslag t.b.v. verbeurdverklaring.

 

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

*N.B. let op eventueel taakstrafverbod (art. 22b Wetboek van Strafrecht)

Basiscasus/delict (2) (niet-etherpiraten)

[Vervallen per 01-05-2018]

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radiozendapparaat, bestemd om andere frequentieruimte dan omroepfrequenties onder (1) genoemd te gebruiken, zonder vergunning of registratie ex art. 3.13, eerste lid, jo. 3.9 Tw, alleen gepleegd.

(strafbaarstelling: art. 10.9, eerste en tweede lid Tw jo. art. 1, sub 1° WED)

Het betreft bijvoorbeeld marifoons, mobilofoons of portofoons zonder dat de houder in het bezit is van een vergunning voor gebruik van frequentieruimte ex art. 3.13, eerste lid Tw, dan wel waarbij het (moedwillig) onjuist gebruik leidt tot gevaarlijke situaties.

 

first offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

 

GB € 500

5j

2j

GB € 750

Idem of TS 60 uur

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

Bijzonderheden:

Afstand laten doen van beslag t.b.v. verbeurdverklaring.

 

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

*N.B. let op eventueel taakstrafverbod (art. 22b Wetboek van Strafrecht)

Basiscasus/delict (3) (jammers)

[Vervallen per 01-05-2018]

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van radiozendapparaten waarvoor naar hun aard geen vergunning kan worden verleend, alleen gepleegd.

(strafbaarstelling: art. 10.9, eerste lid Tw jo. art. 1, sub 1° WED, art. 161sexies, 350c Sr (opzettelijk vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of storen van de werking van telecommunicatienetwerken), 350d sub a Sr (verspreiden of voorhanden hebben jammer) of art. 184 Sr (opzettelijk beletten, belemmeren of verijdelen van opsporingshandelingen). Voor art. 184 Sr bestaat een aparte richtlijn.

Jammers zijn blokkeerzenders die GSM, UMTS, C2000 of GPS signalen opzettelijk storen. Het is niet mogelijk een vergunning voor gebruik van frequentieruimte ex art. 3.13, eerste lid Tw te verkrijgen voor dergelijke apparaten.

 

first offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

Natuurlijke persoon

TS 120 uur

5j

2j

TS 180 uur

Idem of GS 3 mnd

Eis TS 240 uur of

GS 4 mnd ov

Bedrijf

GB € 2.000

5j

2j

GB € 3.000

GB € 3.000

GB € 4.000

Bijzonderheden:

Afstand laten doen van het beslag t.b.v. onttrekking aan het verkeer.

 

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

Apparaat in werking, dus in gebruik als bedoeld in art. 350c Sr (met storing als gevolg).

Feit valt onder art. 161 sexies.

Gebruik van (een) jammer(s) om het plegen van een misdrijf te vergemakkelijken of om de opsporing van een misdrijf te verhinderen of te belemmeren dient strafverzwarend te worden meegenomen bij het gronddelict.

 

*N.B. let op eventueel taakstrafverbod (art. 22b Wetboek van Strafrecht)

Basiscasus/delict (4) (fabrikanten en importeurs)

[Vervallen per 01-05-2018]

Het in de handel brengen van uitrusting die niet voldoet aan de eisen ex artt. 10.1 of 10.3 Tw, alleen gepleegd. (strafbaarstelling: art. 10.1, eerste lid Tw jo. art. 1, sub 1° WED)

Dit verbod is gericht tot fabrikanten en importeurs. Zij dienen zich ervan te vergewissen dat de apparaten voldoen aan de voorschriften.

 

first offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

Particuliere ondernemers

GB € 500

5j

2j

GB € 750

Idem of TS 60 uur

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

Bedrijven tot 10 werknemers

GB € 1.200

5j

2j

GB € 1.800

GB € 1.800

Eis GB 2400

Bedrijven van 10 t/m 49 werknemers

Eis GB € 2.300

5j

2j

Eis GB € 3.400

Eis GB € 3.400

Eis GB € 4.600

Bedrijven van 50 of meer werknemers

Eis GB vanaf € 3.600

5j

2j

Eis GB vanaf € 5.400

Eis GB vanaf € 5.400

Eis GB vanaf € 7.000

Bijzonderheden:

Afstand laten doen van het beslag t.b.v. onttrekking aan het verkeer.

Ontnemingsvordering/schikking ingeval van wederrechtelijk verkregen voordeel.

 

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

*N.B. let op eventueel taakstrafverbod (art. 22b Wetboek van Strafrecht)

Basiscasus/delict (5) (buiten de vrijstelling vallende apparaten)

[Vervallen per 01-05-2018]

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radiozendapparaat dat op een verkeerde frequentie werkt en/of een onjuist vermogen heeft, en/of anderszins niet voldoet aan de eisen uit de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder meldplicht 2015 en de Regeling gebruik frequentieruimte met meldplicht 2015, alleen gepleegd. (strafbaarstelling: art. 10.9, eerste lid Tw jo. art. 1, sub 1° WED).

Het betreft hier apparaten waarvoor -als ze voldoen aan de eisen uit de bovengenoemde Regelingen- geen vergunning voor frequentieruimte is vereist, bijvoorbeeld mobiele telefoons, modems, draadloze microfoons, babyfoons, apparaten met modelbesturing, 27 MHz-apparatuur en afstandsbedieningen.

 

first offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

 

GB € 500

5j

2j

GB € 750

Idem of TS 60 uur

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

Bijzonderheden:

Afstand laten doen van het beslag t.b.v. verbeurdverklaring (radiozendapparaten die een onjuist vermogen hebben) of t.b.v. onttrekking aan het verkeer (radiozendapparaten die op een verkeerde frequentie werken).

 

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

*N.B. let op eventueel taakstrafverbod (art. 22b Wetboek van Strafrecht)

Legenda

[Vervallen per 01-05-2018]

Afkortingen

[Vervallen per 01-05-2018]

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = Gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.

Terug naar begin van de pagina