Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Functioneel Parket 2016

[Regeling vervalt per 01-06-2021.]
Geldend van 06-10-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 april 2016 nr. BOACAT2016/022, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Functioneel Parket

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket van 30 maart 2016;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van (junior) vermogenstraceerder in dienst van het Functioneel Parket, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 60 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 6

Aan de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, onder de voorwaarden gesteld in het onderdeel semi-permanente ontheffing van bijlage H, van de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

De nummering van de artikelen 6, 7, 8 en 9 wordt, vanwege het toevoegen van bovengenoemd artikel, gewijzigd in artikel 7, 8, 9 en respectievelijk 10.

Artikel 7

  • 1 De hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van B.O.O.M. 2011 van 19 mei 2011, nr. 5695684?Justis/11 zal vervallen op 1 juni 2016.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2016 en vervalt met ingang van 1 juni 2021.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Functioneel Parket 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 april 2016

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina