Regeling bekostiging personeel PO BES 2016–2017

[Regeling vervalt per 01-08-2026.]
Geldend van 01-08-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 april 2016, nr. PO/BenS 903347, houdende regels voor vaststelling van de bekostiging personeel primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het schooljaar 2016–2017 (Regeling bekostiging personeel PO BES 2016–2017)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 164, vierde lid, en 166, van de Wet primair onderwijs BES;

Besluit:

Artikel 3. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

De omvang van de bekostiging, bedoeld in artikel 166 van de wet, bedraagt USD 37.500,00 als het aantal leerlingen op de teldatum, bedoeld in artikel 102 van de wet, groter is dan nul.

Artikel 4. Betaalritme

De maandelijkse betaling van de bekostigingsbedragen voor personeelskosten, bedoeld in artikel 2 en artikel 3, vindt plaats op grond van de volgende percentages:

Augustus

7,13%

September

7,13%

Oktober

7,13%

November

7,13%

December

7,15%

Januari

9,33%

Februari

9,33%

Maart

9,33%

April

9,33%

Mei

9,33%

Juni

9,33%

Juli

8,35%

Artikel 5. Inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.

  • 2 Deze regeling heeft betrekking op het schooljaar 2016–2017 en vervalt met ingang van 1 augustus 2026, met dien verstande dat deze van toepassing blijft voor het tijdvak waarvoor zij gelding had.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging personeel PO BES 2016–2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina