Besluit vervanging archiefbescheiden CBR divisie Rijgeschiktheid

Geldend van 12-04-2016 t/m heden

Besluit van de directie van het CBR tot digitale vervanging van archiefbescheiden berustend bij de divisie Rijgeschiktheid, niet zijnde archiefbescheiden die ingevolge de selectielijst CBR voor bewaring in aanmerking komen

De directie van het CBR,

gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995,

Besluit:

Artikel 1

Over te gaan tot routinematige digitale vervanging van de volgende archiefbescheiden, niet zijnde archiefbescheiden die ingevolge de selectielijst CBR voor bewaring in aanmerking komen:

archiefbescheiden, berustend bij de divisie Rijgeschiktheid, zijnde klantdossiers van de units Vorderingen, Medisch en Bezwaar en Beroep, die zijn gearchiveerd vanaf 1 januari 2007, en in de toekomst nog te ontvangen of op te maken archiefbescheiden uit klantdossiers.

Artikel 2

De vervanging vindt plaats door het vervaardigen van een digitale kopie. De originele papieren archiefbescheiden zullen worden vernietigd. De digitaal opgeslagen archiefbescheiden zullen gedurende de vastgestelde bewaartermijnen in goede, geordende en toegankelijke staat worden bewaard.

Artikel 3

De wijze waarop vervanging geschiedt, is vastgelegd in het Handboek digitale vervanging archiefbescheiden CBR Rijgeschiktheid.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit is gepubliceerd.

Rijswijk, 16 maart 2016

De directie van het CBR,

R.A.L. Verstraeten

Directeur

Terug naar begin van de pagina