Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van hyacint, tulp, [...] spinazie en de spinaziezaadteelt tegen onkruid 2016

[Regeling vervallen per 24-08-2016.]
Geldend van 12-04-2016 t/m 23-08-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 april 2016, 16048594 houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de onbedekte teelt van hyacint, tulp, lelie, gezaaide zomerbloemen, bloemenzaadteelt, spinazie en de spinaziezaadteelt tegen onkruid (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van hyacint, tulp, lelie, gezaaide zomerbloemen, bloemenzaadteelt, spinazie en de spinaziezaadteelt tegen onkruid 2016)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 24-08-2016]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Agrichem Asulam 2, voorheen toegelaten onder toelatingsnummer 11078 N, ter bescherming van de onbedekte teelt van hyacint, tulp, lelie, gezaaide zomerbloemen, bloemenzaadteelt, spinazie en de spinaziezaadteelt tegen onkruid.

Artikel 2

[Vervallen per 24-08-2016]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 24-08-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 24 augustus 2016 met dien verstande dat de vrijstelling voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Agrichem Asulam 2:

  • a) in de teelt van hyacint, tulp geldt met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 13 juli 2016;

  • b) in de teelt van gezaaide zomerbloemen en bloemenzaad geldt met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 11 juli 2016;

  • c) in de teelt van spinaziezaad geldt met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 11 juli 2016;

  • d) in de teelt van lelie geldt met ingang van 20 april 2016 en vervalt met ingang van 18 augustus 2016;

  • e) in de teelt van spinazie geldt met ingang van 26 april 2016 en vervalt met ingang van 24 augustus 2016.

Artikel 4

[Vervallen per 24-08-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van hyacint, tulp, lelie, gezaaide zomerbloemen, bloemenzaadteelt, spinazie en de spinaziezaadteelt tegen onkruid 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift Agrichem Asulam 2

[Vervallen per 24-08-2016]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 24-08-2016]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011 onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Spinazie (productieteelt) onbedekte teelt

voor opkomst

Breedbladige onkruiden en eenjarige grasachtige onkruiden

6 l/ha

1 per 12 maanden

6 l/ha per 12 maanden

nvt

Spinazie (zaadteelt)

voor opkomst

Breedbladige onkruiden en eenjarige grasachtige onkruiden

6 l/ha

1 per 12 maanden

6 l/ha per 12 maanden

nvt

Hyacint onbedekte teelt

na opkomst

Breedbladige onkruiden

2 l/ha*

6 per teeltcyclus

12 l/ha per teeltcyclus

14

Tulp onbedekte teelt

na opkomst

Breedbladige onkruiden

2 l/ha*

6 per teeltcyclus

12 l/ha per teeltcyclus

14

Lelie onbedekte teelt

na opkomst

Breedbladige onkruiden

1-2 l/ha*

12 per teeltcyclus

12 l/ha per teeltcyclus

14

Gezaaide zomerbloemen onbedekte teelt

na opkomst

Breedbladige onkruiden

2 l/ha

6 per teeltcyclus

12 l/ha per teeltcyclus

14

Bloemen-

zaad onbedekte teelt

na opkomst

Breedbladige onkruiden

2 l/ha

6 per teeltcyclus

12 l/ha per teeltcyclus

14

De gevoeligheid van de onkruiden is afhankelijk van het toepassingstijdstip, de dosering is afhankelijk van de grondsoort.

Agrichem Asulam 2 moet worden toegepast in minstens 600 liter water per ha.

In lelie kan de toepassing van Agrichem Asulam 2 onder bepaalde omstandigheden (warm weer, veel instraling) en in sommige cultivars leiden tot enige gewasreactie in de vorm van lichtgroene bladvlekjes.

Gezien de beperkte ervaring en het grote assortiment aan gewassen in gezaaide zomerbloemen en gewassen bestemd voor bloemenzaadproductie verdient het aanbeveling, voor zover geen ervaring werd opgedaan, door middel van een proefbespuiting vast te stellen of het te behandelen gewas het middel goed verdraagt.

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 24-08-2016]

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen dient in de teelt van bloemenzaad en gezaaide zomerbloemen, lelie, hyacint, tulp en spinazie gebruik te worden gemaakt van een van de volgende maatregelen:

  • Lage spuitboomhoogte (met daarvoor geschikte spuitapparatuur, maximaal 30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met een driftarme Venturidop en een kantdop, toe te passen;

  • sleepdoek met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen;

  • overdekte beddenspuit.

Terug naar begin van de pagina