Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst

Geldend van 06-04-2016 t/m heden

ACM Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst

De Autoriteit Consument en Markt

Gelet op artikel 19a van de Wet personenvervoer 2000, artikel 57, vierde en vijfde lid van de Spoorwegwet, Uitvoeringsverordening 869/2014/EU, Uitvoeringsbesluit C(2013) 4474 van de Commissie van 18/07/2013 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

Eerste afdeling. – Algemeen

Artikel 1. – Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Tweede afdeling. – Meldings- en aanvraagprocedure

Artikel 2. – Melding

 • 1 ACM stelt voor het doen van een Melding een Meldingsformulier beschikbaar, genaamd ‘Melding voorgenomen Internationale passagiersvervoerdienst’, als bedoeld in artikel 3, tweede lid, Uitvoeringsverordening.

 • 2 ACM merkt een kennisgeving van een nieuwe Internationale passagiersvervoerdienst aan als Melding, als ACM beschikt over alle vereiste informatie, zoals aangegeven in het Meldingsformulier.

 • 3 De Nieuwe aanbieder geeft bij het indienen van de Melding gemotiveerd aan of en zo ja, welke gegevens vertrouwelijk zijn.

Artikel 3. – Mededeling

 • 1 De Mededeling van ACM kan de gegevens bevatten, zoals deze door de Nieuwe aanbieder zijn aangeleverd ten behoeve van de punten 1, 2 en 3 van het Meldingsformulier.

 • 2 ACM vermeldt in de Mededeling een termijn van vier weken na publicatie op de website van ACM voor het indienen van een Aanvraag als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, Wp2000.

Artikel 4. – Aanvraag

 • 1 ACM stelt voor het doen van een Aanvraag een Aanvraagformulier beschikbaar, genaamd ‘Aanvraag onderzoek voorgenomen Internationale passagiersvervoerdienst’, als bedoeld in artikel 6, derde lid, Uitvoeringsverordening.

 • 2 ACM neemt een verzoek om een onderzoek naar het Hoofddoel of het Economisch Evenwicht in behandeling als Aanvraag, als zij beschikt over alle vereiste informatie, zoals aangegeven in het Aanvraagformulier. ACM neemt uiterlijk zes weken na ontvangst van alle vereiste informatie een besluit.

 • 3 ACM doet schriftelijk mededeling van de Aanvraag aan de betrokken Beheerder, aan de betrokken Concessieverlener(-s) en de betrokken Concessiehouder(-s) en aan de Nieuwe aanbieder, voor zover zij niet de indiener van de Aanvraag zijn.

 • 4 De Aanvrager geeft bij het indienen van de Aanvraag gemotiveerd aan of en zo ja, welke gegevens vertrouwelijk zijn.

Derde afdeling. – Inlichtingen

Artikel 5. – Inlichtingen van Nieuwe aanbieder over Hoofddoel

Om het Hoofddoel van de nieuwe Internationale passagiersvervoerdienst te kunnen onderzoeken, verlangt ACM van de Nieuwe aanbieder de gegevens, zoals aangegeven onder punt 5 van het Meldingsformulier.

Artikel 6. – Inlichtingen van Nieuwe aanbieder over Economisch evenwicht

Om te kunnen onderzoeken of het Economisch evenwicht in gedrang komt, verlangt ACM van de Nieuwe aanbieder de gegevens en bijbehorende onderbouwing, zoals aangegeven onder punt 6 van het Meldingsformulier.

Artikel 7. – Inlichtingen van de Aanvrager over Economisch evenwicht

Om te kunnen onderzoeken of het Economisch evenwicht in gedrang komt, verlangt ACM van de Aanvrager de gegevens en bijbehorende onderbouwing, zoals aangegeven onder punt 6 van het Aanvraagformulier.

Artikel 8. – Eisen aan de inlichtingen

De in artikel 5, artikel 6 en artikel 7 genoemde inlichtingen betreffen de gegevens voor de eerste drie – en zo mogelijk vijf – dienstregeling jaren van de voorgenomen vervoersdienst. Die informatie bevat in ieder geval een volledige en juiste onderbouwing, die inzicht geeft in:

 • a. de formulering van de vraagstelling van de onderzoeken, ten behoeve van het verkrijgen van de gegevens als bedoeld in artikel 6 en artikel 7, die door of namens de Nieuwe aanbieder, respectievelijk de Aanvrager, zijn uitgevoerd;

 • b. de aansluiting van de verkregen data op de vraagstelling;

 • c. de relevantie, betrouwbaarheid en kwaliteit van de verkregen data;

 • d. de ruwe data;

 • e. de keuze van de empirische methodologie;

 • f. de rapportage en interpretatie van de resultaten;

 • g. de robuustheid van de resultaten.

Vierde afdeling. – Beoordeling

Artikel 9. – Beoordeling Hoofddoel

 • 1 De marktonderzoeken die ten grondslag liggen aan de informatie als bedoeld in artikel 5 worden getoetst op de aspecten, zoals genoemd in artikel 8.

 • 2 Ter uitvoering van de kwantitatieve analyse, bedoeld in artikel 8, eerste lid, Uitvoeringsverordening, berekent ACM:

  • a. de vervoersvraag, bedoeld in artikel 8 lid 2 sub c) van de Uitvoeringsverordening, als de verhouding tussen het aantal Internationale reizen en de som van het aantal Nationale en Internationale reizen;

  • b. de verhouding tussen de nominale opbrengst van de tickets en reserveringen van Internationale reizen enerzijds en de nominale opbrengst van de som van de tickets en reserveringen van Nationale en Internationale reizen anderzijds.

 • 3 Als de uitkomst van de berekening onder lid 2 sub a of lid 2 sub b groter of gelijk is aan 50% beschouwt ACM dat als indicatie dat het Hoofddoel van de betrokken treindienst een Internationale passagiersvervoerdienst is.

 • 4 ACM houdt bij de beoordeling van het Hoofddoel rekening met de gegevens van de eerste drie -en zo mogelijk vijf- dienstregeling jaren, zoals aangeleverd conform artikel 6. Indien redelijkerwijs de verwachting is dat de dienstregeling, het aantal Internationale reizen en/of de omzet van de voorgenomen Internationale passagiersvervoerdienst na de eerste drie, of -in voorkomend geval- vijf jaar van exploitatie significant af zal wijken van de eerste drie -of vijf- jaar, kan ACM ook navolgende jaren in aanmerking nemen.

Artikel 10. – Beoordeling Economisch evenwicht

 • 1 De marktonderzoeken die ten grondslag liggen aan de informatie als bedoeld in artikel 6 en artikel 7 worden getoetst op de aspecten, zoals genoemd in artikel 8.

 • 2 In de economische analyse van de Concessie beoordeelt ACM de verhouding van het aantal passagiers dat de betrokken Concessiehouder verliest als gevolg van de voorgenomen Internationale passagiersvervoerdienst, ten opzichte van het totaal aantal passagiers dat op basis van de betrokken Concessie wordt vervoerd. ACM beschouwt hierbij meerdere reizen van één passagier als afzonderlijke passagiers.

 • 3 Tevens beoordeelt ACM in de economische analyse de verhouding van de wegvallende omzet van de betrokken Concessiehouder, als gevolg van de voorgenomen Internationale passagiersvervoerdienst, ten opzichte van de totale omzet die deze Concessiehouder genereert op basis van de betrokken Concessie.

 • 4 Als uit de hierboven, in lid 2 en 3, bedoelde analyse een vermindering van omzet of passagiersaantallen volgt van meer dan 1,7 procent per jaar gedurende de resterende looptijd van de Concessie, beschouwt ACM dat als indicatie dat er mogelijk sprake is van een significant negatieve impact op de rendabiliteit of op de netto kosten voor de Concessieverlener in de zin van artikel 13, eerste lid, Uitvoeringsverordening.

 • 5 Indien sprake is van meerdere Meldingen, als gevolg van verschillende voorgenomen internationale passagiersvervoerdiensten, houdt ACM in haar beoordeling rekening met het totaal effect per kalenderjaar van die verschillende nieuwe internationale diensten tezamen op het Economisch evenwicht van de Concessie.

 • 6 Indien in de Concessie expliciet is geregeld dat de Concessiehouder het aanbieden van Nationale reizen door Nieuwe aanbieders onvoorwaardelijk dient te gedogen, veronderstelt ACM dat het Economisch evenwicht niet in gedrang komt.

Artikel 11. – Herziening van een besluit

De betrokken Concessieverlener(-s), de betrokken Beheerder, de betrokken Concessiehouder(-s) of de Nieuwe aanbieder kan, overeenkomstig artikel 16 Uitvoeringsverordening, ACM verzoeken een besluit als bedoeld in artikel 15, eerste lid, Uitvoeringsverordening te herzien:

 • a. indien de voorgenomen Internationale passagiersvervoerdienst een significante wijziging heeft ondergaan ten opzichte van de door de toezichthoudende instantie geanalyseerde cijfers, of

 • b. indien de Concessie vroegtijdig is beëindigd.

Vijfde afdeling. – Slotbepalingen

Artikel 12. – Intrekking beleidsregel

De Beleidsregel internationaal vervoer per spoor (Stcrt. 2012, 23298, laatst gewijzigd in Stcrt.2013, 8686) met bijbehorende bijlagen wordt ingetrokken

Artikel 13. – Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst.

Artikel 14. – Inwerkingtreding

 • 1 Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in de Staatscourant.

Den Haag, 31 maart 2016

De Autoriteit Consument en Markt,

C.A. Fonteijn,

bestuursvoorzitter

F.J.H. Don

bestuurslid

J.G. Vegter

bestuurslid

Bijlage 1

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van 31 maart 2016 van het formulier ‘Melding voorgenomen Internationale passagiersvervoerdienst’, als bedoeld in artikel 3, tweede lid, Uitvoeringsverordening 869/2014.

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

Artikel 1

Het formulier voor het melden van een voorgenomen Internationale passagiersvervoerdienst, als bedoeld in artikel 3, tweede lid, Uitvoeringsverordening 869/2014, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 2

Dit besluit zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag,

De Autoriteit Consument en Markt,

namens deze:

overeenkomstig het door de Autoriteit Consument en Markt op 31 maart 2016 genomen besluit,

F.J.H. Don,

bestuurslid

Bijlage Formulier ‘Melding voorgenomen Internationale passagiersvervoerdienst’

 • 1 Gegevens betreffende de Nieuwe aanbieder (vereist bij Melding):

  Vermeld:

  • 1.1 naam en – indien anders – handelsnaam en rechtsvorm;

  • 1.2 adres, telefoonnummer en het elektronisch postadres;

  • 1.3 naam van de contactpersoon en het adres, het telefoonnummer en het elektronisch postadres waarop deze bereikbaar is.

 • 2 Gegevens betreffende de aanvang van de dienst (vereist bij Melding):

  Vermeld per traject voor de eerste drie -en zo mogelijk vijf- jaar van de nieuwe exploitatie:

  • 2.1 de geplande startdatum van de treindienst;

  • 2.2 data van wijzigingen in frequentie of halteringen.

 • 3 Gegevens betreffende het totale traject binnen en buiten Nederland (vereist bij Melding):

  Vermeld per traject voor de eerste drie -en zo mogelijk vijf- jaar van de nieuwe exploitatie:

  • 3.1 de dienstregeling per dag en/of week met vermelding van vertrektijden, halteringen, aankomsttijden en aansluitingen;

  • 3.2 de capaciteit en de frequentie van de treindienst per dag en/of per week;

  • 3.3 de begin- en eindlocatie (land en station) en locaties van halteringen;

  • 3.4 eventuele afwijkingen in frequentie of in halteringen, zoals gedurende zomer- of winterperiode, vakantieperioden, of ingroeiperiode, ten opzichte van het standaardpatroon, per rijrichting.

 • 4 Mee te zenden documenten (vereist bij Melding):

  Verstrek:

  • 4.1 een motivering dat het hoofddoel van de voorgenomen Internationale passagiersvervoerdienst erin bestaat passagiers te vervoeren tussen stations in verschillende lidstaten;

  • 4.2 de bedrijfsvergunning of informatie over de voortgang van de aanvraagprocedure;

  • 4.3 het veiligheids- of proefattest of informatie over de voortgang van de aanvraagprocedure.

  • 4.4 een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt

 • 5 Gegevens in verband met het Hoofddoel (optioneel bij Melding)

  Verstrek voor de eerste drie -en zo mogelijk vijf- jaar van de nieuwe exploitatie:

  • 5.1 de statuten van de onderneming;

  • 5.2 een bewijs van beschikbare tractie;

  • 5.3 locatie van de grenspassage(-s);

  • 5.4 de verhouding tussen het aantal buiten Nederland gelegen treinkilometers en het totaal aantal treinkilometers van de voorgenomen Internationale passagiersvervoerdienst;

  • 5.5 een prognose van enerzijds het aantal Internationale reizigers en reizigerskilometers en anderzijds van het aantal Nationale reizigers en reizigerskilometers;

  • 5.6 een prognose van de omzet afkomstig van enerzijds Internationale reizigers en anderzijds van Nationale reizigers;

  • 5.7 kwalitatieve informatie betreffende de mate waarin het voorgenomen vervoer tussen stations in verschillende lidstaten als internationaal moet worden gezien, waaronder in elk geval een beschrijving en tekeningen van rollend materieel dat voor de exploitatie wordt ingezet, met een specificatie van de verschillende klassen van vervoer en informatie ten aanzien van de vervoersvraag naar en de marketing van de treindienst.

 • 6 Gegevens in verband met het Economisch evenwicht (optioneel bij Melding)

  Verstrek voor de eerste drie -en zo mogelijk vijf- jaar van de nieuwe exploitatie:

  • 6.1 het volledige tarievenplan en de gemiddelde tarieven per reizigerskilometer die de Nieuwe aanbieder in rekening zal brengen voor binnenlands gebruik. De gemiddelde tarieven dienen – indien van toepassing- te zijn gedifferentieerd naar klasse en tijd;

  • 6.2 een prognose van het aantal Nationale reizigers en de hieraan gerelateerde reizigerskilometers en omzet;

  • 6.3 een specificatie van enerzijds het aantal nieuw aan te trekken Nationale reizigers en anderzijds van Nationale reizigers afkomstig van de betrokken concessiehouder en een specificatie van de hieraan gerelateerde omzet;

  • 6.4 de elasticiteiten (generiek en kruislings) die het effect weergeven van de hieronder genoemde aspecten op het aantal reizigers en de hieraan gerelateerde omzet. De volgende aspecten zijn relevant:

   • 6.4.1 Dienstregeling

   • 6.4.2 Prijs

   • 6.4.3 Rollend materieel

   • 6.4.4 Eventuele andere relevante elasticiteiten

  • 6.5 een opgave van de maximale reizigerscapaciteit die de Nieuwe aanbieder per richting en per trajectdeel beschikbaar heeft voor het vervoer van Nationale reizigers, uitgedrukt in aantallen reizigers en reizigerskilometers.

De hierboven genoemde gegevens dient u volledig en juist te onderbouwen middels het aanleveren van een toelichting op:

 • a. de formulering van de vraagstelling van het onderzoek dat, ten behoeve van het verkrijgen van de gegevens als bedoeld onder punt 5 en 6 van dit formulier, door of namens de Nieuwe aanbieder is uitgevoerd;

 • b. de aansluiting van de verkregen data op de vraagstelling;

 • c. de relevantie, betrouwbaarheid en kwaliteit van de verkregen data;

 • d. de ruwe data;

 • e. de keuze van de empirische methodologie;

 • f. de rapportage en interpretatie van de resultaten;

 • g. de robuustheid van de resultaten.

Plaats en datum:

Handtekening:

Bijlage 2

Besluit van de Autoriteit Consument en Mark tot vaststelling van 31 maart 2016 van het formulier ‘Aanvraag onderzoek voorgenomen Internationale passagiersvervoerdienst’, als bedoeld in artikel 6, derde lid, Uitvoeringsverordening 869/2014.

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

Artikel 1

Het formulier voor het indien van een aanvraag ter beoordeling van een voorgenomen Internationale passagiersvervoerdienst als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Uitvoeringsverordening 869/2014, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 2

Dit besluit zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag,

De Autoriteit Consument en Markt,

namens deze:

overeenkomstig het door de Autoriteit Consument en Markt op 31 maart 2016 genomen besluit,

F.J.H. Don, bestuurslid

Bijlage Formulier ‘Aanvraag onderzoek voorgenomen internationale passagiersvervoerdienst’

 • 1 Gegevens betreffende de Aanvrager (vereist bij Aanvraag)

  Vermeld:

  • 1.1 naam en – indien anders – handelsnaam en rechtsvorm;

  • 1.2 adres, telefoonnummer en het elektronisch postadres;

  • 1.3 naam van de contactpersoon en het adres, het telefoonnummer en het elektronisch postadres waarop deze bereikbaar is.

 • 2 Gegevens betreffende de toetsingsaanvraag (vereist bij Aanvraag)

  Vermeld of de aanvraag:

  • 2.1 het vaststellen van vervoer van passagiers tussen stations in verschillende lidstaten als Hoofddoel van de voorgenomen internationale passagiersvervoerdienst beoogt;

  • 2.2 het vaststellen van het in gedrang brengen van het Economisch evenwicht door de voorgenomen internationale passagiersvervoerdienst beoogt.

 • 3 Gegevens over de betrokken ondernemingen (vereist bij Aanvraag)

  • 3.1 Vermeld de naam en een beschrijving van de Concessie(-s) waarvan het Economisch evenwicht mogelijk in gedrang is.

 • 4 Onderbouwing aanvraag (vereist bij Aanvraag)

  Verstrek een schriftelijke toelichting:

  • 4.1 van het belang dat de Aanvrager heeft bij een besluit over het Hoofddoel en/of het Economische evenwicht;

  • 4.2 waarom de internationale passagiersvervoerdienst een ander hoofddoel heeft dan het vervoeren van passagiers tussen stations in twee verschillende lidstaten en/of waarom de internationale passagiersvervoerdienst tot verstoring van het Economisch evenwicht van de Concessie leidt, gebaseerd op de feiten in de Mededeling.

 • 5 Mee te zenden documenten (vereist bij Aanvraag)

  • 5.1 Verstrek gegevens en bescheiden waarmee u uw toelichting onder vraag 4 onderbouwt.

 • 6 Gegevens in verband met het Economisch evenwicht (optioneel bij Aanvraag)

  Verstrek voor de eerste drie -en zo mogelijk vijf- jaar van de nieuwe exploitatie:

  • 6.1 Een berekening van de betrokken Concessiehouder van het effect van het voorgenomen Internationale passagiersvervoer op de Concessie, voor wat betreft het aantal reizigers en de hieraan gerelateerde reizigerskilometers en omzet.

  • 6.2 Een specificatie van enerzijds het aantal nieuwe reizigers voor de Concessiehouder en de hieraan gerelateerde omzet als gevolg van het voorgenomen Internationalepassagiersvervoer en anderzijds het aantal reizigers dat wegvalt als gevolg van dit voorgenomen Internationale passagiersvervoer en de hieraan gerelateerde omzet.

  • 6.3 Elasticiteiten (generiek en kruislings) die het effect weergeven van de hieronder genoemde aspecten op het aantal reizigers en de hieraan gerelateerde omzet. De volgende aspecten zijn relevant:

   • 6.3.1 Dienstregeling

   • 6.3.2 Prijs

   • 6.3.3 Rollend materieel

   • 6.3.4 Eventuele andere relevante elasticiteiten

De hierboven genoemde gegevens dient u volledig en juist te onderbouwen middels het aanleveren van een toelichting op:

 • a. de formulering van de vraagstelling van het onderzoek dat, ten behoeve van het verkrijgen van de gegevens als bedoeld onder punt 6 van dit formulier, door of namens de betrokken Concessiehouder is uitgevoerd;

 • b. de aansluiting van de verkregen data op de vraagstelling;

 • c. de relevantie, betrouwbaarheid en kwaliteit van de verkregen data;

 • d. de ruwe data;

 • e. de keuze van de empirische methodologie;

 • f. de rapportage en interpretatie van de resultaten;

 • g. de robuustheid van de resultaten.

Plaats en datum:

Handtekening:

Terug naar begin van de pagina