Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van het quarantaine organisme PSTVd in de bedekte teelt van paprika, 2016

[Regeling vervallen per 31-07-2016.]
Geldend van 02-04-2016 t/m 30-07-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 31 maart 2016, nr. 16048756, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van het quarantaine organisme Potato spindle tuber viroid, (PSTVd) (Richtlijn 2000/29/EG, bijlage I, A, I) in de bedekte teelt van paprika (Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van het quarantaine organisme PSTVd in de bedekte teelt van paprika, 2016)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 31-07-2016]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het middel Hyperclean X (14 570), ter bestrijding van het quarantaine organisme Potato spindle tuber viroid in de bedekte teelt van paprika.

Artikel 2

[Vervallen per 31-07-2016]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 31-07-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt na 120 dagen.

Artikel 4

[Vervallen per 31-07-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van het quarantaine organisme PSTVd in de bedekte teelt van paprika, 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing natriumhypochloriet (hyperclean x, 14570n)

[Vervallen per 31-07-2016]

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 31-07-2016]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als ontsmettingsmiddel ter bestrijding van Potato spindle tuber viroid ten behoeve van de bedekte teelt van paprika.

  • a. in kassen en bedrijfsruimten;

  • b. voor betonvloeren, teelttafels, druppelsystemen (uitwendig), land- en tuinbouwapparatuur en -gereedschap en materialen.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

Om waterorganismen te beschermen dient de behandeling met dit middel plaats te vinden op een vloeistofdichte vloer en dienen afstroming en drift naar nabijgelegen water te worden voorkomen.

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater te voorkomen en om in het water levende organismen te beschermen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de riolering met aansluiting op de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

B. Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 31-07-2016]

Toepassingen:

[Vervallen per 31-07-2016]

Algemeen

[Vervallen per 31-07-2016]

Hyperclean is een reinigings- en desinfectiemiddel op basis van natriumhypochloriet (NaClO). Het product bevat 5% actieve chloor. Natriumhypochloriet is een sterke oxidator die micro-organismen kan doden bij de juiste toepassing.

Desinfecteren van oppervlakken en materialen

[Vervallen per 31-07-2016]

Voor het desinfecteren dienen de oppervlakken en materialen eerst grondig gereinigd te worden. Het gebruikte reinigingsmiddel dient vervolgens met schoon water afgespoeld te worden voordat gedesinfecteerd wordt met Hyperclean. Overtollig water verwijderen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken of materialen gedurende de gehele inwerktijd nat blijven. Toedienen van verdund product kan middels gieten, sproeien of dompelen. Naspoelen met schoon water.

Kassen en bedrijfsruimten

[Vervallen per 31-07-2016]

Toepassen door middel van spuiten of borstelen.

Dosering: 10% (100 ml middel in 1 liter water). De inwerktijd bedraagt 5 minuten.

Op betonvloeren, teelttafels, druppelsystemen (uitwendig), land- en tuinbouwapparatuur en -gereedschap en materialen

Toepassen door middel van spuiten of borstelen.

Kisten, plantcontainers, stekbakjes, gereedschap etc. dompelen in een oplossing

Dosering: 10% (100 ml middel in 1 liter water). De inwerktijd bedraagt 5 minuten.

Terug naar begin van de pagina