Regeling beleidsindicatoren gemeenten

Geldend van 16-11-2017 t/m 31-01-2018

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma’s en programmaverantwoording worden opgenomen

Artikel 1

Gemeenten hanteren voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de programma’s en de programmaverantwoording de beleidsindicatoren, die zijn opgenomen in de bijlage behorende bij deze regeling.

Artikel 2

Indien de voor een beleidsindicator relevante gegevens niet door de bronhouder kunnen worden verstrekt, neemt de gemeente bij de beleidsindicator op: gegevens niet beschikbaar.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma’s en programmaverantwoording worden opgenomen

 

Taakveld

Naam Indicator

Eenheid

Bron

1.

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

2.

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

3.

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen begroting

4.

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

5.

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

Eigen begroting

6.

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Bureau Halt

7.

1. Veiligheid

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

KLPD

8.

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

9.

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

10.

1. Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

11.

1. Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

12.

2. Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

%

VeiligheidNL

13.

2. Verkeer en vervoer

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

VeiligheidNL

14.

3. Economie

Functiemenging

%

LISA

15.

     

16.

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

17.

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

18.

4. Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

19.

4. Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

20.

5. Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

%

Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

21.

6. Sociaal domein

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

LISA

22.

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

23.

6. Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

24.

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

25.

     

26.

6. Sociaal domein

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

27.

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

28.

6. Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

CBS

29.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

30.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

31.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

32.

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

GMSD

33.

7. Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS

34.

7. Volksgezondheid en Milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

RWS

35.

8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

CBS

36.

8. Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

37.

8. Vhrosv

Demografische druk

%

CBS

38.

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

39.

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

Terug naar begin van de pagina