Regeling groenprojecten 2016

[Regeling vervallen per 01-06-2022.]
Geraadpleegd op 24-03-2023.
Geldend van 01-01-2021 t/m 23-04-2021

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Financiën van 30 maart 2016, nr. IENM/BSK-2015/209791, houdende regels inzake in Nederland gelegen projecten welke in het belang zijn van de bescherming van het milieu (Regeling groenprojecten 2016)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Financiën,

Handelende na overleg met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 5.14, derde lid, onderdeel a, en achtste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

Besluiten:

Hoofdstuk 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • accountantsverklaring: verklaring, afgegeven door een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent;

 • Algemene Groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187);

  bestaand project:

 • biomassa: biomassa als bedoeld in artikel 2 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;

 • Bouwbesluit: het op de datum van aanvraag van de groenverklaring geldende Bouwbesluit;

 • bruto vloeroppervlak: oppervlakte gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van opgaande scheidingsconstructies die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omsluiten;

 • bruto-subsidie-equivalent: bruto-subsidie-equivalent als bedoeld in artikel 2 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;

 • de-minimisverordening landbouw: Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (PbEU 2013, L 352);

 • duurzaam geproduceerd hout: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals bij brief van 24 juli 2008 is vastgesteld door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Kamerstukken II 2007/08, 30 196, nr. 35);

 • duurzame melkveehouderij: het bedrijfsmatig houden van melkkoeien op een duurzame wijze met een integraal duurzaam veehouderijsysteem dat in uitvoering overeenstemt met een duurzame melkveestal die op grond van de artikelen 3.31 of 3.42a van de Wet inkomstenbelasting 2001 door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is aangewezen als bedrijfsmiddel dat in het belang is van het Nederlandse milieu;

 • eigenaar-bewoner: natuurlijk persoon die een woning in eigendom heeft dan wel verkrijgt en daarin zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben, dan wel de erfpachter, vruchtgebruiker of gerechtigde tot een appartementsrecht als bedoeld in artikel 106 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover deze rechten betrekking hebben op een woning;

 • energie-index: maat voor de energieprestatie van bestaande woningen aan de hand van een berekeningsmethode die voldoet aan de Nationale Beoordelingsrichtlijn ‘Methoden voor het berekenen van het energiegebruik van gebouwen en de energetische en financiële gevolgen van energiebesparingsmaatregelen’ (BRL 9501), zoals vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op 6 december 2006;

 • energieprestatiecoëfficiënt: coëfficiënt die de energieprestatie van een nieuwbouwwoning of -utiliteitsgebouw aangeeft aan de hand van de genormeerde berekening zoals vastgesteld in het Bouwbesluit;

 • energieprestatiecertificaat: een op een gebouw toegesneden certificaat:

  • a. dat niet ouder is dan tien jaar;

  • b. waarin het resultaat is vermeld van de berekening van de hoeveelheid energie die nodig wordt geacht voor de verschillende behoeften die verband houden met een gestandaardiseerd gebruik van dat gebouw, waaronder verwarming, warmwatervoorziening, koeling, ventilatie en verlichting;

  • c. waarin referentiewaarden zijn vermeld waarmee de energieprestatie van het gebouw kan worden vergeleken en beoordeeld; en

  • d. dat vergezeld gaat van aanbevelingen voor kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie;

 • Groen Label Kas: tuinbouwkas die wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting en die in technische uitvoering overeenstemt met een tuinbouwkas die op grond van de artikelen 3.31 of 3.42a van de Wet inkomstenbelasting 2001 door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is aangewezen als bedrijfsmiddel dat in het belang is van het Nederlandse milieu;

 • groenverklaring: schriftelijk besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat als bedoeld in artikel 5.14, derde lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001, waarin wordt verklaard dat een project in het belang is van de bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos;

 • kmo: kleine, middelgrote en micro-ondernemingen in de zin van bijlage 1 van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening;

 • Landbouw Groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 193);

 • landbouwsector: landbouwsector als bedoeld in artikel 2 van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening;

 • Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur: veehouderij die wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig houden van melkvee en die in technische uitvoering overeenstemt met een veehouderij die op grond van de artikelen 3.31 of 3.42a van de Wet inkomstenbelasting 2001 door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is aangewezen als bedrijfsmiddel dat in het belang is van het Nederlandse milieu;

 • project: in Nederland gelegen technisch, functioneel en in de tijd samenhangend geheel van activa en werkzaamheden;

 • projectbeheerder: degene voor wiens rekening en risico een project wordt ontwikkeld en in stand wordt gehouden;

 • projectvermogen: vermogen dat nodig is voor de financiering van vaste activa en voor de werkzaamheden om de vaste activa te plaatsen, voor zover noodzakelijk voor en uitsluitend dienstbaar aan de totstandbrenging van een project;

 • recycling: recycling als bedoeld in artikel 2 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;

 • utiliteitsgebouw: gebouw waarvoor in het Bouwbesluit een energieprestatie-eis is vastgelegd, met uitzondering van woningen;

 • verbeterproject: project gericht op een wezenlijke verandering van een bestaand project, waardoor dit project naar inrichting, aard of omvang een wijziging ondergaat die het project aanmerkelijk waardevoller maakt voor het milieu, waaronder natuur en bos;

 • woning: gebouw, bedoeld voor bewoning, dat voortdurend als hoofdverblijf ter beschikking staat aan een of meer natuurlijke personen en per wooneenheid ten minste is voorzien van een eigen toegang, toilet, bad- of douchevoorziening, alsmede van een energieaansluiting, bedoeld voor een kooktoestel om een maaltijd te kunnen bereiden.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 20060, datum inwerkingtreding 24-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • accountantsverklaring: verklaring, afgegeven door een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent;

 • Algemene Groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187);

  bestaand project:

 • biomassa: biomassa als bedoeld in artikel 2 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;

 • Bouwbesluit: het op de datum van aanvraag van de groenverklaring geldende Bouwbesluit;

 • bruto vloeroppervlak: oppervlakte gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van opgaande scheidingsconstructies die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omsluiten;

 • bruto-subsidie-equivalent: bruto-subsidie-equivalent als bedoeld in artikel 2 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;

 • de-minimisverordening landbouw: Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (PbEU 2013, L 352);

 • duurzaam geproduceerd hout: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals bij brief van 24 juli 2008 is vastgesteld door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Kamerstukken II 2007/08, 30 196, nr. 35);

 • duurzame melkveehouderij: het bedrijfsmatig houden van melkkoeien op een duurzame wijze met een integraal duurzaam veehouderijsysteem dat in uitvoering overeenstemt met een duurzame melkveestal die op grond van de artikelen 3.31 of 3.42a van de Wet inkomstenbelasting 2001 door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is aangewezen als bedrijfsmiddel dat in het belang is van het Nederlandse milieu;

 • eigenaar-bewoner: natuurlijk persoon die een woning in eigendom heeft dan wel verkrijgt en daarin zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben, dan wel de erfpachter, vruchtgebruiker of gerechtigde tot een appartementsrecht als bedoeld in artikel 106 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover deze rechten betrekking hebben op een woning;

 • energielabelklasse: energielabelklasse als bedoeld in artikel 2.1, achtste lid, van het Besluit energieprestatie gebouwen;

 • Groen Label Kas: tuinbouwkas die wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting en die in technische uitvoering overeenstemt met een tuinbouwkas die op grond van de artikelen 3.31 of 3.42a van de Wet inkomstenbelasting 2001 door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is aangewezen als bedrijfsmiddel dat in het belang is van het Nederlandse milieu;

 • groenverklaring: schriftelijk besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat als bedoeld in artikel 5.14, derde lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001, waarin wordt verklaard dat een project in het belang is van de bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos;

 • kmo: kleine, middelgrote en micro-ondernemingen in de zin van bijlage 1 van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening;

 • Landbouw Groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 193);

 • landbouwsector: landbouwsector als bedoeld in artikel 2 van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening;

 • Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur: veehouderij die wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig houden van melkvee en die in technische uitvoering overeenstemt met een veehouderij die op grond van de artikelen 3.31 of 3.42a van de Wet inkomstenbelasting 2001 door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is aangewezen als bedrijfsmiddel dat in het belang is van het Nederlandse milieu;

 • project: in Nederland gelegen technisch, functioneel en in de tijd samenhangend geheel van activa en werkzaamheden;

 • projectbeheerder: degene voor wiens rekening en risico een project wordt ontwikkeld en in stand wordt gehouden;

 • projectvermogen: vermogen dat nodig is voor de financiering van vaste activa en voor de werkzaamheden om de vaste activa te plaatsen, voor zover noodzakelijk voor en uitsluitend dienstbaar aan de totstandbrenging van een project;

 • recycling: recycling als bedoeld in artikel 2 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;

 • utiliteitsgebouw: gebouw waarvoor in het Bouwbesluit een energieprestatie-eis is vastgelegd, met uitzondering van woningen;

 • verbeterproject: project gericht op een wezenlijke verandering van een bestaand project, waardoor dit project naar inrichting, aard of omvang een wijziging ondergaat die het project aanmerkelijk waardevoller maakt voor het milieu, waaronder natuur en bos;

 • woning: gebouw, bedoeld voor bewoning, dat voortdurend als hoofdverblijf ter beschikking staat aan een of meer natuurlijke personen en per wooneenheid ten minste is voorzien van een eigen toegang, toilet, bad- of douchevoorziening, alsmede van een energieaansluiting, bedoeld voor een kooktoestel om een maaltijd te kunnen bereiden.

Hoofdstuk 2. Projectcategorieën

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan, in overeenstemming met de Minister van Financiën en na overleg met de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een groenverklaring afgeven voor projecten in de categorie natuur, die zijn gericht op:

  • a. de ontwikkeling en instandhouding van natuur- en landschappelijke waarden in gebieden die als Natura 2000-gebied, Beschermd Natuurmonument of Wetland zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, of in Nationale Parken of gebieden die onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland inclusief robuuste ecologische verbindingszones;

  • b. de ontwikkeling en instandhouding van natuur- en natuurlijke gebiedseigen landschappelijke en cultuurhistorische waarden binnen de begrenzing van de Nationale Landschappen, met uitzondering van opstallen;

  • c. de ontwikkeling en instandhouding van nieuwe natuur- en landschappelijke waarden van opengestelde landgoederen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van opstallen;

  • d. de ontwikkeling en instandhouding van nieuwe natuur- en landschappelijke waarden die in aanmerking zijn gekomen voor subsidie op grond van het landelijk format van de provinciale Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap SKNL natuurbeheer;

  • e. de ontwikkeling en instandhouding van natuur- en landschappelijke waarden die in aanmerking zijn gekomen voor subsidie op grond van hoofdstuk 3 van de provinciale Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer 2016;

  • f. de ontwikkeling en instandhouding van natuur en landschappelijke waarden die voldoen aan de vereisten die zijn opgenomen in bijlage 1;

  • g. het bevorderen en in stand houden van biodiversiteit, mits dit geen economische activiteit betreft, door de aanleg van:

   • 1°. visgeleidingssystemen voor het opheffen van kunstmatige barrières;

   • 2°. landdiergeleidingssystemen voor het opheffen van kunstmatige barrières; of

   • 3°. vogelwaarschuwingssystemen of alarmeringsystemen ter voorkoming van botsingen van vogels met niet natuurlijke obstakels; of

  • h. natuur- en milieueducatie gericht op inheemse natuur, mits het geheel aan werkzaamheden geen economische activiteit betreft, de educatie een primair en aantoonbaar doel is van het project en geen deel uitmaakt van het reguliere onderwijscurriculum.

 • 2 De projecten, genoemd in het eerste lid, aanhef en onderdelen a, b en c, worden niet uitgevoerd door een onderneming die actief is in de landbouwsector.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 20060, datum inwerkingtreding 24-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

1

 • a. de ontwikkeling en instandhouding van natuur- en landschappelijke waarden in gebieden die als Natura 2000-gebied zijn aangewezen op grond van de Wet natuurbescherming, of in Nationale Parken of gebieden die onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland;

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan, in overeenstemming met de Minister van Financiën en na overleg met de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een groenverklaring afgeven voor projecten in de categorie biologische landbouw, die zijn gericht op:

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan, in overeenstemming met de Minister van Financiën en na overleg met de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een groenverklaring afgeven voor projecten in de categorie landbouw, die zijn gericht op:

 • a. het bedrijfsmatig telen van gewassen in een Groen Label Kas, met niveau A, conform het van toepassing zijnde certificatieschema Groen Label Kas op het moment van indiening van de aanvraag, mits er geen voorzieningen aanwezig zijn voor het wegkoelen van opgewekte warmte; of

 • b. een duurzame melkveehouderij, die is voorzien van een certificaat A conform het van toepassing zijnde certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur, onderdeel MDV – melkveestallen op het moment van indiening van de aanvraag.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan, in overeenstemming met de Minister van Financiën en na overleg met de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een groenverklaring afgeven voor projecten in de categorie duurzame grondstoffen, die zijn gericht op de industriële verwerking van biomassa tot producten die niet geschikt zijn voor menselijke of dierlijke consumptie, met uitzondering van de verwerking van genoemde stoffen tot energie of energiedragers, mits dit proces een voor Nederland niet gangbare combinatie van grondstof tot product betreft en dit leidt tot een vermindering van de aantasting van het milieu.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan, in overeenstemming met de Minister van Financiën en na overleg met de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een groenverklaring afgeven voor projecten in de categorie terugwinning en recycling, die zijn gericht op vermindering van milieudruk en op vermindering van de inzet van primaire grondstoffen voor producten door toepassing van:

 • a. nog niet gangbare processen voor terugwinning van materialen, producten of grondstoffen, anders dan energie of energiedragers, uit stromen waarvoor een laagwaardigere verwerking gangbaar is, waardoor de inzet van primaire grondstoffen beperkt kan worden;

 • b. processen gericht op de verwerking van stortbare baggerspecie tot grondstoffen waardoor de inzet van primaire grondstoffen beperkt kan worden; of

 • c. een pyrolyse-installatie, bestemd voor het onder zuurstofarme of zuurstofloze omstandigheden thermisch ontleden van afvalstoffen die niet voor recycling geschikt zijn, maar conform de minimumstandaard in het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 verbrand of gestort mogen worden, waarbij de vrijkomende vaste, vloeibare of gasvormige reactieproducten worden toegepast als grondstof voor nieuwe producten of materialen, niet zijnde brandstoffen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan, in overeenstemming met de Minister van Financiën en na overleg met de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een groenverklaring afgeven voor projecten in de categorie duurzame energie, die zijn gericht op:

 • a. het realiseren van een biogasopwaardeerinstallatie, bestemd voor het produceren van gas van aardgasnetkwaliteit, waarbij uitsluitend uit biomassa of uit mest verkregen gassen als energie-input mogen dienen, met dien verstande dat hierbij uitgezonderd zijn installaties die worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen of waarvoor een leverings- of bijmengverplichting geldt;

 • b. het realiseren van een biobrandstofproductie-installatie, bestemd voor het produceren van vloeibare of gasvormige duurzame brandstoffen uit houtachtige of cellulose-achtige verbindingen door:

  • 1°. hogedrukontleding;

  • 2°. hogetemperatuurontleding;

  • 3°. gebruik van het Fischer-Tropschproces dan wel een hiermee vergelijkbaar proces; of

  • 4°. cellulose fermentatie, met uitzondering van mesofiele en thermofiele mestvergisting;

 • c. het opwekken van elektrische energie door middel van een windturbine die is gecertificeerd volgens de Europese veiligheidsnormen IEC 61400-1, Ed. 3 of IEC 61400-22;

 • d. het opwekken van elektrische energie met behulp van fotovoltaïsche cellen, eventueel in combinatie met de opslag van de opgewekte elektriciteit;

 • e. het gebruik van thermische zonne-energie door middel van zonnecollectoren, eventueel in combinatie met een van de volgende warmtepompen:

  • 1°. een warmtepomp met voor water/water-systemen een coëfficiënt of performance van ten minste 4,0, bij een conditie van W10/W45 conform de norm EN 14511; of

  • 2°. een warmtepomp met voor brine/water-systemen een coëfficiënt of performance van ten minste 3,2, bij een conditie van B0/W45 conform de norm EN 14511;

 • f. het winnen van aardwarmte; of

 • g. het opwekken van elektrische energie uit water of waterkracht, mits de waterkrachtinstallatie voldoet aan Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG 2000, L 327) en voor zover het project is voorzien van maatregelen ter bescherming van de biodiversiteit, en met uitzondering van het opwekken van energie met behulp van stoomturbines.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan, in overeenstemming met de Minister van Financiën en na overleg met de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een groenverklaring afgeven voor projecten in de categorie energiebesparing, die zijn gericht op:

 • a. het met behulp van warmtepompen en een gesloten bodemwarmtewisselaar of aquifer opwaarderen van laagwaardige warmte naar hoogwaardige warmte op een zodanige wijze dat de hoogwaardige warmte nuttig wordt aangewend, door middel van:

  • 1°. een warmtepomp met voor water/water systemen een coëfficiënt of performance van ten minste 4,0, bij een conditie van W10/W45 conform de norm EN 14511; of

  • 2°. een warmtepomp met voor brine/water systemen een coëfficiënt of performance van ten minste 3,2, bij een conditie van B0/W45 conform de norm EN 14511;

 • b. koeling met behulp van een warmtepomp waarbij de warmte gelijktijdig voor ten minste 50% nuttig wordt toegepast binnen het bedrijf;

 • c. het aanleggen van energiearme buitenverlichting bestemd voor het verlichten van openbare wegen, openbare pleinen, openbare gebouwen, bruggen, openbare parken, parkeerterreinen, verharde bedrijfsterreinen of sportaccommodaties, en bestaande uit masten, led-lampen en specifiek voor die lampen geschikte armaturen, en indien van toepassing elektronische voorschakelapparaten en bijbehorende verlichtingsmanagementsystemen;

 • d. het aanleggen van energiearme buitenverlichting bestemd voor het verlichten van openbare wegen, openbare pleinen, openbare gebouwen, bruggen, openbare parken, parkeerterreinen, verharde bedrijfsterreinen of sportaccommodaties waarbij aantoonbaar een energiebesparing wordt gerealiseerd door een toename van het systeemrendement in lumen/Watt van ten minste 30% ten opzichte van het gemiddeld energiegebruik bij soortgelijke gangbare installaties, en bestaande uit masten, lampen en armaturen, en indien van toepassing elektronische voorschakelapparaten en bijbehorende verlichtingsmanagementsystemen;

 • e. het aanleggen van warmtedistributienetten en het bouwen van bijstookketels en warmtebuffers, ten behoeve van warmtebenutting die voor ten minste 80% afkomstig is van een of meer van onderstaande bronnen:

  • 1°. restwarmte van installaties in de industrie waarbij geen elektriciteit wordt opgewekt en afvalverbrandingsinstallaties voor stedelijk afval;

  • 2°. restwarmte van elektriciteitsopwekkingsinstallaties met een elektrisch rendement van ten minste 30% en een minimaal vermogen van 20 MW;

  • 3°. een aardwarmtebron; of

 • f. het aanleggen van koudedistributienetten waarbij de koude afkomstig is van een hernieuwbare bron, restwarmte van installaties in de industrie waarbij geen elektriciteit wordt opgewekt of afvalverbrandingsinstallaties voor stedelijk afval.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan, in overeenstemming met de Minister van Financiën en na overleg met de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een groenverklaring afgeven voor projecten in de categorie duurzaam bouwen, waarbij, indien hout wordt toegepast, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van duurzaam geproduceerd hout, en die zijn gericht op:

 • a. het realiseren van nieuw te bouwen woningen, waarvan:

  • 1°. de energieprestatiecoëfficiënt niet hoger is dan 65% van het vereiste dat geldt op grond van het Bouwbesluit; of

  • 2°. de energieprestatiecoëfficiënt gelijk is aan 0;

 • b. het door herbestemming van gebouwen zonder woonfunctie realiseren van nieuwe woningen, waarvan:

  • 1°. de energieprestatiecoëfficiënt ten minste gelijk is aan het niveau dat voor nieuwbouwwoningen wordt voorgeschreven onmiddellijk voordat de vigerende energieprestatie-eis in werking is getreden; en

  • 2°. de geluidswering tussen de woningen onderling ten minste gelijk is aan het niveau dat voor nieuwbouwwoningen wordt voorgeschreven;

 • c. het door herbestemming van gebouwen zonder woonfunctie en met de status van Rijks- of Gemeentemonument realiseren van nieuwe woningen, waarvan:

  • 1°. de energieprestatiecoëfficiënt van de gerealiseerde woningen ten minste gelijk is aan het niveau dat voor nieuwbouwwoningen werd voorgeschreven voordat de vorige energieprestatie-eis in werking trad; en

  • 2°. de geluidswering tussen de woningen onderling ten minste gelijk is aan het niveau dat voor nieuwbouwwoningen wordt voorgeschreven;

 • d. het renoveren van bestaande woningen door de eigenaar-bewoner, waarbij energiebesparende maatregelen worden toegepast, die leiden tot een verbetering van de energie-index van de woning:

  • 1°. met ten minste 0,6, waarbij de energie-index van de woningen na renovatie maximaal 1,4 bedraagt;

  • 2°. met ten minste 1,3, waarbij de energie-index van de woningen na renovatie maximaal 1,4 bedraagt;

  • 3°. met ten minste 1,5, waarbij de energie-index van de woningen na renovatie maximaal 1,2 bedraagt; of

  • 4°. tot nul;

 • e. het renoveren van bestaande woningen door anderen dan de eigenaar-bewoner, waarbij energiebesparende maatregelen worden toegepast, die leiden tot een verbetering van de energie-index van de woning als bedoeld in onderdeel d, aanhef en onder 1°, 2°, 3° of 4°.

 • f. het realiseren van duurzame utiliteitsgebouwen, waarvoor in het Bouwbesluit een energieprestatie-eis is opgenomen en die voldoen aan de voorschriften bedoeld in bijlage 2 bij deze regeling en waarbij:

  • 1°. de energieprestatiecoëfficiënt van het gebouw ten minste 30% lager is dan voorgeschreven op grond van het Bouwbesluit; of

  • 2°. de energieprestatiecoëfficiënt van het gebouw gelijk is aan 0;

 • g. het renoveren van bestaande utiliteitsgebouwen, waarvoor in het Bouwbesluit een energieprestatie-eis is opgenomen en die voldoen aan bijlage 3 van deze regeling en waarbij de energie-index na renovatie is verbeterd:

  • 1°. met ten minste 0,6;

  • 2°. met ten minste 1,2;

  • 3°. met ten minste 1,8; of

  • 4°. tot nul;

 • h. het realiseren van duurzame gebouwen met een industriefunctie, waarvoor in het Bouwbesluit voorschriften zijn gesteld voor de thermische isolatie, met uitzondering van gebouwen met een lichte industriefunctie, en waarvan:

  • 1°. de hemelwaterafvoer is afgekoppeld van het rioleringsstelsel; en

  • 2°. de energieprestatiecoëfficient kleiner is dan of gelijk is aan 0; of

 • i. het renoveren van bestaande gebouwen met een industriefunctie, waarvoor in het Bouwbesluit voorschriften zijn gesteld voor de thermische isolatie, met uitzondering van gebouwen met een lichte industriefunctie, en waarvan de energie-index kleiner is dan of gelijk is aan 0.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 20060, datum inwerkingtreding 24-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan, in overeenstemming met de Minister van Financiën en na overleg met de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een groenverklaring afgeven voor projecten in de categorie duurzaam bouwen, waarbij, indien hout wordt toegepast, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van duurzaam geproduceerd hout, en die zijn gericht op:

 • a. het realiseren van nieuw te bouwen woningen, waarvan het primair fossiel energiegebruik gelijk is aan 0;

 • b. het door herbestemming van gebouwen zonder woonfunctie realiseren van nieuwe woningen, waarvan:

  • 1°. de energielabelklasse na de herbestemming energieklasse A of beter is; en

  • 2°. de geluidswering tussen de woningen onderling ten minste gelijk is aan het niveau dat voor nieuwbouwwoningen wordt voorgeschreven;

 • c. het door herbestemming van gebouwen zonder woonfunctie en met de status van Rijks- of Gemeentemonument realiseren van nieuwe woningen, waarvan:

  • 1°. De energielabelklasse na herbestemming energieklasse B of beter is; en

  • 2°. de geluidswering tussen de woningen onderling ten minste gelijk is aan het niveau dat voor nieuwbouwwoningen wordt voorgeschreven;

 • d. het renoveren van bestaande woningen door de eigenaar-bewoner, waarbij energiebesparende maatregelen worden toegepast, die leiden tot een verbetering van de energielabelklasse van de woning:

  • 1°. met ten minste twee energielabelklassen, waarbij de energielabelklasse van de woningen na renovatie energielabelklasse B of beter is;

  • 2°. met ten minste vier energielabelklassen, waarbij de energielabelklasse van de woningen na renovatie energielabelklasse B of beter is;

  • 3°. met ten minste vijf energielabelklassen, waarbij de energielabelklasse van de woningen na renovatie energielabelklasse A of beter is; of

  • 4°. tot energielabelklasse A++++;

 • e. het renoveren van bestaande woningen door anderen dan de eigenaar-bewoner, waarbij energiebesparende maatregelen worden toegepast, die leiden tot een verbetering van de energielabelklasse van de woning als bedoeld in onderdeel d;

 • f. het realiseren van duurzame utiliteitsgebouwen, waarvoor in het Bouwbesluit een energieprestatie-eis is opgenomen en die voldoen aan de voorschriften bedoeld in bijlage 2 bij deze regeling en waarbij het primair fossiel energiegebruik van het gebouw gelijk is aan 0;

 • g. het renoveren van bestaande utiliteitsgebouwen, waarvoor in het Bouwbesluit een energieprestatie-eis is opgenomen en die voldoen aan bijlage 3 van deze regeling en waarbij de energielabelklasse na renovatie is verbeterd:

  • 1°. met ten minste twee energielabelklassen;

  • 2°. met ten minste vier energielabelklassen;

  • 3°. met ten minste zes energielabelklassen; of

  • 4°. tot energielabelklasse A++++;

 • h. het realiseren van duurzame gebouwen met een industriefunctie, waarvoor in het Bouwbesluit voorschriften zijn gesteld voor de thermische isolatie, met uitzondering van gebouwen met een lichte industriefunctie, en waarvan:

  • 1°. de hemelwaterafvoer is afgekoppeld van het rioleringsstelsel; en

  • 2°. het primair fossiel energiegebruik kleiner is dan of gelijk is aan 0; of

 • i. het renoveren van bestaande gebouwen met een industriefunctie, waarvoor in het Bouwbesluit voorschriften zijn gesteld voor de thermische isolatie, met uitzondering van gebouwen met een lichte industriefunctie, en waarvan het primair fossiel energiegebruik kleiner is dan of gelijk is aan 0.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan, in overeenstemming met de Minister van Financiën en na overleg met de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een groenverklaring afgeven voor projecten in de categorie duurzame mobiliteit, die zijn gericht op:

 • a. de realisatie van:

  • 1°. vrijliggende of verhoogde fietspaden die verhard zijn met asfalt en die woon- of verblijfsgebieden verbinden met werkgebieden of woonkernen met meer dan 50.000 inwoners, of die de bereikbaarheid per fiets van transferia, P&R-terreinen, OV-stations of OV-halteplaatsen, kantoren- of bedrijventerreinen, scholen, medische- en zorginstellingen of toeristische attracties vergroten, of die deel uitmaken van het landelijk fietsroutenetwerk; of

  • 2°. overdekte fietsenstallingen of de aanschaf van fietsen voor niet-commercieel gemeenschappelijk gebruik; of

 • b. de aanschaf van:

  • 1°. niet-railgebonden duurzame voertuigen voor vervoer, geschikt voor personenvervoer van meer dan acht passagiers, over de openbare weg of op bedrijfsterreinen in de openlucht, met een elektrisch of brandstofcelaandrijvingssysteem, dan wel rijdend op waterstof, (bio-)LNG of (bio-)CNG, dan wel een combinatie van voornoemde technieken; of

  • 2°. duurzame binnenvaartschepen die voorzien zijn van een dieselelektrisch, batterijelektrisch of brandstofcelsysteem voor de voortstuwing, of uitsluitend varen op waterstof, (bio-)LNG of (bio-)CNG of een combinatie van voornoemde technieken of brandstoffen, danwel voorzien zijn van dual-fuel motoren voor de combinatie van (bio-)LNG of (bio-)CNG en diesel, al dan niet in combinatie met een rompoptimalisatieonderzoek, met dien verstande dat bij gebruik van (bio-)LNG of (bio-)CNG als brandstof wordt aangetoond dat de methaanslip niet hoger is dan 3 gram per kWh.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan, in overeenstemming met de Minister van Financiën en na overleg met de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een groenverklaring afgeven voor projecten in de categorie duurzame waterketens:

 • a. die gericht zijn op het:

  • 1°. gescheiden afvoeren en infiltreren, met uitzondering van diepte-infiltratie, van regenwater, gevallen op verharde oppervlakken binnen de bebouwde kom;

  • 2°. gescheiden afvoeren en opslaan voor gebruik als proceswater, met uitzondering van gebruik in de land- en tuinbouw, van regenwater, gevallen op verharde oppervlakken;

  • 3°. gescheiden afvoeren voor lozing op oppervlaktewater van regenwater, gevallen op verharde oppervlakken binnen de bebouwde kom;

 • b. die zijn gericht op de ondergrondse opslag van zoet water of regenwater, gelegen op minimaal vijf en maximaal 75 meter onder maaiveld en geschikt voor gebruik in de land- en tuinbouw; of

 • c. die zijn gericht op waterbehandeling op innovatieve en duurzame wijze en bestemd voor:

  • 1°. de bereiding van drinkwater;

  • 2°. de bereiding van drinkwater uitgaande van afvalwaterstromen; of

  • 3°. de behandeling van afvalwater ter realisatie van een gesloten watersysteem binnen de inrichting, met uitzondering van de gangbare technieken voor voedingswater in de tuinbouw ter vervanging van niet-gesloten systemen;

  • 4°. de behandeling van afvalwater gericht op het terugwinnen en hergebruik van de in het afvalwater aanwezige stoffen, ter vervanging van een bestaand systeem dat werkt zonder een dergelijke terugwinning en hergebruik;

  • 5°. de behandeling van afvalwater, dan wel bereiding van drinkwater waarbij een reductie van ten minste 50% in het energiegebruik wordt gerealiseerd ten opzichte van de bestaande of te vervangen installatie, bij gelijkblijvende of verbeterde zuiveringsresultaten; of

  • 6°. de specifieke behandeling van hormoonrijk en geneesmiddelrijk afvalwater of de behandeling van afvalwater dat verontreinigd is met prioritaire stoffen, waarbij een reductie van ten minste 50% van de effluentwaarde van deze stoffen wordt gerealiseerd ten opzichte van de effluentwaarde van deze stoffen van de bestaande of de te vervangen installatie.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan, in overeenstemming met de Minister van Financiën en na overleg met de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een groenverklaring afgeven voor projecten in de categorie klimaatadaptatie die gericht zijn op:

 • a. de aanleg en inrichting of herinrichting van retentiegebieden om wateroverlast op regionaal of lokaal niveau te voorkomen mits de retentiegebieden een natuurcomponent kennen;

 • b. gebouwgebonden waterberging in stedelijk gebied, gelegen op, in of onder het gebouw, met uitzondering van parkeergarages;

 • c. de aanleg van vegetatiedaken en verticale tuinen in stedelijk gebied; of

 • d. akkerbouwproductie van teelten op zilte grond, waarbij het gewas is geselecteerd en aangepast aan het zoutgehalte in de grond en het grondwater.

Hoofdstuk 3. De aanvraag van een groenverklaring

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

 • 1 Een groenverklaring wordt aangevraagd door en afgegeven aan een kredietinstelling of een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 5.14, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, die voornemens is in belangrijke mate bij te dragen aan het verstrekken van kredieten ten behoeve van een project als bedoeld in dat artikellid dan wel het direct of indirect beleggen van vermogen in bedoeld project.

 • 2 Een aanvraag wordt ingediend door middel van het daartoe bestemde aanvraagformulier bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • 3 Aan een aanvrager kan worden verzocht een accountantsverklaring over te leggen, waaruit de juistheid of aannemelijkheid van de in de aanvraag vermelde gegevens blijkt.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

 • 1 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat beslist, in overeenstemming met de Minister van Financiën en na overleg met de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op een volledige aanvraag binnen acht weken na de indiening ervan.

 • 2 Een volledige aanvraag is een aanvraag waarbij geen aanvullende informatie nodig is voor de beoordeling ervan.

 • 3 Een afschrift van het besluit wordt gezonden aan de projectbeheerder.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

 • 1 Een groenverklaring wordt in ieder geval niet afgegeven op aanvragen voor:

  • a. bestaande projecten;

  • b. projecten waarvoor reeds een groenverklaring is verstrekt;

  • c. projecten in de landbouwsector die niet worden uitgevoerd door een kmo;

  • d. projecten die niet voldoen aan de vereisten die zijn gesteld in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening dan wel in de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening;

  • e. projecten waarvan het projectvermogen minder bedraagt dan € 25.000, tenzij het projecten betreft als bedoeld in de artikelen 7, aanhef en onderdelen d en e en 8, aanhef en onderdeel a, welke worden uitgevoerd op of aan een woning en voor rekening en risico van de eigenaar-bewoner;

  • f. projecten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdelen a, b en c, indien de steun meer bedraagt dan € 1.000.000 per onderneming;

  • g. projecten als bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, aanhef en onderdelen d, e en f, 3, 4, 11, aanhef en onderdeel b, en 12, aanhef en onderdeel d, indien het bruto-subsidie-equivalent meer bedraagt dan € 500.000 per onderneming per investeringsproject;

  • h. projecten als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel c, indien het bruto-subsidie-equivalent meer bedraagt dan € 3.000 per jaar per onderneming;

  • i. projecten als bedoeld in de artikelen 5, 6, 7, 8, aanhef en onderdelen a, b, c en f, 9, 10, aanhef en onderdeel b, 11, aanhef en onderdeel a, onder 2° en onderdeel c, onder 3° tot en met 6°, en 12, aanhef en onderdelen a, b en c, indien de steun meer bedraagt dan € 15.000.000 per onderneming per investeringsproject;

  • j. projecten als bedoeld in artikel 8, aanhef en onderdeel e, indien de steun meer bedraagt dan € 20.000.000 per onderneming per investeringsproject;

  • k. projecten waarvoor, vanwege toekenning van een financieel of ander voordeel door de overheid of de Europese Commissie uit dezen en anderen hoofde dan op grond van deze regeling, een zodanig voordeel ontstaat dat dit het totale toegestane voordeel op grond van regelgeving van de Europese Unie zou overschrijden;

  • l. projecten waarvan het niet aannemelijk is dat het enig eigen rendement heeft, subsidies van overheden daaronder begrepen;

  • m. projecten waarvan het te verwachten economische rendement van het project in verhouding tot het risico zodanig is dat het zonder toepassing van de regeling tot stand kan komen;

  • n. investeringen door een onderneming ten aanzien waarvan een bevel tot terugvordering uitstaat, overeenkomstig artikel 1, vierde lid, onderdelen a en b, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of artikel 1, vijfde lid, van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening; of

  • o. investeringen door een onderneming in moeilijkheden, overeenkomstig artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of artikel 1, zesde lid, van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening.

 • 2 Een groenverklaring wordt niet afgegeven voor projecten als bedoeld in de artikelen 6, onderdeel c, 9, onderdelen h en i, en 12, waarvoor reeds voor de inwerkingtreding van deze regeling met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen en waarvoor binnen zes maanden na inwerkingtreding van deze regeling een groenverklaring wordt aangevraagd.

 • 3 Een groenverklaring wordt niet afgegeven indien de aanvrager, na daartoe een verzoek ontvangen te hebben, niet binnen de gestelde termijn de gegevens verstrekt die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van het project.

 • 4 Het eerste lid, onderdeel d, is niet van toepassing op een aanvraag op grond van artikel 3, aanhef en onderdelen a en b, voor zover dat deel van de aanvraag voldoet aan de vereisten van de de-minimisverordening landbouw.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

 • 2 De groenverklaring treedt maximaal negen maanden na de afgifte hiervan in werking.

 • 3 De groenverklaring vermeldt de aard van het project, het projectvermogen, de datum waarop de groenverklaring in werking treedt en de periode waarvoor de groenverklaring geldt.

 • 5 In de groenverklaring kunnen nadere voorschriften worden opgenomen.

Hoofdstuk 4. Het projectvermogen

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Ter zake van een project als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel e, komt voor een groenverklaring in aanmerking een bedrag van ten hoogste € 5.000 per hectare voor projecten als bedoeld in hoofdstuk 3 van de provinciale Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer 2016.

 • 2 Ter zake van een project als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel f, komt voor een groenverklaring in aanmerking de waarde van de grond in eigendom of in gebruik waarop de activiteit wordt uitgevoerd.

 • 3 Ter zake van een project als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel c, komt voor een groenverklaring in aanmerking een bedrag dat is gebaseerd op de kosten die worden gemaakt om tot een kwaliteitsregeling waarvoor steun wordt verleend toe te treden en de jaarlijkse bijdrage voor deelname aan die kwaliteitsregeling, inclusief, in voorkomend geval, de kosten van de controles die nodig zijn om te verifiëren of het productdossier wordt nageleefd.

 • 4 Het projectvermogen met betrekking tot een project als bedoeld in artikel 4, aanhef en onderdeel a, is gemaximeerd op € 100 per vierkante meter kasoppervlak, exclusief de kosten voor zelf opgewekte of zelf gewonnen energie als bedoeld in de artikelen 7, aanhef en onderdelen c, d, e of g, of 8, aanhef en onderdeel a, of duurzame energie als bedoeld in artikel 7, aanhef en onderdeel f.

 • 7 Ter zake van een project als bedoeld in artikel 9, aanhef en onderdeel a, onder 1°, komt voor een groenverklaring in aanmerking een bedrag van € 100.000 indien het een grondgebonden woning betreft, en een bedrag van € 65.000 indien het een niet-grondgebonden woning betreft.

 • 8 Ter zake van een project als bedoeld in artikel 9, aanhef en onderdeel a, onder 2°, komt voor een groenverklaring in aanmerking een bedrag van € 150.000 indien het een grondgebonden woning betreft, en een bedrag van € 100.000 indien het een niet-grondgebonden woning betreft.

 • 9 Ter zake van een project als bedoeld in artikel 9, aanhef en onderdelen b en c, komt voor een groenverklaring in aanmerking een bedrag van € 1.000 per vierkante meter bruto vloeroppervlak van het gedeelte van een pand met woonbestemming, tot een maximum van € 100.000 per gerealiseerde woning.

 • 10 Op een project als bedoeld in artikel 9, aanhef en onderdelen d en e, is de volgende tabel van toepassing:

  Bij een verbeteringsniveau van de energie-index zoals opgenomen onder

  komt per woning een bedrag in aanmerking van maximaal

  of in het geval van een Rijks- of Gemeentemonument een bedrag van maximaal

  artikel 9, onderdeel d, onder 1°

  € 25.000

  € 45.000

  artikel 9, onderdeel d, onder 2°

  € 50.000

  € 70.000

  artikel 9, onderdeel d, onder 3°

  € 75.000

  € 100.000

  artikel 9, onderdeel d, onder 4°

  € 100.000

  € 150.000

 • 12 Ter zake van een project met betrekking tot een utiliteitsgebouw als bedoeld in artikel 9, onderdeel g, komt voor een groenverklaring in aanmerking:

  • a. maximaal € 300 per vierkante meter bruto vloeroppervlak indien het project voldoet aan de energie-index bedoeld in artikel 9, onderdeel g, onder 1°, of maximaal € 450 per vierkante meter bruto vloeroppervlak indien het project tevens is aangewezen als Rijks- of Gemeentemonument;

  • b. maximaal € 450 per vierkante meter bruto vloeroppervlak indien het project voldoet aan de energie-index bedoeld in artikel 9, onderdeel g, onder 2°, of maximaal € 600 per vierkante meter bruto vloeroppervlak indien het project tevens is aangewezen als Rijks- of Gemeentemonument;

  • c. maximaal € 600 per vierkante meter bruto vloeroppervlak indien het project voldoet aan de energie-index bedoeld in artikel 9, onderdeel g, onder 3°, of maximaal € 750 per vierkante meter bruto vloeroppervlak indien het project tevens is aangewezen als Rijks- of Gemeentemonument; of

  • d. maximaal € 750 per vierkante meter bruto vloeroppervlak indien het project voldoet aan de energie-index bedoeld in artikel 9, onderdeel g, onder 4°, of maximaal € 1.000 per vierkante meter bruto vloeroppervlak indien het project tevens is aangewezen als Rijks- of Gemeentemonument.

 • 13 Ter zake van een project met betrekking tot een gebouw met een industriefunctie als bedoeld in artikel 9, onderdeel h, komt voor een groenverklaring in aanmerking een bedrag van ten hoogste € 400 per vierkante meter bruto vloeroppervlak.

 • 14 Ter zake van een project met betrekking tot een gebouw met een industriefunctie als bedoeld in artikel 9, onderdeel i, komt voor een groenverklaring in aanmerking een bedrag van ten hoogste € 300 per vierkante meter bruto vloeroppervlak.

 • 16 Voor projecten als bedoeld in artikel 10, aanhef en onderdeel b, onder 2°, wordt de groenverklaring beperkt tot 15% van het projectvermogen of, indien tevens een rompoptimalisatieonderzoek is uitgevoerd, tot 20% van het projectvermogen.

 • 17 Indien het projectvermogen het bedrag van 35.000.000 te boven gaat, kan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het projectvermogen beperken tot € 35.000.000.

 • 18 Ter zake van een project als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdelen a en b, komt voor een groenverklaring in aanmerking een bedrag dat is gemoeid met de verwerving van grond, voor zover dit het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van artikel 14, zesde lid, onderdeel a, van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening overschrijdt en tot een maximum dat op grond van de de-minimisverordening landbouw is toegestaan.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 20060, datum inwerkingtreding 24-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

7 Ter zake van een project als bedoeld in artikel 9, aanhef en onderdeel a, komt voor een groenverklaring in aanmerking een bedrag van € 150.000 indien het een grondgebonden woning betreft, en een bedrag van € 100.000 indien het een niet-grondgebonden woning betreft.

8 Ter zake van een project als bedoeld in artikel 9, aanhef en onderdelen b en c, komt voor een groenverklaring in aanmerking een bedrag van € 1.000 per vierkante meter bruto vloeroppervlak van het gedeelte van een pand met woonbestemming, tot een maximum van € 100.000 per gerealiseerde woning.

9 Op een project als bedoeld in artikel 9, aanhef en onderdelen d en e, is de volgende tabel van toepassing:

Bij een verbeteringsniveau van de energieprestatie zoals opgenomen onder

komt per woning een bedrag in aanmerking van maximaal

of in het geval van een Rijks- of Gemeentemonument een bedrag van maximaal

artikel 9, onderdeel d, onder 1°

€ 25.000

€ 45.000

artikel 9, onderdeel d, onder 2°

€ 50.000

€ 70.000

artikel 9, onderdeel d, onder 3°

€ 75.000

€ 100.000

artikel 9, onderdeel d, onder 4°

€ 100.000

€ 150.000

10 Ter zake van een project als bedoeld in artikel 9, aanhef en onderdeel f, komt voor een groenverklaring in aanmerking een bedrag van ten hoogste € 1.000 per vierkante meter bruto vloeroppervlak voor projecten die voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 9, onderdeel f.

11 Ter zake van een project met betrekking tot een utiliteitsgebouw als bedoeld in artikel 9, onderdeel g, komt voor een groenverklaring in aanmerking:

 • a. maximaal € 300 per vierkante meter bruto vloeroppervlak indien het project voldoet aan de energieprestatie bedoeld in artikel 9, onderdeel g, onder 1°, of maximaal € 450 per vierkante meter bruto vloeroppervlak indien het project tevens is aangewezen als Rijks- of Gemeentemonument;

 • b. maximaal € 450 per vierkante meter bruto vloeroppervlak indien het project voldoet aan de energieprestatie bedoeld in artikel 9, onderdeel g, onder 2°, of maximaal € 600 per vierkante meter bruto vloeroppervlak indien het project tevens is aangewezen als Rijks- of Gemeentemonument;

 • c. maximaal € 600 per vierkante meter bruto vloeroppervlak indien het project voldoet aan de energieprestatie bedoeld in artikel 9, onderdeel g, onder 3°, of maximaal € 750 per vierkante meter bruto vloeroppervlak indien het project tevens is aangewezen als Rijks- of Gemeentemonument; of

 • d. maximaal € 750 per vierkante meter bruto vloeroppervlak indien het project voldoet aan de energieprestatie bedoeld in artikel 9, onderdeel g, onder 4°, of maximaal € 1.000 per vierkante meter bruto vloeroppervlak indien het project tevens is aangewezen als Rijks- of Gemeentemonument.

12 Ter zake van een project met betrekking tot een gebouw met een industriefunctie als bedoeld in artikel 9, onderdeel h, komt voor een groenverklaring in aanmerking een bedrag van ten hoogste € 400 per vierkante meter bruto vloeroppervlak.

13 Ter zake van een project met betrekking tot een gebouw met een industriefunctie als bedoeld in artikel 9, onderdeel i, komt voor een groenverklaring in aanmerking een bedrag van ten hoogste € 300 per vierkante meter bruto vloeroppervlak.

14 Voor projecten als bedoeld in artikel 10, aanhef en onderdeel b, onder 1°, wordt de groenverklaring beperkt tot 50% van het projectvermogen.

15 Voor projecten als bedoeld in artikel 10, aanhef en onderdeel b, onder 2°, wordt de groenverklaring beperkt tot 15% van het projectvermogen of, indien tevens een rompoptimalisatieonderzoek is uitgevoerd, tot 20% van het projectvermogen.

16 Indien het projectvermogen het bedrag van 35.000.000 te boven gaat, kan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het projectvermogen beperken tot € 35.000.000.

17 Ter zake van een project als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdelen a en b, komt voor een groenverklaring in aanmerking een bedrag dat is gemoeid met de verwerving van grond, voor zover dit het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van artikel 14, zesde lid, onderdeel a, van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening overschrijdt en tot een maximum dat op grond van de de-minimisverordening landbouw is toegestaan.

Hoofdstuk 5. Overige bevoegdheden van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Indien met een project waarvoor een groenverklaring is verstrekt een financieel voordeel wordt behaald van meer dan € 500.000, dan wel met een project als bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, aanhef en onderdelen d, e of f, 3, voor zover het de productie van landbouwproducten betreft, 4, 11, aanhef en onderdeel b, of 12, aanhef en onderdeel d, waarvoor een groenverklaring is verstrekt een financieel voordeel wordt behaald van meer dan € 60.000, maakt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de gegevens, genoemd in bijlage III van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening en de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening, van de begunstigde openbaar.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

 • 1 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan, in overeenstemming met de Minister van Financiën en na overleg met de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de groenverklaring intrekken indien:

  • a. de ter zake verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste of volledige gegevens bekend waren geweest;

  • b. blijkt dat de uitvoering van het project in aanzienlijke mate afwijkt van de projectbeschrijving op grond waarvan de groenverklaring is afgegeven;

  • c. blijkt dat de projectbeheerder de vermogenstoestand van het project niet afzonderlijk administreert;

  • d. niet wordt voldaan aan de voorschriften die in de groenverklaring zijn opgenomen; of

  • e. de melding, bedoeld in artikel 20, niet onverwijld is geschied.

 • 2 Het besluit tot intrekking kan terugwerkende kracht hebben.

 • 3 Het besluit tot intrekking wordt gezonden aan de aanvrager. Een afschrift van het besluit wordt gezonden aan de projectbeheerder en aan de inspecteur van de Belastingdienst.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Indien de uitvoering van een project wijzigt, doet de krediet- of beleggingsinstelling die kapitaal verschaft ten behoeve van een project waarvoor een groenverklaring is afgegeven, daarvan onverwijld melding aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Ten behoeve van de vaststelling van een groenverklaring is ten aanzien van de krediet- of beleggingsinstelling, bedoeld in artikel 5.14, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, en de projectbeheerder hoofdstuk VIII, afdeling 2, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing inzake de verstrekking van de van belang zijnde gegevens en de daaraan verbonden rechten en plichten. Hierbij gelden de aan de inspecteur opgelegde verplichtingen eveneens voor de door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen personen.

Hoofdstuk 6. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Aan de in deze regeling bedoelde normen, meetvoorschriften, tests, groenverklaringen en certificaten worden gelijkgesteld normen, meetvoorschriften, tests en certificaten die ten minste een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Op projecten waarvoor voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze regeling een aanvraag voor een groenverklaring is ingediend, blijft de Regeling groenprojecten 2010 blijft van toepassing.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 20060, datum inwerkingtreding 24-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

1 Op projecten waarvoor voorafgaande aan 1 april 2016 een aanvraag voor een groenverklaring is ingediend, blijft de Regeling groenprojecten 2010 blijft van toepassing.

2 Een aanvraag voor een groenverklaring waarvoor de vergunning voor het project is aangevraagd voor 1 januari 2021, wordt beoordeeld met inachtneming van de Regeling groenprojecten 2016 zoals deze luidde op 31 december 2020.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.]

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling groenprojecten 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes

Bijlage 1. bij artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel f

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

 • 1. Deze bijlage wordt aangehaald als: Maatregelen agrarisch natuurbeheer met grote impact.

 • 2. De agrariër is de projectbeheerder, bedoeld in de Regeling groenprojecten 2016.

Paragraaf 2. Voorschriften

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Om voor een groenverklaring in aanmerking te komen, voldoet een project als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel f, aan de volgende vereisten:

 • 3. Een agrariër voert ten minste de beheeractiviteiten die zijn beschreven in het Overzicht Beheerpakketten1 uit op gronden die de agrariër in gebruik heeft op:

  • a grasland met rustperiode van tenminste 12 weken;

  • b inundatie van ten minste vier weken;

  • c kruidenrijk grasland;

  • d botanisch waardevol grasland;

  • e wintervoedselakker;

  • f vogelakker;

  • g bouwland voor hamsters;

  • h kruidenrijke akker;

  • i kruidenrijke akkerranden;

  • j insectenrijk graslandbeheer;

  • k insectenrijke graslandrand.

 • 4. Schriftelijk wordt vastgelegd dat een activiteit als bedoeld in 3 voor minimaal vijf aaneenvolgende jaren worden uitgevoerd.

 • 5. In geval van een activiteit als bedoeld in 3, aanhef en onder a tot en met d, j of k, dan wel een combinatie van deze activiteiten komt een project slechts voor een groenverklaring in aanmerking indien:

  • a. de betreffende percelen ook in aanmerking zijn gekomen voor subsidie op grond van hoofdstuk 3 van de provinciale Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer 2016; en

  • b1. de activiteiten worden uitgevoerd op tenminste 5% van de oppervlakte van de grond die in gebruik is door de agrariër en er sprake is van tenminste twee verschillende activiteiten; of

  • b2. De activiteiten worden uitgevoerd op tenminste 20% van de oppervlakte van de grond die in gebruik is door de agrariër.

  Bij de aanvraag voor een groenverklaring wordt de subsidiebeschikking ANlb2016 en het contract tussen de agrariër en de subsidieontvanger ANlb2016 gevoegd.

 • 6. In geval van een activiteit als bedoeld in 3, aanhef en onder e tot en met i, dan wel een combinatie van deze activiteiten en indien de betreffende percelen ook in aanmerking zijn gekomen voor subsidie op grond van hoofdstuk 3 van de provinciale Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer 2016 komt een project slechts voor een groenverklaring in aanmerking als de activiteiten worden uitgevoerd op ten minste 5% van de oppervlakte van de grond die in gebruik is door de agrariër. Bij de aanvraag van een groenverklaring wordt de subsidiebeschikking ANlb2016 en het contract tussen de agrariër en de subsidieontvanger ANlb2016 gevoegd.

 • 7. In geval van een activiteit als bedoeld in 3, aanhef en onder e tot en met i, en indien de betreffende percelen niet in aanmerking zijn gekomen voor subsidie op grond van hoofdstuk 3 van de provinciale Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer 2016 worden geen vereisten gesteld aan het percentage van de grond waarop de activiteiten worden uitgevoerd. Bij de aanvraag van een groenverklaring wordt het contract tussen de agrariër en de organisatie die beschikt over een certificeringsregeling als bedoeld in artikel 2.19 van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB en die door de Minister als zodanig zijn benoemd, gevoegd.

 • 8. Indien er een eis wordt gesteld dat activiteiten worden uitgevoerd op ten minste 5% of 20% van de grond die de agrariër in gebruik heeft, geldt dit percentage slechts op het moment dat de groenverklaring wordt aangevraagd.

 • 9. De omvang van een project is beperkt tot de oppervlakte waarop een activiteit als bedoeld in 3 wordt uitgevoerd.

 • 10. Het projectvermogen is beperkt tot de boekwaarde van de grond waarop een activiteit als bedoeld in 3 wordt uitgevoerd.

 • 11. De looptijd van een groenverklaring is beperkt tot 31 december 2021.

Bijlage 2. bij artikel 9, onderdeel f

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

 • 1. Deze bijlage wordt aangehaald als: Maatregelen duurzame utiliteitsgebouwen 2016.

 • 2. Met het Nationaal pakket wordt bedoeld de uitgave ‘Duurzaam bouwen: Nationaal pakket utiliteitsbouw’ (SBRCURnet kennisarchief – http://www.sbrcurnet.nl/producten/kennisarchief).

Paragraaf 2. Voorschriften

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

 • 3. Om voor een groenverklaring in aanmerking te komen, moet een project aan alle vier maatregelen van tabel 1 voldoen.

 • 4. In de kolom ‘NPU’ geven de U-nummers de specificatiebladen aan zoals deze zijn opgenomen in het Nationaal pakket.

 • 5. In de kolom ‘NPU’ geeft ‘n.v.t.’ aan dat het een maatregel betreft die niet of nog niet is opgenomen dan wel afwijkt van het Nationaal pakket.

 • 6. Als de aanvrager aantoont dat er sprake is van overmacht ingeval de vergunning wordt afgewezen om het hemelwater te infiltreren in de bodem of op het oppervlaktewater te lozen (maatregel 4 van tabel 1), kan hiermee worden voldaan aan deze eis.

 • 7. Bij maatregel 3 van tabel 1 moet het hout voldoen aan de in artikel 1 opgenomen definitie voor duurzaam geproduceerd hout.

Tabel 1: maatregelen zeer duurzame utiliteitsgebouwen
 

maatregel/toetsingscriterium

hoe te toetsen

NPU

1

Het ontwerp niet hoger zijn dan 70% van de eisen in het Bouwbesluit

Controleer of Qpres;tot/Qpres.toel. ≤ 0.7

n.v.t.

       

2

Het ontwerp moet flexibel zijn

* bouwkundig

Vier van onderstaande acht items moeten in het ontwerp zitten:

 
 

* installatietechnisch

a. installaties uitgelegd op maximaal 1.8 m i.p.v. 3.6 m

– n.v.t.

   

b. installaties opgedeeld in bouwdelen

– U618

   

c. meer kleine ketels in plaats van één grote

– U615

   

d. demontabele binnenwanden

– U146

   

e. plafondstructuur die veranderd kan worden

– U637

   

f. bemetering per bouwdeel in plaats voor het hele gebouw

– U024 en U378

   

g. bereid gebouw voor op functionele aanpassingen

– U419

   

h. demontabele draagconstructies

– U057

3

In het ontwerp wordt uitsluitend duurzaam geproduceerd hout toegepast

Gebruik van duurzaam geproduceerd hout zal moeten worden aangetoond door middel van certificaten en afleverbewijzen of facturen.

art. 1

       

4

In het ontwerp is de hemelwaterafvoer afgekoppeld van het rioleringsstelsel en gebruik waar mogelijk halfverharding

Controleer of hemelwaterafvoer is losgekoppeld van het rioleringsstelsel en controleer of halfverharding is toegepast

U734

U098

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 20060, datum inwerkingtreding 24-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.

Tabel 1: maatregelen zeer duurzame utiliteitsgebouwen
 

maatregel/toetsingscriterium

hoe te toetsen

NPU

1

Het primair fossiel energiegebruik van het gebouw gelijk is aan 0

Primair fossiel energiegebruik is gelijk aan 0

n.v.t.

       

2

Het ontwerp moet flexibel zijn

* bouwkundig

Vier van onderstaande acht items moeten in het ontwerp zitten:

 
 

* installatietechnisch

a. installaties uitgelegd op maximaal 1.8 m i.p.v. 3.6 m

– n.v.t.

   

b. installaties opgedeeld in bouwdelen

– U618

   

c. meer kleine ketels in plaats van één grote

– U615

   

d. demontabele binnenwanden

– U146

   

e. plafondstructuur die veranderd kan worden

– U637

   

f. bemetering per bouwdeel in plaats voor het hele gebouw

– U024 en U378

   

g. bereid gebouw voor op functionele aanpassingen

– U419

   

h. demontabele draagconstructies

– U057

3

In het ontwerp wordt uitsluitend duurzaam geproduceerd hout toegepast

Gebruik van duurzaam geproduceerd hout zal moeten worden aangetoond door middel van certificaten en afleverbewijzen of facturen.

art. 1

       

4

In het ontwerp is de hemelwaterafvoer afgekoppeld van het rioleringsstelsel en gebruik waar mogelijk halfverharding

Controleer of hemelwaterafvoer is losgekoppeld van het rioleringsstelsel en controleer of halfverharding is toegepast

U734

U098

Bijlage 3. bij artikel 9, onderdeel g

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

 • 1. Deze bijlage wordt aangehaald als: Maatregelen duurzame renovatie utiliteitsbouw 2016.

 • 2. Met het Nationaal pakket wordt bedoeld de uitgave ‘Duurzaam bouwen: Nationaal pakket utiliteitsbouw’ (SBRCURnet kennisarchief – http://www.sbrcurnet.nl/producten/kennisarchief).

Paragraaf 2. Voorschriften

[Regeling vervallen per 01-06-2022]

 • 3. Om voor een groenverklaring in aanmerking te komen, moet een project aan alle vier maatregelen van tabel 2 voldoen.

 • 4. In de kolom ‘NPU’ geven de U-nummers de specificatiebladen aan zoals deze zijn opgenomen in het Nationaal pakket.

 • 5. In de kolom ‘NPU’ geeft ‘n.v.t.’ aan dat het om een maatregel gaat die niet of nog niet is opgenomen of afwijkt van het Nationaal pakket.

 • 6. Bij maatregel 2 van tabel 2 moet het hout voldoen aan de in artikel 1 opgenomen definitie voor duurzaam geproduceerd hout.

Tabel 2: maatregelen duurzame renovatie utiliteitsbouw
 

maatregel/toetsingscriterium

hoe te toetsen

NPU

1

Verbeter de energie-index van het gebouw met minimaal:

a. 0,60 voor niveau I;

b. 1,20 voor niveau II;

c. 1,80 voor niveau III.

Controleer of er berekeningen van de Energie-index voor de bestaande en nieuwe situatie zijn, opgesteld door een hiertoe gecertificeerd bureau. Controleer of de maatregelen zijn opgenomen in het bestek.

n.v.t.

2

Pas bij de renovatie uitsluitend gebruikt of duurzaam geproduceerd nieuw hout toe.

Gebruik van duurzaam geproduceerd hout zal moeten worden aangetoond door middel van certificaten en afleverbewijzen of facturen.

art. 1

3

Maak maximaal gebruik van aanwezige constructies en materialen door zo weinig mogelijk te slopen en zoveel mogelijk materialen her te gebruiken.

Vraag een schriftelijke onderbouwing van de gemaakte keuzes ten aanzien van fundering, draagconstructie, gevels, indeling en installaties.

 

4

Indien de binnenwanden, plafonds en installaties vervangen moeten worden, zorg dan voor een flexibel ontwerp.

Minimaal 3 van de 7 onderstaande items moeten in het ontwerp zitten:

 
   

• installaties uitgelegd op maximaal 1.8 m

– n.v.t.

   

• installaties opgedeeld in bouwdelen

– U618

   

• meerdere kleine ketels ipv één grote

– U615

   

• demontabele binnenwanden

– U146

   

• veranderbare plafondstructuur

– U637

   

• bemetering per bouwdeel

– U024 en U378

   

• gebouw geschikt voor functionele veranderingen.

– U419

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 20060, datum inwerkingtreding 24-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

Tabel 2: maatregelen duurzame renovatie utiliteitsbouw
 

maatregel/toetsingscriterium

hoe te toetsen

NPU

1

Verbeter de energielabelklasse van het gebouw:

1°. met ten minste twee energielabelklassen;

2°. met ten minste vier energielabelklassen;

3°. met ten minste zes energielabelklassen; of

4°. tot energielabelklasse A++++.

Controleer of er berekeningen van de energieprestatie voor de bestaande en nieuwe situatie zijn, opgesteld door een hiertoe gecertificeerd bureau. Controleer of de maatregelen zijn opgenomen in het bestek.

n.v.t

2

Pas bij de renovatie uitsluitend gebruikt of duurzaam geproduceerd nieuw hout toe.

Gebruik van duurzaam geproduceerd hout zal moeten worden aangetoond door middel van certificaten en afleverbewijzen of facturen.

art. 1

3

Maak maximaal gebruik van aanwezige constructies en materialen door zo weinig mogelijk te slopen en zoveel mogelijk materialen her te gebruiken.

Vraag een schriftelijke onderbouwing van de gemaakte keuzes ten aanzien van fundering, draagconstructie, gevels, indeling en installaties.

 

4

Indien de binnenwanden, plafonds en installaties vervangen moeten worden, zorg dan voor een flexibel ontwerp.

Minimaal 3 van de 7 onderstaande items moeten in het ontwerp zitten:

 
   

• installaties uitgelegd op maximaal 1.8 m

– n.v.t.

   

• installaties opgedeeld in bouwdelen

– U618

   

• meerdere kleine ketels ipv één grote

– U615

   

• demontabele binnenwanden

– U146

   

• veranderbare plafondstructuur

– U637

   

• bemetering per bouwdeel

– U024 en U378

   

• gebouw geschikt voor functionele veranderingen.

– U419

 1. De gedetailleerde omschrijving van de activiteiten is opgenomen in het Overzicht Beheerpakketten ANLb 2016 versie 1.4 van 1 mei 2015 van SCAN. ^ [1]
Naar boven