Regeling schadevergoeding net op zee

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 maart 2016, nr. WJZ/16007215, tot vaststelling van regels over de vergoeding van schade bij het net op zee (Regeling schadevergoeding net op zee)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4, zesde lid, van het Besluit schadevergoeding net op zee;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit: Besluit schadevergoeding net op zee;

 • LiDAR-systeem: een apparaat dat afstanden tot en snelheden van objecten bepaalt door middel van reflectie van door het apparaat uitgezonden lasersignalen en dat voldoet aan artikel 7.

Artikel 2

 • 1 Voor het bepalen van de windsnelheid, bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het besluit, wordt gebruik gemaakt van metingen van de volgende meetstations:

  Windenergiegebied

  Meetstation zee

  Meetstation land

  Borssele

  Europlatform, Goeree, Vlakte

  Vlissingen

  Hollandse Kust Zuid

  Europlatform, Goeree, IJmuiden Ver, OWEZ

  Hoek van Holland, IJmuiden

  Hollandse Kust Noord

  IJmuiden Ver, K-13

  IJmuiden, De Kooy

 • 2 Indien de op grond van artikel 5 bepaalde windrichting tussen 0 en 180 graden is, wordt alleen gebruik gemaakt van de gegevens van meetstations op zee.

 • 3 Indien met betrekking tot de windsnelheid sprake is van onvoldoende beschikbaarheid van gegevens als bedoeld in artikel 8, wordt de windsnelheid bepaald op basis van metingen van de windsnelheid door één of meerdere LiDAR-systemen binnen of nabij het betreffende windenergiegebied.

Artikel 3

 • 1 Voor het bepalen van de windsnelheid worden de windsnelheidsmetingen op basis van artikel 2 verticaal geëxtrapoleerd tot de ashoogte van een windpark middels de volgende formule:

  Bijlage 256878.png

  , waarin

  V AH = de berekende windsnelheid op de ashoogte van een windpark [m/s];

  V ref = de 10 minuten gemiddelde gemeten windsnelheid [m/s];

  h HH = de ashoogte van een windpark boven gemiddeld zeeniveau [m];

  h ref = de hoogte boven gemiddeld zeeniveau waarop de windsnelheid is gemeten [m];

  α = 0,10 voor meetstations op zee en 0,16 voor meetstations op land.

 • 2 De verticaal geëxtrapoleerde windsnelheden worden horizontaal geïnterpoleerd naar de locatie van het betreffende windpark. Daarbij worden de geëxtrapoleerde windsnelheden gewogen naar de afstanden tussen de meetstations en de locatie van het platform van het net op zee waarop het betreffende windpark is aangesloten, volgens de onderstaande formule:

  Bijlage 256879.png

  , waarin

  V HWPL = de windsnelheid op ashoogte van een windpark;

  nws = het aantal gebruikte meetstations;

  V AHi = de naar ashoogte van een windpark geëxtrapoleerde windsnelheid gemeten op meetstation i;

  D i = de afstand tussen meetstation i en het centrum van het windpark.

Artikel 4

Het productieprofiel van een windpark, bedoeld in artikel 4, tweede en vierde lid, van het besluit, wordt bepaald door het geleverde vermogen van het windpark per windsnelheidsklasse van 0,5 meter per seconde tussen:

 • a. de windsnelheid waarboven een windturbine of windpark elektriciteit begint te genereren en

 • b. de windsnelheid waarboven een windturbine of windpark uitschakelt om schade door een te hoge snelheid van de rotor te voorkomen,

per windrichtingssector van 30 graden.

Artikel 5

 • 1 De windrichting wordt bepaald op basis van metingen van de windrichting door één of meerdere LiDAR-systemen die zijn gesitueerd binnen of nabij het betreffende windenergiegebied.

 • 2 Indien op basis van het eerste lid onvoldoende meetgegevens beschikbaar zijn, wordt de windrichting bepaald op basis van metingen van de windrichting van de meetstations, genoemd in artikel 2, eerste lid.

Artikel 6

Voor het bepalen van de windrichting worden de op basis van artikel 5 gemeten windrichtingen horizontaal geïnterpoleerd naar de locatie van het centrum van het betreffende windpark. Daarbij worden de gemeten windrichtingen gewogen naar de afstanden tussen de meetstations en de locatie van het platform van het net op zee waarop het betreffende windpark is aangesloten, volgens de onderstaande formule

Bijlage 256880.png

, waarin

Φ WPL = de windrichting voor de windparklocatie;

nws = het aantal gebruikte meetstations;

Φ i = de windrichting gemeten op meetstation i;

D i = de afstand tussen meetstation i en het centrum van het windpark.

Artikel 7

 • 1 Het LiDAR-systeem wordt bediend door en is in beheer van een ter zake kundige partij die geen belangen heeft ten aanzien van het net op zee of de daarop aangesloten windparken.

 • 2 De ruwe meetgegevens, de daarop uitgevoerde correcties en bewerkingen en de uiteindelijk verkregen meetwaarden van de windsnelheid en windrichting van het LiDAR-systeem zijn openbaar toegankelijk.

Artikel 8

Er is sprake van onvoldoende gegevens om de gemiste elektriciteitsproductie vast te stellen als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het besluit indien:

 • a. van minder dan twee meetstations meetgegevens van de windsnelheid of windrichting beschikbaar zijn gedurende de periode waarin het net op zee niet beschikbaar was, waarbij er per meetstation voor ten minste 95% van de tijd dat het net op zee niet beschikbaar was meetgegevens van de windsnelheid dan wel windrichting beschikbaar zijn;

 • b. voor minder dan 95% van de tijd dat het net op zee niet beschikbaar was meetgegevens van de windsnelheid of de windrichting door een LiDAR-systeem beschikbaar zijn.

Artikel 9

Indien sprake is van onvoldoende gegevens als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het besluit wordt de gemiste elektriciteitsproductie bepaald volgens de onderstaande formule:

Bijlage 256881.png

, waarin

E verlies = de gemiste elektriciteitsproductie [MWh];

E jaar = de gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsproductie, dit is het product van het aantal vollasturen, waarbij de verwachte jaarlijkse elektriciteitsproductie voor een gegeven combinatie van locatie en productie-installatie voor de productie van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie dient te zijn bepaald met een waarschijnlijkheid van 50% en het geïnstalleerde vermogen van het windpark [MWh];

Hr uai = het aantal uren in maand i dat het net op zee niet of verminderd beschikbaar was [uur];

Hr maand i = het totale aantal uren in maand i [uur];

E im = de elektriciteitsproductie in maand i, als percentage van de totale jaarlijkse elektriciteitsproductie [MWh], volgens de onderstaande tabel:

kalendermaand

Percentage van de jaarlijkse elektriciteitsproductie

Januari

10,40%

Februari

8,83%

Maart

8,86%

April

7,48%

Mei

8,12%

Juni

6,63%

Juli

6,11%

Augustus

6,97%

September

6,76%

Oktober

9,81%

November

8,71%

december

11,33%

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 maart 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina