Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord)

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Wet van 23 maart 2016 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Elektriciteitswet 1998 te wijzigen om de doelstellingen voor duurzame energie uit het Energieakkoord tijdig te realiseren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

In afwijking van artikel 15a, tweede lid, in samenhang met de artikelen 10, tweede en derde lid en 10a, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998:

indien degene die wenst te worden aangewezen als beheerder van het net op zee niet over het eigendom van dat net beschikt, onder de voorwaarde dat diegene activiteiten ter voorbereiding van het net op zee heeft verricht, waaronder begrepen het aanvragen van vergunningen die noodzakelijk zijn voor de aanleg van het net op zee.

Artikel IV

Artikel V

In afwijking van artikel 21, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 dient degene die op grond van artikel III in samenhang met de artikelen 15a, 10, tweede en derde lid en 10a, vierde lid, wenst te worden aangewezen als netbeheerder van het net op zee, het document, bedoeld in artikel 21, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor de eerste keer in binnen één maand na het indienen van het verzoek op grond van artikel 15a, tweede lid, in samenhang met artikel 10, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998.

Artikel VI

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 23 maart 2016

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Uitgegeven de eenendertigste maart 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina