Besluit beperking openbaarheid archief Politieke Leiding Ministerie van Defensie 1976–1991 (1992)

Geldend van 31-03-2016 t/m heden

Besluit van het Ministerie van Defensie houdende de beperking aan de openbaarheid van het archief van de Politieke Leiding van het Ministerie van Defensie 1976–1991 (1992), bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Besluit beperking openbaarheid)

De Minister van Defensie,

Overwegende dat een aantal dossiers in het archief van de Politieke Leiding van het Ministerie van Defensie 1976 – 1991 (1992) beperkingen aan de openbaarheid behoeven:

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a en b van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Gehoord het advies van de algemene rijksarchivaris d.d. 19-02-2015, met kenmerk NA/2015/14694.

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. De beperking vervalt indien ten overstaan van de beheerder van het Nationaal Archief, de algemene rijksarchivaris, is aangetoond dat de persoon (of personen) op wie het dossier betrekking heeft, is (zijn) overleden.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

127

2049

128

2049

190

2060

193

2060

287

2064

387

2061

Artikel 2

Met het oog op het belang van de Staat en zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

621

2061

1045

2062

1046

2066

1058

2056

1059

2058

1060

2059

1061

2060

1062

2061

1063

2065

1064

2055

1065

2058

1066

2059

1067

2059

1068

2060

1069

2060

1070

2061

1071

2061

1072

2061

1073

2062

1074

2063

1075

2063

1076

2064

1077

2065

1078

2066

Artikel 3

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden. Behandeling van verzoeken tot inzage en het verlenen van inzage zelf geschieden volgens de daarvoor bij het Nationaal Archief geldende procedures.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Politieke Leiding van het Ministerie van Defensie 1976–1991 (1992)’.

Den Haag, 4 maart 2016

De

Minister

van Defensie,
voor deze,

Secretaris-generaal

M. Gazenbeek

waarnemend

Terug naar begin van de pagina