Belastingen op milieugrondslag

[Regeling vervallen per 01-01-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015.]
Geldend van 26-03-2016 t/m 31-12-2016

Belastingen op milieugrondslag

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit is vooruitlopend op wetgeving een goedkeuring opgenomen dat, met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015, geen afvalstoffenbelasting wordt geheven ter zake van de export van afvalstoffen die in het buitenland worden verbrand, en dat de aangifte van deze afvalstoffen achterwege blijft zolang daarover geen afvalstoffenbelasting behoeft te worden voldaan.

1. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2017]

Bij het Belastingplan 2015 is de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2015 uitgebreid tot afvalstoffen die worden verbrand in een inrichting waarin huishoudelijk afval, gemengd bedrijfsafval en gemengd sorteerresidu mag worden verbrand. Daarbij heeft de Tweede Kamer bij amendement ook een heffing van afvalstoffenbelasting ingevoegd voor afvalstoffen die buiten Nederland worden gebracht om daar te worden verbrand. Deze zogenoemde exportheffing is op 1 juli 2015 in werking getreden.

Deze exportheffing blijkt echter in de huidige vorm Europeesrechtelijk niet houdbaar. Vooralsnog is hiervoor geen andere oplossing dan de heffing achterwege te laten. Daarom zal in het kader van het Belastingplan 2017 worden voorgesteld het tarief van de exportheffing vooralsnog op nihil te stellen, met terugwerkende kracht tot en met de ingangsdatum 1 juli 2015. Om te voorkomen dat belastingplichtigen afvalstoffenbelasting zouden moeten voldoen die vervolgens, als het voorstel kracht van wet verkrijgt, weer teruggegeven zou moeten worden, acht ik het wenselijk dat aangifte en voldoening van de exportheffing wordt opgeschort totdat de Staten-Generaal over het voorstel heeft beslist.

2. Exportheffing

[Vervallen per 01-01-2017]

Ik keur vooruitlopend op opneming van het tarief van nihil in artikel 28, eerste lid, onderdeel d, van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) goed, dat de heffing van afvalstoffenbelasting ter zake van het verkrijgen van toestemming tot overbrenging van de afvalstoffen uit Nederland om deze buiten Nederland te laten verbranden wordt opgeschort.

Voorts keur ik goed dat de aangifteplicht voor afvalstoffen die buiten Nederland worden gebracht om daar te worden verbrand eveneens wordt opgeschort.

Mocht de bij het Belastingplan 2017 voor te stellen wijziging van artikel 28, eerste lid, onderdeel d, van de Wbm geen kracht van wet verkrijgen, dan wordt de desbetreffende afvalstoffenbelasting alsnog voldaan op de aangifte over het laatste tijdvak van 2016.

3. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2015. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2017 met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 16 maart 2016

De

Staatssecretaris

van Financiën,
Namens deze,

P. Hasekamp

Directeur Generaal Fiscale Zaken

Terug naar begin van de pagina