Besluit herbenoeming en vergoedingen Commissie van Toezicht Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit [...] van Toezicht Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 maart 2016, nr. 15184160, houdende herbenoeming en vergoedingen voorzitter en leden van de Commissie van Toezicht Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit en wijziging van het Instellingsbesluit Commissie van Toezicht Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en artikel 4, eerste, tweede en derde lid van het Instellingsbesluit Commissie van Toezicht Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 9 oktober 2015, worden voor een periode van drie jaar tot lid van de Commissie van Toezicht van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit benoemd:

  • a. mevrouw J.F. Snijder-Hazelhoff, te Wagenborgen, tevens voorzitter;

  • b. de heer dr. H.A.M. Backx, te Utrecht;

  • c. de heer dr. P. Vanthemsche, te Leuven, België.

Artikel 2

De voorzitter van de Commissie van Toezicht van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit ontvangt tot en met 31 december 2015 een vergoeding per vergadering van € 347 en vanaf 1 januari 2016 een vergoeding per vergadering van € 357.

Artikel 3

De andere leden van de Commissie van Toezicht van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit ontvangen tot en met 31 december 2015 een vergoeding per vergadering van € 267 en vanaf 1 januari 2016 een vergoeding per vergadering van € 275.

Artikel 4

[Red: Wijzigt het Instellingsbesluit Commissie van Toezicht Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit.]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 9 oktober 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de voorzitter van het bestuur van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit.

’s-Gravenhage, 8 maart 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Terug naar begin van de pagina