Besluit verlenging besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor asielzoekers uit Jemen

[Regeling vervallen per 23-03-2017.]
Geldend van 24-03-2016 t/m 22-03-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 maart 2015, nr. 737512, tot verlenging van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Jemen

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 43, eerste lid, en artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

  • Overwegende dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie ten aanzien van asielzoekers afkomstig uit Jemen en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden, genoemd in artikel 29, van de Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;

  • Dat als gevolg hiervan het besluitmoratorium voor asielaanvragen van asielzoekers afkomstig uit Jemen eenmalig wordt verlengd met ingang van de dag van inwerkingtreding en voor de duur van zes maanden;

  • Dat in deze situatie voor vreemdelingen afkomstig uit Jemen het vertrekmoratorium wordt verlengd, eveneens voor de duur van zes maanden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-03-2017]

De beslistermijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, voor vreemdelingen afkomstig uit Jemen, die een aanvraag indienen of hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met een jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 23-03-2017]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor deze vreemdelingen voor de duur van het vertrekmoratorium niet beëindigd of worden opnieuw verleend op grond van artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3, derde lid, aanhef en onder h, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005.

Artikel 3

[Vervallen per 23-03-2017]

Artikel 1 en 2 van dit besluit zijn niet van toepassing indien artikel 1 F van het Vluchtelingenverdrag van toepassing is, of indien artikel 30, eerste lid, artikel 30a, eerste lid, onder a, b, c of e of artikel 30c van de Vreemdelingenwet 2000 van toepassing zijn, of indien de aanvraag op grond van artikel 3.105c of 3.105e van het Vreemdelingenbesluit 2000 kan worden afgewezen.

Artikel 4

[Vervallen per 23-03-2017]

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant, en werkt terug tot 13 februari 2016.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Terug naar begin van de pagina