Besluit uitvoering Europese exotenverordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 18-03-2016 t/m 31-12-2023

Besluit van 5 maart 2016, houdende voorschriften ter uitvoering van verordening (EU) nr. 1143/2014 (Besluit uitvoering Europese exotenverordening)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 26 oktober 2015, nr. 15147184;

Gelet op verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (PbEU 2014, L 317);

Gelet op de artikelen 14, tweede en derde lid, en 18, eerste lid, van de Flora- en faunawet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 18 december 2015, nr. W15.15.0377/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 februari 2016, nr. 16012211;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderscheidenlijk 9, eerste lid, van verordening (EU) nr. 1143/2014;

  • verordening (EU) nr. 1143/2014: verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (PbEU 2014, L 317);

  • wet: Flora- en faunawet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

  • 1 Het is verboden handelingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen e en h, van verordening (EU) nr. 1143/2014 te verrichten.

  • 2 Het is verboden zonder vergunning handelingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a, b, c, d, f en g, van verordening (EU) nr. 1143/2014 te verrichten.

  • 3 De verboden, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing in de gevallen en onder de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 31, eerste lid, en 32, eerste lid, van verordening (EU) nr. 1143/2014, en het vierde lid.

  • 4 Ingeval de Amerikaanse voseekhoorn (Sciurus niger), de grijze eekhoorn (Sciurus carolinensis) of de Pallas’ eekhoorn (Callosciurus erythraeus) als soort is opgenomen op de lijst, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening (EU) nr. 1143/2014, geldt in aanvulling op de voorwaarden, bedoeld in artikel 31, eerste lid, van die verordening, de voorwaarde dat de houder van dieren van de betrokken soort aantoonbaar heeft voldaan aan artikel 8a, tweede, derde en vierde lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

  • 1 Vergunningen worden verleend door Onze Minister.

  • 2 Onze Minister is bevoegd een vergunning op elk moment voorlopig of definitief in te trekken, indien zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen waarvan de gevolgen voor de biodiversiteit of aanverwante ecosysteemdiensten nadelig zijn.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Onze Minister beslist tot het nemen van onmiddellijke noodmaatregelen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de verordening, wanneer op basis van voorlopig wetenschappelijk bewijs is vastgesteld dat de soort waarschijnlijk voldoet aan de criteria van artikel 4, derde lid, van verordening (EU) nr. 1143/2014.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

  • 2 Artikel 67, vijfde lid, van de Flora- en faunawet is in geval van uitvoering door Onze Minister van de in het eerste lid bedoelde maatregelen van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de in dat artikellid genoemde bevoegdheden door Onze Minister worden uitgevoerd in plaats van door gedeputeerde staten en ook betrekking kunnen hebben op planten, schimmels en micro-organismen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

[Red: Wijzigt het Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet.]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoering Europese exotenverordening.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 5 maart 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Uitgegeven de zeventiende maart 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Naar boven