Instellingsbesluit Muntadviescommissie 2016

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 17-03-2016 t/m 31-12-2016

Besluit van de Staatsecretaris van Financiën van 7 maart 2016, 2016-0000020037, directie Financiële Markten, houdende de instelling van een commissie ter advisering omtrent de keuze van de beeldenaars voor nieuw uit te geven herdenkingsmunten en bijzondere munten (Instellingsbesluit Muntadviescommissie 2016)

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

Er is een ‘Muntadviescommissie 2016’, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

De Commissie heeft tot taak de Staatssecretaris van Financiën te adviseren omtrent de keuze van de beeldenaars voor nieuw uit te geven herdenkingsmunten en bijzondere munten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Tot voorzitter van de Commissie wordt benoemd het plaatsvervangend hoofd van de Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit van het ministerie van Financiën, de heer drs. E.Y.C. Ligthart.

 • 2 Tot leden van de Commissie worden benoemd:

  • a. de heer mr. M. Bloemendal (numismaat);

  • b. de heer S. Michiels (beeldend kunstenaar);

  • c. mevrouw drs. E.M.W.A. van Odijk (directeur Rijksakademie van beeldende kunsten te Amsterdam);

  • d. de heer A. Pott (beeldend kunstenaar);

  • e. de heer mr. drs. J.R. van Dijk (manager Marketing & Sales van de Koninklijke Nederlandse Munt).

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016. Het besluit vervalt op 1 januari 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes

Terug naar begin van de pagina