Besluit vaststelling bestuursreglement Referendumcommissie

Geldend van 21-09-2016 t/m heden

Besluit vaststelling bestuursreglement Referendumcommissie

De Referendumcommissie,

Heeft besloten het volgende bestuursreglement vast te stellen:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de Wet raadgevend referendum;

 • b. Commissie: de Referendumcommissie;

 • c. voorzitter: de voorzitter van de Commissie;

 • d. lid: de voorzitter of een ander lid van de Commissie;

 • e. secretaris: de secretaris en plaatsvervangend secretaris;

 • f. uitvoeringsorganisatie: de organisatie die de subsidieregeling van de Commissie uitvoert;

 • g. vaststellingskader: het door de commissie vastgestelde kader aan de hand waarvan:

  • 1°. bij rechtspersonen aan wie subsidie is verleend de subsidie wordt vastgesteld;

  • 2°. bij via een steekproef geselecteerde natuurlijke personen aan wie subsidie is verleend, indien van toepassing, de subsidievaststelling wordt ingetrokken of gewijzigd.

Hoofdstuk 2. Inrichting en besluitvorming

Artikel 2

 • 1 De Commissie vervult de taken die haar bij wet zijn toegekend.

 • 2 De Commissie verricht de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de in het eerste lid bedoelde taken naar behoren te kunnen vervullen.

Artikel 3

 • 1 De voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen en de andere werkzaamheden van de Commissie en bevordert daarbij een goede afstemming.

 • 2 De Commissie wordt vertegenwoordigd door de voorzitter tenzij de Commissie anders besluit.

Artikel 4

 • 1 De Commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goede afwikkeling van haar werkzaamheden, doch tenminste twee keer per jaar.

 • 2 De secretaris neemt deel aan de vergaderingen.

 • 3 De secretaris bereidt de agenda voor.

 • 4 De voorstellen en adviezen die aan de Commissie worden voorgelegd, worden voorbereid door een of meer leden dan wel door het secretariaat of in afstemming met het secretariaat.

 • 5 De secretaris draagt zorg voor een goede verslaglegging van de vergaderingen. Het verslag van een vergadering behoeft de goedkeuring van de Commissie.

 • 6 De vergaderingen zijn niet openbaar. De Commissie kan bepaalde personen uitnodigen tot deelname aan een vergadering of een onderdeel daarvan.

 • 7 De secretaris onderhoudt de contacten met de uitvoeringsorganisatie. In voorkomende gevallen overlegt de Commissie rechtstreeks met deze organisatie.

Artikel 5

 • 1 De voorzitter bepaalt de tijd van een vergadering en de wijze van vergaderen. De agenda van een vergadering wordt op voorstel van de voorzitter ter vergadering vastgesteld door de Commissie.

 • 2 De secretaris ziet toe op een juiste uitvoering van de besluiten van de Commissie.

Artikel 6

 • 1 Een lid dat is verhinderd aan een vergadering deel te nemen, doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de voorzitter.

 • 2 Als de voorzitter verhinderd is, doet hij hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de plaatsvervangers.

Artikel 7

Indien een lid met het oog op de onafhankelijke taakvervulling van de Commissie niet aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp kan deelnemen, informeert hij of zij hier de overige leden zo spoedig mogelijk over.

Artikel 8

 • 1 Besluitvorming geschiedt bij meerderheid.

 • 2 Besluiten worden genomen als de Commissie voltallig is.

 • 3 In afwijking van het tweede lid kan, indien het niet mogelijk is dat de commissie in voltalligheid besluit, door de aanwezige leden of het aanwezige lid een geldig besluit worden genomen.

 • 4 In het geval de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter, respectievelijk eerste plaatsvervangend voorzitter of de tweede plaatsvervangend voorzitter de doorslag.

Artikel 8a

In afwijking van het artikel 8 kan de voorzitter, respectievelijk eerste plaatsvervangend voorzitter of de tweede plaatsvervangend voorzitter, besluiten nemen en stukken ondertekenen met betrekking tot:

Artikel 9

 • 1 De voorzitter en de andere leden onthouden zich van alles wat een goede taakvervulling van de Commissie kan schaden.

 • 2 Als een lid in een omstandigheid verkeert die een goede taakvervulling van de Commissie kan schaden, doet het daarvan onverwijld mededeling aan de overige leden.

 • 3 De voorzitter doet daarvan onverwijld mededeling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 4 De nevenfuncties van de voorzitter en de andere leden worden op de website van de Commissie bekend gemaakt.

Artikel 10

 • 1 De Commissie stelt een mandaatregeling vast die in ieder geval voorziet in:

  • a) de vervanging van de voorzitter indien deze afwezig of verhinderd is;

  • b) de ondertekening namens de Commissie van besluiten en stukken.

 • 2 Het mandaatbesluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Artikel 11

 • 1 De Commissie kan nadere voorzieningen treffen met betrekking tot haar werking, indien een goede afwikkeling van de werkzaamheden dat nodig maakt.

 • 2 In alle gevallen, niet voorzien in dit reglement of een besluit als bedoeld in het eerste lid, beslist de voorzitter.

 • 3 Indien de aard van de betrokken aangelegenheid dat meebrengt, bevordert de voorzitter een wijziging van dit reglement.

De Referendumcommissie,

namens deze,

M.C. van der Laan

Voorzitter

Terug naar begin van de pagina