Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente Roermond 2016

[Regeling vervalt per 25-05-2021.]
Geldend van 25-05-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 maart 2016 nr. BOACAT2016/015, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Roermond

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van gemeente Roermond van 17 februari 2016 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Limburg en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van gemeentelijke opsporingsambtenaar en/of toezichthouder in dienst van de gemeente Roermond, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 30 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 7

  • 1 De gemeente Roermond brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Roermond, domein I Openbare Ruimte 2011 van 16 mei 2011, nr. 5695377/Justis/11 zal vervallen op 25 mei 2016.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 25 mei 2016 en vervalt met ingang van 25 mei 2021.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente Roermond 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 maart 2016

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina