Instellingsbesluit EZ commissie monitoring VWNW

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 11-03-2016 t/m 31-12-2016

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 maart 2016, nr. WJZ16016784, tot instelling van de EZ commissie monitoring VWNW (Instellingsbesluit EZ commissie monitoring VWNW)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Wonen en Rijksdienst;

Gelet op onderdeel 17 van de Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid van 11 april 2013;

Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg EZ (DGO EZ) van 11 maart 2014;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. commissie: de EZ commissie monitoring VWNW;

 • c. DGO-EZ: Departementaal Georganiseerd Overleg bij het ministerie van Economische Zaken;

 • d. overeenkomst: de Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid;

 • e. Besluiten: Besluit van werk naar werkbeleid voor de sector Rijk 2013–2015 en Besluit verlenging van werk naar werkbeleid voor de sector Rijk.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Er is een EZ commissie monitoring VWNW.

 • 2 De commissie heeft tot taak de uitvoering van de overeenkomst en de Besluiten voor het departement te monitoren en daarover twee maal per jaar te rapporteren aan de minister.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

De Minister van Wonen en Rijksdienst kan de commissie via de minister verzoeken om tussentijdse rapportages.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en de volgende leden:

  • a. twee vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken;

  • b. twee vertegenwoordigers van de aan het DGO-EZ deelnemende centrales van overheidspersoneel.

 • 2 De voorzitter wordt door de minister benoemd. De voorzitter kan door de minister worden geschorst en ontslagen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4 De commissie versterkt desgevraagd aan de minister de voor de uitvoering van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van de zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de invulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2017]

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, werkt terug tot 1 januari 2016 en vervalt per 1 januari 2017.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit EZ commissie monitoring VWNW.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 maart 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina