Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-03-2018.]
Geraadpleegd op 02-02-2023.
Geldend van 04-03-2016 t/m heden

Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK

1. Verantwoordingsstructuur

1.1. Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de jaarlijkse verantwoordingsplicht van het CAK over de uitvoering van de Ouderbijdrage Jeugdwet (ObJw), Afgifte Schengen en Engelstalige verklaringen, de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Compensatieregeling eigen risico (CER) als onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het CAK is in het kader van bovengenoemde wetten belast met het uitvoeren van publiekrechtelijke werkzaamheden. Ook beschrijft dit hoofdstuk welke verantwoordingsdocumenten het CAK jaarlijks moet aanleveren bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De NZa en VWS hebben een samenwerkingsprotocol1 opgesteld over het toezicht op het CAK. Onderdeel van dit samenwerkingsprotocol zijn de afspraken tussen beide partijen over samenwerking, coördinatie en informatie-uitwisseling.

Het CAK is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het CAK heeft in dit kader te maken met wet- en regelgeving en volgt zover van toepassing de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden van september 2011.2 De Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen maken hier onderdeel van uit en zijn van toepassing op het CAK. Nadere afspraken tussen het CAK en VWS over de samenwerking en afstemming op het gebied van sturing, verantwoording en toezicht liggen vast in het Governance arrangement tussen VWS en het CAK.

1.2. Taken onder toezicht van VWS

1.2.1. Beheerskosten van het CAK

Grondslag en taken

De beheerskosten betreffen de kosten die het CAK maakt voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taken. De beheerskosten worden door de minister van VWS toegekend en vastgesteld. Binnen de publiekrechtelijke taken maakt het CAK onderscheid tussen taken in het kader van de Jeugdwet, de Wlz, de AWBZ, de Wmo, de Schengen- en Engelstalige verklaringen, de CER en de tegemoetkomingsregeling Wtcg.

Toezicht en verantwoording

De minister van VWS houdt op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de beheerskosten. De methodiek voor de toerekening van de beheerskosten aan de publiekrechtelijke taken moet plaatsvinden volgens bedrijfseconomische grondslagen, een bestendige gedragslijn en op basis van consistente verdeelsleutels. Het verschil tussen de gerealiseerde baten en lasten van de activiteiten komt ten gunste dan wel ten laste van een specifiek benoemde egalisatiereserve. De egalisatiereserve (zie artikel 33 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen) bedraagt ten hoogste vijf procent van het budget, zoals bedoeld in artikel 12 van de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011. Het meerdere wordt teruggevorderd door VWS.

Het CAK verantwoordt zich in haar bestuurlijke verantwoording over de beheerskosten.

1.2.2. Wtcg

Grondslag en taken

De werkzaamheden van het CAK voor wat betreft de Wtcg zijn vastgelegd in hoofdstuk 2, paragraaf 2.1, artikel 3 van de Wtcg. Dit betreft het verrichten van de in het eerste en tweede lid van artikel 3 genoemde taken met betrekking tot de tegemoetkomingsregeling Wtcg:

 • lid 1 het bestuur van het CAK stelt ambtshalve het recht op en de hoogte van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, vast;

 • lid 2 het CAK verstrekt de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, voor het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft.

Met ingang van 2014 is de tegemoetkoming op basis van de Wtcg afgeschaft. Gedurende het kalenderjaar 2015 is het CAK nog wettelijk bevoegd om beschikkingen af te geven over 2013. Met ingang van 1 januari 2016 mag het CAK geen nieuwe beschikkingen meer afgeven. Het CAK dient nog wel betalingen op al geslagen beschikkingen uit te voeren. Ook kunnen met ingang van 2016 geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. De secundaire processen en bezwaar en beroep komen voort uit het algemeen bestuursrecht en lopen nog wel door in 2016 en verder.

Toezicht en verantwoording

De minister van VWS houdt op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de tegemoetkomingsregeling Wtcg door het CAK, en de beheerskosten.

De kortingsregeling Wtcg is verankerd in regelgeving gebaseerd op de AWBZ en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), waardoor het toezicht op de kortingsregeling valt onder de taken van de NZa. Gelijktijdig met het afschaffen van de tegemoetkoming Wtcg is ook de korting van de extramurale eigen bijdrage per 1 januari 2015 afgeschaft. De korting op de intramurale eigen bijdrage was reeds per 1 januari 2014 afgeschaft. Aangezien het hier een korting betreft, is dit geen separate post die in het kader van de afwikkeling opgenomen hoeft te worden.

Ten aanzien van de rechtmatigheid van de Wtcg-uitgaven wordt in opdracht van VWS door een externe accountant een steekproefonderzoek uitgevoerd. Dit steekproefonderzoek is sinds medio 2012 verankerd in wet- en regelgeving.3

De externe accountant rapporteert hierover door middel van een rapport van feitelijke bevindingen aan VWS. Op basis van dit rapport vormt VWS zich een oordeel over de rechtmatigheid van de Wtcg-uitgaven. Dit oordeel wordt door de Audit Dienst Rijk (ADR) beoordeeld in het kader van de wettelijke taak betreffende de jaarrekening van VWS.

Hiertoe wordt door de ADR een review uitgevoerd op de werkzaamheden van de externe accountant die het steekproefonderzoek heeft uitgevoerd. De bevindingen uit de review worden door de ADR gerapporteerd aan VWS en de externe accountant. Indien de ADR het niet eens is met het oordeel van VWS over de rechtmatigheid van de Wtcg-uitgaven, komt dit tot uitdrukking in de verantwoording van VWS, vooral in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Indien de ADR het eens is met het oordeel, wordt er niets opgenomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Dit is een impliciete akkoordbevinding.

VWS deelt het oordeel betreffende de rechtmatigheid van de Wtcg-uitgaven mee aan het CAK door middel van een brief, waarin ook de bevindingen van de review van de ADR tot uitdrukking komen. Het CAK neemt dit oordeel onverkort over. Indien dit oordeel voor 28 februari van een kalenderjaar wordt ontvangen, wordt dit opgenomen in de bestuurlijke verantwoording van het voorgaande kalenderjaar. Indien het oordeel na 28 februari wordt ontvangen, wordt dit opgenomen in de bestuurlijke verantwoording van het huidige kalenderjaar.

Het CAK verantwoordt zich in haar bestuurlijke rechtmatigheidsverantwoording door aan te geven welke maatregelen zij heeft getroffen en wat de uitkomsten zijn uit de processen, zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK. Hierin beschrijft het CAK enkel wat binnen haar verantwoordelijkheidsgebied ligt, zoals uiteengezet in dit Model Jaarverslaggeving 2015 CAK. Daarnaast schrijft het CAK onverkort het oordeel van de minister van VWS uit in de bestuurlijke verantwoording, inclusief alle bevindingen, zoals opgenomen in de brief van VWS. De directie van het CAK draagt behoudens voornoemde overname van gegevens geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor dit gedeelte van de verantwoording.

De externe accountant van het CAK voert zijn controle uit ten aanzien van de bestuurlijke verantwoording en voorziet deze van een verklaring, zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK en het Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK. Dit protocol beschrijft de werkzaamheden die de externe accountant moet uitvoeren. De accountant stelt enkel vast dat het CAK zich over het totaaloordeel van de Wtcg heeft verantwoord volgens bovenstaande werkwijze, maar de inhoudelijke toets wordt hiervan uitgesloten voor zover het gaat over de steekproefresultaten.

1.2.3. Ouderbijdrage Jeugdwet

Grondslag en taken

Sinds 1 januari 2015 voert het CAK de ObJw uit op grond van artikel 8.2.3, eerste lid, van de Jeugdwet en het Besluit aanwijzing CAK als bestuursorgaan (vaststelling en inning ouderbijdrage in het kader van de Jeugdwet).

De ouderbijdrageregeling die is opgenomen in de nieuwe Jeugdwet is ter vervanging van de ouderbijdrageregeling op grond van de voormalige Wet op de jeugdzorg. De inning van de ouderbijdrage vond tot en met 2014 plaats door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). De overheid heeft de jeugdhulp met ingang van 1 januari 2015 bij gemeenten ondergebracht. Om dit mogelijk te maken is de nieuwe Jeugdwet opgesteld. De wet regelt een nieuw jeugdstelsel waarin gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. In deze wet wordt het wettelijk recht op zorg vervangen door een jeugdhulpplicht voor gemeenten, vergelijkbaar met de huidige compensatieplicht in de Wmo.

Toezicht en verantwoording

In de Jeugdwet wordt bepaald dat voor jeugdhulp een ouderbijdrage is verschuldigd voor kinderen die buiten het gezin hulp ontvangen. De gemeenten leggen de ouderbijdrage op. Het vaststellen en innen van de ouderbijdrage is bij het CAK belegd. Het toezicht hierop is overeenkomstig artikel 9.2 Jeugdwet belegd bij de door VWS en VenJ aangewezen ambtenaren. Via het Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015 is dit nader geconcretiseerd.

De ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet is gedurende 2015 onderwerp van discussie tussen gemeenten en het Rijk geweest. Gemeenten hebben niet in alle gevallen de ouderbijdragen opgelegd. Als gevolg van de discussie tussen gemeenten en het Rijk heeft het ministerie van VWS afspraken gemaakt met het CAK over de invulling van hun taak om de ouderbijdragen in het kader van de Jeugdwet vast te stellen en te innen. Deze afspraken worden momenteel vastgelegd in een brief van het ministerie van VWS aan het CAK. Het CAK zal zich op basis van de brief van VWS verantwoorden over deze geldstroom.

Het CAK verantwoordt zich over de geldstroom en de uitvoering van de ouderbijdrage Jeugdwet in de bestuurlijke verantwoording. De beheerskosten voor de uitvoering van deze taak worden verantwoord onder de geldstroom beheerskosten in de bestuurlijke verantwoording van het CAK.

Door de bijzondere context waarbinnen het CAK zijn taak rond de vaststelling en inning van de ouderbijdragen Jeugdwet heeft moeten invullen heeft het ministerie van VWS ermee ingestemd dat het CAK zich niet via een Third Party Mededeling (TPM) aan de gemeenten over deze taak hoeft te verantwoorden. Dit maakt onderdeel uit van de tussen het ministerie van VWS en het CAK gemaakte afspraken.

1.2.4. Schengen- en Engelstalige verklaringen

Grondslag en taken

Per 1 januari 2015 geeft het CAK de Schengenverklaringen af in opdracht van VWS. Op 14 maart 2014, heeft het CAK van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om met ingang van 1 januari 2015 zelfstandig de Schengen- en, voor buiten het Schengengebied, Engelstalige medische verklaringen af te geven. Indien een burger reist binnen het Schengengebied en medicijnen bij zich heeft die onder de Opiumwet vallen, is de burger verplicht een zogenaamde Schengenverklaring bij zich te dragen.

Toezicht en verantwoording

Het CAK verantwoordt zich over deze werkzaamheden in het onderdeel beheerskosten van de bestuurlijke verantwoording.

1.2.5. Interest geldmiddelen beheerskosten

Grondslag en taken

Op de publieke geldmiddelen beheerskosten wordt door het CAK interest ontvangen. Deze interest wordt door het CAK verrekend in het kader van de afrekening van de beheerskosten met VWS.

Toezicht en verantwoording

Het CAK verantwoordt zich in haar bestuurlijke verantwoording over de interest van de geldmiddelen beheerskosten.

De minister van VWS houdt op basis van de Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen toezicht op deze geldstroom.

1.3. Taken onder toezicht van NZa

1.3.1. Wet langdurige zorg

Grondslag en taken

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wlz van kracht geworden. De taken van het CAK zijn geregeld in artikel 6.1.2 van de Wlz. Het CAK is in het kader van de Wlz belast met het uitvoeren van publiekrechtelijke werkzaamheden:

 • De vaststelling en de inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel 3.2.5 van de Wlz.

 • De vaststelling en de inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel 2.1.4 van de Wmo.4

 • Het namens een Wlz-uitvoerder of Zorginstituut Nederland (Zorginstituut) verrichten van betalingen aan zorgaanbieders, welke de Wlz-uitvoerders, of het Zorginstituut, uit hoofde van de uitvoering van de Wlz verschuldigd zijn.

Het Besluit langdurige zorg (Blz) en de Regeling langdurige zorg (Rlz) geven een omschrijving en opsomming van alle zorg die onder de Wlz valt.

Het verrichten van het hiervoor genoemd deel van de administratie door het CAK worden in het Blz en Rlz uitgewerkt voor de volgende taken:

 • De administratieve taak van landelijk kantoor voor de betaling van bedragen die uit hoofde van de uitvoering van de Wlz verschuldigd zijn aan zorgaanbieders voor het verlenen van zorg als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wlz. Deze betalingen geschieden namens de Wlz-uitvoerders aan de hand van gegevens die afkomstig zijn van de zorgkantoren. Het verrichten van de betalingen is een bancaire taak.

 • De administratieve taak van landelijk kantoor voor de betaling van bedragen die dienen tot vergoeding van bedragen die de Wlz-uitvoerders uit hoofde van de uitvoering van de wet verschuldigd zijn aan zorgaanbieders betreffende het verlenen van zorg, voor zover die niet is begrepen onder de zorg die in 3.1.1 van de Wlz is genoemd. Deze betalingen geschieden namens het Zorginstituut en vormen eveneens een bancaire taak.5

 • Het CAK verricht de vaststelling, de oplegging en de inning van de eigen bijdrage, bedoeld in de artikelen 3.3.2.1, 3.3.2.2 en 3.3.3.1 van het Blz op basis van door de Belastingdienst verstrekte inkomensgegevens. Het CAK heeft een zelfstandige taak in dit proces, met gebruikmaking van gegevens van derden, zoals zorgkantoren, de Belastingdienst, gemeenten en inhoudingsorganen. De zorgkantoren leveren de gegevens voor de vaststelling van de eigen bijdrage volgens de artikelen 3.3.2.1 en 3.3.2.2 van het Blz aan. De zorgaanbieders leveren de gegevens voor de vaststelling van de eigen bijdrage volgens artikel 3.3.3.1 van het Blz aan.6 Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de aanlevering van deze data. De grondslag voor de gegevensverstrekking is te vinden in artikel 9.1.2 van de Wlz.

 • Het verstrekken van alle gegevens aan zorgkantoren, die zij voor de vervulling van hun taak bij de uitvoering van de wet nodig hebben. Dit is een intermediaire taak. De gegevensverstrekking is gebaseerd op artikel 9.1.2 van de Wlz.

De taken kunnen tot twee deelgebieden betreffende de Wlz worden samengevoegd:

 • Het zelfstandig vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor Zorg met Verblijf in een instelling, volledig pakket thuis (vpt), persoonsgebonden budget (pgb) en modulair pakket thuis (mpt) op basis van gegevens van de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zorgkantoren en zorgaanbieders, waarbij de persoonsgegevens geverifieerd worden bij de Basisregistratie personen (BRP).

 • Het verrichten van de betaling van zorgaanspraken Wlz in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor in opdracht van de Wlz-uitvoerders of het Zorginstituut op grond van artikel 6.1.2 onderdeel c van de Wlz.

Toezicht en verantwoording

De NZa houdt op grond van artikel 16 sub d Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door het CAK.

Om toezicht te kunnen uitoefenen, moet de NZa over informatie beschikken. Artikel 6.2.6 van de Wlz wijst de verantwoordingsdocumenten en de accountantsproducten (financieel verslag en uitvoeringsverslag) aan die jaarlijks door het CAK bij de NZa moeten worden ingediend. De artikelen 4.3.1, derde lid (financieel verslag), en 4.3.2, tweede lid (uitvoeringsverslag) van de Wlz geven aan dat het mogelijk is bij ministeriële regeling voorschriften te stellen aan de inhoud van de in te dienen verantwoordingsdocumenten. Deze ministeriële regeling is nog niet opgesteld. Tot die tijd worden de verantwoordingsdocumenten opgesteld conform de voormalige Regeling Verslaglegging AWBZ. Dit is door VWS bevestigd in een brief d.d. 15 juli 2015 met kenmerk 794520-139125-Z. De te stellen regels voor het accountantsverslag en het daaraan ten grondslag liggende onderzoek zijn op dit moment geregeld in een brief van VWS d.d. 4 september 2015 met kenmerk 826652-140674-Z.

Het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK vormt een uitwerking van de hiervoor genoemde afspraken. De regels voor de accountantscontrole en de op te leveren accountantsproducten heeft de NZa vastgelegd in het Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK. De te stellen regels voor het accountantsverslag en het daaraan ten grondslag liggende onderzoek zijn op dit moment geregeld in een brief van VWS d.d. 4 september 2015 met kenmerk 826652-140674-Z.

1.3.2. AWBZ

Overgangsrecht en afwikkeling AWBZ

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wlz in werking getreden. Tot 1 januari 2015 was de AWBZ van toepassing op de langdurige zorg. In paragraaf 2 van hoofdstuk 11 van de Wlz is het overgangsrecht voor de uitvoerders en de afwikkeling van de AWBZ geregeld. Voor het jaar 2015 is dit nog niet aan orde. In 2016 zal het CAK met VWS nadere afspraken maken betreffende het overgangsrecht en de afwikkeling van de AWBZ. De afspraken zullen worden opgenomen in het model 2016.

Grondslag en taken

De taken van het CAK waren geregeld in artikel 49 van de AWBZ. Het CAK was in het kader van de AWBZ belast met het uitvoeren van publiekrechtelijke werkzaamheden. Het Besluit zorgaanspraken AWBZ gaf een omschrijving en opsomming van alle zorg die onder de AWBZ viel. Met de komst van de Wlz zijn de AWBZ, het Besluit zorgaanspraken AWBZ en het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering (ABZ) per 1 januari 2015 vervallen. Het CAK verricht de werkzaamheden voor de AWBZ tot en met in kalenderjaar 2014 geleverde zorg.

Toezicht en verantwoording

De NZa houdt op grond van artikel 16 sub d Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door de Wlz-uitvoerders en het CAK.

Om toezicht te kunnen uitoefenen, moet de NZa over informatie beschikken. Artikel 6.2.6 van de Wlz wijst de verantwoordingsdocumenten en de accountantsproducten (financieel verslag en uitvoeringsverslag) aan die jaarlijks door het CAK bij de NZa moeten worden ingediend. De artikelen 4.3.1, derde lid, en 4.3.2, tweede lid van de Wlz zijn op basis van artikel 6.2.6 Wlz ook van toepassing op het CAK. Deze artikelen geven aan dat het mogelijk is bij ministeriële regeling voorschriften te stellen aan de inhoud van de in te dienen verantwoordingsdocumenten. Deze ministeriële regeling is nog niet opgesteld. Tot die tijd worden de verantwoordingsdocumenten opgesteld conform de per 1 januari 2015 vervallen Regeling Verslaglegging AWBZ. Dit is door VWS bevestigd in een brief d.d. 15 juli 2015 met kenmerk 794520-139125-Z.

Dit Model Jaarverslaggeving 2015 CAK vormt een uitwerking van de hiervoor genoemde afspraken. De regels voor de accountantscontrole en de op te leveren accountantsproducten heeft de NZa vastgelegd in het Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK. De te stellen regels voor het accountantsverslag en het daaraan ten grondslag liggende onderzoek zijn op dit moment geregeld in een brief van VWS d.d. 4 september 2015 met kenmerk 826652-140674-Z.

1.3.3. Eigen bijdragen Wmo

1.3.3.1. Eigen bijdragen Wmo 2015

Grondslag en taken

Het CAK is in het kader van de Wmo 2015 op grond van artikel 2.1.4, zesde lid, van de Wmo vanaf 1 januari 2015, belast met het vaststellen, opleggen en voor de gemeente innen van de eigen bijdrage Wmo. Een van de gevolgen van de wijziging in wet- en regelgeving is dat de producten ‘Beschermd Wonen en Kort Verblijf’ vanuit de AWBZ overgeheveld zijn naar de Wmo 2015. Bij beschermd wonen is broninhouding door de SVB en UWV mogelijk. Dit is het enige product in de Wmo waarvoor broninhouding kan plaatsvinden. Binnen een huishouden kan de mogelijkheid bestaan van samenloop van zorg waarbij een anti-cumulatiebeding7 van toepassing is.

Toezicht en verantwoording

Op basis van artikel 16 sub f Wmg houdt de NZa onder meer toezicht op de vaststelling en inning van de eigen bijdragen zoals bedoeld in artikel 2.1.4 van de Wmo 2015 door het CAK. Een goed toezicht op de uitvoering door het CAK van de eigen bijdragen in het kader van de Wmo is van direct belang vanuit het perspectief van de Wlz en omgekeerd.

1.3.3.2. Eigen bijdragen Wmo 2007

Grondslag en taken

Deze taak sluit aan op de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf en Wmo op basis van artikel 15 van de Wmo die per 1 januari 2015 is opgeheven. De verantwoording van de eigen bijdragen Wmo en de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf wordt door het CAK zoveel mogelijk gecombineerd aangezien er geen overgangsregeling geldt en de taken zoals voorheen doorlopen.

Het CAK is in het kader van de Wmo belast met het uitvoeren van publiekrechtelijke werkzaamheden. Dit is gebaseerd op artikel 16 van de Wmo. Dit houdt in dat het CAK eigen bijdragen in het kader van de Wmo vaststelt, oplegt en int.

Toezicht en verantwoording

De NZa hield op grond van artikel 16 sub f Wmg vanaf 1 januari 2009 toezicht op de vaststelling en inning van de eigen bijdragen op grond van artikel 15 van de per 1 januari 2015 vervallen Wmo 2007. Bij de keuze om het toezicht aan de NZa op te dragen, speelde de overweging dat door de mogelijke samenloop van de eigen bijdragen op grond van de AWBZ en de Wmo het van belang is dat beide regelingen goed op elkaar zijn afgestemd. Een goed toezicht op de uitvoering door het CAK van de eigen bijdragen in het kader van de Wmo was van direct belang vanuit het perspectief van de AWBZ en omgekeerd.

Om toezicht te kunnen uitoefenen, moet de NZa over informatie beschikken. Artikel 6.2.6 van de Wlz wijst de verantwoordingsdocumenten en de accountantsproducten aan die jaarlijks door het CAK bij de NZa moeten worden ingediend. De artikelen 4.3.1, derde lid (financieel verslag), en 4.3.2, tweede lid (uitvoeringsverslag), van de Wlz geven aan dat het mogelijk is bij ministeriële regeling voorschriften te stellen aan de inhoud van de in te dienen verantwoordingsdocumenten. Deze ministeriële regeling is nog niet opgesteld. Tot die tijd worden de verantwoordingsdocumenten opgesteld conform de per 1 januari 2015 vervallen Regeling Verslaglegging AWBZ. Dit is door VWS aan het CAK bevestigd in een brief d.d. 15 juli 2015, met kenmerk 794520-139125-Z.

Dit Model Jaarverslaggeving 2015 CAK vormt een uitwerking van de hiervoor genoemde afspraken. De regels voor de accountantscontrole en de op te leveren accountantsproducten heeft de NZa vastgelegd in het Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK.

In het kader van de Wmo is er geen overgangsregeling van toepassing hetgeen ertoe heeft geleid dat met VWS is afgesproken dat de verantwoording niet gesplitst hoeft te worden naar Wmo 2007 en Wmo 2015.

1.3.4. Compensatieregeling eigen risico (CER)

Grondslag en taken

Van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013 konden verzekerden onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een compensatie van het eigen risico (CER). Het CAK voerde deze regeling uit. Dit was geregeld in artikel 1 sub w jo. 118a Zvw. Met ingang van 1 januari 2014 is de CER afgeschaft en per 1 januari 2015 zijn genoemde wetsartikelen vervallen.

Met ingang van 2015 is het CAK niet meer bevoegd om nieuwe beschikkingen af te geven; nieuwe aanvragen zullen worden afgewezen. Wel dienen betalingen op al verstrekte beschikkingen plaats te vinden. Ook worden de bezwaren en beroepen krachtens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) afgehandeld door het CAK.

Toezicht en verantwoording

Het CAK heeft met ingang van 1 januari 2011 een overeenkomst met het Zorginstituut gesloten over de verschillende onderlinge financiële transacties die rond de CER plaatsvinden. De NZa houdt op grond van artikel 16 sub f Wmg toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de CER door het CAK.

Voor de verantwoording door het CAK over haar eigen taken in het kader van de CER wordt verwezen naar paragraaf 2.4.3.6.

Dit Model Jaarverslaggeving 2015 CAK vormt een uitwerking van de hiervoor genoemde afspraken. De regels voor de accountantscontrole en de op te leveren accountantsproducten heeft de NZa vastgelegd in het Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK.

1.4. Verantwoordingsstructuur

Het CAK moet vóór 15 maart8 van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar bij VWS en de NZa de volgende producten aanleveren:

 • een financieel verslag;

 • een uitvoeringsverslag.

In de hierna opgenomen paragrafen zijn deze onderdelen nader uitgewerkt.

Het normenkader voor deze verantwoordingen wordt gevormd door de brief ‘Verslaglegging Wlz door CAK’ van het ministerie van VWS van 15 juli 2015 met het kenmerk 794520-139125-Z.

1.4.1. Financieel verslag

Het financieel verslag van het CAK bevat een financiële verantwoording over de uitvoering van de wet volgens dit model. Het CAK verantwoord zich hierover middels:

 • Een financiële verantwoording/jaarrekening waarin minimaal zijn opgenomen:

  • Een balans, voorzien van een toelichting.

  • Een exploitatierekening, voorzien van een toelichting.

 • Een bestuurlijke verantwoording ten aanzien van het financieel beheer en de rechtmatigheid van de in het financieel verslag opgenomen baten en lasten.

Financiële verantwoording/jaarrekening

De jaarrekening wordt zoveel mogelijk ingericht met overeenkomstige toepassing van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De jaarrekening wordt vergezeld van een verklaring over de getrouwheid9, afgegeven door een externe accountant.10

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording legt het CAK verantwoording af over:

 • de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer;

 • of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid;

 • de borging van de rechtmatigheid van geldstromen die in de financiële verantwoording zijn opgenomen.

In de bestuurlijke verantwoording wordt ook een overzicht opgenomen van de balans en de staat van baten en lasten over het verantwoordingsjaar inclusief vergelijkende cijfers.

In de bestuurlijke verantwoording wordt gebruik gemaakt van de matrix bestuurlijke verantwoording VWS en NZa (zie paragraaf 2.4.4). In deze matrix legt het CAK verantwoording af over de geldstromen:

 • uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

 • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

 • beheerskosten van het CAK;

 • interest geldmiddelen beheerskosten;

 • betalingen van zorgaanspraken AWBZ;

 • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

 • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

 • betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Wlz;

 • afdracht eigen bijdragen Wmo;

 • ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland;

 • interest geldmiddelen AFBZ, FLZ en Wmo;

 • uitbetaalde uitkeringen CER;

 • interest geldmiddelen Zvf.

Ook wordt in de bestuurlijke verantwoording vermeld hoeveel Schengen- en Engelstalige verklaringen zijn afgegeven in het verslagjaar en wordt er een prognose opgenomen door het CAK van het verwachte aantal aanvragen voor het volgende jaar.

De bestuurlijke verantwoording wordt vergezeld van een rechtmatigheidsverklaring, afgegeven door een externe accountant.

1.4.2. Uitvoeringsverslag

In het uitvoeringsverslag legt het CAK verantwoording af volgens dit Model Jaarverslaggeving 2015 CAK over:

 • Het profiel, de organisatiestructuur en het gevoerde en voorgenomen beleid bij de uitvoering van de wettelijke taken.

 • De resultaten van het door het CAK gevoerde beleid ter uitvoering van haar wettelijke taken.

 • Een ondertekende verklaring van het bestuur over de betrouwbaarheid van de gevraagde en aangeleverde gegevens in het uitvoeringsverslag.

1.4.3. Accountantsrapportage

De accountantsrapportage bevat de uitkomsten van het onderzoek van een accountant naar:

 • De getrouwheid van de jaarrekening.

 • De rechtmatigheid van de in de jaarrekening en bestuurlijke verantwoording opgenomen specifiek benoemde geldstromen.

 • Of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid.

 • De ordelijkheid en de controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer.

 • De naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording.

 • De naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag.

De eerste twee onderdelen maken deel uit van een ‘assurance-opdracht’. De overige onderdelen maken deel uit van een ‘non-assurance-opdracht’.

1.4.4. Toezicht

Het ministerie van VWS en de NZa maken bij het toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de geldstromen zoveel mogelijk gebruik van de verantwoordingsdocumenten van het CAK en van de verklaringen en rapportage van de externe accountant. Daarbij beoordelen het ministerie van VWS en de NZa de toereikendheid van de door de externe accountant uitgevoerde werkzaamheden en stellen zij op basis van hun bevindingen hun eigen onderzoekswerkzaamheden vast.

Indien in dit kader een review van de werkzaamheden van de externe accountant van het CAK plaatsvindt door het ministerie van VWS en de NZa, geschiedt de review om praktische redenen – zo mogelijk – gelijktijdig. Op grond van de op deze wijze verzamelde informatie vormt het ministerie van VWS zich een oordeel over de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de tegemoetkomingsregeling Wtcg, de ouderbijdragen Jeugdwet, de beheerskosten van het CAK en over de rechtmatigheid van de daarmee samenhangende ontvangsten en uitgaven. Daarnaast vormt de NZa zich op grond van de op deze wijze verzamelde informatie een oordeel over de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ, de Wlz, de Wmo en de CER door het CAK en over de rechtmatigheid van de daarmee samenhangende ontvangsten en uitgaven. Het Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK bevordert een doelmatige controle- en toezichtstructuur.

Het ministerie van VWS brengt verslag uit van haar bevindingen aan het CAK door middel van een brief.

De NZa brengt verslag uit van haar bevindingen aan het CAK via een rapport. Jaarlijks brengt de NZa ook samenvattende rapporten uit over:

 • De rechtmatige uitvoering van de Zvw. In dit rapport neemt de NZa haar bevindingen op met betrekking tot de uitvoering van de CER door het CAK.

 • De rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ, de Wlz en de Wmo door het CAK en de Wlz-uitvoerders.

2. Bestuurlijke verantwoording

2.1. Inleiding

De bestuurlijke verantwoording is een onderdeel van het financieel verslag. Hierin wordt verantwoording afgelegd over het financieel beheer en de rechtmatigheid van de in het financieel verslag opgenomen baten en lasten.

Het CAK legt in dit document ook bestuurlijke verantwoording af over:

 • de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financieel beheer;

 • of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid;

 • de borging van de rechtmatigheid van geldstromen die in de financiële verantwoording zijn opgenomen.

Bij de verantwoording over de borging van de rechtmatigheid van de baten en lasten geeft het CAK aan op welke manier en in hoeverre de rechtmatigheid van de in de financiële verantwoording opgenomen geldstromen is gewaarborgd.

In de bestuurlijke verantwoording wordt gebruik gemaakt van de matrix bestuurlijke verantwoording VWS en NZa (zie paragraaf 2.4.4). In deze matrix legt het CAK verantwoording af over de geldstromen op kasbasis. In de bestuurlijke verantwoording wordt ook een overzicht opgenomen van de balans en de staat van baten en lasten over het verantwoordingsjaar inclusief vergelijkende cijfers.

In de volgende paragrafen worden de begrippen ordelijkheid en controleerbaarheid, doelmatigheid en rechtmatigheid toegelicht.

2.2. Ordelijkheid en controleerbaarheid financieel beheer

Het CAK beschrijft in de bestuurlijke verantwoording de organisatorische maatregelen die gedurende het jaar hebben gefunctioneerd om de rechtmatige uitvoering van de wettelijke taken te waarborgen. Hierbij moet het CAK in elk geval aan de volgende vijf punten aandacht besteden:

 • het gevoerde beleid;

 • naleving van de wet- en regelgeving;

 • de administratieve organisatie en interne beheersing;

 • de geautomatiseerde gegevensverwerking;

 • de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Het gevoerde beleid

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • het gevoerde en voorgenomen beleid;

 • de doeltreffendheid van het beleid en de bedrijfsvoering;

 • de invloed van het gevoerde beleid op de beheerskosten.

Naleving van de wet- en regelgeving

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • het volledig, juist en tijdig toepassen van vigerende wet- en regelgeving in het verslagjaar;

 • de wijze waarop het onderhoud van procedurebeschrijvingen en werkinstructies plaatsvindt naar aanleiding van wijzigingen in geldende wet- en regelgeving.

De administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de maatregelen die zijn getroffen om de rechtmatigheid van geldstromen te waarborgen;

 • de actualiteit van de AO/IC-matrix per deelgebied en de koppeling tussen de AO/IC-matrices en de werkprogramma’s;

 • de maatregelen die in het kader van informatiebeveiliging (Wet bescherming persoonsgegevens en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)) zijn getroffen;

 • de voorzieningen die het CAK heeft getroffen waardoor personen en instellingen, die met het CAK in aanraking komen in verband met de uitvoering van de taak van het CAK, in de gelegenheid zijn voorstellen tot verbetering van werkwijzen en procedures te doen;

 • de wijze waarop de zorgvuldige behandeling van enerzijds personen en instellingen en anderzijds bezwaarschriften en klachten is gewaarborgd;

 • de wijze waarop de interne controlestructuur is ingericht en in hoeverre de interne controles gedurende het jaar hebben gewerkt;

 • de belangrijkste uitkomsten van de interne controles en de vervolgacties die op basis van de uitkomsten van deze controles zijn genomen;

 • de wijze waarop de betrouwbaarheid en de continuïteit van de managementinformatie voor de algehele besluitvorming en de interne en externe financiële verantwoording is gewaarborgd.

De geautomatiseerde gegevensverwerking

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de mate waarin in de applicaties geprogrammeerde controles – application controls – zijn opgenomen die de juiste uitvoering van de taken van het CAK garanderen, de continue werking hiervan en de mate waarin het CAK steunt op deze controles;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de maatregelen om de bedrijfscontinuïteit van de geautomatiseerde systemen te waarborgen;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de maatregelen voor de toegangsbeveiliging van de geautomatiseerde systemen;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de maatregelen voor change management van de geautomatiseerde systemen;

 • de belangrijkste uitkomsten van de uitgevoerde IT-audits naar de opzet, het bestaan en de werking en de vervolgacties die op basis van de uitkomsten van deze controles zijn genomen.

De bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de hoofdlijnen van het beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik;

 • de onderzoeken die in het verslagjaar hebben plaatsgevonden, de aard van de fraude (interne of externe fraude) en tot welke resultaten en verbeteracties deze zaken geleid hebben, vooral rond het betaalproces.

2.3. Doelmatigheid

2.3.1. Het begrip doelmatigheid

Bij het begrip doelmatigheid gaat het in dit kader om de vraag of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan eisen van doelmatigheid. Een organisatie is in het algemeen doelmatig als er een goed evenwicht is tussen doelstellingen, ingezette middelen en geleverde prestaties.

Het CAK moet dit uitwerken in een voor haar specifiek opgesteld toetsingskader. Dit toetsingskader moet aan de volgende minimumeisen voldoen:

 • het kader gaat in op de maatregelen die de organisatie heeft genomen om de doelmatigheid inzichtelijk te maken;

 • het kader gaat in op de wijze waarop de organisatie verantwoording aflegt over de mate waarin prestaties (producten of diensten) volgens de afspraken met de minister zijn gerealiseerd. Hierbij moet de organisatie aspecten meenemen die een uitspraak doen over het aantal producten, diensten of klanten evenals over de kwaliteit van de producten of diensten;

 • het kader gaat in op de wijze waarop de organisatie duidelijkheid verschaft over de middelen die nodig zijn geweest voor het realiseren van de onderscheiden producten of diensten;

 • het kader gaat in op de wijze waarop de organisatie duidelijkheid verschaft over de relatie tussen de gerealiseerde prestaties en de daarbij verbruikte middelen. Hierbij moet de gerealiseerde doelmatigheid worden afgezet tegen de eventueel bij de begroting van jaar t bepaalde doelstelling met betrekking tot te realiseren doelmatigheid ten opzichte van jaar t-1;

 • indien de organisatie niet aan de bovenstaande minimumeisen kan voldoen moet een uitleg worden gegeven over de reden hiervoor en moet de organisatie aangeven hoe en wanneer de gedefinieerde eindsituatie zal worden bereikt.

Het CAK neemt in de bestuurlijke verantwoording op of de maatregelen gedurende het jaar hebben gefunctioneerd om de doelmatige uitvoering van de wettelijke taken te waarborgen.

2.4. De borging van de rechtmatigheid van de geldstromen

2.4.1. Het begrip rechtmatigheid

Rechtmatigheid11 in algemene zin wil zeggen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Het gaat om een proces met de vraag of de handelingen daarvan wel of niet voldoen aan de betreffende relevante wet- en regelgeving. In die zin is rechtmatigheid een absoluut begrip. De concrete inhoud of invulling van het begrip wordt echter bepaald door de gekozen normstelling: de aard en reikwijdte van de regelgeving, het soort organisatie en het karakter van het betreffende proces of de uitkomst daarvan. Rechtmatigheid vormt dus een begrip dat gekoppeld is aan het object van het onderzoek.

Afhankelijk van de financiële dimensie van het rechtmatigheidsbegrip kan onderscheid worden gemaakt tussen financiële rechtmatigheid en procedurele rechtmatigheid.

 • Bij financiële rechtmatigheid hebben handelingen en beslissingen van een organisatie directe financiële gevolgen. De rechtmatige uitvoering van taken is direct aan een geldstroom gekoppeld. De controleverklaring bij de bestuurlijke verantwoording van het CAK is gericht op financiële rechtmatigheid en heeft betrekking op specifiek benoemde geldstromen bij het CAK en zoals benoemd in de specifieke wet- en regelgeving zoals verwoord in dit model.

 • Bij procedurele rechtmatigheid heeft de rechtmatige uitvoering van taken geen financiële dimensie. De uitvoering van deze taken kan niet direct aan een geldstroom bij de organisatie worden gekoppeld en valt buiten de reikwijdte van de controleverklaring. De procedurele rechtmatigheid is beperkt tot die aspecten die voortvloeien uit de in bijlage 3 ‘Juridisch kader’ opgenomen wet- en regelgeving.

Bij de rechtmatige uitvoering van taken kan voor de daarbij gebruikte gegevens onderscheid worden gemaakt tussen directe verantwoordelijkheid en gebruikersverantwoordelijkheid.

 • Bij directe verantwoordelijkheid is een organisatie geheel verantwoordelijk voor de uitkomsten van een proces en moet de organisatie instaan voor de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de daarmee samenhangende uitkomsten of informatie.

 • Bij gebruikersverantwoordelijkheid moet een organisatie ook zorgen voor de juiste, volledige en tijdige uitvoering van een bepaald proces en is de organisatie verantwoordelijk voor de uitkomsten daarvan. De organisatie mag echter uitgaan van de validiteit van de gegevens die derden aanleveren. Op de betrouwbaarheid van deze gegevens hoeft de organisatie zelf geen controle uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn gegevens die door en/of namens de zorgaanbieders, zorgverzekeraars, Wlz-uitvoerders, indicatieorganen, Belastingdienst, Zorginstituut en colleges van burgemeester en wethouders (b&w) aan het CAK worden verstrekt.

Om tot een werkbaar rechtmatigheidsbegrip te komen, dat een externe accountant als maatstaf kan hanteren bij zijn accountantsonderzoek, zijn de volgende randvoorwaarden van belang:

 • er moet een duidelijk gedefinieerd normenkader aanwezig zijn;

 • het te onderzoeken object – proces of resultaat daarvan – is duidelijk omschreven;

 • de hieraan gekoppelde verantwoordelijkheden zijn afgebakend;

 • afwijkingen van de norm en fouten moeten meetbaar en kwantificeerbaar zijn;

 • de te hanteren controletoleranties, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, staan vast.

In bijlage 3 ‘Juridisch kader’ van dit model is een verwijzing opgenomen naar de circulaires en de regelgeving die de basis vormen voor de uitwerking van het rechtmatigheidsbegrip.

Als aan de genoemde randvoorwaarden is voldaan kan, rekening houdend met de invulling van het begrip rechtmatigheid in dit hoofdstuk, een externe accountant een rechtmatigheidsoordeel geven en kan hij in zijn verslag een uitspraak doen over de rechtmatige uitvoering van de Wtcg, de Jeugdwet (ouderbijdragen), de afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen, de beheerskosten van het CAK, de AWBZ, de Wlz, de Wmo en de CER. Het Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK werkt de richtlijnen voor het onderzoek uit van een externe accountant.

Gelet op de positie en de taken van het CAK is het rechtmatigheidsbegrip in een aantal deelgebieden onder te verdelen. Als in deze deelgebieden wordt voldaan aan de voorschriften van de wet- en regelgeving, dan zijn de betreffende processen en de daaruit voortvloeiende geldstromen als rechtmatig aan te merken.

De volgende deelgebieden worden onderscheiden:

 • uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

 • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

 • afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen;

 • beheerskosten van het CAK;

 • interest geldmiddelen beheerskosten;

 • betalingen van zorgaanspraken AWBZ;

 • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

 • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

 • betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Wlz;

 • afdracht eigen bijdragen Wmo;

 • ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland;

 • interest geldmiddelen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ), Fonds langdurige zorg (Flz) en Wmo;

 • uitbetaalde uitkeringen CER;

 • interest geldmiddelen Zorgverzekeringsfonds (Zvf).

Voor bovengenoemde deelgebieden zijn verschillende toezichthouders aangewezen. De volgende paragrafen werken het rechtmatigheidsbegrip per toezichthouder en per deelgebied uit. Ook wordt aangegeven hoe dit begrip concreet ingevuld moet worden, met een directe koppeling naar de betreffende geldstroom. De matrix bestuurlijke verantwoording VWS en de matrix bestuurlijke verantwoording NZa (zie paragraaf 2.4.4) vormen hierbij een hulpmiddel om de geldstromen, taken en verantwoordelijkheden van het CAK schematisch weer te geven.

2.4.2. Toezichthouder VWS

2.4.2.1. Uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg

In artikel 3, eerste en tweede lid, van de Wtcg is vastgelegd dat het CAK de tegemoetkoming aan rechthebbenden moet vaststellen en voor het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft, moet verstrekken. Sinds het uitvoeringsjaar 2015 kan het CAK geen nieuwe aanvragen over oudere jaren meer in behandeling nemen. Alleen lopende aanvragen die uiterlijk 31 december 2015 zijn ontvangen en betrekking hebben op 2013 worden nog afgehandeld.

Het CAK is verantwoordelijk voor het bepalen van dit recht aan de hand van per tegemoetkomingsjaar, namens de zorgverzekeraars, indicatieorganen en colleges van b&w, aangeleverde gegevens. De Wtcg bakent deze verantwoordelijkheid af door in artikel 5 uitdrukkelijk aan te geven, dat de zorgverzekeraars, indicatieorganen en colleges van b&w en andere bij algemene maatregel van bestuur aangewezen instanties de gegevens die benodigd zijn voor de uitvoering van de taak aan het CAK verstrekken en dat bij algemene maatregel van bestuur deze gegevens aangeduid kunnen worden. Bij deze partijen ligt de verantwoordelijkheid voor de aanlevering.

Bij ministeriële regeling wordt bepaald:

 • volgens welke technische standaarden gegevensverwerking plaatsvindt;

 • aan welke beveiligingseisen gegevensverwerking voldoet;

 • op welke datum gegevens uiterlijk worden verstrekt aan het CAK.

Het begrip rechtmatigheid speelt pas een rol vanaf het moment van het ontvangen van de gegevens, de burgerservicenummers (BSN). Het CAK heeft niet de taak om vast te stellen dat van alle rechthebbende personen de BSN volledig, juist en tijdig bij het CAK worden aangemeld.

Het CAK voert de taak rechtmatig uit, als het proces vanaf het ontvangen van de BSN tot en met de uitbetaling van het bedrag volledig, juist en tijdig wordt uitgevoerd. De geldelijke middelen om tot uitbetaling over te kunnen gaan ontvangt het CAK via het zogenaamde ‘schatkistbankieren’ (zie ook verderop in deze paragraaf).

Concrete invulling rechtmatigheid

De invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid concretiseert het begrip rechtmatigheid.

Volledigheid heeft de betekenis van het volledig afwikkelen van alle binnengekomen aanvragen tot en met 31 december 2015 tot de volledige bepaling van rechthebbenden.

Wanneer deze partijen dit niet volledig uitvoeren, maakt het CAK inzichtelijk van hoeveel BSN de verdere gegevens ontbreken. De onvolledigheid heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van het CAK zelf. Er is sprake van gebruikersverantwoordelijkheid ten aanzien van bovengenoemde aangeleverde gegevens.

Juistheid heeft de betekenis van het toewijzen en afwikkelen van de uitbetaling van het juiste tegemoetkomingsbedrag aan de juiste rechthebbende12 volgens de betaalinstructies.

Tijdigheid van betaling betreft het binnen vastgestelde termijnen afwikkelen van de betaling. Afhankelijk van het tijdstip van bekend worden van het recht op de betaling zal een bepaalde termijn als normstelling voor rechtmatigheid worden gehanteerd. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij specifieke voorschriften van het ministerie van VWS en bij het CAK intern vastgestelde normen voor tijdige betaling.

Bij de betaling van het bedrag aan rechthebbenden is sprake van een eenmalige betaling. Als norm voor tijdigheid stelt de Wtcg ‘voor het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft’. Intern hanteert het CAK als norm een betaaltermijn van maximaal vier weken na de met VWS overeengekomen datum – in december – dan wel maximaal vier weken na het verstrijken van de bezwaartermijn als het recht op de tegemoetkomingsregeling Wtcg is vastgesteld na de overeengekomen datum.

Het is mogelijk dat het recht op de tegemoetkoming Wtcg wordt vastgesteld nadat de overeengekomen betaaldatum is verstreken. Dit komt doordat personen zelfstandig aangeven recht te hebben, terwijl gegevens daarover in eerste instantie niet door partijen zijn aangeleverd. In dat geval zal het CAK bij de zorgverzekeraars nagaan of de claim van de personen terecht is. Als uitbetaling niet kan plaatsvinden vanwege het ontbreken van een bankrekeningnummer op de overeengekomen datum, zal de betaling plaatsvinden binnen maximaal vier weken na het bekend worden van dit bankrekeningnummer.

Tegenover de uitgevoerde betaalopdrachten staan de afrekeningen met ’s Rijks kas. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het zogenoemde ‘schatkistbankieren’. Hierbij wordt de bankrekening dagelijks voorzien van het benodigde geld, direct uit ’s Rijks kas en worden ontvangen gelden onttrokken aan de rekening ten behoeve van ’s Rijks kas. Hierover hoeft het CAK zich niet te verantwoorden.

Koppeling met geldstromen

De uitgevoerde betalingen en de op grond hiervan met ’s Rijks kas verrekende bedragen komen in het financieel verslag van het CAK tot uitdrukking in de balanspost Wtcg. Het overzicht van de in rekening-courant met ‘s Rijks kas verrekende ontvangsten en uitgaven geeft hierbij een specificatie van de mutaties. De overlopende, nog uit te voeren betaalopdrachten per balansdatum, worden verwerkt in de balanspost Wtcg-betalingen.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal aan mutaties (Wtcg betalingen) in rekening-courant in het verslagjaar.

2.4.2.2. Afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet

In de Jeugdwet wordt bepaald dat voor jeugdhulp een Ouderbijdrage Jeugdwet (ObJw) is verschuldigd voor kinderen die buiten het gezin hulp ontvangen. Gemeenten leggen de ouderbijdrage op. Het vaststellen en innen van de ouderbijdrage is bij het CAK belegd.

De ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet is gedurende 2015 onderwerp van discussie tussen gemeenten en het Rijk geweest. De gemeenten hebben niet in alle gevallen de ouderbijdragen opgelegd. Als gevolg van de discussie tussen gemeenten en het Rijk heeft het ministerie van VWS afspraken gemaakt met het CAK over de invulling van hun taak om de ouderbijdragen in het kader van de Jeugdwet vast te stellen en te innen. Deze afspraken worden momenteel vastgelegd in een brief van het ministerie van VWS aan het CAK. Het CAK zal zich op basis van de brief van VWS verantwoorden over deze geldstroom.

Het CAK verantwoordt zich over de geldstroom en de uitvoering van de ouderbijdrage Jeugdwet in de bestuurlijke verantwoording. In de bestuurlijke verantwoording wordt vermeld hoeveel bijdrageplichtigen er zijn voor de ouderbijdrage en hoeveel bijdrage er is geïnd. Deze kengetallen voor de ObJw staan vermeld in bijlage 4.

De beheerskosten voor de uitvoering van deze taak worden verantwoord onder de geldstroom beheerskosten in de bestuurlijke verantwoording van het CAK.

Door de bijzondere context waarbinnen het CAK zijn taak rond de vaststelling en inning van de ouderbijdragen Jeugdwet heeft moeten invullen heeft het ministerie van VWS ermee ingestemd dat het CAK zich niet via een Third Party Mededeling (TPM) aan de gemeenten over deze taak hoeft te verantwoorden. Dit maakt onderdeel uit van de tussen het ministerie van VWS en het CAK gemaakte afspraken.

Goedkeuringstolerantie.

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom.

Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de vastgestelde ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet in het verslagjaar.

2.4.2.3. Afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen

Het CAK heeft de taak om verklaringen af te geven die voldoen aan de relevante voorschriften van het Schengenverdrag (Trb. 1990, 145, zie art. 75) en de Schengen-Uitvoeringsovereenkomst (zie pagina 463 en verder).

Ten aanzien van de uitvoering van de Schengen- en Engelstalige verklaringen neemt het CAK op hoeveel Schengenverklaringen en Engelstalige verklaringen zijn afgegeven in het verslagjaar. Verder wordt een prognose opgenomen van het verwachte aantal aanvragen voor het volgende jaar.

2.4.2.4. Beheerskosten van het CAK

De beheerskosten van het CAK bestaan uit een aantal componenten:

 • het uitvoeren van de tegemoetkomingsregeling Wtcg;

 • het uitvoeren van de taken in het kader van de Jeugdwet;

 • het afgeven van de Schengen- en Engelstalige verklaringen;

 • het uitvoeren van de taken in het kader van de AWBZ;

 • het uitvoeren van de taken in het kader van de Wlz;

 • het uitvoeren van de Wmo;

 • het uitvoeren van de CER.

De hiervoor genoemde beheerskosten worden door de minister van VWS vastgesteld.

Het CAK rekent de beheerskosten toe aan de publiekrechtelijke taken. Binnen de publiekrechtelijke taken maakt het CAK onderscheid tussen taken in het kader van de tegemoetkomingsregeling Wtcg, de Jeugdwet, de Schengen- en Engelstalige verklaringen, de AWBZ, de Wlz, de Wmo en de CER. De toerekeningmethodiek voor de toerekening van de beheerskosten aan de publiekrechtelijke taken moet plaatsvinden volgens bedrijfseconomische grondslagen, een bestendige gedragslijn en op basis van consistente verdeelsleutels.

Het verschil tussen de gerealiseerde baten en de gerealiseerde lasten van de activiteiten komt ten gunste dan wel ten laste van een specifiek benoemde egalisatiereserve (als bedoeld in artikel 33 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen). Budgetresultaten worden toegevoegd aan de publiekrechtelijke reserves van het CAK. Deze reserves betreffen de gecumuleerde resultaten van de uitvoering van de wettelijke taken van het CAK, gesplitst naar taken in het kader van de tegemoet-komingsregeling Wtcg, de Jeugdwet, de Schengen- en Engelstalige verklaringen, de beheerskosten van het CAK, de AWBZ, de Wlz, de Wmo en de CER.

De egalisatiereserve bedraagt ten hoogste vijf procent van het budget zoals bedoeld in artikel 12 van de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011. Het meerdere wordt teruggevorderd door VWS.

Concrete invulling rechtmatigheid

De beheerskosten zijn rechtmatig als deze juist, volgens een bestendige gedragslijn13 en op basis van consistente verdeelsleutels zijn toegerekend.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de verantwoorde beheerskosten in het verslagjaar.

Europese Aanbestedingsrichtlijnen

Het CAK wordt op basis van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen als een aanbestedende dienst beschouwd. Het eventueel niet naleven van deze regelgeving valt voor de rechtmatigheidsverklaring onder het financiële rechtmatigheidsbegrip:

 • In de bestuurlijke verantwoording geeft het CAK aan of het in het verslagjaar aan de Europese Aanbestedingsrichtlijnen heeft voldaan. Indien het CAK de richtlijnen niet (geheel) heeft gevolgd, beschrijft het CAK het financieel belang (voor welk bedrag zijn opdrachten in strijd met de Europese Aanbestedingsrichtlijnen niet aanbesteed) en de oorzaak van het niet voldoen aan de eisen. Het CAK geeft ook aan op welke termijn het volledig aan de Europese Aanbestedingsrichtlijnen zal voldoen.

 • De externe accountant betrekt dit aspect bij zijn accountantsonderzoek. Geconstateerde afwijkingen van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen hebben gevolgen voor de financiële rechtmatigheid. De externe accountant betrekt dit in zijn rechtmatigheidsoordeel en maakt verder melding van de geconstateerde afwijkingen in de rapportage over het gevoerde financiële beheer. Als addendum van de bestuurlijke verantwoording wordt een overzicht opgenomen met de kwantificering van het totaal van de aangegane inkoopcontracten in het verslagjaar van het CAK. Het totaal wordt uitgesplitst in nieuwe (rechtmatige) verplichtingen als gevolg van afgeronde Europese aanbestedingen in het verslagjaar, de omvang van de niet aanbestedingsplichtige inkoopcontracten en leveranciers met geringe omvang (< € 50.000). Het resterende bedrag brengt hierbij tot uitdrukking dat daarbij nog onzekerheid bestaat over de toepassing van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen.

Van alle (lopende) Europese aanbestedingen moet worden vermeld het aantal naar soort aanbesteding en de omvang in geld met de bijbehorende doorlooptijd.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Indien de in de beheerskosten opgenomen beloningen per functie uitkomen boven de norm volgens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) maakt het CAK hiervan melding in de bestuurlijke verantwoording.14

2.4.2.5. Interest geldmiddelen beheerskosten

Grondslag en taken

Op de publieke geldmiddelen beheerskosten wordt door het CAK interest ontvangen. Deze interest wordt door het CAK verrekend in het kader van de afrekening van de beheerskosten met VWS.

Toezicht en verantwoording

Het CAK verantwoordt zich in haar bestuurlijke verantwoording over de interest van de geldmiddelen beheerskosten.

De minister van VWS houdt op basis van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen toezicht op deze geldstroom.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal aan mutaties in de rekening-courant in het verslagjaar.

2.4.3. Toezichthouder NZa

2.4.3.1. Betalingen zorgaanspraken en subsidieregelingen

De in deze paragraaf opgenomen tekst is van toepassing op de deelgebieden:

 • betalingen van zorgaanspraken AWBZ;

 • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

 • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

 • betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf.

Het CAK heeft de taak om betalingen te verrichten in opdracht van en namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor. Het CAK is verantwoordelijk voor de juiste, volledige en tijdige uitvoering van de opdrachten die het ter uitvoering heeft ontvangen. Het CAK heeft geen verantwoordelijkheid voor de juiste, volledige en tijdige aanlevering of inhoud van de opdracht. Zowel de Wlz als de AWBZ bakent deze verantwoordelijkheid af door uitdrukkelijk aan te geven, dat het CAK de betalingen namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut verricht.

Het begrip rechtmatigheid speelt dus pas een rol vanaf het ontvangen van de opdrachten. Het CAK voert de taak van betaalkantoor rechtmatig uit, als de ontvangen betaalopdrachten volledig, juist en tijdig worden uitgevoerd en als de afrekeningen van de verrichte betalingen met het AFBZ en het Flz volledig, juist en tijdig plaatsvinden.

De invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid concretiseren het begrip rechtmatigheid:

 • volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen opdrachten moet afwikkelen;

 • juistheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten moet afwikkelen volgens de betaalinstructies van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut;

 • tijdigheid houdt in dat het CAK de ontvangen opdrachten binnen vastgestelde termijnen moet afwikkelen. Als norm voor tijdigheid van voorschotbetalingen geldt een betaaltermijn van maximaal vijf weken na ontvangst van de betaalopdracht. Als norm voor tijdigheid van eenmalige betalingsopdrachten geldt een betaaltermijn van maximaal drie weken na ontvangst van de betaalopdracht door het CAK (zie bijlage 4).

Tegenover de uitgevoerde betaalopdrachten staan de afrekeningen met het AFBZ en het Flz. Hiervoor worden identieke rechtmatigheidsnormen gehanteerd als voor de afwikkeling van betaalopdrachten, dat wil zeggen dat de afrekeningen volledig, juist en tijdig moeten plaatsvinden.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording beschrijft het CAK de interne beheersingsmaatregelen die het CAK heeft getroffen ter waarborging van de rechtmatigheid van de betalingen en ter voorkoming van het onttrekken van waarden aan het AFBZ en het Flz via het CAK. Bovendien geeft het CAK in de bestuurlijke verantwoording aan of alle binnengekomen opdrachten volledig, juist en tijdig zijn afgewikkeld en of de afrekeningen met het AFBZ en het Flz volledig, juist en tijdig hebben plaatsgevonden.

Het CAK moet zich in een bijlage bij de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in het Rapport Uitvoering AWBZ, Wmo en Zvw 2014 over het CAK heeft opgenomen.

Koppeling met geldstromen

De uitgevoerde betalingen en de op grond hiervan met het AFBZ en het Flz verrekende bedragen komen in de jaarrekening van het CAK tot uitdrukking in de balanspost ‘Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten’ en de balanspost ‘Fonds langdurige zorg’. In de toelichting op de balans wordt een mutatieoverzicht opgenomen van de in rekening-courant met het AFBZ en het Flz verrekende ontvangsten en uitgaven. De overlopende, nog uit te voeren betaalopdrachten per balansdatum worden verwerkt in de balanspost ‘AWBZ-betalingen’ respectievelijk in de balanspost ‘Wlz-betalingen’.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat het CAK uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij:

 • 1% van het totaal van de AWBZ-betalingen in het verslagjaar;

 • 1% van het totaal van de Wlz-betalingen in het verslagjaar;

 • 1% van het totaal van de betalingen in het kader van de subsidieregeling extramurale behandeling in het verslagjaar;

 • 1% van het totaal van de betalingen in het kader van de subsidieregeling eerstelijns verblijf in het verslagjaar.

2.4.3.2. Afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

De vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen voor Zorg zonder Verblijf AWBZ vormt een eigen taak van het CAK. Het vaststellen en opleggen van de eigen bijdragen tot en met 31 december 2014 vindt plaats op basis van gegevens van de informatieleveranciers.

Bij de vaststelling wordt rekening gehouden met een eventuele eigen bijdrage in het kader van de Wmo. De door de zorgaanbieders bij het CAK aangeleverde persoonsgegevens worden bij de BRP geverifieerd.

Het CAK maakt gebruik van de gegevens van drie informatieleveranciers:

 • de zorgaanbieders voor persoons- en zorgurengegevens;

 • de BRP voor geverifieerde persoonsgegevens;

 • de Belastingdienst voor inkomensgegevens.

Voor de gegevens van de Belastingdienst, de BRP en de zorgaanbieders geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de gegevens ligt bij de informatieleveranciers zelf. Het CAK heeft niet de taak om vast te stellen dat iedereen die een eigen bijdrage zou moeten betalen, tijdig bij het CAK wordt aangemeld. Niet of te laat aangemelde klanten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het CAK.

Het begrip rechtmatigheid speelt dus pas een rol vanaf de ontvangst van alle gegevens die nodig zijn voor vaststelling van de eigen bijdragen. Het CAK voert deze taak rechtmatig uit, als de eigen bijdragen voor Zorg zonder Verblijf AWBZ volledig, juist en tijdig worden vastgesteld, opgelegd en geïncasseerd.

Vertragingen in de gegevensaanlevering door één van de drie informatieleveranciers vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip van het CAK. Als voorwaarde hierbij geldt, dat de opvraagprocedures van het CAK technisch goed functioneren, zodat de opvraagprocedure geen probleemgevallen veroorzaakt.

Vaststellen en opleggen eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

Het begrip rechtmatigheid wordt geconcretiseerd door de invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid.

Volledigheid

Volledigheid betekent het in zijn geheel afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot opgelegde eigen bijdragen. Het geheel afwikkelen heeft betrekking op alle gegevens waarbij geen sprake is van kwijtschelding in verband met BRP en/of in het kader van de regelgeving AWBZ15 en/of facturatiestop.16 Voor Zorg zonder Verblijf stelt het CAK de maximale eigen bijdrage vast. De opgelegde eigen bijdragen zijn afhankelijk van de daadwerkelijk genoten zorg. De opgelegde eigen bijdragen zijn dus niet per definitie gelijk aan de vastgestelde eigen bijdragen maar kunnen in totaal lager zijn dan het totaal van de vastgestelde eigen bijdragen.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens het Bijdragebesluit Zorg (in werking tot en met 31 december 2014) en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Vanaf 1 januari 2015 zijn de Wlz en het bijbehorende Besluit langdurige zorg van toepassing. Het betreft vooral de juistheid van het berekeningsproces volgens de juiste procedures. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.17

Tijdigheid

Hierbij gaat het om de interne doorlooptijd tot en met het versturen van de facturen. Het CAK hanteert als interne norm dat de factuur moet zijn verzonden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken is opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen. De NZa hanteert de termijn van maximaal acht weken voor de invulling van het begrip tijdigheid.

Innen van eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

De begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid bepalen ook de rechtmatigheid van het incassoproces.

Dit model sluit verder aan bij de intern opgestelde incassoprocedure van het CAK. Deze incassoprocedure is geaccordeerd door VWS. Deze procedure geeft aan hoe het CAK opgelegde eigen bijdragen moet incasseren en wanneer afboeking wegens oninbaarheid plaatsvindt.

Als het CAK voldoet aan de procedures zoals vastgelegd in het ‘Protocol kwijtschelden en oninbaar verklaren EB-regelingen’ (tot 1 december 2015) en in het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen invorderingen’ (vanaf 1 december 2015), is er sprake van een rechtmatige uitvoering van de wettelijke taak van het incasseren van eigen bijdragen voor Zorg zonder Verblijf AWBZ.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording beschrijft het CAK:

 • de problemen die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen;

 • de wijze waarop het management in het verslagjaar is geïnformeerd over de rechtmatige uitvoering van de eigen bijdrageregeling Zorg zonder Verblijf AWBZ. Daarbij besteedt het CAK aandacht aan de volledigheid van de managementinformatie (kritische prestatie-indicatoren);

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de aanlevering van gegevens door de zorgaanbieders, de BRP en de Belastingdienst, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de gegevensuitwisseling te optimaliseren;

 • de informatie die aan klanten is verstrekt over de eigen bijdragen (bijvoorbeeld toezending brochures, organiseren van informatiebijeenkomsten);

 • de gemiddelde termijn waarbinnen telefonische, per brief en per e-mail gestelde vragen in het verslagjaar werden beantwoord.

Het CAK moet zich in een bijlage bij de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in het rapport Uitvoering AWBZ, Wmo en Zvw 2014 over het CAK heeft opgenomen.

Het CAK kan de informatieverstrekking in de bestuurlijke verantwoording over de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ en eigen bijdragen Wmo voor zover van toepassing samenvoegen om doublures in de informatieverstrekking te voorkomen.

Koppeling met geldstromen

De in een kalenderjaar opgelegde, geïncasseerde en afgeboekte eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ komen tot uitdrukking in de toelichting op de balanspost ‘Eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf en Wmo’ en de balanspost ‘Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten’.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ in het verslagjaar.

2.4.3.3. Afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ

Het CAK heeft als taak het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor Zorg met Verblijf AWBZ op basis van door de zorgkantoren via elektronische uitwisseling aangeleverde gegevens.

Het CAK maakt gebruik van de gegevens van vijf informatieleveranciers:

 • de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren voor persoons- en zorggegevens;

 • de BRP voor geverifieerde persoonsgegevens;

 • het UWV voor inkomensgegevens en bevestigde broninhoudingen;

 • de SVB voor bevestigde broninhoudingen;

 • de Belastingdienst voor inkomensgegevens.

Het rechtmatigheidsbegrip speelt een rol vanaf het moment dat het CAK alle gegevens binnen heeft voor de vaststelling van de eigen bijdragen in het kader van de AWBZ. Het CAK heeft niet de taak om vast te stellen dat iedereen die een eigen bijdrage zou moeten betalen, tijdig bij het CAK wordt aangemeld. Niet of te laat aangemelde klanten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het CAK. Het rechtmatigheidsbegrip geldt niet voor de daadwerkelijk door het AFBZ rechtstreeks van UWV en de SVB ontvangen ingehouden eigen bijdragen en de aan het CAK bevestigde inhoudingsverzoeken.

Vertraging in de gegevensaanlevering door één van de informatieleveranciers valt buiten het rechtmatigheidsbegrip van het CAK. Als voorwaarde hierbij geldt, dat de opvraagprocedures van het CAK technisch goed functioneren, zodat de opvraagprocedure geen probleemgevallen veroorzaakt.

Vaststellen en opleggen eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ

Het begrip rechtmatigheid wordt geconcretiseerd door de invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid.

Volledigheid

Volledigheid heeft betrekking op het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot opgelegde eigen bijdragen. Het ‘volledig afwikkelen’ heeft betrekking op alle gegevens waarbij geen sprake is van kwijtschelding.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens het Bijdragebesluit Zorg (in werking tot en met 31 december 2014) en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Vanaf 1 januari 2015 zijn de Wlz en het bijbehorende Besluit langdurige zorg van toepassing. Het betreft vooral de juistheid van het berekeningsproces volgens de juiste procedures.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat facturering moet plaatsvinden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken zijn opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Inning van eigen bijdragen Zorg met Verblijf

De begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid bepalen ook de rechtmatigheid van het incassoproces.

Bij het innen van de eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om – met inachtneming van enkele voorwaarden – de eigen bijdragen in te houden op de sociale zekerheidsuitkeringen via de SVB en UWV.18 Dit heet ook wel broninhouding. Het CAK verzendt hiertoe aan de SVB of UWV een inhoudingsverzoek, waarna de ingangsdatum en het bedrag dat door de SVB of UWV wordt ingehouden aan het CAK wordt bevestigd. Na ontvangst van de bevestiging van de ingangsdatum en de hoogte van het bedrag van de broninhouding wordt door het CAK het eventuele resterende deel van de eigen bijdrage (deelbijdrage) geïnd bij de klant via de reguliere incassoprocedures. Zolang het CAK geen broninhoudingsbevestiging van UWV of de SVB heeft ontvangen, wordt de volledige eigen bijdrage door het CAK bij de klant in rekening gebracht. Omdat de SVB en UWV deze ingehouden bedragen direct verrekenen met het AFBZ, is op de bevestigde bedragen voor het CAK gebruikersverantwoordelijkheid van toepassing.

Dit model sluit verder aan bij de intern opgestelde incassoprocedure van het CAK. Deze incassoprocedure is geaccordeerd door VWS. Deze procedure geeft aan hoe opgelegde eigen bijdragen geïncasseerd moeten worden en wanneer afboeking wegens oninbaarheid plaatsvindt.

Als het CAK voldoet aan de procedures zoals vastgelegd in het ‘Protocol kwijtschelden en oninbaar verklaren EB-regelingen’ (tot 1 december 2015) en in het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen invorderingen’ (vanaf 1 december 2015), is er sprake van een rechtmatige uitvoering van de wettelijke taak van het incasseren van eigen bijdragen voor Zorg met Verblijf AWBZ.

Bestuurlijke verantwoording

Het CAK geeft in de bestuurlijke verantwoording de volgende informatie:

 • de problemen die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen;

 • de wijze waarop het management in het verslagjaar is geïnformeerd over de rechtmatige uitvoering van de eigen bijdrageregeling Zorg met Verblijf AWBZ. Daarbij besteedt het CAK aandacht aan de volledigheid van de managementinformatie (kritische prestatie-indicatoren);

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de aanlevering van gegevens door de BRP, UWV, de SVB, de Belastingdienst en de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de gegevensuitwisseling te optimaliseren;

 • de informatie die aan klanten is verstrekt over de eigen bijdragen (bijvoorbeeld toezending brochures, organiseren van informatiebijeenkomsten);

 • de gemiddelde termijn waarbinnen telefonische, per brief en per e-mail gestelde vragen in het verslagjaar werden beantwoord.

Het CAK moet zich in een bijlage bij de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in het rapport Uitvoering AWBZ, Wmo en Zvw 2014 heeft opgenomen.

Koppeling met geldstromen

De in een kalenderjaar opgelegde, geïncasseerde en afgeboekte eigen bijdragen Zorg met Verblijf komen tot uitdrukking in de toelichting op de balanspost ‘Eigen bijdragen Zorg met Verblijf’ en de balanspost ‘Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten’.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ in het verslagjaar.

2.4.3.4. Afdracht eigen bijdragen Wlz

Het CAK heeft per 1 januari 2015 als taak het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor de Wlz en het namens een Wlz-uitvoerder/zorgkantoor of het Zorginstituut verrichten van betalingen aan zorgaanbieders. Binnen de Wlz wordt een onderscheidt gemaakt in de eigen bijdrage voor enerzijds (1) Zorg met Verblijf, (2) volledig pakket thuis, (3) persoonsgebonden budget en anderzijds het (4) modulair pakket thuis. De systematiek betreffende zorg 1 tot en met 3 is vergelijkbaar met die van Zorg met Verblijf van voor 1 januari 2015. Voor het onder 4 benoemde modulair pakket thuis is de systematiek overeenkomstig de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf van voor 1 januari 2015.19

Het CAK maakt gebruik van gegevens van zorgaanbieders, de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren, de BRP, UWV, de SVB en de Belastingdienst. Het rechtmatigheidsbegrip speelt een rol vanaf het moment dat het CAK alle gegevens binnen heeft voor de vaststelling van de eigen bijdragen in het kader van de Wlz. Vertraging in de gegevensaanlevering door één van de informatieleveranciers valt buiten het rechtmatigheidsbegrip van het CAK. Als voorwaarde hierbij geldt, dat de opvraagprocedures van het CAK technisch goed functioneren, zodat de opvraagprocedure geen problemen veroorzaakt.

Vaststellen en opleggen eigen bijdragen Wlz

Het begrip rechtmatigheid wordt geconcretiseerd door de invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid.

Volledigheid

Volledigheid heeft betrekking op het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot opgelegde eigen bijdragen.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens het Besluit langdurige zorg en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Het betreft vooral de juistheid van het berekeningsproces volgens de juiste procedures. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat facturering moet plaatsvinden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken zijn opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Inning van eigen bijdragen Wlz

De begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid bepalen ook de rechtmatigheid van het incassoproces.

Bij het innen van de eigen bijdragen Wlz wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om – met inachtneming van enkele voorwaarden – de eigen bijdragen in te houden op de sociale zekerheidsuitkeringen via de SVB en UWV.20 Dit heet ook wel broninhouding. Omdat de SVB en UWV deze ingehouden bedragen direct verrekenen met het Flz, is op de bevestigde bedragen voor het CAK gebruikersverantwoordelijkheid van toepassing.

Dit model sluit verder aan bij de intern opgestelde incassoprocedure van het CAK. Deze incassoprocedure is geaccordeerd door VWS. Deze procedure geeft aan hoe opgelegde eigen bijdragen geïncasseerd moeten worden en wanneer afboeking wegens oninbaarheid plaatsvindt.

Als het CAK voldoet aan de procedures zoals vastgelegd in het ‘Protocol kwijtschelden en oninbaar verklaren EB-regelingen’ (tot 1 december 2015) en het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen invorderingen’ (vanaf 1 december 2015), is er sprake van een rechtmatige uitvoering van de wettelijke taak van het incasseren van eigen bijdragen Wlz.

Bestuurlijke verantwoording

Het CAK geeft in de bestuurlijke verantwoording de volgende informatie:

 • de problemen die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen;

 • de wijze waarop het management in het verslagjaar is geïnformeerd over de rechtmatige uitvoering van de eigen bijdrageregeling Wlz. Daarbij besteedt het CAK aandacht aan de volledigheid van de managementinformatie (kritische prestatie-indicatoren);

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de aanlevering van gegevens door de informatieleveranciers, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de gegevensuitwisseling te optimaliseren;

 • de informatie die aan klanten is verstrekt over de eigen bijdragen (bijvoorbeeld toezending brochures, organiseren van informatiebijeenkomsten);

 • de gemiddelde termijn waarbinnen telefonische, per brief en per e-mail gestelde vragen in het verslagjaar werden beantwoord.

Koppeling met geldstromen

De in een kalenderjaar opgelegde, geïncasseerde en afgeboekte eigen bijdragen Wlz komen tot uitdrukking in de toelichting op de balanspost ‘Eigen bijdragen Wlz’ en de balanspost ‘Fonds langdurige zorg’.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wlz in het verslagjaar.

2.4.3.5. Afdracht eigen bijdragen Wmo (inclusief ontvangen broninhouding Wmo)

De in deze paragraaf opgenomen tekst is van toepassing op de deelgebieden:

 • eigen bijdragen Wmo;

 • ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland.

Het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen Wmo en de afdracht aan de gemeenten vormt sinds 1 januari 2007 een eigen taak van het CAK. Deze taak is per 1 januari 2015 overgegaan naar de Wmo 2015. Een van de gevolgen van de wijziging in wet- en regelgeving is dat de producten ‘Beschermd wonen en Kort Verblijf’ vanuit de AWBZ overgeheveld zijn naar de Wmo 2015. Bij beschermd wonen is ook broninhouding van de eigen bijdrage door UWV of de SVB mogelijk.21 Dit is het enige product in de Wmo waarvoor broninhouding kan plaatsvinden.

Het CAK heft en int maandelijks de eigen bijdrage voor cliënten die ‘beschermd wonen’. Het CAK geeft hiertoe beschikkingen af. De verantwoordelijkheid voor beschermd wonen is met ingang van 1 januari 2015 op grond van de Wmo 2015 bij gemeenten komen te liggen. Voor zover mogelijk wordt de eigen bijdrage door middel van broninhouding ingehouden door de SVB en UWV. De ingehouden bedragen moeten door de SVB en UWV overgemaakt worden aan het CAK, die vervolgens voor de verdeling over de verschillende centrumgemeentes zorgt als zijnde afdracht eigen bijdragen.

Het CAK heeft een gebruikersverantwoordelijkheid ten aanzien van de juistheid van de ontvangen bedragen broninhouding van de SVB en UWV.

De SVB en UWV kunnen de geldstromen ten behoeve van de eigen bijdragen voor beschermd wonen op grond van de Wmo 2015 enerzijds en op grond van de Wlz anderzijds, begin 2015 nog niet scheiden.22

Dit brengt met zich mee dat zij niet de juiste bedragen direct aan het CAK respectievelijk het Flz kunnen storten. Naar het zich laat aanzien kunnen zij het scheiden van deze geldstromen realiseren in april 2016.

Voor de tussenliggende periode is hiervoor de volgende oplossing bedacht. De SVB en UWV storten het volledige bedrag dat is ingehouden ten behoeve van de eigen bijdragen Wmo 2015 en Wlz in het Flz. Het CAK bericht het Zorginstituut op basis van de bevestigingen van de broninhoudingen door de SVB en UWV welk bedrag bestemd is voor de eigen bijdrage Wmo (beschermd wonen). Het Zorginstituut zorgt er vervolgens voor dat het juiste bedrag van de eigen bijdrage Wmo 2015 (beschermd wonen) aan het CAK wordt overgemaakt. Het Zorginstituut treedt dan ook alleen op als kassier. De hoogte van de bedragen is immers gebaseerd op de beschikkingen betreffende de eigen bijdrage Wmo 2015 die het CAK neemt en de bevestigingen broninhouding die het CAK heeft ontvangen.

Het onderstaande is voor de Wmo in zijn algemeenheid van toepassing.

De vaststelling van de eigen bijdragen vindt plaats op basis van zorggegevens van de zorgaanbieders en gemeenten en de inkomensgegevens van de Belastingdienst.

De door de zorgaanbieders en gemeenten bij het CAK aangeleverde persoonsgegevens worden bij de BRP geverifieerd. Het CAK maakt gebruik van de gegevens van zes informatieleveranciers:

 • de zorgaanbieders voor persoons- en zorgurengegevens;

 • de gemeenten voor parameters en persoons- en zorggegevens;

 • de BRP voor geverifieerde persoonsgegevens;

 • het UWV voor inkomensgegevens en bevestigde broninhoudingen;

 • de SVB voor bevestigde broninhoudingen;

 • de Belastingdienst voor inkomensgegevens.

Voor de gegevens van de informatieleveranciers geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de gegevens ligt bij de informatieleveranciers zelf. Het CAK heeft niet de taak om vast te stellen dat iedereen die een eigen bijdrage zou moeten betalen, tijdig bij het CAK wordt aangemeld. Niet of te laat aangemelde klanten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het CAK.

Het begrip rechtmatigheid speelt dus pas een rol vanaf de ontvangst van alle gegevens die nodig zijn voor vaststelling van de eigen bijdragen. Het CAK voert deze taak rechtmatig uit, als de eigen bijdragen voor Wmo volledig, juist en tijdig worden vastgesteld, opgelegd en geïncasseerd en de ontvangen eigen bijdragen Wmo volledig, juist en tijdig worden afgedragen aan de gemeenten.

Vertragingen in de gegevensaanlevering door één van de informatieleveranciers vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip van het CAK. Als voorwaarde hierbij geldt, dat de opvraagprocedures van het CAK technisch goed functioneren, zodat de opvraagprocedure geen probleemgevallen veroorzaakt.

Vaststellen en opleggen eigen bijdragen Wmo

Wettelijk is besloten om op de eigen bijdrage Wmo een anti-cumulatiebeding van toepassing te laten zijn. De voorrang van de Wmo op de AWBZ/Wlz en het anti-cumulatiebeding betekenen dat de eigen bijdrage Wmo voor gaat op en als eerst in mindering gebracht wordt op de vastgestelde maximale periode bijdrage, behoudens uitzonderingen zoals benoemd in de besluiten.

Het begrip rechtmatigheid wordt geconcretiseerd door de invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid.

Volledigheid

Volledigheid betekent het in zijn geheel afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot opgelegde eigen bijdragen. Het geheel afwikkelen heeft betrekking op alle gegevens waarbij geen sprake is van kwijtschelding.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens de door de gemeenten aangeleverde parameters en de door de zorgaanbieders en gemeenten aangeleverde zorg en hulpmiddelen. Het betreft vooral de juistheid van het berekeningsproces volgens de juiste procedures. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.

Tijdigheid

Hierbij gaat het om de interne doorlooptijd tot en met het versturen van de facturen. Het CAK hanteert als interne norm dat facturering moet plaatsvinden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken is opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen. De NZa hanteert de termijn van maximaal acht weken voor de invulling van het begrip tijdigheid.

Innen van eigen bijdragen Wmo

De begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid bepalen ook de rechtmatigheid van het incassoproces.

Als het CAK voldoet aan de procedures zoals vastgelegd in het ‘Protocol kwijtschelden en oninbaar verklaren EB-regelingen’ (tot 1 december 2015) en in het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen invorderingen’ (vanaf 1 december 2015), is er sprake van een rechtmatige uitvoering van de wettelijke taak van het incasseren van eigen bijdragen Wmo.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording beschrijft het CAK:

 • de problemen die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen;

 • de wijze waarop het management in het verslagjaar is geïnformeerd over de rechtmatige uitvoering van de eigen bijdrageregeling Wmo. Daarbij besteedt het CAK aandacht aan de volledigheid van de managementinformatie (kritische prestatie-indicatoren);

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de aanlevering van gegevens vanuit de BRP, de Belastingdienst, de gemeenten, UWV, de SVB en de zorgaanbieders, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de gegevensuitwisseling te optimaliseren;

 • informatie die aan klanten is verstrekt over de eigen bijdragen (bijvoorbeeld toezending brochures, organiseren van informatiebijeenkomsten);

 • de gemiddelde termijn waarbinnen telefonische, per brief en per e-mail gestelde vragen in het verslagjaar werden beantwoord.

Het CAK moet zich in een bijlage bij de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in het CAK rapport Uitvoering AWBZ, Wmo en Zvw 2014 over het CAK heeft opgenomen.

Het CAK kan de informatieverstrekking in de bestuurlijke verantwoording over de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf en eigen bijdragen Wmo voor zover van toepassing samenvoegen om doublures in de informatieverstrekking te voorkomen.

Koppeling met geldstromen

De in een kalenderjaar opgelegde, geïncasseerde en afgeboekte eigen bijdragen Wmo komen tot uitdrukking in de toelichting op de balanspost ‘Eigen bijdragen Wmo’ en de balanspost ‘Rekening-courant Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)’.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wmo in het verslagjaar respectievelijk 1% van de in totaal opgelegde broninhoudingen Wmo (beschermd wonen) in het verslagjaar.

2.4.3.6. Interest geldmiddelen AFBZ, Flz, Wmo en Zvf

De in deze paragraaf opgenomen tekst is van toepassing op de deelgebieden:

 • interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo;

 • interest geldmiddelen Zvf.

Als betaalkantoor beschikt het CAK over liquide middelen om tijdsverschillen tussen het uitvoeren van betalingsopdrachten en de daarvoor benodigde geldmiddelen van het AFBZ, Flz, Wmo en het Zvf te overbruggen.

Omdat de kosten van het CAK in principe gedekt worden door het budget beheerskosten, moeten de betreffende interestopbrengsten volledig aan het AFBZ, het Flz, de Wmo en het Zvf worden afgedragen. Vastgesteld moet worden, dat de interest die over de beschikbare liquide middelen en openstaande vorderingen wordt ontvangen juist, tijdig en volledig is. Voor de interest gelmiddelen AFBZ, Flz en Wmo geldt dat de verrekening over de verschillende fondsen plaatsvindt op basis van een door het Zorginstituut en het CAK afgesproken verdeling. De bedragen die door het CAK zijn bepaald op basis van deze verdeling worden opgenomen in de bestuurlijke verantwoording van het CAK.

Het CAK moet zich in een bijlage bij de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in het rapport Uitvoering AWBZ, Wmo en Zvw 2014 over het CAK heeft opgenomen.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van

 • 1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo in het verslagjaar;

 • 1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen Zvf in het verslagjaar.

2.4.3.7. Uitbetaalde uitkeringen compensatieregeling eigen risico

Met ingang van 1 januari 2015 is het CAK niet meer wettelijk bevoegd om nieuwe beschikkingen af te geven. Wel dienen nog betalingen op al verstrekte beschikkingen te worden uitgevoerd.

In artikel 118a van de Zvw was vastgelegd dat verzekerden het recht op de compensatieregeling eigen risico kunnen doen gelden jegens het CAK. Deze regeling is met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Artikel 118a Zvw is per 1 januari 2015 vervallen.

Het begrip rechtmatigheid speelt pas een rol vanaf het moment van het ontvangen van de persoonsgegevens van de zorgverzekeraars en de klant. Het CAK heeft niet de taak om vast te stellen of de persoonsgegevens volledig, juist en tijdig bij het CAK worden aangemeld.

Het CAK voert de taak rechtmatig uit, als het proces vanaf het ontvangen van de gegevens tot en met de uitbetaling van het bedrag volledig, juist en tijdig wordt uitgevoerd en wanneer de afrekening van de verrichte betalingen met het Zvf volledig, juist en tijdig plaatsvindt.

De invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid concretiseert het begrip rechtmatigheid.

Volledigheid

Volledigheid heeft de betekenis van het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot de volledige bepaling van rechthebbenden. Sinds uitvoeringsjaar 2015 kan het CAK geen nieuwe aanvragen meer in behandeling nemen. Alleen lopende aanvragen die uiterlijk 31 december 2014 zijn ontvangen worden nog afgehandeld.

Juistheid

Juistheid heeft de betekenis van het toewijzen en het afwikkelen van de uitbetaling van het juiste bedrag aan de juiste rechthebbende volgens de betaalinstructies.

Tijdigheid

Tijdigheid van betaling betreft het binnen vastgestelde termijnen afwikkelen van de betaling. Afhankelijk van het tijdstip van bekend worden van het recht op de betaling zal een bepaalde termijn als normstelling voor rechtmatigheid worden gehanteerd. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij specifieke voorschriften van het Zorginstituut en bij door het CAK intern vastgestelde normen voor tijdige betaling.

Als uitbetaling niet kan plaatsvinden vanwege het ontbreken van een bankrekeningnummer op de overeengekomen datum, zal de betaling plaatsvinden binnen maximaal vier weken na het bekend worden van dit bankrekeningnummer.

Tegenover de uitgevoerde betaalopdrachten staan de afrekeningen met het Zvf. Hiervoor worden gelijke rechtmatigheidsnormen gehanteerd als bij de betalingen. In de bestuurlijke verantwoording geeft het CAK aan, welke AO/IB maatregelen intern zijn getroffen ter waarborging van de rechtmatigheid van de betalingen en ter voorkoming van het onttrekken van waarden aan het Zvf via het CAK.

Het CAK moet zich in een bijlage bij de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in het rapport Uitvoering AWBZ, Wmo en Zvw 2014 over het CAK heeft opgenomen.

Koppeling met geldstromen

De uitgevoerde betalingen en de op grond hiervan met het Zvf verrekende bedragen komen in het financieel verslag van het CAK tot uitdrukking in de balanspost ‘Zorgverzekeringsfonds’. Het overzicht van de in rekening-courant met het Zvf verrekende ontvangsten en uitgaven geeft hierbij een specificatie van de mutaties. De overlopende, nog uit te voeren betaalopdrachten per balansdatum worden verwerkt in de balanspost ‘Zvf-betalingen’.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat het CAK uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de totale CER-uitkeringen in het verslagjaar.

2.4.4. Matrices bestuurlijke verantwoording

Bij de verantwoording over de borging van de rechtmatigheid van de geldstromen maakt het CAK gebruik van de matrix bestuurlijke verantwoording. De matrix geeft aan bij welke geldstromen23 het CAK is betrokken, wat de omvang is van deze geldstromen, welke taken en verantwoordelijkheden het CAK heeft ten aanzien van deze geldstromen en welke voorbehouden gelden in verband met opdrachtverstrekking en gegevensaanlevering door derden. In de kolom bestuurlijke verantwoording geeft het CAK aan hoe en in hoeverre de rechtmatigheid van de geldstromen door het CAK is gewaarborgd.

De matrix voor VWS is uitgewerkt in bijlage 1 ‘Model Matrix bestuurlijke verantwoording VWS’ van dit model. De matrix voor de NZa is uitwerkt in bijlage 2 ‘Model Matrix bestuurlijke verantwoording NZa’. De matrices geven de volgende geldstromen weer, die een rol spelen bij de concrete invulling van het rechtmatigheidsbegrip bij het CAK:

Inzake VWS:

 • uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

 • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

 • beheerskosten van het CAK;

 • interest geldmiddelen beheerskosten.

Inzake NZa:

 • betalingen van zorgaanspraken AWBZ

 • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

 • betalingen subsidieregelingen extramurale behandeling;

 • betalingen subsidieregelingen eerstelijns verblijf;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Wlz;

 • afdracht eigen bijdragen Wmo;

 • ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland;

 • interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo;

 • uitbetaalde uitkeringen CER;

 • interest geldmiddelen Zvf.

2.5. Kengetallen en prestatie-indicatoren

Het CAK moet in de bestuurlijke verantwoording een aantal kengetallen en prestatie-indicatoren voor het verslagjaar en voor zover van toepassing het jaar voorafgaand aan het verslagjaar opnemen. Deze kengetallen en prestatie-indicatoren zijn in bijlage 4 ‘Definities kengetallen en prestatie-indicatoren’ van dit model opgenomen.

Met het oog op eventuele controles achteraf legt het CAK duidelijk intern vast, hoe de aan de kengetallen en prestatie-indicatoren ten grondslag liggende gegevens tot stand zijn gekomen.

2.6. Klachtenbehandeling

Het CAK geeft in de bestuurlijke verantwoording aan op welke wijze in de organisatie is verankerd dat alle klachten van klanten op een klantgerichte manier en zo spoedig mogelijk worden behandeld. Het CAK moet de klachten behandelen overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

In de bestuurlijke verantwoording besteedt het CAK aandacht aan de organisatorische borging van de klachtenbehandeling binnen het CAK. Hierbij besteedt het CAK aandacht aan de wijze waarop zij bewaakt dat klachten volgens de voorschriften van de Awb worden afgehandeld. Het CAK geeft in de bestuurlijke verantwoording aan op welke wijze lering wordt getrokken uit de ontvangen klachten en tot welke concrete verbeteringen in procedures en dergelijke de klachten hebben geleid.

3. Financiële verantwoording en Uitvoeringsverslag

3.1. Inleiding

Naast de al behandelde bestuurlijke verantwoording bestaat het financieel verslag uit een financiële verantwoording c.q. jaarrekening. Dit onderdeel wordt behandeld in paragraaf 3.2.

Ook moet het CAK op basis van de Wlz een uitvoeringsverslag opstellen. Dit onderdeel wordt behandeld in paragraaf 3.3

3.2. De jaarrekening

Als uitgangspunt voor de inrichtingsvoorschriften geldt dat de jaarrekening zoveel mogelijk wordt ingericht met overeenkomstige toepassing van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK kan deze voorschriften aanvullen met specifieke richtlijnen, voor zover nodig voor de uitvoering van de wettelijke taken in het kader van de tegemoetkomingsregeling Wtcg, de Jeugdwet, de Schengen- en Engelstalige verklaringen, de beheerskosten van het CAK, de AWBZ, de Wlz, de Wmo en de CER.

De jaarrekening wordt in de Nederlandse taal uitgebracht. De bedragen worden in Euro’s (x 1.000) vermeld.

Ten behoeve van de verantwoording van het Zorginstituut over het gevoerde beheer over het Flz, het AFBZ en het Zvf wordt het financieel verslag van het CAK uitgebreid met de volgende onderdelen:

 • een overzicht van met het Flz verrekende ontvangsten en uitgaven;

 • een overzicht van met het AFBZ verrekende ontvangsten en uitgaven;

 • een overzicht van met het Zvf verrekende ontvangsten en uitgaven.

Het CAK laat zich bij het opstellen van de jaarrekening leiden door de ‘Modellen financieel verslag CAK’ zoals opgenomen in de bijlagen van dit model. De modellen geven een opsomming van de posten en de toelichtingen die minimaal in de jaarrekening moeten worden opgenomen.

3.3. Het uitvoeringsverslag

Het CAK legt in het uitvoeringsverslag verantwoording af over de uitvoering van haar taken op grond van de tegemoetkomingsregeling Wtcg, de Jeugdwet, de Schengen- en Engelstalige verklaringen, de beheerskosten van het CAK, de AWBZ, de Wlz, de Wmo en de CER in het voorgaande jaar en geeft zijn voornemens weer voor het volgend jaar.

Het CAK neemt minimaal de volgende informatie op in het uitvoeringsverslag:

 • het profiel, de organisatiestructuur en het gevoerde en voorgenomen beleid bij de uitvoering van de wet;

 • de resultaten van het door het CAK gevoerde beleid ter uitvoering van zijn wettelijke taken;

 • een ondertekende verklaring van het bestuur over de betrouwbaarheid van de gevraagde en aangeleverde gegevens in het uitvoeringsverslag.

4. Aanleverprocedure en vertrouwelijkheid gegevens

4.1. Aanleverprocedure

Bij de aanleverprocedure gaat het om de manier waarop het CAK de jaarverslaggeving aan het ministerie van VWS en de NZa moet toesturen.

Het CAK moet de financiële verantwoording/jaarrekening, de gewaarmerkte bestuurlijke verantwoording, het uitvoeringsverslag en de accountantsrapportage vóór 15 maart24 van het jaar volgend op het verslagjaar versturen aan het ministerie van VWS en aan de NZa. De NZa zorgt conform artikel 4.3.1, lid 4 van de Wlz voor het doorsturen van de verantwoordingsdocumenten aan het Zorginstituut.

Fysieke inzending VWS

Voor het insturen van de fysieke verantwoordingsdocumenten verzoekt het ministerie van VWS het CAK gebruik te maken van de volgende adressering:

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

T.a.v. directeur Zorgverzekeringen, de heer drs. E.B.K. van Koesveld

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

Fysieke inzending NZa

Voor het insturen van de fysieke verantwoordingsdocumenten verzoekt de NZa het CAK gebruik te maken van de volgende adressering:

Nederlandse Zorgautoriteit

T.a.v. de heer drs. M.A. Maaten

Postbus 3017

3502 GA Utrecht

Elektronische inzending NZa

Voor de elektronische toezending van verantwoordingsdocumenten verzoekt de NZa het CAK gebruik te maken van het webportal van de NZa.

Overige informatie

Het CAK kan op eigen initiatief of op uitnodiging van het ministerie van VWS aanvullende informatie over de jaarverslaggeving verstrekken. Voor het inzenden daarvan geldt de bovenstaande wijze van inzending.

Voor alle vragen over het toezenden van de jaarverslaggeving en de aanvullingen daarop aan de NZa kan het CAK zich wenden tot de helpdesk CAK, telefoonnummer 030 – 296 83 73, e-mail mmaaten@nza.nl (de heer drs. M.A. Maaten).

4.2. Vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens

Het ministerie van VWS, de NZa en het Zorginstituut hanteren de gedragslijn dat wettelijke informatie die in het jaarverslag en uitvoeringsverslag is opgenomen, in principe openbare informatie is nadat het jaarverslag en het uitvoeringsverslag door de minister van VWS zijn goedgekeurd. Voor het overige geldt dat bedrijfsgegevens die het CAK in vertrouwen heeft verstrekt, in beginsel niet openbaar worden gemaakt.

5. Bekrachtiging door het ministerie van VWS

Dit model is tot stand gekomen na overleg tussen vertegenwoordigers van het ministerie van VWS enerzijds en het CAK en haar externe accountant anderzijds. De bekrachtiging van dit model zal gezamenlijk door VWS en de NZa in een brief of e-mail aan het CAK worden gemeld. Indien een e-mail wordt verzonden wordt deze geadresseerd aan:

   

Stafmanager Corporate Control:

de heer W. van Egmond

wegmond@hetcak.nl

Accounthouder VWS:

mevrouw J. van den Burg

jburg@hetcak.nl

6. Bekrachtiging door de raad van bestuur van de NZa

Dit model is tot stand gekomen na overleg tussen vertegenwoordigers van de NZa enerzijds en het CAK en haar externe accountant anderzijds. De bekrachtiging van dit model zal gezamenlijk door de NZa en VWS in een brief of e-mail aan het CAK worden gemeld.

Indien een e-mail wordt verzonden wordt deze geadresseerd aan:

   

Stafmanager Corporate Control:

de heer W. van Egmond

wegmond@hetcak.nl

Accounthouder VWS:

mevrouw J. van den Burg

jburg@hetcak.nl

Bijlage 1. Model matrix bestuurlijke verantwoording VWS

Het CAK is betrokken bij een aantal in- en uitgaande geldstromen (kasbasis) van ’s Rijks kas met betrekking tot de beheerskosten, de tegemoetkomingsregeling Wtcg en de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet. In deze matrix zijn deze stromen weergegeven, evenals de bestuurlijke verantwoording van het CAK rekening houdend met de invulling van het rechtmatigheidsbegrip volgens dit model. In de bestuurlijke verantwoording wordt gerapporteerd per uitkeringsjaar.

Geldstroom

Bedrag verslagjaar

in € 1.000

Taken volgens de voor het CAK geldende wet- en regelgeving

Verantwoordelijkheid CAK

Voorbehoud CAK

Bestuurlijke verantwoording

1. Uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg

 

De geldstroom met Rijkskas ten behoeve van het uitkeren van een tegemoetkomingsbedrag ingevolge artikel 2 van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de bepaling van het recht op het tegemoetkomingsbedrag op basis van de van of namens de informatieleveranciers ontvangen klantgegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen op basis van de van of namens de informatieleveranciers ontvangen klantgegevens.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

2. Afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet

 

De afdrachten aan gemeenten na de vaststelling en inning van de ouderbijdragen op basis van de door de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van het vaststellen en innen van de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

3. Beheerskosten van het CAK

 

De kosten van het CAK voor de uitvoering van de wettelijke taken worden gedekt uit de begroting van het ministerie van VWS.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de toerekening van het budget en de gemaakte beheerskosten aan wettelijke taken.

Juistheid van de toevoeging van het exploitatieresultaat aan de publiekrechtelijke reserves en de egalisatiereserves.

Juiste, tijdige en volledige toekenning van het budget beheerskosten door het ministerie van VWS.

 

4. Interest geldmiddelen beheerskosten

 

Verrekening van ontvangen interest op publieke geldmiddelen beheerskosten.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de afdracht van de interest geldmiddelen beheerskosten.

Het betreft uitsluitend de interest van de publieke geldmiddelen.

 

Bijlage 2. Model matrix bestuurlijke verantwoording NZa

Het CAK is betrokken bij een aantal in- en uitgaande geldstromen (kasbasis) van het AFBZ, Flz en Zvf en geldstromen met betrekking tot de Wmo. In deze matrix zijn deze stromen weergegeven, evenals de bestuurlijke verantwoording van het CAK rekening houdend met de invulling van het rechtmatigheidsbegrip volgens dit model.

Geldstroom

Bedrag verslagjaar

in € 1.000

Taken volgens de voor het CAK geldende wet- en regelgeving

Verantwoordelijkheid CAK

Voorbehoud CAK

Bestuurlijke verantwoording

1. Betalingen van zorgaanspraken AWBZ

 

De ontvangen bedragen van het Zorginstituut voor de uitvoering van de administratieve taak van het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in opdracht van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen op basis van de van Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut ontvangen en geautoriseerde opdrachten.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK bij het AFBZ in rekening gebrachte bedragen voor de verrichte betalingen.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

2. Betalingen van zorgaanspraken Wlz

 

De ontvangen bedragen van het Zorginstituut voor de uitvoering van de administratieve taak van het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in opdracht van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen op basis van de van Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut ontvangen en geautoriseerde opdrachten.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK bij het Flz in rekening gebrachte bedragen voor de verrichte betalingen.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

3. Betalingen subsidieregeling extramurale behandeling

 

De ontvangen bedragen van het Zorginstituut voor de uitvoering van de administratieve taak van het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in opdracht van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen op basis van de van Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut ontvangen en geautoriseerde opdrachten.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK bij het Flz in rekening gebrachte bedragen voor de verrichte betalingen.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

4. Betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf

 

De ontvangen bedragen van het Zorginstituut voor de uitvoering van de administratieve taak van het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in opdracht van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen op basis van de van Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut ontvangen en geautoriseerde opdrachten.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK bij het Flz in rekening gebrachte bedragen voor de verrichte betalingen.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

5. Afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

 

De afdrachten aan het Zorginstituut na het verrichten van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen voor Zorg zonder Verblijf AWBZ op basis van door de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de vastgestelde en opgelegde eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ op basis van de berekeningswijze voor eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ en de gegevens van de informatieleveranciers.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de te innen eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK aan het AFBZ via het Zorginstituut afgedragen en geïnde eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

6. Afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ

 

De afdrachten aan het Zorginstituut na het verrichten van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen voor Zorg met Verblijf AWBZ op basis van door de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de vastgestelde en opgelegde eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ op basis van de berekeningswijze voor eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ en de gegevens van de informatieleveranciers.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de te innen eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK aan het AFBZ via het Zorginstituut afgedragen en geïnde eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

7. Afdracht eigen bijdragen Wlz

 

De afdrachten aan het Zorginstituut na het verrichten van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Wlz op basis van door de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de vastgestelde en opgelegde eigen bijdragen Wlz op basis van de berekeningswijze voor eigen bijdragen Wlz en de gegevens van de informatieleveranciers.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de te innen eigen bijdragen Wlz.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK aan het Flz via het Zorginstituut afgedragen en geïnde eigen bijdragen Wlz.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

8. Afdracht eigen bijdragen Wmo

 

De afdrachten aan gemeenten na het verrichten van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Wmo op basis van door de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de vastgestelde en opgelegde eigen bijdragen Wmo op basis van de berekeningswijze voor eigen bijdragen Wmo en de gegevens van de informatieleveranciers.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de te innen eigen bijdragen Wmo.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK aan de gemeenten afgedragen en geïnde eigen bijdragen Wmo.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

9. Ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland1

 

Op basis van de beschikkingen inzake de eigen bijdragen Wmo bericht het CAK aan het Zorginstituut welk bedrag aan ingehouden eigen bijdragen Wmo (beschermd wonen) via UWV en de SVB aan het CAK moet worden overgemaakt.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de opgave van broninhouding door UWV en de SVB aan het Zorginstituut.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

10. Interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo

 

Verrekening van ontvangen interest op publieke geldmiddelen en openstaande vorderingen in rekening-courant met het AFBZ, het Flz en de Wmo.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de afdracht van de interest geldmiddelen met het AFBZ, het Flz en de Wmo. De wijze van verdelen van de interest geldmiddelen naar het AFBZ, het Flz en de Wmo vindt plaats op basis van de gemaakte afspraak tussen het CAK en het Zorginstituut.

Het betreft uitsluitend de interest van de publieke geldmiddelen en de openstaande vorderingen.

 

11. Uitbetaalde uitkeringen CER

 

Het uitkeren van een compensatie voor het verplichte eigen risico op basis van eigen gegevens van het CAK en gegevens van de of namens de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de bepaling van het recht op een CER-uitkering op basis van eigen gegevens van het CAK en gegevens van de of namens de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betaling van CER-uitkeringen.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK bij het Zvf in rekening gebracht bedrag voor verrichte betalingen.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

12. Interest geldmiddelen Zvf

 

Verrekening van ontvangen interest op publieke geldmiddelen en openstaande vorderingen in rekening-courant met het Zvf.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de afdracht van de interest geldmiddelen met het Zvf.

Het betreft uitsluitend de interest van de publieke geldmiddelen en de openstaande vorderingen.

 

1 Hierbij moeten de gemaakte afspraken zoals opgenomen in de brief van Zorginstituut Nederland van 26 februari 2015 met kenmerk 729889-133710-DMO in acht genomen worden.

Bijlage 3. Juridisch kader

Voor de in het verslagjaar 2015 geldende relevante algemene wet- en regelgeving, bijzondere wet- en regelgeving circulaires en brieven van het Zorginstituut en brieven van het ministerie van VWS verwijzen VWS en de NZa naar de tabellen in het juridisch kader van het CAK.

Bijlage 4. Definities kengetallen en prestatie-indicatoren

In deze paragraaf zijn de kengetallen en prestatie-indicatoren opgenomen die het CAK in de bestuurlijke verantwoording moet opnemen. Het CAK vermeldt de kengetallen en prestatie-indicatoren voor het verslagjaar en de twee voorafgaande jaren.

Met het oog op eventuele controles achteraf legt het CAK duidelijk vast, hoe de aan de kengetallen en prestatie-indicatoren ten grondslag liggende gegevens tot stand zijn gekomen.

Categorie

Kengetal

Omschrijving

Definitie

Algemeen

KC0101

Exploitatieresultaat beheerskosten in € 1.000

Het bedrag van het publiekrechtelijk resultaat in de financiële jaarrekening over het huidig verslagjaar in € 1.000.

KC0102

Gemiddelde personeelsbezetting in fte’s

Het aantal fte’s aan het eind van elke maand van het huidig verslagjaar gedeeld door twaalf.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

KC0701

Bedrag betalingen in € 1.000

Het totaal bedrag aan in het huidig verslagjaar uitgekeerde Wtcg-betalingen, gesplitst naar het betreffende Wtcg-jaar en forfaitcategorie.

KC0702

Aantal rechthebbenden

Het aantal in het huidig verslagjaar aangeleverde rechthebbenden, weergegeven naar uniek BSN, aangeleverd door ketenpartners, gesplitst naar het betreffende Wtcg-jaar en ketenpartner.

KC0703

Aantal beschikkingen

Het aantal in het huidig verslagjaar verstuurde beschikkingen met als resultaat een betaling aan de klant, gesplitst naar het betreffende Wtcg-jaar.

KC0704

Aantal betalingen

Het aantal betalingen in het huidig verslagjaar, gesplitst naar het betreffende Wtcg-jaar en forfaitcategorie.

KC0705

Aantal niet uitgevoerde betalingen

Het aantal niet uitgevoerde betalingen vanwege het ontbreken van klantgegevens ten aanzien van de uitbetaling in het huidig verslagjaar, gesplitst naar het betreffende Wtcg-jaar en forfaitcategorie.

Aantal niet uitgevoerde betalingen – reden

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste redenen getoond (maximaal top 5).

 

KC0706

Aantal individuele aanvragen

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen extra aanvragen voor een Wtcg-uitkering, gesplitst naar status.

KC0707

Aantal informatieverzoeken

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen informatieverzoeken naar aanleiding van een ontvangen beschikking.

KC0708

Aantal bezwaarschriften

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen bezwaarschriften gesplitst naar status (ontvangen, afgehandeld, onderhanden).

KC0709

Aantal zaken Bezwaaradviescommissie (BAC)

Het aantal in het huidig verslagjaar in behandeling genomen BAC zaken, gesplitst naar status.

KC0710

Aantal beroepzaken

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen beroepzaken welke in behandeling is genomen, gesplitst naar status (ontvangen, zelf ingesteld, afgehandeld, gegrond, ongegrond).

KC0711

Aantal calls

Het aantal binnengekomen calls.

Aantal calls – redenen

Over de in het huidig verslagjaar beantwoorde calls worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

KC0712

Te verwachten aantal nog aan te schrijven rechthebbenden

Wanneer de ketenpartijen de uitwisseling niet volledig uitvoeren, maakt het CAK inzichtelijk van hoeveel BSN’s de verdere gegevens ontbreken.

KC0713

Percentage BSN’s voor Wtcg die positief zijn beschikt.

Percentage van de BSN’s die in het jaar van aanleveren van data tot een positieve beslissing hebben geleid ten opzichte van het totaal aantal BSN’s.

Categorie

Kengetal

Omschrijving

Definitie

Financiering AWBZ en Wlz

KC1101a

AWBZ-verstrekkingen in miljarden Euro’s

Bedrag van alle verstrekkingen die in het huidig verslagjaar zijn gedaan ten laste van het AFBZ in miljarden Euro’s.

KC1101b

Wlz-verstrekkingen in miljarden Euro’s

Bedrag van alle verstrekkingen die in het huidig verslagjaar zijn gedaan ten laste van het Flz in miljarden Euro’s.

KC1102a

Ontvangen betaal formulieren AWBZ per soort met retourpercentage

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen formulieren per soort met het percentage van het aantal formulieren dat retour is gezonden.

KC1102b

Ontvangen betaal formulieren Wlz per soort met retourpercentage

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen formulieren per soort met het percentage van het aantal formulieren dat retour is gezonden.

KC1103a

Betaling van zorgaanspraken AWBZ namens zorgverzekeraars, het Zorginstituut en zorgkantoren

Bedrag van alle verstrekkingen die in het huidig verslagjaar zijn gedaan in miljarden Euro’s aan betalingen ten laste van het AFBZ aan zorgaanbieders in opdracht van en namens de zorgverzekeraars, het Zorginstituut en de zorgkantoren in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

KC1103b

Betaling van zorgaanspraken Wlz namens zorgverzekeraars, het Zorginstituut en zorgkantoren

Bedrag van alle verstrekkingen die in het huidig verslagjaar zijn gedaan in miljarden Euro’s aan betalingen ten laste van het Flz aan zorgaanbieders in opdracht van en namens de zorgverzekeraars, het Zorginstituut en de zorgkantoren in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

KC1104a

Betaling van ziekenhuisverpleging, na 365 dagen en verkeerde bed regeling AWBZ

Bedrag van alle verstrekkingen die in het huidig verslagjaar zijn gedaan in miljarden Euro’s aan betalingen ten laste van het AFBZ aan zorgverzekeraars in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

KC1104b

Betaling van ziekenhuisverpleging, na 365 dagen en verkeerde bed regeling Wlz

Bedrag van alle verstrekkingen die in het huidig verslagjaar zijn gedaan in miljarden Euro’s aan betalingen ten laste van het Flz aan zorgverzekeraars in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

Eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf / Wmo 2007

KC1201

Opgelegde eigen bijdrage in € 1.000

Het totaalbedrag van de in het huidig verslagjaar opgelegde eigen bijdragen (Zorg zonder Verblijf, Wmo en totaal), afgerond op € 1.000.

KC1202

Bedrag aan kortingen in € 1.000

Het totaal van de eigen bijdragen die aan de klant niet in rekening zijn gebracht, gesplitst naar facturatiestop, Wtcg-korting en minimabeleid.

KC1203

Gefactureerde eigen bijdragen in € 1.000

Het totaalbedrag van de facturen die aan de klant in rekening zijn gebracht met factuurdatum in het huidig verslagjaar afgerond op € 1.000.

KC1204

Afgeboekte oninbare eigen bijdragen in € 1.000

Het totaalbedrag van de in het huidig verslagjaar afgeboekte oninbare eigen bijdragen (inclusief Wtcg-korting) op facturen Zorg zonder Verblijf, facturen Wmo en gecombineerde facturen, afgerond op € 1.000.

Afgeboekte oninbare eigen bijdragen in € 1.000 – redenen

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

KC1205

Ontvangen eigen bijdragen in € 1.000

Het in het huidig verslagjaar ontvangen en gerestitueerde bedrag op de rekeningen, dat betrekking heeft op eigen bijdragen (op facturen Zorg zonder Verblijf, facturen Wmo en gecombineerde facturen), afgerond op € 1.000.

KC1206

Afdrachten in € 1.000

Het totaalbedrag aan de in het huidig verslagjaar uitgevoerde afdrachten naar het Zorginstituut (Zorg zonder Verblijf) en de gemeenten (Wmo).

KC1207

Openstaand saldo in

€ 1.000

Het totaalbedrag van de openstaande posten per ultimo rapportagedatum.

Zorg met Verblijf

KC1301

Opgelegde eigen bijdrage in € 1.000

Het totaalbedrag van opgelegde eigen bijdragen, afgerond op € 1.000.

KC1303

Gefactureerde eigen bijdragen in € 1.000

Het totaalbedrag van de facturen die aan de klant in rekening zijn gebracht met factuurdatum in het huidig verslagjaar, afgerond op € 1.000.

KC1304

Afgeboekte oninbare eigen bijdragen in € 1.000

Het totaalbedrag van de in het huidig verslagjaar afgeboekte eigen bijdragen per reden, afgerond op € 1.000.

Afgeboekte oninbare eigen bijdragen in € 1.000 – redenen

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

KC1305

Ontvangen eigen bijdragen in € 1.000

Het in het huidig verslagjaar ontvangen en gerestitueerde bedrag op de rekeningen, dat betrekking heeft op eigen bijdragen, afgerond op € 1.000.

KC1306

Afdrachten in € 1.000

Het totaalbedrag aan de in het huidig verslagjaar uitgevoerde afdrachten naar het Zorginstituut.

KC1307

Openstaand saldo in € 1.000

Het totaalbedrag van de openstaande posten per ultimo rapportagedatum.

Compensatieregeling eigen risico

KC1401

Bedrag betalingen in € 1.000

Het totaalbedrag aan in het huidig verslagjaar uitgekeerde CER-uitkeringen in € 1.000.

KC1405

Aantal betalingen

Het aantal betalingen in het huidig verslagjaar (over alle uitkeringsjaren).

KC1406

Aantal niet-uitgevoerde betalingen en bedrag

Het aantal rechthebbenden aan wie in het huidig verslagjaar geen CER-uitkering is gedaan (over alle uitkeringsjaren), gesplitst naar status (ontbrekende NAW-gegevens en ontbrekende bancaire gegevens).

KC1408

Aantal bezwaarschriften

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen bezwaarschriften gesplitst naar status (ontvangen, afgehandeld, onderhanden).

KC1410

Aantal beroepzaken

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen (hoger) beroepen, gesplitst naar status (ontvangen, zelf ingesteld, afgehandeld, gegrond, ongegrond).

KC1412

Aantal e-mails

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen e-mails.

Aantal e-mails contactonderwerpen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen e-mails worden de belangrijkste vijf contactonderwerpen getoond.

KC1413

Aantal brieven

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen brieven.

Aantal brieven – contactonderwerpen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen brieven worden de belangrijkste vijf contactonderwerpen getoond.

Eigen bijdrage Wlz1

KC1501

Opgelegde eigen bijdrage in € 1.000

Het totaalbedrag van opgelegde eigen bijdragen, afgerond op € 1.000.

KC1502

Gefactureerde eigen bijdragen in € 1.000

Het totaalbedrag van de facturen die aan de klant in rekening zijn gebracht met factuurdatum in het huidig verslagjaar, afgerond op € 1.000.

KC1503

Afgeboekte oninbare eigen bijdragen in € 1.000

Het totaalbedrag van de in het huidig verslagjaar afgeboekte eigen bijdragen per reden, afgerond op € 1.000.

 

Afgeboekte oninbare eigen bijdragen – redenen

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

KC1504

Ontvangen eigen bijdragen in € 1.000

Het in het huidig verslagjaar ontvangen en gerestitueerde bedrag op de rekeningen, dat betrekking heeft op eigen bijdragen, afgerond op € 1.000.

KC1505

Afdrachten in € 1.000

Het totaalbedrag aan de in het huidig verslagjaar uitgevoerde afdrachten naar het Zorginstituut, afgerond op € 1.000.

KC1506

Openstaand saldo in € 1.000

Het totaalbedrag van de openstaande posten per ultimo rapportagedatum, afgerond op € 1.000.

KC1507

Gemiddelde opgelegde eigen bijdrage

De som van het in het huidig verslagjaar gemiddeld per maand gefactureerde bedrag en het maandelijks gemiddelde van het via broninhouding ingehouden bedrag aan eigen bijdragen, gesplitst naar hoge eigen bijdrage en lage eigen bijdrage.

 

KC1508

Totaal aantal bijdrageplichtigen

Het aantal unieke bijdrageplichtigen gedurende het huidig verslagjaar met een hoge respectievelijk een lage eigen bijdrage.

KC1509

Aantal nieuwe bijdrageplichtigen

Het aantal nieuwe bijdrageplichtigen, die nieuw zijn aangeleverd en waarvoor nog niet eerder Wlz-zorg is geregistreerd, waarvoor in het huidig verslagjaar voor de eerste keer een beschikking is afgegeven voor een doorlopende opnameperiode.

KC1510

Broninhoudingspercentages

Het percentage van de in het huidig verslagjaar via broninhouding bevestigde eigen bijdragen ten opzichte van het totaalbedrag van de in het huidig verslagjaar opgelegde eigen bijdragen.

KC1511

Aantal bezwaarschriften

Het aantal in het huidige verslagjaar ontvangen bezwaarschriften gesplitst naar status (ontvangen, afgehandeld, onderhanden).

 

Aantal bezwaarschriften – redenen

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

KC1512

Percentage bezwaarschriften ten opzichte van totaal aantal verstuurde beschikkingen

Het aantal bezwaren als percentage van het totaal aantal beschikkingen dat in het huidig verslagjaar wordt verstuurd.

KC1513

Aantal beroepzaken

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen (hoger) beroepen, gesplitst naar status (ontvangen, zelf ingesteld, afgehandeld, gegrond, ongegrond).

KC1514

Aantal calls

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen calls.

Aantal calls – redenen

Over de in het huidig verslagjaar beantwoorde calls worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

KC1515

Aantal e-mails

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen e-mails.

Aantal e-mails – contactonderwerpen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen e-mails worden de belangrijkste vijf contactonderwerpen getoond.

KC1516

Aantal brieven

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen brieven.

Aantal brieven – contactonderwerpen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen brieven worden de belangrijkste vijf contactonderwerpen getoond.

KC1517

Aantal klantdossiers

Het aantal in het huidige verslagjaar aangeboden klantdossiers (tweedelijns klantvragen via Klantadvies).

Eigen bijdrage

Wmo 2015 2

KC1601

Opgelegde eigen bijdrage in € 1.000

Het totaalbedrag van de in het huidig verslagjaar opgelegde eigen bijdragen, afgerond op € 1.000.

KC1602

Gefactureerde eigen bijdragen in € 1.000

Het totaalbedrag van de facturen die aan de klant in rekening zijn gebracht met factuurdatum in het huidig verslagjaar, afgerond op € 1.000.

KC1603

Afgeboekte oninbare eigen bijdragen in € 1.000

Het totaalbedrag van de in het huidig verslagjaar afgeboekte oninbare eigen bijdragen, afgerond op € 1.000.

Afgeboekte oninbare eigen bijdragen – redenen

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

KC1604

Ontvangen eigen bijdragen in € 1.000

Het in het huidig verslagjaar ontvangen en gerestitueerde bedrag op de rekeningen, dat betrekking heeft op eigen bijdragen, afgerond op € 1.000.

KC1605

Afdrachten in € 1.000

Het totaalbedrag aan de in het huidig verslagjaar uitgevoerde afdrachten aan de gemeenten, afgerond op € 1.000.

KC1606

Openstaand saldo in

€ 1.000

Het totaalbedrag van de openstaande posten per ultimo rapportagedatum, afgerond op € 1.000.

 

KC1607

Bedrag aan bevestigde broninhoudingen SVB en UWV

Het totaalbedrag aan in het huidig verslag jaar ontvangen bevestigde broninhoudingen door UWV en SVB voor Beschermd Wonen, afgerond op € 1.000.

KC1608

Ontvangen bedragen broninhouding SVB en UWV van het Zorginstituut

Het totaalbedrag aan in het huidig verslag jaar ontvangen broninhouding voor Beschermd Wonen van het Zorginstituut om af te dragen aan gemeenten, afgerond op € 1.000.

KC1609

Aantal uitingen

Het totaal aantal, in het verslagjaar, verzonden kennisgevingen, beschikkingen en facturen.

KC1610

Totaal aantal bijdrageplichtigen

Het aantal bijdrageplichtigen die zorg hebben afgenomen in het zorgjaar en die zijn aangeleverd bij het CAK, gesplitst naar zorgfunctie voor de laatste drie zorgjaren (actualisatie per zorgjaar, dus niet getoond voor de laatste drie verslagjaren).

KC1611

Het totaal aantal te factureren zorguren en nog te factureren zorguren

Het totaal aantal bijdrageplichtige te factureren zorguren en het aantal nog te factureren zorguren, afgerond op 100 uur.

Het totaal aantal te factureren zorguren en nog te factureren zorguren – redenen

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

KC1612

Aantal bezwaarschriften

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen bezwaarschriften gesplitst naar status (ontvangen, afgehandeld, onderhanden).

   

Aantal bezwaarschriften – redenen

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

KC1613

Percentage bezwaarschriften ten opzichte van totaal aantal verstuurde facturen

Het aantal ontvangen bezwaren als percentage van het totaal aantal facturen dat per jaar wordt verstuurd.

KC1614

Aantal beroepzaken

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen (hoger) beroepen, gesplitst naar status (ontvangen, zelf ingesteld, afgehandeld, gegrond, ongegrond).

KC1615

Aantal calls

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen calls.

Aantal calls – redenen

Over de in het huidig verslagjaar beantwoorde calls worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

KC1616

Aantal e-mails

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen e-mails.

Aantal e-mails – contactonderwerpen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen e-mails worden de belangrijkste vijf contactonderwerpen getoond.

KC1617

Aantal brieven

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen brieven.

Aantal brieven – contactonderwerpen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen brieven worden de belangrijkste vijf contactmomenten getoond.

KC1618

Aantal klantdossiers

Het aantal in het huidige verslagjaar aangeboden klantdossiers (tweedelijns klantvragen via Klantadvies).

1 De kengetallen eigen bijdrage Wlz zijn inclusief de eigen bijdrage Zorg met Verblijf behalve de kengetallen over de financiële afhandeling. KC1507 t/m KC1517 zijn dus inclusief Zorg met Verblijf.

2 De kengetallen eigen bijdrage Wmo zijn inclusief de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf/Wmo behalve de kengetallen over de financiële afhandeling. KC1609 t/m KC1618 zijn dus inclusief Zorg zonder Verblijf/Wmo.

Categorie

Kengetal

Omschrijving

Definitie

ObJw

KC9101

Totaal aantal bijdrageplichtigen

Totaal aantal (unieke) bijdrageplichtigen in het verslagjaar voor de ouderbijdrage.

KC9102

Opgelegde ouderbijdrage in € 1.000

Het totaalbedrag van opgelegde ouder bijdragen, afgerond op € 1.000.

KC9103

Ontvangen ouderbijdragen in € 1.000

Het in het huidig verslagjaar ontvangen en gerestitueerde bedrag op de rekeningen, dat betrekking heeft op ouderbijdragen, afgerond op € 1.000.

KC9104

Totaal aantal jeugdigen

Aantal jeugdigen waarvoor ouderbijdrage is ontvangen.

KC9105

Openstaand saldo in

€ 1.000

Het totaalbedrag van de openstaande posten per ultimo rapportagedatum.

KC9106

Aantal bezwaarschriften

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen bezwaarschriften gesplitst naar status (ontvangen, afgehandeld, onderhanden).

KC9107

Aantal beroepzaken

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen (hoger) beroepen, gesplitst naar status (ontvangen, zelf ingesteld, afgehandeld, gegrond, ongegrond).

KC9108

Aantal calls

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen calls.

Aantal calls – redenen

Over de in het huidig verslagjaar beantwoorde calls worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

Categorie

Prestatie-indicator

Omschrijving

Definitie

Financiering AWBZ en Wlz

PC1101a

Percentage eenmalige betalingsopdrachten AWBZ uitgevoerd binnen drie weken na ontvangst van de opdracht door het CAK

Het verschil tussen het totaal aantal betalingsopdrachten en het aantal later dan drie weken na ontvangstdatum door het CAK uitgevoerde betalingsopdrachten gedeeld door het totaal aantal betalingsopdrachten.

Norm voor verslagjaar 2015: 99%

PC1101b

Percentage eenmalige betalingsopdrachten Wlz uitgevoerd binnen drie weken na ontvangst van de opdracht door het CAK

Het verschil tussen het totaal aantal betalingsopdrachten en het aantal later dan drie weken na ontvangstdatum door het CAK uitgevoerde betalingsopdrachten gedeeld door het totaal aantal betalingsopdrachten.

Norm voor verslagjaar 2015: 99%

PC1102a

Percentage voorschotbetalingen AWBZ uitgevoerd binnen vijf weken dan wel de opgedragen termijn na ontvangst van de opdracht door het CAK

Het verschil tussen het totaal aantal voorschotbetalingsopdrachten en het aantal later dan vijf weken na ontvangstdatum door het CAK uitgevoerde voorschotbetalingen gedeeld door het totaal aantal ontvangen voorschot-betalingsopdrachten.

Norm voor verslagjaar 2015: 99%

PC1102b

Percentage voorschotbetalingen Wlz uitgevoerd binnen vijf weken dan wel de opgedragen termijn na ontvangst van de opdracht door het CAK

Het verschil tussen het totaal aantal voorschotbetalingsopdrachten en het aantal later dan vijf weken na ontvangstdatum door het CAK uitgevoerde voorschotbetalingen gedeeld door het totaal aantal ontvangen voorschot-betalingsopdrachten.

Norm voor verslagjaar 2015: 99%

PC1103a

Juistheid uitgevoerde betaalopdrachten AWBZ

Eenmalige betaalopdrachten en voorschotwijzigingen dienen juist en volledig uitgevoerd te worden, zijnde 1% goedkeuringstolerantie van het totaal aan mutaties in rekening-courant met het AFBZ.

Norm voor verslagjaar 2015: 99%

PC1103b

Juistheid uitgevoerde betaalopdrachten Wlz

Eenmalige betaalopdrachten en voorschotwijzigingen dienen juist en volledig uitgevoerd te worden, zijnde 1% goedkeuringstolerantie van het totaal aan mutaties in rekening-courant met het Flz.

Norm voor verslagjaar 2015: 99%

Eigen bijdragen Wlz (inclusief Zorg met Verblijf)

PC1301

Gemiddelde facturatietermijn

Gemiddelde facturatietermijn in dagen na eerste maal opleggen (voorlopige) eigen bijdrage (voor klanten met nieuwe opnamegegevens) na ontvangst van alle gegevens.

Norm voor verslagjaar 2015: <6 weken

PC1302

Percentage gefactureerd binnen acht weken na ontvangst van alle gegevens

Het percentage van de facturen dat binnen acht weken wordt verzonden na het aanmaken van de beschikking (voor klanten met nieuwe opnamegegevens) in het huidig verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2015: 97,5%

PC1303

Aantal klachten

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen klachten.

Aantal klachten – redenen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen klachten worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

PC1304

Percentage klachten in relatie tot totaal aantal verstuurde facturen

Het aantal klachten als percentage van het totaal aantal facturen dat per verslagjaar wordt verstuurd.

Norm voor verslagjaar 2015: < 1%.

PC1305

Aantal interventies Nationale Ombudsman

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen interventies.

PC1306

Percentage interventies in relatie tot totaal aantal verstuurde facturen

Het aantal interventies als percentage van het totaal aantal facturen dat per verslagjaar wordt verstuurd.

PC1307

Telefonische bereikbaarheid

Het aantal beantwoorde calls als percentage van het aantal binnengekomen calls in het huidig verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2015: 90%

PC1308

Gemiddelde antwoordsnelheid calls

De gemiddelde antwoordsnelheid in seconden van alle beantwoorde calls in het huidige verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2015: < 90 seconden

Eigen bijdragen Wmo (inclusief Zorg zonder Verblijf/Wmo)

PC1401

Gemiddelde facturatietermijn

Het gemiddelde aantal dagen tussen het bekend worden van alle gegevens en het aanmaken van de factuur aan de klant (nieuwe en bestaande klant) in het huidig verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2015: < 6 weken.

PC1402

Percentage gefactureerd binnen acht weken na ontvangst van alle gegevens

Het percentage van de facturen dat binnen acht weken wordt verzonden na het bekend worden van alle gegevens in het huidig verslagjaar (voor nieuwe en bestaande klanten).

Norm voor verslagjaar 2015: 97,5%

PC1403

Aantal klachten

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen klachten.

 

Aantal klachten – redenen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen klachten worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

PC1404

Percentage klachten in relatie tot totaal aantal verstuurde facturen

Het aantal klachten als percentage van het totaal aantal facturen dat per verslagjaar wordt verstuurd.

Norm voor het verslagjaar 2014: < 1%.

PC1405

Aantal interventies Nationale Ombudsman

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen interventies.

PC1406

Percentage interventies in relatie tot totaal aantal verstuurde facturen

Het aantal interventies als percentage van het totaal aantal facturen dat per verslagjaar wordt verstuurd, getoond voor de laatste drie verslagjaren.

PC1407

Telefonische bereikbaarheid

Percentage van het aantal beantwoorde calls ten opzichte van het aantal binnengekomen calls in het huidig verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2015: 90%

PC1408

Gemiddelde antwoordsnelheid calls

De gemiddelde antwoordsnelheid in seconden van alle beantwoorde calls in het huidige verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2015: < 90 seconden

Modellen

Modellen financieel verslag CAK

Algemeen

De modellen geven alleen een opsomming van de posten en toelichtingen die minimaal in de jaarrekening van het CAK moeten staan.

In de jaarrekening moet, rekening en verantwoording worden afgelegd over het financieel beheer en van de geleverde prestaties over het verstreken boekjaar. De jaarrekening wordt zoveel mogelijk ingericht met overeenkomstige toepassing van Titel 9 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en met inachtneming van deze modellen.

Model I. Balans

ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa

– materiële vaste activa

Eigen vermogen

– publiekrechtelijke reserve AWBZ

– publiekrechtelijke reserve Wlz

– publiekrechtelijke reserve Wmo

– publiekrechtelijke reserve Objw

– publiekrechtelijke reserve schengenverklaringen

– publiekrechtelijke reserve CER

– publiekrechtelijke reserve Wtcg

– resultaat boekjaar

Vlottende activa

Voorzieningen

 

Langlopende schulden

– egalisatiereserve

Vorderingen

– eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf

– eigen bijdragen Zorg met Verblijf

– eigen bijdragen Wlz

– eigen bijdragen OBJW

– eigen bijdragen Wmo

– overige vorderingen en overlopende activa

Kortlopende schulden

– rekening-courant AFBZ

– rekening-courant Flz

– rekening-courant Wmo

– rekening-courant OBJW

– rekening-courant CER

– rekening-courant Wtcg

– AWBZ-betalingen

– Wlz-betalingen

– overige schulden en overlopende passiva

Liquide middelen

 

Model II. Staat van baten en lasten

BATEN

Regulier budget EB AWBZ

Regulier budget FI

Regulier budget EB Wlz

Regulier budget EB Wmo

Regulier budget Schengenverklaringen

Regulier budget Jeugdwet (ouderbijdrage)

Regulier budget Wtcg

Regulier budget CER

Incidenteel budget

Overige baten

Financiële baten

LASTEN

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Bureaukosten

Directe uitvoeringskosten

Automatiseringskosten

Algemene beheerskosten

EXPLOITATIERESULTAAT

Model III. Toelichting op de balans

ACTIVA

Vorderingen:

Eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf:

– Beginsaldo

– Opgelegde eigen bijdragen

– Facturatiestop

– Ontvangen in boekjaar

– Afboekingen

– Minimabeleid

– Afboekingen Wtcg-korting

– Eindsaldo

Eigen bijdragen Zorg met Verblijf:

– Beginsaldo

– Opgelegde eigen bijdragen

– Facturatiestop

– Broninhoudingen SVB en UWV

– Ontvangen in boekjaar

– Afboekingen

– Eindsaldo

Eigen bijdragen Wet langdurige zorg:

– Beginsaldo

– Opgelegde eigen bijdragen

– Broninhoudingen SVB en UWV

– Ontvangen in boekjaar

– Afboekingen

– Eindsaldo

Ouder bijdrage Jeugdwet:

– Beginsaldo

– Opgelegde ouderbijdrage

– Ontvangen in boekjaar

– Afboekingen

– Eindsaldo

Eigen bijdrage Wmo (inclusief broninhouding SVB en UWV):

– Beginsaldo

– Opgelegde eigen bijdragen

– Broninhoudingen SVB en UWV

– Facturatiestop

– Ontvangen in boekjaar

– Afboekingen

– Minimabeleid

– Afboekingen Wtcg-korting

– Eindsaldo

PASSIVA

Kortlopende schulden:

Rekening-courant AFBZ:

– Beginsaldo

– AWBZ-betalingen

– Eigen bijdragen Zorg met Verblijf

– Eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf

– Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf

– Korting Wtcg Wmo

– Interest geldmiddelen AFBZ

– Ontvangen voorschotten AWBZ

– Eindsaldo

Voor de hiervoor genoemde categorieën wordt waar nodig een nadere verdeling gemaakt naar subcategorie.

Rekening-courant Flz:

– Beginsaldo

– Wlz-betalingen

– Eigen bijdragen WLZ

– Interest geldmiddelen Flz

– Ontvangen voorschotten Flz

– Eindsaldo

Voor de hiervoor genoemde categorieën wordt waar nodig een nadere verdeling gemaakt naar subcategorie.

Rekening-courant Wmo:

– Beginsaldo

– Opgelegde eigen bijdrage

– Minimabeleid

– Facturatiestop

– Afboekingen en restituties

– Afboekingen Wtcg-korting

– Rente

– Afgedragen aan gemeenten

– Eindsaldo

Rekening-courant OBJW:

– Beginsaldo

– Opgelegde eigen bijdrage

– Minimabeleid

– Facturatiestop

– Afboekingen en restituties

– Afboekingen Wtcg-korting

– Rente

– Afgedragen aan gemeenten

– Eindsaldo

Rekening-courant CER:

– Beginsaldo

– Uitkeringen

– Interest

– Ontvangen voorschotten

– Eindsaldo

Rekening-courant Wtcg:

– Beginsaldo

– Uitkeringen

– Interest

– Ontvangen voorschotten

– Eindsaldo

AWBZ-betalingen:

Te verrichten betalingen namens zorgkantoren en zorgverzekeraars.

Wlz-betalingen:

Te verrichten betalingen namens zorgkantoren en zorgverzekeraars.

Model IV. Toelichting op de staat van baten en lasten

Lasten:

Personeelskosten:

Een inzicht in de personele kosten naar taak (CER/AWBZ/Wtcg/Wmo/Jeugdwet/Schengenverklaringen), met daarin onderscheid naar:

Eigen personeel (structureel/incidenteel (vaste/tijdelijke contracten))

Externe inhuur (incidenteel)

Omvang van:

a) Salariskosten

b) Sociale lasten, pensioen en VUT

c) Uitzendkrachten/externe inhuur

d) Reiskosten

e) Opleiding en ontwikkeling

f) Werving en selectie

g) Overige personeelskosten

De CAO-ontwikkeling (bij een nieuwe CAO een nadere onderbouwing van de stijging van de kosten).

Bezoldiging bestuurders:

a) Omvang van bezoldiging

Huisvestingskosten, omvang van:

a) Huur en wettelijke lasten

b) Tegemoetkoming verhuurder pand Beatrixkwartier

c) Onderhoud

d) Energie

e) Schoonmaak

f) Beveiliging

g) Overige huisvestingskosten

Bureaukosten, omvang van:

a) Kantoorinventaris (huur, afschrijving en onderhoud)

b) Drukwerk en porti

c) Telefoonkosten

d) Overige bureaukosten

Directe uitvoeringskosten, omvang van:

a) Bankkosten

b) Incassokosten

c) Verwerkings-, porto- en drukkosten

d) Telefoonkosten Call Center

e) Overige uitvoeringskosten

De automatiseringskosten, omvang van:

a) Afschrijving hardware

b) Afschrijving software

c) Onderhoud

d) Overige automatiseringskosten

Algemene beheerskosten, omvang van: •

a) Accountants- en advieskosten

b) Overige beheerskosten

Model V. Baten en lasten overzicht

De jaarrekening bevat in de toelichting een overzicht van baten en lasten per activiteit:

Wtcg

Jeugdwet (ouderbijdragen)

– afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen

AWBZ

Wlz

Wmo

– CER

– Overig

De baten en lasten worden per activiteit toegerekend.

De lasten worden per rubriek gespecificeerd volgens het CAK rekeningschema.

Model VI. Overzicht van de in rekening-courant met het AFBZ verrekende uitgaven en ontvangsten

Het overzicht van de in rekening-courant met het AFBZ verrekende ontvangsten en uitgaven geeft een specificatie van de mutaties in de balanspost rekening-courant AFBZ.

De AWBZ-betalingen worden zo mogelijk gespecificeerd naar functiecategorie.

Bij de ontvangsten wordt onderscheid gemaakt tussen:

– Eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf

– Eigen bijdragen Zorg met Verblijf

– Interest geldmiddelen AFBZ

Model VII. Overzicht van de in rekening-courant met het Flz verrekende uitgaven en ontvangsten

Het overzicht van de in rekening-courant met het Flz verrekende ontvangsten en uitgaven geeft een specificatie van de mutaties in de balanspost rekening-courant Flz.

De Wlz-betalingen worden zo mogelijk gespecificeerd naar functiecategorie.

 1. Zie hiervoor www.nza.nl ^ [1]
 2. Zie hiervoor www.publiekverantwoorden.nl ^ [2]
 3. Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011, artikel 17a. ^ [3]
 4. De vaststelling en de inning van de eigen bijdragen Wmo is nader beschreven in paragraaf 1.3.3 Eigen bijdragen Wmo. ^ [4]
 5. Door de staatssecretaris zijn toezeggingen gedaan over het toekennen van subsidies aan zorgaanbieders over eerstelijnsverblijf en extramurale behandeling. Het Zorginstituut controleert de gegevens en voert het fondsbeheer. Het CAK heeft opdracht gekregen om de uitbetaling van deze subsidies aan de zorgkantoren te verzorgen en daarover separaat te rapporteren aan het Zorginstituut. De NZa houdt uitsluitend toezicht op de uitbetalingen van deze subsidiegelden in het kader van de taak betalingen van zorgaanspraken Wlz. ^ [5]
 6. Per 1 januari 2016 zal deze taak overgaan naar de zorgkantoren in verband met de overgang van het modulair pakket thuis naar de intramurale eigen bijdrage systematiek. ^ [6]
 7. Wettelijk is besloten om op de extramurale eigen bijdrage Wmo 2015 een anti-cumulatiebeding van toepassing te laten zijn. De voorrang van de Wmo op de Wlz en het anti-cumulatiebeding betekent dat de extramurale eigen bijdrage Wmo 2015 voor gaat op en in mindering gebracht wordt op de eigen bijdrage voor het modulair pakket thuis in de Wlz. Wanneer een persoon echter een intramurale eigen bijdrage voor de Wlz verschuldigd is, gaat deze voor op de bijdrage Wmo 2015. En in het geval dat beide partners een intramurale bijdrage verschuldigd zijn (op grond van de Wlz dan wel voor beschermd wonen in de Wmo 2015) wordt de gezamenlijke bijdrage naar rato over de beide partners verdeeld. ^ [7]
 8. De aanleverdatum van het afgesloten ‘Governance arrangement tussen het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en het CAK’, en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is gevolgd voor het verantwoordingsjaar 2015. Deze datum wijkt af van de aanleverdatum zoals genoemd in de Wlz. ^ [8]
 9. Met getrouwheid wordt hier bedoeld het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving zoals opgenomen in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK. ^ [9]
 10. Artikel 35 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. ^ [10]
 11. Voor de invulling van het begrip rechtmatigheid is gebruik gemaakt van de conclusies uit het rapport Rechtmatigheidsverklaring in de AWBZ dat de werkgroep Rechtmatigheid AWBZ in december 2004 heeft uitgebracht. ^ [11]
 12. In de Wtcg is vastgelegd dat de tegemoetkoming voor verschillende groepen op een verschillend bedrag kan worden vastgesteld. In het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten zijn deze groepen aangegeven, waarbij enerzijds wordt uitgegaan van leeftijd (gehele jaar pensioengerechtigd of nog niet/is geworden) en anderzijds van (combinaties van) chronische ziekte(n) of handicap(s) (hoog of laag bedrag). ^ [12]
 13. Met bestendige gedragslijn wordt de grondregel bedoeld, dat gelijksoortige posten op gelijke wijze worden toegerekend binnen één boekingsperiode, alsook van periode tot periode. ^ [13]
 14. Versie 2014 van het Controleprotocol WNT is op 18 december 2014 gepubliceerd in de Staatcourant. ^ [14]
 15. Op grond van artikel 16c van het Bijdragebesluit zorg (deze regeling is vervallen per 1 januari 2015). ^ [15]
 16. De facturatiestop over het na 30 november 2009 niet versturen van rekeningen voor eigen bijdragen voor de zorg geleverd vóór 1 januari 2009 in verband met het vervallen van de aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting van de betaalde eigen bijdrage. ^ [16]
 17. Voor wat betreft de facturen eigen bijdrage die het CAK in 2015 verstuurt m.b.t. de jaren 2014 en eerder betekent dat de voorrang van de Wmo op de AWBZ en het anti-cumulatiebeding dat de eigen bijdrage Wmo voor gaat op en in mindering gebracht wordt op de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf. ^ [17]
 18. Vastgelegd in convenant tussen SZW en CVZ 2004, zie Staatscourant 14 maart 2005. ^ [18]
 19. Per 1 januari 2016 zal het modulair pakket thuis onder de Zorg met Verblijf systematiek worden gebracht. ^ [19]
 20. Vastgelegd in convenant tussen SZW en CVZ 2004, zie Staatscourant 14 maart 2005. ^ [20]
 21. De wettelijke grondslag hiervoor wordt via de Veegwet VWS 2015 alsnog gerealiseerd. Zie hiervoor Kamerstukken II, 2014–2015, 34 191, nr. 2. ^ [21]
 22. Zie hiervoor de brief van het Zorginstituut van d.d. 26 februari 2015, met kenmerk: 729889-133710-DMO. ^ [22]
 23. Verantwoording van geldstromen vindt op kasbasis plaats. ^ [23]
 24. De aanleverdatum van het afgesloten ‘Governance arrangement tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het CAK’, en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is gevolgd voor het verantwoordingsjaar 2015. Deze datum wijkt af van de aanleverdatum zoals genoemd in de Wlz. ^ [24]
Naar boven