Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK

[Regeling materieel uitgewerkt per 05-03-2018.]
Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 05-03-2016 t/m heden

Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK

1. Inleiding

Op 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden. Tot 1 januari 2015 was de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) van toepassing. In hoofdstuk 11 van de Wlz zijn de invoeringsbepalingen en het overgangsrecht opgenomen. Indien van toepassing zijn de overgangsbepalingen over de afwikkeling van de AWBZ in dit document opgenomen bij de betreffende onderdelen.

De activiteiten van het CAK worden met ingang van 1 januari 2013 uitgevoerd door een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is hierop van toepassing.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK voorschriften opgenomen voor de inrichting van de verantwoordingsdocumenten 2015 van het CAK. Het model bevat modellen waarmee het CAK zijn verantwoordingsdocumenten moet inrichten.

Ook heeft dit protocol betrekking op de uitwerking van de Wet tegemoetkomingsregeling chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de Jeugdwet (ouderbijdragen), de afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (beheerskosten) op grond waarvan VWS regels kan stellen voor het accountantsonderzoek en voor de inhoud en inrichting van het accountantsverslag.

De regels voor het accountantsonderzoek en voor de inhoud en inrichting van het accountantsverslag hebben VWS en de NZa vastgelegd in dit Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK.1

Dit Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK geeft richtlijnen voor het door de externe accountant uit te voeren onderzoek naar de getrouwheid2 en rechtmatigheid van de financiële verantwoording en de rechtmatige uitvoering van de:

Het doel van dit protocol is niet om de aanpak van het onderzoek voor te schrijven, maar om de kaders te geven waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden.

De externe accountant geeft de uitkomst van zijn onderzoek weer in:

 • een controleverklaring over de getrouwheid van de jaarrekening;

 • een controleverklaring over de rechtmatigheid bij de bestuurlijke verantwoording;

 • een samenvattende rapportage (een accountantsrapport en een rapport van feitelijke bevindingen).

Het CAK moet de verantwoordingsdocumenten vergezeld van de accountantsproducten vóór 15 maart3 van het jaar volgende op het verslagjaar toezenden aan VWS en de NZa.

VWS en de NZa maken bij hun toezicht zoveel mogelijk gebruik van de verantwoordingsdocumenten van het CAK en van de controleverklaringen, het accountantsrapport, het rapport van feitelijke bevindingen en de Third Party Mededeling.4 Daarbij beoordelen VWS en de NZa de toereikendheid van de door de externe accountant uitgevoerde werkzaamheden en stellen op basis van hun bevindingen hun eigen onderzoekswerkzaamheden vast.

Op grond van de verzamelde informatie vormen VWS en de NZa zich een oordeel over de rechtmatige en doelmatige uitvoering door het CAK en over de rechtmatigheid van de daarmee samenhangende ontvangsten en uitgaven, van de:

 • Wtcg;

 • Jeugdwet (ouderbijdragen);

 • afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen;

 • beheerskosten van het CAK;

 • AWBZ;

 • Wlz;

 • Wmo;

 • CER.

De Auditdienst Rijk (ADR) die in opdracht van VWS de werkzaamheden van de externe accountant van het CAK beoordeelt, brengt daarvan verslag uit aan VWS.

Jaarlijks brengt de ADR een verslag uit aan VWS van de bevindingen over de:

 • tegemoetkomingen Wtcg;

 • ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

 • afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen;

 • beheerskosten van het CAK.

VWS neemt het oordeel van de ADR mee bij de vaststelling van de Wtcg geldstromen en de beheerskosten van het CAK over het boekjaar.

De bevindingen van de ADR over de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet en de afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen worden aan VWS ter beschikking gesteld ten behoeve van de invulling van de systeemverantwoordelijkheid van het departement voor deze taken.

De NZa rapporteert haar bevindingen over de doelmatige en rechtmatige uitvoering van de Wlz door het CAK aan het CAK. Ook brengt de NZa jaarlijks samenvattende rapporten uit over:

 • De rechtmatige uitvoering van de Zvw. In dit rapport neemt de NZa haar bevindingen op over de uitvoering van de CER5 door het CAK.

 • De rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz (voorheen de AWBZ) en bepaalde onderdelen van de Wmo door het CAK en de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz (voorheen de AWBZ) door de Wlz-uitvoerders.

1.1. Mededeling in Staatscourant

De raad van bestuur van de NZa heeft op 9 februari 2016 dit ‘Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK’ vastgesteld. Dit protocol treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze mededeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015. U kunt dit protocol en alle andere in dit protocol genoemde documenten raadplegen op www.nza.nl.

2. Doel van het accountantsonderzoek

Het accountantsonderzoek bij het CAK bestaat uit de volgende zes deelonderzoeken:

 • Een onderzoek naar de getrouwheid van de jaarrekening van het CAK.

 • Een onderzoek naar de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen geldstromen:

  Ten behoeve van VWS:

  • uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

  • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

  • beheerskosten van het CAK;

  • interest geldmiddelen beheerskosten.

  Ten behoeve van de NZa en het Zorginstituut:

  • betalingen van zorgaanspraken AWBZ;

  • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

  • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

  • betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf;

  • afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ;

  • afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ;

  • afdracht eigen bijdragen Wlz;

  • afdracht eigen bijdragen Wmo;

  • ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland;

  • interest geldmiddelen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ), Fonds langdurige Zorg (Flz) en Wmo;

  • uitbetaalde uitkeringen CER;

  • interest geldmiddelen Zorgverzekeringsfonds (Zvf).

 • Een onderzoek of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid.

 • Een onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer.

 • Een onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording.

 • Een onderzoek naar de naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag.

De externe accountant rapporteert over de bevindingen en conclusies van zijn onderzoek in:

 • een controleverklaring over de getrouwheid van de jaarrekening;

 • een controleverklaring over de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen geldstromen;

 • een samenvattende rapportage (een accountantsrapport en een rapport van feitelijke bevindingen).

Controleverklaring

Het onderzoek naar het financieel verslag leidt tot twee controleverklaringen van de externe accountant.

Getrouwheidsverklaring

In de getrouwheidsverklaring geeft de externe accountant aan of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december van het verslagjaar en van het resultaat over het verslagjaar.

Rechtmatigheidsverklaring

In de rechtmatigheidsverklaring voor VWS, de NZa en het Zorginstituut, geeft de externe accountant aan of de geldstromen in de bestuurlijke verantwoording voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Deze rechtmatigheidsverklaring is alleen bestemd voor VWS, de NZa en het Zorginstituut.

Teksten verklaringen

Voor de tekst van de controleverklaring bij de jaarrekening (over de getrouwheid) maakt de externe accountant in de basis gebruik van de standaardteksten van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Voor de tekst van de controleverklaring over de rechtmatigheid maakt de externe accountant gebruik van het model dat in hoofdstuk 5 van dit protocol is opgenomen.

Samenvattende rapportage

De samenvattende rapportage bevat de uitkomsten van het onderzoek van de externe accountant naar de hiervoor genoemde zes deelonderzoeken.

De samenvattende rapportage bestaat uit twee separate onderdelen:

 • In het eerste deel, het accountantsrapport, brengt de externe accountant verslag uit over zijn onderzoek naar de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen geldstromen. Dit deel valt aan te merken als de uitkomst van een assurance-opdracht en betreft de eerste twee deelonderzoeken.

 • In het tweede deel, het rapport van feitelijke bevindingen, rapporteert de externe accountant over de bevindingen van de vier overige deelonderzoeken:

  • het onderzoek of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid;

  • het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer;

  • het onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording;

  • het onderzoek naar de naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag.

  Dit deel valt aan te merken als de uitkomsten van een non-assurance opdracht.

Het verdient de voorkeur dat de externe accountant beide delen van de samenvattende rapportage separaat uitbrengt, dit om verwarring tussen het assurance en non-assurance deel te voorkomen.

In hoofdstuk 6 wordt de inhoud van de samenvattende rapportage verder uitgewerkt.

Third Party Mededeling

In de oordeelsvorming op basis van de Third Party Mededeling legt de externe accountant zijn oordeel vast of binnen het uitvoeringsproces voor de eigen bijdragen Wmo adequate waarborgen aanwezig zijn om de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de beheersdoelstellingen voor de uitvoering van de eigen bijdrageregeling Wmo te kunnen waarborgen in het verslagjaar. De beheersdoelstellingen zijn door het management van het CAK vastgesteld. De Third Party Mededeling is uitsluitend bestemd voor het CAK, de gemeenten en haar externe accountants. Het is van belang dat ook VWS (ADR) en de NZa voor hun onderzoek gebruik kunnen maken van de Third Party Mededeling. De Third Party Mededeling maakt onderdeel uit van de oordeelsvorming van de externe accountant.

3. Procedure onderzoek

De procedure van het onderzoek in het verslagjaar kan als volgt worden weergegeven.

Opdracht

Het CAK geeft de externe accountant opdracht om een onderzoek uit te voeren naar:

 • De getrouwheid van de jaarrekening van het CAK.

 • De rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen geldstromen:

  Ten behoeve van VWS:

  • uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

  • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

  • beheerskosten van het CAK;

  • interest geldmiddelen beheerskosten.

  Ten behoeve van de NZa en het Zorginstituut:

  • betalingen van zorgaanspraken AWBZ;

  • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

  • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

  • betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf;

  • afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ;

  • afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ;

  • afdracht eigen bijdragen Wlz;

  • afdracht eigen bijdragen Wmo;

  • ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland;

  • interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo;

  • uitbetaalde uitkeringen CER;

  • interest geldmiddelen Zvf.

 • Of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid.

 • De ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer.

 • De naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording.

 • De naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag.

Bij deze opdracht vormen het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK en het Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK het uitgangspunt. VWS en de NZa voorzien het CAK en de externe accountant van een exemplaar van het model en het protocol.

Uitgangspunten onderzoek

 • Het CAK en de externe accountant maken voor de uitvoering van het onderzoek afspraken over de werkverdeling. De externe accountant maakt bij zijn onderzoek voor zover mogelijk en effectief, gebruik van de interne controlemaatregelen van het CAK.

 • De externe accountant voert zijn onderzoek uit volgens dit Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK. De externe accountant rapporteert aan het CAK over de uitkomsten van zijn onderzoek door middel van een controleverklaring over de getrouwheid van de jaarrekening, een controleverklaring over de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording specifiek benoemde geldstromen en een samenvattende rapportage.

 • Het CAK stuurt vóór 15 maart6 van het jaar volgend op het verslagjaar aan VWS en aan de NZa de door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening, de gewaarmerkte bestuurlijke verantwoording en het uitvoeringsverslag over het verslagjaar, de controleverklaringen en de samenvattende rapportage.

 • De NZa en de ADR zullen de review op de werkzaamheden van de externe accountant van het CAK -zo mogelijk- om praktische redenen gelijktijdig uitvoeren. De NZa en de ADR stemmen het tijdstip van de werkzaamheden onderling af en nemen over dit tijdstip vooraf contact op met het CAK en de externe accountant. De NZa en de ADR kunnen zonder verdere tussenkomst van elkaar en het CAK contact opnemen met de externe accountant over eventueel aanvullend te verstrekken informatie en over vaktechnische aangelegenheden.

 • De ADR en de NZa maken bij hun onderzoek zoveel mogelijk gebruik van de werkzaamheden van de externe accountant. Daartoe beoordelen zij de toereikendheid van de door de externe accountant uitgevoerde werkzaamheden en stellen zij op basis van hun bevindingen hun eigen onderzoekswerkzaamheden vast.

 • De ADR en de NZa koppelen onafhankelijk van elkaar, indien nodig, hun bevindingen van de review op de werkzaamheden van de externe accountant schriftelijk terug aan de externe accountant.

 • Na verwerking van de reactie van de externe accountant op de bevindingen rapporteert de ADR over zijn bevindingen aan het ministerie van VWS.

 • VWS neemt het oordeel van de ADR mee in de vaststelling van de Wtcg geldstromen en de beheerskosten van het CAK over 2015.

 • De bevindingen van de ADR over de ouderenbijdragen op basis van de Jeugdwet en de afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen worden aan VWS ter beschikking gesteld ten behoeve van de invulling van de systeemverantwoordelijkheid van het departement voor deze taken.

 • De NZa rapporteert over haar bevindingen in een conceptrapport. In dit conceptrapport neemt de NZa de bevindingen en conclusies op over de uitvoering van de taken in het kader van de AWBZ, de Wlz, de Zvw (voor het onderdeel CER) en de Wmo in het verslagjaar door het CAK. De NZa bespreekt het conceptrapport met het CAK. Het CAK kan in een formele hoorprocedure reageren op de bevindingen en de opgenomen conclusies in het rapport.

 • De raad van bestuur van de NZa stelt de definitieve versie van het rapport vast. De NZa stuurt deze versie toe aan het CAK. De NZa stuurt het rapport ook toe aan VWS en aan het Zorginstituut in verband met de uitvoering van hun taken.

 • De bevindingen over de uitvoering van het onderzoek verwerkt de NZa in samenvattende rapportages over de Zvw en de Wlz, die zij verstrekt aan VWS en het Zorginstituut.

4. Inhoud van het accountantsonderzoek

4.1. Object van het onderzoek

Het object van onderzoek zijn het door het CAK opgestelde:

 • financieel verslag;

 • uitvoeringsverslag.

In de hierna opgenomen paragrafen zijn deze onderdelen nader uitgewerkt.

Het normenkader voor deze verantwoordingen wordt gevormd door de brief ‘Verslaglegging Wlz door CAK’ van het ministerie van VWS van 15 juli 2015 met het kenmerk 794520 – 139125-Z.

4.1.1. Financieel verslag

Het financieel verslag van het CAK bevat een financiële verantwoording over de uitvoering van de wet, volgens het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK. Het CAK verantwoord zich hierover middels:

 • Een financiële verantwoording/jaarrekening waarin minimaal zijn opgenomen:

  • Een balans, voorzien van een toelichting.

  • Een exploitatierekening, voorzien van een toelichting.

 • Een bestuurlijke verantwoording ten aanzien van het financieel beheer en de rechtmatigheid van de in het financieel verslag opgenomen baten en lasten.

Financiële verantwoording/jaarrekening

De jaarrekening wordt zoveel mogelijk ingericht met overeenkomstige toepassing van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De jaarrekening wordt vergezeld van een verklaring over de getrouwheid, afgegeven door een externe accountant.7

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording legt het CAK verantwoording af over:

 • de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer;

 • of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid;

 • de borging van de rechtmatigheid van geldstromen die in de financiële verantwoording zijn opgenomen.

De bestuurlijke verantwoording wordt opgesteld met inachtneming van hoofdstuk 2 van het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK. In de bestuurlijke verantwoording wordt ook een overzicht opgenomen van de balans en de staat van baten en lasten over het verantwoordingsjaar inclusief vergelijkende cijfers.

Over de volgende geldstromen wordt verantwoording afgelegd in de bestuurlijke verantwoording:

 • uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

 • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

 • beheerskosten van het CAK;

 • interest geldmiddelen beheerskosten;

 • betalingen van zorgaanspraken AWBZ;

 • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

 • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

 • betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Wlz;

 • afdracht eigen bijdragen Wmo;

 • ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland;

 • interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo;

 • uitbetaalde uitkeringen CER;

 • interest geldmiddelen Zvf.

Ook wordt in de bestuurlijke verantwoording vermeld hoeveel Schengen- en Engelstalige verklaringen zijn afgegeven in het verslagjaar en wordt er een prognose opgenomen door het CAK van het verwachte aantal aanvragen voor het volgende jaar.

De bestuurlijke verantwoording wordt vergezeld van een rechtmatigheidsverklaring, afgegeven door een externe accountant.

4.1.2. Uitvoeringsverslag

In het uitvoeringsverslag legt het CAK verantwoording af over:

 • het profiel, de organisatiestructuur en het gevoerde en voorgenomen beleid bij de uitvoering van de Wlz;

 • de resultaten van het door het CAK gevoerde beleid ter uitvoering van haar wettelijke taken;

 • een ondertekende verklaring van het bestuur over de betrouwbaarheid van de gevraagde en aangeleverde gegevens in het uitvoeringsverslag.

4.2. Toetsingscriteria voor de getrouwheid en rechtmatigheid van het financieel verslag

4.2.1. Het begrippenkader

Het onderzoek naar de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen geldstromen is gericht op het vaststellen of:

 • De jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen per ultimo boekjaar en van het resultaat over het boekjaar.

 • De specifiek benoemde geldstromen: Wtcg, ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet, de beheerskosten van het CAK, de AWBZ, de Wlz, de Wmo en de CER in de jaarrekening en de bestuurlijke verantwoording voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de bepalingen in de relevante wet- en regelgeving, en met de bepalingen zoals die in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK zijn uitgewerkt.

Getrouwheid

Met getrouwheid wordt in het protocol bedoeld het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving zoals opgenomen in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK. Voor het onderzoek naar de getrouwheid van de jaarrekening zijn in dit protocol geen nadere voorschriften opgenomen. Deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in overeenstemming met de Verordening gedragscode (VGC), de geldende beroepsvoorschriften van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS). Voor de tekst van de controleverklaring bij de jaarrekening (betreffende de getrouwheid) maakt de externe accountant in de basis gebruik van de standaardteksten van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Rechtmatigheid

Voor het onderzoek naar de rechtmatigheid is de invulling van het rechtmatigheidsbegrip van belang. Rechtmatigheid in algemene zin wil zeggen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Een proces, of de uitkomsten daarvan, voldoet wel of niet aan de interne of externe regels die van kracht zijn. In die zin is rechtmatigheid een absoluut begrip. De concrete invulling van het begrip is echter afhankelijk van de gekozen normstelling, de aard en reikwijdte van de regelgeving, het soort organisatie en het karakter van het betreffende proces of de uitkomst daarvan. Rechtmatigheid vormt dus een begrip dat gekoppeld is aan het object van onderzoek.

In het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK is het rechtmatigheidsbegrip in detail uitgewerkt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen financiële en procedurele rechtmatigheid en tussen directe en gebruikersverantwoordelijkheid. Het model geeft ook aan welke randvoorwaarden bij de invulling van het rechtmatigheidsbegrip van toepassing zijn. De externe accountant hanteert de begripsomschrijvingen uit het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK als uitgangspunt voor het rechtmatigheidsonderzoek dat hij uitvoert.

Het rechtmatigheidsbegrip bij het CAK is gekoppeld aan de specifieke taken en verantwoordelijkheden van het CAK. Het CAK verantwoordt zich uitsluitend over taken waarvoor het CAK verantwoordelijk is en waarbij het CAK de mogelijkheid heeft om zaken te beïnvloeden of bij te sturen. Als het CAK deze taken in overeenstemming met de voorschriften van de geldende wet- en regelgeving uitvoert, dan zijn de processen die daaraan zijn gekoppeld en de geldstromen die daaruit voortvloeien rechtmatig.

In het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK zijn de taken van het CAK beschreven.

De volgende taken en bijbehorende geldstromen kunnen worden onderscheiden:

 • uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

 • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

 • afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen;

 • beheerskosten van het CAK;

 • interest geldmiddelen beheerskosten;

 • betalingen van zorgaanspraken AWBZ;

 • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

 • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

 • betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Wlz;

 • afdracht eigen bijdragen Wmo;

 • ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland;

 • interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo;

 • uitbetaalde uitkeringen CER;

 • interest geldmiddelen Zvf.

In de volgende paragrafen zijn de accountantswerkzaamheden met betrekking tot elk van de taken en geldstromen opgenomen.

4.2.2. Wet- en regelgeving

Specifiek moet de externe accountant aandacht besteden aan (gewijzigde) wet- en regelgeving en de implementatie hiervan binnen het CAK. Voor het verantwoordingsjaar 2015 moet onder andere aandacht besteed worden aan de uitvoering van de nieuwe taken (onder andere afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet, afgifte Schengen- en Engelstalige verklaringen en de invoering van de Wlz).

4.2.3. Uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de vaststelling en betaling van aanspraken tegemoetkomingen Wtcg het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

In artikel 3, eerste en tweede lid, van de Wtcg (niet meer in werking vanaf 1 januari 2016) is vastgelegd dat het CAK de tegemoetkoming aan rechthebbenden moet vaststellen en voor het einde van het kalenderjaar, volgend op het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft, moet uitbetalen. Het CAK is verantwoordelijk voor het bepalen van dit recht aan de hand van de per uitkeringsjaar namens de zorgverzekeraars, indicatieorganen, colleges van burgemeester en wethouders en de Belastingdienst aangeleverde gegevens.

De concrete invulling van het begrip rechtmatigheid voor deze taak is weergegeven in hoofdstuk 2 van het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

De externe accountant stelt vast dat het CAK de aanspraken op de tegemoetkoming Wtcg volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld en uitbetaald, gegeven haar verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de vaststelling en uitbetaling van de aanspraken tegemoetkomingen Wtcg. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal aan mutaties (Wtcg-betalingen) in de rekening-courant in het verslagjaar.

Steekproef Wtcg

Ten aanzien van de rechtmatigheid van de Wtcg uitgaven wordt in opdracht van VWS door een externe accountant een steekproefonderzoek uitgevoerd. Hierover wordt gerapporteerd door middel van een rapport van feitelijke bevindingen aan VWS. Op basis van dit rapport vormt VWS zich een oordeel over de rechtmatigheid van de Wtcg uitgaven.

Dit oordeel wordt door de ADR beoordeeld in het kader van de wettelijke taak betreffende de jaarrekening van VWS. Hiertoe wordt door de ADR een review uitgevoerd op de werkzaamheden van de externe accountant die het steekproefonderzoek uitvoert. De bevindingen uit de review worden door de ADR gerapporteerd aan VWS en de externe accountant. Indien de ADR het niet eens is met het oordeel van VWS over de rechtmatigheid van de Wtcg uitgaven, dan komt dit tot uitdrukking in de verantwoording van VWS, vooral in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Indien de ADR het eens is met het oordeel, wordt er niets opgenomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Dit is een impliciete akkoordbevinding.

VWS deelt het oordeel over de rechtmatigheid van de Wtcg uitgaven mee aan het CAK door middel van een brief, waarin ook de bevindingen van de review van de ADR tot uitdrukking komen. Het CAK neemt dit oordeel onverkort over door de brief onderdeel te maken van de bestuurlijke rechtmatigheidsverantwoording.

Het CAK verantwoordt zich in haar bestuurlijke rechtmatigheidsverantwoording door aan te geven welke maatregelen zij heeft getroffen en wat de uitkomsten zijn uit de processen, zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK. Het CAK beschrijft uitsluitend datgene wat valt binnen haar verantwoordelijkheidsgebied, zoals uiteengezet in dit model. Daarnaast schrijft het CAK onverkort het oordeel van de minister uit in de bestuurlijke verantwoording, inclusief alle bevindingen, zoals opgenomen in de brief van VWS. De directie van het CAK draagt behoudens voornoemde overname van gegevens geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor dit gedeelte van de verantwoording.

De externe accountant van het CAK voert zijn controle uit ten aanzien van de bestuurlijke verantwoording en voorziet deze van een verklaring, zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK en het Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK. Dit protocol beschrijft de werkzaamheden die de externe accountant moet uitvoeren. De externe accountant stelt in aanvulling hierop alleen vast dat het CAK zich over het totaaloordeel van de Wtcg heeft verantwoord volgens bovenstaande werkwijze, maar de inhoudelijke toets wordt hiervan uitgesloten.

In aanvulling op het bovenstaande wordt de externe accountant van het CAK geadviseerd kennis te nemen van het oordeel van de minister, inclusief de bevindingen, zoals opgenomen in de brief van VWS. Dit om te bepalen of er bevindingen in staan die invloed kunnen hebben op de werkzaamheden van het CAK betreffende de Wtcg. Deze bevindingen kan de externe accountant eventueel betrekken in zijn oordeelsvorming over de taken van het CAK voor wat betreft de Wtcg.

4.2.4. Afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet

Sinds 1 januari 2015 voert het CAK de ouderbijdragen uit op grond van artikel 8.2.3, eerste lid, van de Jeugdwet en het Besluit aanwijzing CAK als bestuursorgaan (vaststelling en inning ouderbijdragen in het kader van de Jeugdwet). Het CAK verantwoordt zich over de rechtmatige uitvoering van de ouderbijdrage Jeugdwet in de bestuurlijke verantwoording. De beheerskosten voor de uitvoering van deze taak worden verantwoord onder de geldstroom beheerskosten in de bestuurlijke rechtmatigheidsverklaring van het CAK. Voor de door de externe accountant uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot de beheerskosten verwijzen wij naar hoofdstuk 4.2.6 ‘Beheerskosten van het CAK’ van dit protocol.

Situatie 2015

De ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet is gedurende 2015 onderwerp van discussie geweest tussen gemeenten en het Rijk. De gemeenten hebben niet in alle gevallen de ouderbijdragen opgelegd. Als gevolg van de discussie tussen gemeenten en het Rijk heeft het ministerie van VWS afspraken gemaakt met het CAK over de invulling van hun taak om de ouderbijdragen in het kader van de Jeugdwet vast te stellen en te innen. Deze afspraken worden momenteel vastgelegd in een brief van het ministerie van VWS aan het CAK. Het CAK zal zich op basis van deze brief van VWS verantwoorden over deze geldstroom.

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de gemeenten geldt gebruikers-verantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid ligt niet bij het CAK. Dit valt buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de vastgestelde ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet in het verslagjaar.

4.2.5. Afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen

Per 1 januari 2015 geeft het CAK de Schengenverklaringen en, voor buiten het Schengengebied, Engelstalige medische verklaringen af. Het CAK verantwoordt zich over deze werkzaamheden in het onderdeel beheerskosten van de bestuurlijke verantwoording. Voor de door de externe accountant uit te voeren werkzaamheden verwijzen wij naar de hierna volgende paragraaf 4.2.6 ‘Beheerskosten van het CAK’ van dit protocol.

4.2.6. Beheerskosten van het CAK

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de beheerskosten van het CAK het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

De beheerskosten van het CAK bestaan uit een aantal componenten8:

 • Beheerskosten voor het uitvoeren van de tegemoetkomingsregeling Wtcg;

 • Beheerskosten voor het uitvoeren van de ouderbijdrage op basis van de Jeugdwet;

 • Beheerskosten voor het afgeven van de Schengen- en Engelstalige verklaringen;

 • Beheerskosten voor het uitvoeren van de taken voor de AWBZ;

 • Beheerskosten voor het uitvoeren van de taken voor de Wlz;

 • Beheerskosten voor het uitvoeren van de Wmo;

 • Beheerskosten voor het uitvoeren van de CER.

Eerdergenoemde beheerskosten worden door de minister van VWS vastgesteld.

De externe accountant beoordeelt:

 • De methodiek voor de toerekening van de beheerskosten aan de publiekrechtelijke taken voor de Wtcg, de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet, de Schengen- en Engelstalige verklaringen, de AWBZ, de Wlz, de Wmo en de CER. Dit houdt in dat hij beoordeelt of de beheerskosten volgens bedrijfseconomische grondslagen, volgens een bestendige gedragslijn en op basis van consistente verdeelsleutels zijn toegerekend.

 • De eventuele onderbouwing van wijzigingen in de toerekeningmethodiek ten opzichte van het voorgaande verslagjaar.

 • De juistheid en volledigheid van de verantwoorde beheerskosten Wtcg, ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet, Schengen- en Engelstalige verklaringen, AWBZ, Wlz, Wmo en de CER en de opbrengsten vanuit de Wmo.

 • De juistheid van de resultaatbestemming (juiste toerekening van resultaten aan de publiekrechtelijke reserves Wtcg, ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet, Schengen- en Engelstalige verklaringen, AWBZ, Wlz, Wmo en de CER).

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de beheerskosten van het CAK. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de verantwoorde beheerskosten in het verslagjaar.

Europese Aanbestedingsrichtlijnen

Het voldoen aan de Europese Aanbestedingsrichtlijnen wordt gerekend tot de financiële rechtmatigheid. Dat wil zeggen dat geconstateerde afwijkingen van de richtlijnen gevolgen hebben voor de financiële rechtmatigheid. De externe accountant betrekt dit in zijn rechtmatigheidsoordeel en maakt verder melding van geconstateerde afwijkingen van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen in de rapportage over het gevoerde financiële beheer (zie Model Jaarverslaggeving 2015 CAK).

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Als de in de beheerskosten opgenomen beloningen per functie uitkomen boven de norm volgens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) maakt het CAK hiervan melding in de bestuurlijke verantwoording. De externe accountant toetst of een en ander volgens het Controleprotocol WNT van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties9 is verwerkt.

4.2.7. Interest geldmiddelen beheerskosten

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de interest geldmiddelen beheerskosten het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

De externe accountant beoordeelt of er sprake is van interest geldmiddelen beheerskosten. De externe accountant beoordeelt daarbij of deze interest geldmiddelen beheerskosten volledig worden afgedragen aan het ministerie van VWS.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de interest geldmiddelen beheerskosten. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal aan mutaties in de rekening-courant in het verslagjaar.

4.2.8. Betalingen van zorgaanspraken AWBZ

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de betalingen van zorgaanspraken AWBZ het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

De externe accountant controleert de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen in opdracht van en namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut en de daartegenover staande afrekeningen met het AFBZ.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen opdrachten moet afwikkelen.

Juistheid

Juistheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten moet afwikkelen volgens de betaalinstructies van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut.

Tijdigheid

Tijdigheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten binnen vastgestelde termijnen moet afwikkelen. Als norm voor tijdigheid van voorschotbetalingen geldt een betalingstermijn van maximaal vijf weken na ontvangst van de betaalopdracht. Als norm voor tijdigheid van eenmalige betalingsopdrachten geldt een betalingstermijn van maximaal drie weken na ontvangst van de betaalopdracht door het CAK.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de volledige, juiste en tijdige aanlevering of inhoud van de opdracht ligt niet bij het CAK. Dit valt buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van het rechtmatig betalen van zorgaanspraken AWBZ. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de AWBZ-betalingen in het verslagjaar.

4.2.9. Betalingen van zorgaanspraken Wlz

Het CAK heeft per 1 januari 2015 als taak het namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut verrichten van betalingen aan zorgaanbieders.

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de betalingen van zorgaanspraken Wlz het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

De externe accountant controleert de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen in opdracht van en namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut en de daartegenover staande afrekeningen met het Flz.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen opdrachten moet afwikkelen.

Juistheid

Juistheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten moet afwikkelen volgens de betaalinstructies van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut.

Tijdigheid

Tijdigheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten binnen vastgestelde termijnen moet afwikkelen. Als norm voor tijdigheid van voorschotbetalingen geldt een betalingstermijn van maximaal vijf weken na ontvangst van de betaalopdracht. Als norm voor tijdigheid van eenmalige betalingsopdrachten geldt een betalingstermijn van maximaal drie weken na ontvangst van de betaalopdracht door het CAK.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de volledige, juiste en tijdige aanlevering of inhoud van de opdracht ligt niet bij het CAK. Dit valt buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van het rechtmatig betalen van zorgaanspraken Wlz. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de Wlz-betalingen in het verslagjaar.

4.2.10. Betalingen subsidieregeling extramurale behandeling

Het CAK heeft per 1 januari 2015 als taak het namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in het kader van de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling.

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de betalingen in het kader van de subsidieregeling extramurale behandeling het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

De externe accountant controleert de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen in opdracht van en namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut en de daartegenover staande afrekeningen met het Flz.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen opdrachten moet afwikkelen.

Juistheid

Juistheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten moet afwikkelen volgens de betaalinstructies van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut.

Tijdigheid

Tijdigheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten binnen vastgestelde termijnen moet afwikkelen. Als norm voor tijdigheid van voorschotbetalingen geldt een betalingstermijn van maximaal vijf weken na ontvangst van de betaalopdracht. Als norm voor tijdigheid van eenmalige betalingsopdrachten geldt een betalingstermijn van maximaal drie weken na ontvangst van de betaalopdracht door het CAK.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de volledige, juiste en tijdige aanlevering of inhoud van de opdracht ligt niet bij het CAK. Dit valt buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van het rechtmatig betalen in het kader van de subsidieregeling extramurale behandeling. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de betalingen in het kader van de subsidieregeling extramurale behandeling in het verslagjaar.

4.2.11. Betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf

Het CAK heeft per 1 januari 2015 als taak het namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in het kader van de subsidieregeling eerstelijns verblijf 2015.

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de betalingen in het kader van de subsidieregeling eerstelijns verblijf 2015 het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

De externe accountant controleert de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen in opdracht van en namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut en de daartegenover staande afrekeningen met het Flz.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen opdrachten moet afwikkelen.

Juistheid

Juistheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten moet afwikkelen volgens de betaalinstructies van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut.

Tijdigheid

Tijdigheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten binnen vastgestelde termijnen moet afwikkelen. Als norm voor tijdigheid van voorschotbetalingen geldt een betalingstermijn van maximaal vijf weken na ontvangst van de betaalopdracht. Als norm voor tijdigheid van eenmalige betalingsopdrachten geldt een betalingstermijn van maximaal drie weken na ontvangst van de betaalopdracht door het CAK.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de volledige, juiste en tijdige aanlevering of inhoud van de opdracht ligt niet bij het CAK. Dit valt buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van het rechtmatig betalen in het kader van de subsidieregeling eerstelijns verblijf. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de betalingen in het kader van de subsidieregeling eerstelijns verblijf in het verslagjaar.

4.2.12. Afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld, opgelegd en geïnd.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen gegevens in zijn geheel heeft afgewikkeld tot opgelegde eigen bijdragen.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens het Bijdragebesluit Zorg (in werking tot en met 31 december 2014) en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Vanaf 1 januari 2015 zijn de Wlz en het bijbehorend Besluit langdurige zorg van toepassing. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat de factuur moet zijn verzonden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken termijn is opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de zorgaanbieders, de Basisregistratie Personen (BRP) en de Belastingdienst geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van de gegevens ligt niet bij het CAK. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Inning eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ volledig, juist en tijdig heeft geïnd in overeenstemming met het ‘Protocol kwijtschelden en oninbaar verklaren EB-regelingen’ (tot 1 december 2015) en het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen vorderingen’ (vanaf 1 december 2015). Ook stelt hij vast of dit protocol is geaccordeerd door het ministerie van VWS en rapporteert hierover in het accountantsrapport.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de rechtmatige vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende rapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ in het verslagjaar.

4.2.13. Afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld, opgelegd en geïnd.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen gegevens in zijn geheel heeft afgewikkeld tot opgelegde eigen bijdragen.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens het Bijdragebesluit Zorg (in werking tot en met 31 december 2014) en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Vanaf 1 januari 2015 zijn de Wlz en het bijbehorende Besluit langdurige zorg van toepassing.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat de factuur moet zijn verzonden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken termijn is opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren, de BRP, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van de gegevens ligt niet bij het CAK. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Inning eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ

De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ volledig, juist en tijdig heeft geïnd in overeenstemming met het ‘Protocol kwijtschelden en oninbaar verklaren EB-regelingen’ (tot 1 december 2015) en het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen vorderingen’ (vanaf 1 december 2015). Ook stelt hij vast of dit protocol is geaccordeerd door het ministerie van VWS en rapporteert hierover in het accountantsrapport.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de rechtmatige vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende rapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Zorg met Verblijf i in het verslagjaar.

4.2.14. Afdracht eigen bijdragen Wlz

Het CAK heeft per 1 januari 2015 als taak het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor de Wlz. Binnen de Wlz wordt een onderscheid gemaakt in de eigen bijdragen voor:

 • Zorg met Verblijf.

 • Volledig pakket thuis (vpt).

 • Persoonsgebonden budget (pgb).

 • Modulair pakket thuis (mpt).

De systematiek voor de bepaling van de eigen bijdragen voor de eerste drie onderdelen is gelijk aan de bepaling van de eigen bijdragen voor Zorg met Verblijf zoals deze tot 1 januari 2015 gold onder de AWBZ. De systematiek voor de bepaling van de eigen bijdragen voor het laatste onderdeel is gelijk aan de bepaling van de eigen bijdragen voor Zorg zonder Verblijf zoals deze tot 1 januari 2015 gold onder de AWBZ.

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de eigen bijdragen Wlz het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Wlz volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld, opgelegd en geïnd.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen gegevens in zijn geheel heeft afgewikkeld tot opgelegde eigen bijdragen.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdragen volgens het Besluit langdurige zorg en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat de factuur moet zijn verzonden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken termijn is opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de zorgaanbieders, de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren, de BRP, UWV, de SVB en de Belastingdienst geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van gegevens ligt niet bij het CAK. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Inning eigen bijdragen Wlz

De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Wlz volledig, juist en tijdig heeft geïnd in overeenstemming met het ‘Protocol kwijtschelden en oninbaar verklaren EB-regelingen’ (tot 1 december 2015) en het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen vorderingen’ (vanaf 1 december 2015). Ook stelt hij vast of dit protocol is geaccordeerd door het ministerie van VWS en rapporteert hierover in het accountantsrapport.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de rechtmatige vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Wlz. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende rapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wlz in het verslagjaar.

4.2.15. Afdracht eigen bijdragen Wmo

Het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor de Wmo vormt sinds 1 januari 2007 een eigen taak van het CAK. Deze taak is per 1 januari 2015 opgenomen in de Wmo 2015. Het product ‘Beschermd wonen en Kort Verblijf’ is per 1 januari 2015 overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo. Het CAK heeft per 1 januari ook als taak het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor cliënten van beschermd wonen.

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de eigen bijdragen Wmo het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Wmo volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld, opgelegd en geïnd.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen gegevens in zijn geheel heeft afgewikkeld tot opgelegde eigen bijdragen.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdragen volgens de door de gemeenten aangeleverde parameters en de door de zorgaanbieders en gemeenten aangeleverde zorg en hulpmiddelen. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat de factuur moet zijn verzonden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken termijn is opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de zorgaanbieders, de gemeenten, de BRP, UWV, de SVB en de Belastingdienst geldt gebruikers-verantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van de gegevens ligt niet bij het CAK. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Inning eigen bijdragen Wmo

De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Wmo volledig, juist en tijdig heeft geïnd in overeenstemming met het ‘Protocol kwijtschelden en oninbaar verklaren EB-regelingen’ (tot 1 december 2015) en het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen vorderingen’ (vanaf 1 december 2015). Ook stelt hij vast of dit protocol is geaccordeerd door het ministerie van VWS en rapporteert hierover in het accountantsrapport.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de rechtmatige vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Wmo. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wmo in het verslagjaar.

4.2.16. Ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven heeft het CAK per 1 januari 2015, op basis van de Wmo, als taak het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor beschermd wonen. Voor de inning van de eigen bijdragen voor beschermd wonen is broninhouding door de SVB of UWV mogelijk. In dat geval moeten de ingehouden bedragen door de SVB en UWV overgemaakt worden aan het CAK. Het CAK zorgt vervolgens voor de verdeling van de ontvangen bedragen over de verschillende centrumgemeentes.

Overgangssituatie 2015

De SVB en UWV kunnen in 2015 de geldstromen van de eigen bijdragen op grond van de Wmo en op grond van de Wlz nog niet scheiden. Hierdoor kunnen zij niet het juiste bedrag overmaken naar het CAK of het Zorginstituut (Flz). Voor 2015 is gekozen voor de volgende oplossing. De SVB en UWV maken het volledige bedrag dat is ingehouden op grond van de Wmo en de Wlz over naar het Zorginstituut (Flz). Het CAK geeft aan het Zorginstituut door, op basis van de ontvangen bevestigingen van de broninhoudingen Wmo (beschermd wonen) door de SVB en UWV, welk bedrag bestemd is voor de eigen bijdragen Wmo (beschermd wonen). Het Zorginstituut maakt het juiste bedrag voor de eigen bijdragen Wmo (beschermd wonen) over aan het CAK zodat deze de bedragen kan verdelen over de verschillende centrumgemeentes.

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via het Zorginstituut, het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

De externe accountant stelt vast dat de door het CAK verstrekte opgave van de broninhouding Wmo (beschermd wonen) door UWV en de SVB aan het Zorginstituut volledig, juist en tijdig is. Voor deze begrippen wordt aangesloten bij de gehanteerde begrippen in paragraaf 4.2.15 ‘Afdracht eigen bijdragen Wmo’.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de SVB en UWV geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van de gegevens ligt niet bij het CAK. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de verstrekte opgave door het CAK van broninhoudingen Wmo (beschermd wonen) door UWV en de SVB aan het Zorginstituut. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde broninhoudingen Wmo (beschermd wonen) in het verslagjaar.

4.2.17. Interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

De externe accountant beoordeelt of de interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo volledig is afgedragen. Voor de verdeling van de geldmiddelen naar de drie geldstromen (AFBZ, Flz en Wmo) moet de onderlinge afgesproken verdeling tussen het CAK en het Zorginstituut gehanteerd worden.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de volledigheid van de verantwoording en de gedane afdracht van gelden. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de grens van 1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo in het verslagjaar.

4.2.18. Uitbetaalde uitkeringen CER

Vanaf 1 januari 2015 is artikel 118a Zvw (CER) vervallen en is het CAK niet meer bevoegd om nieuwe beschikkingen af te geven. Wel moeten nog betalingen plaatsvinden op al verstrekte beschikkingen.10

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de uitkeringen CER het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

De externe accountant controleert de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de uitkeringen CER. De externe accountant controleert ook of de afrekening van de verrichte betalingen met het Zvf volledig, juist en tijdig heeft plaatsgevonden.

Volledigheid

Volledigheid heeft de betekenis van het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot de volledige bepaling van rechthebbenden. Sinds het uitvoeringsjaar 2015 (per 1 januari 2015) mag het CAK geen nieuwe aanvragen meer in behandeling nemen. Alleen lopende aanvragen die uiterlijk 31 december 2014 zijn ontvangen worden nog afgehandeld.

Juistheid

Juistheid heeft de betekenis van het toewijzen en het afwikkelen van de uitbetaling van het juiste bedrag aan de juiste rechthebbende volgens de betaalinstructies.

Tijdigheid

Tijdigheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten binnen de vastgestelde termijnen moet afwikkelen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij specifieke voorschriften van het Zorginstituut en bij de door het CAK intern vastgestelde normen voor tijdige betaling.

Ten aanzien van de afrekeningen met het Zvf worden dezelfde rechtmatigheidsnormen gehanteerd als bij de betalingen.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Het begrip rechtmatigheid speelt pas een rol vanaf het moment van het ontvangen van de aan te leveren persoonsgegevens door de zorgverzekeraars en door de klant. Het CAK heeft niet de taak om vast te stellen of de persoonsgegevens volledig, juist en tijdig bij het CAK worden aangemeld. Dit valt buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de rechtmatigheid van de CER-uitkeringen. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de totale CER-uitkeringen in het verslagjaar.

4.2.19. Interest geldmiddelen Zvf

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de interest geldmiddelen Zvf het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

De externe accountant beoordeelt of de interest geldmiddelen Zvf volledig is afgedragen aan het Zvf.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de volledigheid van de verantwoording en de gedane afdracht van gelden aan het Zvf. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de grens van 1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen Zvf in het verslagjaar.

4.3. Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de rechtmatige uitvoering van taken

Als het CAK alle taken in overeenstemming met de voorschriften van de geldende wet- en regelgeving uitvoert, kunnen de daaraan gekoppelde processen als rechtmatig worden aangemerkt. Er is dan sprake van een rechtmatige uitvoering van de taken in het kader van de:

 • Wtcg;

 • ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

 • afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen;

 • beheerskosten van het CAK;

 • AWBZ;

 • Wlz;

 • Wmo;

 • CER.

4.4. Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de doelmatigheid van het beheer en de organisatie

Bij het begrip doelmatigheid gaat het in dit kader om de vraag of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan eisen van doelmatigheid. Een organisatie is in het algemeen doelmatig als er een goed evenwicht is tussen doelstellingen, ingezette middelen en geleverde prestaties. Het is niet aan de externe accountant om dit evenwicht te bepalen. De externe accountant kan zich wel een oordeel vormen over de inrichting van de betreffende systemen, het totstandkomingsproces van de gebruikte informatie en de kwaliteit van de informatie zelf, indien hiervoor duidelijke normen aanwezig zijn.

Bij het onderzoek of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid voert de externe accountant onderzoek uit naar:

 • de procedurele totstandkoming van het door het CAK uitgewerkte toetsingskader over doelmatigheid zoals opgenomen in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK. De externe accountant stelt in dit verband vast of de organisatie een toetsingskader hanteert dat in elk geval rekening houdt met de genoemde minimumeisen in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK;

 • of volgens dit toetsingskader verantwoording is afgelegd in de bestuurlijke verantwoording over het jaar 2015 van het CAK.

De minimumeisen voor het toetsingskader zijn nader uitgewerkt in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

De externe accountant legt zijn bevindingen vast in het onderdeel rapport van feitelijke bevindingen van de samenvattende accountantsrapportage.

4.5. Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer

Bij het onderzoek naar de rechtmatigheid van het financieel verslag voert de externe accountant onderzoek uit naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financieel beheer, zoals dit verwoord is in de bestuurlijke verantwoording over het jaar 2015 van het CAK. Behalve beheershandelingen omvat financieel beheer de vastlegging daarvan in de administratie. Hierbij worden de volgende definities gehanteerd:

Financieel beheer

Financieel beheer is het geheel van beslissingen, handelingen en regels dat bedoeld is voor de sturing en beheersing van de financiële transacties en saldi waarvoor het bestuur van het CAK (mede)verantwoordelijkheid draagt, en voor de controle daarop en de verantwoording daarover.

Ordelijk

Het financieel beheer is ordelijk als het in overeenstemming is met de in de administratieve organisatie en interne beheersing vastgelegde procedures en het voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Belangrijke kenmerken van een ordelijk gevoerd financieel beheer zijn onder andere: transparantie, administratieve accuratesse, adequate functiescheiding en verantwoordelijkheidsverdelingen, tijdigheid van verwerking, goede dossiervorming en duidelijke management-rapportages.

Controleerbaar

Financieel beheer is controleerbaar als de beschikbare informatie de controlerende instanties van een organisatie in staat stelt om de besluitvorming en de administratieve verwerking inclusief de interne controle te reconstrueren en te beoordelen. Hierdoor kunnen de externe accountant, de ADR en de NZa de controle achteraf op een effectieve manier uitvoeren.

Het CAK verantwoordt zich over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer in de bestuurlijke verantwoording over het jaar 2015. Hierin geeft het CAK aan welke maatregelen het gedurende het jaar heeft getroffen om de rechtmatige uitvoering van de wettelijke taken te waarborgen. In het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK zijn de aandachtspunten voor de verantwoording over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer opgenomen. Ingeval van tekortkomingen geeft de bestuurlijke verantwoording aan wat de invloed daarvan is op de rechtmatigheid en welke verbeteracties zijn of worden uitgevoerd.

De externe accountant toetst de bestuurlijke verantwoording over het jaar 2015 van het CAK over het gevoerde financieel beheer aan zijn eigen bevindingen uit het onderzoek naar de rechtmatigheid van het financieel verslag en naar de rechtmatige uitvoering van de Wtcg, de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet, de afgifte van de Schengen- en Engelstalige verklaringen, de beheerskosten van het CAK, de AWBZ, de Wlz, de Wmo en de CER.

De externe accountant geeft zijn bevindingen weer in het onderdeel rapport van feitelijke bevindingen van de samenvattende accountantsrapportage. Daarbij besteedt hij in ieder geval aandacht aan de volgende aspecten:

 • het gevoerde beleid;

 • naleving van de wet- en regelgeving;

 • de administratieve organisatie en interne beheersing;

 • de geautomatiseerde gegevensverwerking;

 • de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik.

4.6. Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording

De externe accountant moet vaststellen of de bestuurlijke verantwoording is opgesteld in overeenstemming met het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK. Hij legt zijn bevindingen vast in het onderdeel rapport van feitelijke bevindingen van de samenvattende accountantsrapportage.

4.7. Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag

De externe accountant moet vaststellen of het uitvoeringsverslag is opgesteld in overeenstemming met het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK. Hij legt zijn bevindingen vast in het onderdeel rapport van feitelijke bevindingen van de samenvattende accountantsrapportage.

4.8. Materialiteit (betrouwbaarheid en nauwkeurigheid)

Om te kunnen vaststellen of aan de financiële rechtmatigheidseisen is voldaan, moet de externe accountant van de volgende goedkeuringstoleranties uitgaan:

Tabel 1. Goedkeuringstoleranties

Controledeelgebied

Tolerantie

Uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg

1% van het totaal aan mutaties (Wtcg betalingen) in de rekening-courant in het verslagjaar

Afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet

1% van het totaal van de vastgestelde ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet in het verslagjaar

Beheerskosten van het CAK

1% van het totaal van de verantwoorde beheerskosten in het verslagjaar

Interest geldmiddelen beheerskosten

1% van het totaal aan mutaties in de rekening-courant in het verslagjaar

Betalingen van zorgaanspraken AWBZ

1% van het totaal van de AWBZ-betalingen in het verslagjaar

Betalingen van zorgaanspraken Wlz

1% van het totaal van de Wlz-betalingen in het verslagjaar

Betalingen subsidieregeling extramurale behandeling

1% van het totaal van de betalingen in het kader van de subsidieregeling extramurale behandeling in het verslagjaar

Betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf

1% van het totaal van de betalingen in het kader van de subsidieregeling eerstelijns verblijf in het verslagjaar

Afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ in het verslagjaar

Afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ

1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ in het verslagjaar

Afdracht eigen bijdragen Wlz

1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wlz in het verslagjaar

Afdracht eigen bijdragen Wmo

1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wmo in het verslagjaar

Ontvangen broninhoudingen Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland

1% van de in totaal opgelegde broninhoudingen Wmo (beschermd wonen) in het verslagjaar

Interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo

1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo in het verslagjaar

Uitbetaalde uitkeringen CER

1% van de totale CER-uitkeringen in het verslagjaar

Interest geldmiddelen Zvf

1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen Zvf in het verslagjaar

Bron: VWS en NZa

Om de mate te kunnen bepalen waarin de rechtmatigheid is gewaarborgd, moet de externe accountant uitgaan van de hierna opgenomen normen. Deze normen zijn gebaseerd op de normen voor departementale auditdiensten.

Tabel 2. Uitspraak over de mate waarin rechtmatigheid is gewaarborgd11
 

Rechtmatigheid is gewaarborgd

Rechtmatigheid met beperking

Geen oordeel over rechtmatigheid

Rechtmatigheid niet gewaarborgd

Fouten in de verantwoording

≤ 1%

> 1%

≤ 3%

> 3%

Onzekerheden in de verantwoording

≤ 3%

> 3%

≤ 10%

> 10%

Soort controleverklaring

Goedkeurend

Met beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Bron: normen voor departementale auditdiensten

Van een fout in de verantwoording is sprake wanneer gebleken is dat − een gedeelte van − een post niet in overeenstemming is met één of meer aspecten van de wet- en regelgeving van de Wtcg12, de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet, de beheerskosten van het CAK, de AWBZ13, de Wlz, de Wmo of de CER.14

Een onzekerheid in de verantwoording doet zich voor als gebleken is dat onvoldoende informatie beschikbaar is om een − gedeelte van een − post als rechtmatig of onrechtmatig aan te merken; kortom, als onzekerheid bestaat over de (on-)rechtmatigheid van de post.

De rechtmatigheid van een post is gewaarborgd als met een betrouwbaarheid van 95% de bewering juist is dat de financiële verantwoording geen grotere fout bevat dan de genoemde goedkeuringstolerantie.

Voor zover het de rechtmatigheid betreft, worden fouten in absolute zin opgevat. Saldering van fouten is niet toegestaan. Bij het onderzoek naar de rechtmatigheid van posten die tussen het einde van het kalenderjaar en de afsluitdatum van de financiële verantwoording zijn ontvangen, hanteert de externe accountant dezelfde goedkeuringstolerantie als bij zijn getrouwheidsonderzoek. Ditzelfde geldt voor het onderzoek naar de schattingen van de posten die na de afsluitdatum nog moeten worden ontvangen.

Het CAK moet geconstateerde fouten in principe corrigeren in het financieel verslag. Onzekerheden in het verslag moet het CAK zoveel mogelijk kwantificeren. Het CAK moet fouten waarvan het niet mogelijk is om ze te corrigeren, toelichten in de bestuurlijke verantwoording. Dit geldt ook voor geconstateerde onzekerheden over de rechtmatigheid. Het CAK geeft hierbij de verbeteracties aan die het denkt te starten of heeft gestart om de geconstateerde structurele fouten in de toekomst te voorkomen.

4.9. Foutentabel

De externe accountant neemt in het eerste (assurance) deel van de samenvattende rapportage, het accountantsrapport, een foutentabel op. Geconstateerde fouten die niet gecorrigeerd zijn, moeten – ongeacht hun omvang – in de foutentabel worden vermeld. Met het oog op een adequate onderbouwing van het rechtmatigheidsoordeel is het noodzakelijk dat de externe accountant fouten en onzekerheden zoveel mogelijk kwantificeert.

Tabel 3. Foutentabel (in € 1.000)
 

Incidenteel

Structureel

Totaal

Fouten in de verantwoording

     

Onzekerheden in de verantwoording

     

Bron: VWS en NZa

Bij de tabel geeft de externe accountant een toelichting waarin hij aangeeft wat de oorzaak van de fouten en onzekerheden is.

Bij fouten in de verantwoording kan onderscheid worden gemaakt in incidentele en structurele fouten.

Van een incidentele fout is sprake als het gaat om een toevallige fout. Kenmerkend voor incidentele fouten is dat deze fouten zich in principe niet zullen herhalen.

Van een structurele fout is sprake als de oorzaak van de fout gelegen is in − onderdelen van − het uitvoeringssysteem van de wettelijke taken. Daardoor kunnen deze fouten een − zeker − herhalingskarakter vertonen. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op onzekerheden in de controles.

De externe accountant neemt fouten en/of onzekerheden beneden € 10.000 niet afzonderlijk op in de foutentabel, maar als één bedrag. In het accountantsdossier neemt hij deze fouten en onzekerheden wel gespecificeerd op.

VWS en de NZa verwachten dat het CAK fouten en onzekerheden analyseert en corrigeert in het eerstvolgende verslagjaar. VWS en de NZa verwachten van de externe accountant dat hij bij zijn accountantsonderzoek nagaat of het CAK geconstateerde fouten en onzekerheden heeft geanalyseerd en gecorrigeerd. De externe accountant rapporteert hierover in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage. Wanneer geen correctie plaatsvindt, moet het CAK dit duidelijk motiveren.

5. Controleverklaring

5.1. Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vastgestelde voorbeeldteksten opgenomen van de goedkeurende controleverklaring bij de bestuurlijke verantwoording ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland. De strekking van het oordeel kan behalve goedkeurend ook met beperking, met oordeelonthouding of afkeurend zijn.

5.2. Goedkeurende controleverklaring ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland

Hieronder is een voorbeeldtekst opgenomen voor een goedkeurende controleverklaring bij de bestuurlijke verantwoording 2015 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT BETREFFENDE DE BESTUURLIJKE VERANTWOORDING

Afgegeven ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland.

Aan: Opdrachtgever

Opdracht

Wij hebben de bijgevoegde en door ons gewaarmerkte bestuurlijke verantwoording 2015 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland van het CAK te Den Haag gecontroleerd. Deze verantwoording bestaat uit de aandachtspunten bestuurlijke verantwoording, de matrix bestuurlijke rechtmatigheidsverantwoording en de balans per 31 december 2015 en de exploitatierekening over 2015.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van het CAK is verantwoordelijk voor het opmaken van de bestuurlijke verantwoording 2015 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland, in overeenstemming met de bepalingen van de wet- en regelgeving zoals geïdentificeerd in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK en in overeenstemming met het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording 2015 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland weergegeven geldstromen inzake de uitbetaalde tegemoetkomingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet, de beheerskosten van het CAK, de interest geldmiddelen beheerskosten, de betalingen van zorgaanspraken Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de betalingen van zorgaanspraken Wet langdurige zorg, de betalingen subsidieregeling extramurale behandeling, de betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf, de afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de afdracht eigen bijdragen Wet langdurige zorg, de afdracht eigen bijdragen Wet maatschappelijke ondersteuning, de ontvangen broninhouding Wet maatschappelijke ondersteuning (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland, de interest geldmiddelen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, Fonds langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning, de uitbetaalde uitkeringen Compensatieregeling Eigen Risico en de interest geldmiddelen Zorgverzekeringsfonds.

Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de bestuurlijke verantwoording 2015 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de bestuurlijke verantwoording 2015 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK.

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de in de bestuurlijke verantwoording 2015 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland weergegeven geldstromen inzake de uitbetaalde tegemoetkomingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet, de beheerskosten van het CAK, de interest geldmiddelen beheerskosten, de betalingen van zorgaanspraken Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de betalingen van zorgaanspraken Wet langdurige zorg, de betalingen subsidieregeling extramurale behandeling, de betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf, de afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de afdracht eigen bijdragen Wet langdurige zorg, de afdracht eigen bijdragen Wet maatschappelijke ondersteuning, de ontvangen broninhouding Wet maatschappelijke ondersteuning (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland, de interest geldmiddelen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, Fonds langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning, de uitbetaalde uitkeringen Compensatieregeling Eigen Risico en de interest geldmiddelen Zorgverzekeringsfonds, geen afwijkingen van materieel belang bevatten.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de bestuurlijke verantwoording 2015 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de bestuurlijke verantwoording 2015 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de bestuurlijke verantwoording 2015 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van het CAK. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van het CAK gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de bestuurlijke verantwoording 2015 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel voldoet de bestuurlijke verantwoording 2015 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland aan de inrichtingseisen zoals deze zijn opgenomen in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

Voorts zijn wij van oordeel dat de op de pagina's .. tot en met .. van de bestuurlijke verantwoording 2015 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland verantwoorde geldstromen uitbetaalde tegemoetkomingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet, beheerskosten van het CAK, interest geldmiddelen beheerskosten, betalingen van zorgaanspraken Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, betalingen van zorgaanspraken Wet langdurige zorg, betalingen subsidieregeling extramurale behandeling, betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf, afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, afdracht eigen bijdragen Wet langdurige zorg, afdracht eigen bijdragen Wet maatschappelijke ondersteuning, ontvangen broninhouding Wet maatschappelijke ondersteuning (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland, interest geldmiddelen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, Fonds langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning, uitbetaalde uitkeringen Compensatieregeling Eigen Risico en de interest geldmiddelen Zorgverzekeringsfonds voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid.

Dit houdt in dat deze bedragen in alle van materieel belang zijnde aspecten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de in de specifiek voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals vermeld in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK en de eisen van het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK.

Basis voor verantwoording en beperking in gebruik en verspreidingskring

Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op pagina ... in de bestuurlijke verantwoording waarin de basis voor de verantwoording uiteen is gezet. Het overzicht is opgesteld voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland met als doel het CAK in staat te stellen te voldoen aan de bepalingen van de wet- en regelgeving zoals geïdentificeerd in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK en in overeenstemming met het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK. Hierdoor is de verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het CAK, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Plaats, datum

Naam accountantsorganisatie

Naam externe accountant

6. Samenvattende rapportage accountant

6.1. Inleiding

Naast de controleverklaring legt de externe accountant in een samenvattende rapportage zijn bevindingen vast van zijn onderzoek naar:

 • 1. De getrouwheid van de jaarrekening van het CAK.

 • 2. De rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen geldstromen:

  Ten behoeve van VWS:

  • uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

  • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

  • beheerskosten van het CAK;

  • interest geldmiddelen beheerskosten.

  Ten behoeve van de NZa en het Zorginstituut:

  • betalingen van zorgaanspraken AWBZ;

  • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

  • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

  • betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf;

  • afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ;

  • afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ;

  • afdracht eigen bijdragen Wlz;

  • afdracht eigen bijdragen Wmo;

  • ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland;

  • interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo;

  • uitkeringen CER;

  • interest geldmiddelen Zvf.

 • 3. Of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid.

 • 4. De ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer.

 • 5. De naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording.

 • 6. De naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag.

De samenvattende rapportage bestaat uit twee separate onderdelen:

 • De hiervoor genoemde onderdelen 1 en 2 worden opgenomen in het eerste deel, het accountantsrapport. De bevindingen over deze twee deelgebieden zijn aan te merken als de uitkomsten van een assurance-opdracht.

 • De hiervoor genoemde onderdelen 3, 4, 5 en 6 worden opgenomen in het tweede deel, het rapport van feitelijke bevindingen. De bevindingen over deze vier onderdelen zijn aan te merken als de uitkomsten van een non-assurance opdracht. Dit betreffen de feitelijke onderzoeksbevindingen van de externe accountant in het kader van overeengekomen specifieke werkzaamheden, in overeenstemming met Standaard 4400 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie.

Het verdient de voorkeur dat de externe accountant beide delen van de samenvattende rapportage separaat uitbrengt, dit om verwarring tussen het assurance en non-assurance deel te voorkomen.

6.2. Accountantsrapport: assurance deel

In dit deel van de samenvattende rapportage (assurance) geeft de externe accountant zijn bevindingen en conclusies weer van de volgende twee deelonderzoeken:

 • Het onderzoek naar de getrouwheid van de jaarrekening van het CAK.

 • Het onderzoek naar de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland opgenomen geldstromen:

  • uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

  • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet; •

  • beheerskosten van het CAK;

  • interest geldmiddelen beheerskosten;

  • betalingen van zorgaanspraken AWBZ;

  • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

  • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

  • betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf;

  • afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ;

  • afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ;

  • afdracht eigen bijdragen Wlz;

  • afdracht eigen bijdragen Wmo;

  • ontvangen broninhouding Wmo (beschermd wonen) via Zorginstituut Nederland;

  • interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo;

  • uitkeringen CER;

  • interest geldmiddelen Zvf.

De externe accountant verwijst voor de uitkomsten van zijn onderzoek naar de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de geldstromen naar zijn controleverklaringen.

In het accountantsrapport neemt de externe accountant de volgende onderdelen op:

 • 1. Onderbouwing oordeel van de controleverklaring over de getrouwheid van de jaarrekening

  De externe accountant gaat in op de onderbouwing van zijn oordeel en rapporteert bijzonderheden.

 • 2. Onderbouwing oordeel van de controleverklaring over de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen geldstromen

  De externe accountant gaat in op de onderbouwing van zijn oordeel en rapporteert bijzonderheden.

 • 3. Foutentabel

  De externe accountant neemt een foutentabel over het verslagjaar op. Bij de foutentabel neemt de externe accountant een toelichting op over de oorzaak van de fouten en onzekerheden. Ook rapporteert hij over de opvolging door het CAK van fouten en onzekerheden in voorgaande verslagjaren.

 • 4. Toetsingscriteria

  De externe accountant rapporteert over de toetsingscriteria die betrekking hebben op de benoemde geldstromen in paragraaf 4.2 Toetsingscriteria voor de getrouwheid en rechtmatigheid van het financieel verslag.

 • 5. Bestuurlijke verantwoording

  De externe accountant vermeldt zijn bevindingen en conclusies van zijn onderzoek naar of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie verenigbaar is met de financiële verantwoording.

6.3. Rapport van feitelijke bevindingen: non-assurance

In dit deel van de samenvattende rapportage (non-assurance) geeft de externe accountant zijn bevindingen en conclusies weer van de vier deelonderzoeken naar:

 • Of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid.

 • De ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer.

 • De naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording.

 • De naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag.

Modeltekst

De accountant kan voor dit deel van het rapport de volgende modeltekst gebruiken:

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4400 ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie’. Daarbij hebben wij rekening gehouden met de bepalingen en begripsomschrijvingen in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK en het Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK.

Het doel van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het verrichten van die werkzaamheden die wij met het CAK zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat geen accountantscontrole, beoordelingsopdracht of andere assurance-opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse controle- en overige standaarden. Dit houdt in dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van de onderzochte informatie.

Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u er op dat indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen aan het licht zouden kunnen zijn gebracht die voor u van belang kunnen zijn.

Ten slotte maken wij u erop attent dat de uitkomsten van ons onderzoek niet zonder meer gelden na datum van afsluiting van ons onderzoek.

Beschrijving van de uitgevoerde specifieke werkzaamheden

Wij hebben de volgende deelonderzoeken uitgevoerd:

Of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid

De externe accountant geeft hier zijn bevindingen weer over zijn onderzoek of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid conform hetgeen is opgenomen in paragraaf 4.4 Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de doelmatigheid van het beheer en de organisatie.

Ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financieel beheer

De externe accountant geeft hier zijn bevindingen weer over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer door het CAK conform hetgeen is opgenomen in paragraaf 4.5 Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer.

Naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording

De externe accountant vermeldt hier de bevindingen van zijn onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording conform hetgeen is opgenomen in paragraaf 4.6 Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording.

Naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag

De externe accountant geeft hier zijn bevindingen van zijn onderzoek naar de naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag conform hetgeen is opgenomen in paragraaf 4.7 Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag.

De externe accountant kan voor de afsluiting van dit deel van het rapport de volgende modeltekst gebruiken:

Overige aspecten beperking in verspreidingskring en het gebruik

Wij wijzen erop dat onze werkzaamheden uitsluitend zijn verricht ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland, aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen interpreteren. De rapportage mag niet aan anderen partijen worden verspreid, noch mag eruit worden geciteerd, of eraan worden gerefereerd, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Plaats, datum

Naam accountantsorganisatie

Naam externe accountant

 1. Op basis van artikel 31 Wmg kan de NZa regels stellen voor de inhoud en inrichting van de verklaring en van het accountantsverslag zoals bedoeld in artikel 4.3.1 Wlz. Artikel 6.2.6 (lid 1) Wlz geeft aan dat artikel 4.3.1 (lid 1 tot en met 4) Wlz van overeenkomstige toepassing is op het CAK. ^ [1]
 2. Met getrouwheid wordt in het protocol bedoeld het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving zoals opgenomen in het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK. ^ [2]
 3. De aanleverdatum van het afgesloten ‘Governance arrangement tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het CAK’ en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is gevolgd voor het verantwoordingsjaar 2015. Deze datum wijkt af van de aanleverdatum van 1 juli zoals genoemd in de Wet langdurige zorg. ^ [3]
 4. De Third Party Mededeling is een rapportage van een externe accountant aan de gemeenten en het CAK. De externe accountant van het CAK gebruikt de uitkomsten van de Third Party Mededeling in zijn oordeelsvorming over de jaarrekening en de bestuurlijke rechtmatigheidsverantwoording. ^ [4]
 5. Vanaf 1 januari 2015 is artikel 118a Zvw (CER) vervallen en is het CAK niet meer bevoegd om nieuwe beschikkingen af te geven. Wel moeten nog betalingen plaatsvinden op reeds verstrekte beschikkingen. ^ [5]
 6. De aanleverdatum van het afgesloten ‘Governance arrangement tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het CAK’ en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is gevolgd voor het verantwoordingsjaar 2015. Deze datum wijkt af van de aanleverdatum zoals genoemd in de Wet langdurige zorg. ^ [6]
 7. Artikel 35 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. ^ [7]
 8. Hieronder vallen eveneens eventuele incidentele beheerskosten voor projecten. ^ [8]
 9. Versie 2014 van dit controleprotocol is op 18 december 2014 gepubliceerd in de Staatscourant. ^ [9]
 10. Door middel van een brief van 15 december 2015, met kenmerk JvdB.15.Wtcg, heeft het CAK aan VWS verzocht om door een externe accountant, via een statistische steekproef, de rechtmatige totstandkoming te laten vaststellen van de beschikkingen waarop op 31 december 2015 nog geen uitbetaling heeft plaatsgevonden door het CAK. Met als doel om tot een oordeel te komen over de juistheid van de op de balans opgenomen post voor de nog uit te betalen beschikkingen CER. ^ [10]
 11. Voor specifieke onderdelen kan op basis van de geldende wet- en regelgeving een andere rechtmatigheid van toepassing zijn. Indien dit het geval is wordt hier in het Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK specifiek naar verwezen. ^ [11]
 12. De Wtcg is per 1 januari 2016 vervallen. ^ [12]
 13. De AWBZ is per 1 januari 2015 vervallen. ^ [13]
 14. Artikel 118a Zvw (CER) is per 1 januari 2015 vervallen. ^ [14]
Naar boven