Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2016

[Regeling vervallen per 02-03-2017.]
Geldend van 04-03-2016 t/m 01-03-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 maart 2016, nr. WJZ/16016391, tot instelling van een landbouwtelling en tot het aanbieden van een gecombineerde opgave (Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2016)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op:

Besluit:

Paragraaf 1. Definities

[Vervallen per 02-03-2017]

Artikel 1

[Vervallen per 02-03-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Landbouwtelling en gecombineerde opgave

[Vervallen per 02-03-2017]

Artikel 2

[Vervallen per 02-03-2017]

 • 4 Degene aan wie de minister een beschrijvingsbiljet langs schriftelijke of elektronische weg heeft toegezonden dient dit uiterlijk op 15 mei 2016 ingevuld en ondertekend bij de minister in.

 • 5 In afwijking van het vierde lid kan het onderdeel van het beschrijvingsbiljet dat betrekking heeft op de gegevens, bedoeld in het tweede lid, aanhef en onderdeel b, uiterlijk op 1 juli 2016 ingevuld en ondertekend bij de minister worden ingediend.

Artikel 3

[Vervallen per 02-03-2017]

 • 1 Het formulier heeft betrekking op de periode van 1 april 2016 tot en met 15 mei 2016.

Artikel 4

[Vervallen per 02-03-2017]

 • 1 Een opgaveplichtige verstrekt:

  • a. informatie naar de toestand van de veestapel zoals die was op 1 april 2016,

  • b. informatie over de toestand van de beteelde percelen zoals die is of wordt verwacht op 15 mei 2016, en

  • c. de naam van het gewas waarmee een perceel zal worden beteeld, als dat niet is beteeld op 15 mei 2016.

 • 2 Een opgaveplichtige verstrekt, voor zover van toepassing, overige informatie naar de toestand op zijn onderneming op het moment van ondertekening van het formulier.

Paragraaf 3. Opgave aanspraak Diergezondheidsfonds

[Vervallen per 02-03-2017]

Artikel 5

[Vervallen per 02-03-2017]

 • 1 Betalingen uit het Diergezondheidsfonds voor maatregelen en voorzieningen die verband houden met de preventie en de bestrijding van besmettelijke dierziekten worden verricht met inachtneming van Deel I en Deel II, onderdeel 1.2.1.3, van de staatssteunrichtsnoeren.

 • 2 Om aanspraak te kunnen maken op betalingen die verband houden met preventie van besmettelijke dierziekten als bedoeld in het eerste lid, in de periode die loopt van 15 mei 2016 tot 15 mei 2017, dient door de houder uiterlijk op 15 mei 2016 bij de minister een daartoe strekkende opgave te zijn ingediend door middel van het formulier.

 • 3 De houder kan geen aanspraak maken op betalingen als bedoeld in het eerste lid, indien:

  • a. de onderneming die de houder drijft, een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in punt 35, onderdeel 15, van de staatssteunrichtsnoeren, of

  • b. ten aanzien van de onderneming die de houder drijft, een bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in punt 27 van de staatssteunrichtsnoeren.

Paragraaf 4. Elektronische weg

[Vervallen per 02-03-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 02-03-2017]

Het formulier wordt door de opgaveplichtige respectievelijk de houder langs elektronische weg ingevuld, ondertekend en ingediend op het internetadres www.mijnrvo.nl.

Artikel 7

[Vervallen per 02-03-2017]

 • 1 Een opgaveplichtige of de houder kan op de volgende wijzen elektronisch toegang krijgen tot het formulier:

  • a. in geval er sprake is van een verplichting tot registratie bij de Kamer van Koophandel op grond van artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, aan de hand van een E-herkenningsmiddel;

  • b. voor natuurlijke personen die niet vallen onder de verplichting tot registratie bij de Kamer van Koophandel op grond van artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, aan de hand van DigiD, of

  • c. aan de hand van een toegangscode die door de minister is verstrekt aan een opgaveplichtige of een houder in het buitenland.

 • 2 De minister verstrekt aan een opgaveplichtige, een houder of de gemachtigde van een opgaveplichtige of een houder een tancode ter ondertekening van het elektronisch formulier.

 • 3 De minister kan besluiten geen tancode te verstrekken of al verstrekte tancodes in te trekken indien de ondertekenaar, een met de ondertekenaar geassocieerd bedrijf, of een met de ondertekenaar geassocieerde organisatie in het verleden een tancode heeft gebruikt in strijd met deze regeling of op andere wijze de integriteit van een verstrekte handtekening heeft geschonden.

Artikel 8

[Vervallen per 02-03-2017]

 • 1 De minister neemt een elektronisch verzonden formulier dat niet overeenkomstig deze regeling is ingediend niet in behandeling.

 • 2 De minister neemt een elektronisch verzonden bericht waarvan de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt, niet in behandeling.

 • 3 De minister informeert degene die het elektronisch verzonden formulier heeft ondertekend zo spoedig mogelijk over een besluit als bedoeld in het eerste of het tweede lid.

Artikel 9

[Vervallen per 02-03-2017]

 • 1 De minister kan ontheffing verlenen van de verplichting, bedoeld in artikel 6, om het formulier langs elektronische weg in te vullen, in te dienen en te ondertekenen.

 • 2 Ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan worden verleend in geval de opgaveplichtige respectievelijk de houder aantoont:

  • a. te behoren tot een geloofsgemeenschap die het gebruik van de elektronische weg in zijn geheel afwijst, of

  • b. niet te beschikken over een computer met internetverbinding en niet eerder langs elektronische weg contact te hebben gelegd met RVO.nl of de rijksoverheid.

 • 3 Een ontheffing wordt uiterlijk 25 maart 2016 aangevraagd.

Paragraaf 5. Overige bepalingen

[Vervallen per 02-03-2017]

Artikel 10

[Vervallen per 02-03-2017]

[Red: Wijzigt de Regeling kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw.]

Artikel 12

[Vervallen per 02-03-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13

[Vervallen per 02-03-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 maart 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Bijlage bij de Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2016

[Vervallen per 02-03-2017]

Bijlage 256739.png
Bijlage 256740.png
Bijlage 256741.png
Bijlage 256742.png
Bijlage 256743.png
Bijlage 256744.png
Bijlage 256745.png
Bijlage 256746.png
Bijlage 256747.png
Bijlage 256748.png
Bijlage 256749.png
Bijlage 256750.png
Bijlage 256751.png
Bijlage 256752.png
Bijlage 256754.png
Bijlage 256755.png
Bijlage 256756.png
Bijlage 256757.png
Bijlage 256758.png
Bijlage 256759.png
Bijlage 256760.png
Bijlage 256761.png
Bijlage 256762.png
Bijlage 256763.png
Bijlage 256764.png
Bijlage 256765.png
Bijlage 256766.png
Bijlage 256767.png
Bijlage 256768.png
Bijlage 256769.png
Bijlage 256770.png
Bijlage 256771.png
Bijlage 256772.png
Bijlage 256773.png
Bijlage 256774.png
Bijlage 256775.png
Bijlage 256776.png
Bijlage 256777.png
Bijlage 256778.png
Bijlage 256779.png
Bijlage 256780.png
Bijlage 256782.png
Bijlage 256783.png
Bijlage 256784.png
Bijlage 256785.png
Bijlage 256786.png
Bijlage 256787.png
Bijlage 256788.png
Bijlage 256789.png
Bijlage 256790.png
Bijlage 256791.png
Bijlage 256792.png
Bijlage 256793.png
Bijlage 256794.png
Bijlage 256795.png
Bijlage 256796.png
Bijlage 256797.png
Bijlage 256798.png
Bijlage 256799.png
Bijlage 256800.png
Bijlage 256801.png
Bijlage 256802.png
Bijlage 256803.png
Bijlage 256804.png
Bijlage 256805.png
Bijlage 256806.png
Bijlage 256807.png
Bijlage 256808.png
Bijlage 256809.png
Bijlage 256810.png
Bijlage 256811.png
Bijlage 256812.png
Bijlage 256813.png
Bijlage 256814.png
Bijlage 256815.png
Bijlage 256816.png
Bijlage 256817.png
Bijlage 256818.png
Bijlage 256819.png
Bijlage 256820.png
Bijlage 256821.png
Bijlage 256822.png
Bijlage 256823.png
Bijlage 256824.png
Bijlage 256825.png
Bijlage 256826.png
Bijlage 256827.png
Bijlage 256828.png
Bijlage 256829.png
Bijlage 256830.png
Bijlage 256831.png
Bijlage 256832.png
Bijlage 256833.png
Bijlage 256834.png
Bijlage 256835.png
Bijlage 256836.png
Bijlage 256837.png
Bijlage 256838.png
Bijlage 256839.png
Bijlage 256840.png
Terug naar begin van de pagina