Regeling tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

Geraadpleegd op 03-03-2024.
Geldend van 15-03-2016 t/m 30-09-2023

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 22 februari 2016, nr. IENM/BSK-2016/6326, houdende vaststelling van regels voor een goede uitvoering van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (Regeling tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (PbEG 1999, L 187), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij Richtlijn 2013/22/EU van de Raad van 13 mei 2013 (PbEU 2013, L 158), en artikel 5, eerste en vijfde lid, van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15;

Besluit:

Hoofdstuk 2. Tol

Artikel 2. (hoogte toltarief)

 • 1 Het toltarief voor de Blankenburgverbinding bedraagt, uitgaande van het prijspeil in 2013:

  • a. voor voertuigen met een maximaal toegestaan gewicht van 3.500 kg: € 1,18;

  • b. voor voertuigen met een maximaal toegestaan gewicht van meer dan 3.500 kg: € 7,11.

 • 2 Het toltarief voor de ViA15 bedraagt, uitgaande van het prijspeil in 2013:

  • a. voor voertuigen met een maximaal toegestaan gewicht van 3.500 kg: € 1,18;

  • b. voor voertuigen met een maximaal toegestaan gewicht van meer dan 3.500 kg: € 7,11.

 • 3 Het toltarief wordt jaarlijks geïndexeerd met de door het CBP geraamde Index Bruto Overheidsinvesteringen.

 • 4 Onze Minister maakt voorafgaand aan de openstelling van de Blankenburgverbinding respectievelijk de ViA15 en vervolgens jaarlijks het geïndexeerde toltarief, bedoeld in het derde lid, bekend in de Staatscourant.

 • 5 Het toltarief wordt geheven met ingang van de dag van openstelling van de Blankenburgverbinding respectievelijk de ViA15.

Hoofdstuk 3. Overige en slotbepalingen

Artikel 3. (inwerkingtreding)

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Artikel 4. (citeertitel)

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven