Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders

[Regeling materieel uitgewerkt per 02-03-2018.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 02-03-2016 t/m heden

Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders

Vooraf

Wlz-uitvoerders zijn op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht om jaarlijks een uitvoeringsverslag (artikel 4.3.2 Wlz) en een financieel verslag (artikel 4.3.1 Wlz) op te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de voorschriften hiervoor nader uitgewerkt in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 Verantwoording Wlz-uitvoerders over de uitvoering Wlz (Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015).

In het Protocol Prestatiemeting Wlz 2015 Normenkader onderzoek uitvoering Wlz (Protocol Prestatiemeting 2015) hebben wij het normenkader opgenomen. U kunt dit protocol raadplegen op www.nza.nl. Dit normenkader is mede als gevolg van de invoering van de Wlz aangepast. De indeling in prestatievelden is vervangen door een indeling in hoofddoelen.

In dit Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders stelt de NZa regels voor de controle door de Wlz-uitvoerders, de inhoud en inrichting van de verklaring en het accountantsverslag. Het protocol heeft betrekking op de Wlz en voor bepaalde onderdelen heeft dit protocol ook betrekking op de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) over eerdere jaren.

Voor de uitvoering van de Wlz hebben zich in totaal twaalf Wlz-uitvoerders aangemeld. De Staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor 2015 tien Wlz-uitvoerders aangewezen als zorgkantoor. Een Wlz-uitvoerder is als zorgkantoor voor één of meer van de 32 zorgkantoorregio’s aangewezen.

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de rechtmatige en doelmatige regionale uitvoering van het persoonsgebonden budget (pgb). Het zorgkantoor is daarnaast verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden. De overige taken vallen, uitgaande van de wet, onder de verantwoordelijkheid van de Wlz-uitvoerder. Voor het jaar 2015 hebben de zorgkantoren, het ministerie van VWS en de NZa de afspraak gemaakt om het uitvoeringsjaar 2015 te beschouwen als een jaar waarin de uitvoeringsstructuur van de AWBZ, als het ware nog doorloopt.

Inmiddels is er een convenant gesloten tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) namens de Wlz-uitvoerders en het ministerie van VWS. De NZa en Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) hebben zich hieraan verbonden. De belangrijkste afspraak daarin is dat het uitgangspunt dat de Wlz wordt uitgevoerd voor de verzekerden van de Wlz-uitvoerder, wordt vervangen door het uitgangspunt dat de Wlz regionaal wordt uitgevoerd. Verder is hierin een nadere toelichting gegeven over hoe de beheerskosten en de wettelijke reserve Wlz verantwoord moeten worden in de financiële verantwoording.

De twee Wlz-uitvoerders die geen zorgkantoorfunctie uitoefenen, vallen buiten het domein van het Protocol Prestatiemeting. Zij hebben echter wel een rol bij de beoordeling van het functioneren van de zorgkantoren zoals neergelegd in het convenant. Ook voeren zij, net als de Wlz-uitvoerders die wel als zorgkantoor zijn aangewezen, enkele niet gemandateerde en specifieke taken uit. De NZa houdt ook toezicht op de uitvoering van de niet gemandateerde en specifieke Wlz-taken door alle Wlz-uitvoerders.

De NZa maakt een voorbehoud voor wijzigingen die mogelijk in een addendum op dit protocol bekend moeten worden gemaakt.

De Nederlandse Zorgautoriteit

L. de Maat

directeur Toezicht en Handhaving

1. Inleiding

1.1. Algemeen

Wet langdurige zorg

Op 1 januari 2015 is de Wlz in werking getreden. Tot 1 januari 2015 was de AWBZ van toepassing. Hierdoor houdt vanaf 1 januari 2015 de NZa ook toezicht op de financiële rechtmatigheid van het pgb. Voorheen was dit de verantwoordelijkheid van het Zorginstituut.

In hoofdstuk 11 van de Wlz zijn de invoeringsbepalingen en het overgangsrecht opgenomen. Hierin is onder andere opgenomen dat alle rechten en verplichtingen van een zorgverzekeraar van rechtswege overgaan op de Wlz-uitvoerder waarbij de verzekerde is ingeschreven. Indien van toepassing zijn de overgangsbepalingen over de afwikkeling van de AWBZ in dit document opgenomen bij de betreffende onderdelen.

Verantwoordingsdocumenten

De NZa heeft voorschriften voor de inrichting van het uitvoeringsverslag en het financieel verslag nader uitgewerkt in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015. Het model bevat voorschriften over hoe Wlz-uitvoerders deze verantwoordings-documenten moeten inrichten.

Op grond van artikel 31 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) kan de NZa regels stellen voor de controle door de Wlz-uitvoerders, de inhoud en inrichting van de verklaring en het accountantsverslag. De regels voor het accountantsonderzoek en de inhoud en inrichting van het accountantsverslag heeft de NZa vastgelegd in dit Protocol Accountantsonderzoek 2015.

Dit Protocol Accountantsonderzoek 2015 geeft richtlijnen voor het door de accountant uit te voeren onderzoek naar de getrouwheid van de financiële verantwoording en de rechtmatige uitvoering van de Wlz. Het doel van het protocol is niet om de aanpak van het onderzoek voor te schrijven, maar om kaders te geven waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden.

De accountant geeft de uitkomst van zijn onderzoek weer in een gecombineerde controleverklaring over de getrouwheid en de rechtmatigheid. Ook stelt hij een samenvattende rapportage (een accountantsrapport en een rapport van feitelijke bevindingen) op. Voor de tekst van de controleverklaring maakt de accountant gebruik van het model dat in hoofdstuk 5 van dit protocol is opgenomen. Het accountantsrapport en het rapport van feitelijke bevindingen maakt de accountant op in overeenstemming met de bepalingen in hoofdstuk 6.

De Wlz-uitvoerder moet de verantwoordingsdocumenten vergezeld van de accountantsproducten voor 1 juli van het jaar volgende op het verslagjaar toezenden aan de NZa.

Toezicht

De NZa maakt bij haar toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz zoveel mogelijk gebruik van de verantwoordingsdocumenten van de Wlz-uitvoerder en van de controleverklaring, het accountantsrapport en het rapport van feitelijke bevindingen van de accountant. Daarbij beoordeelt de NZa de toereikendheid van de door de accountant uitgevoerde werkzaamheden en stelt op basis van haar bevindingen haar eigen onderzoekswerkzaamheden vast. Op grond van de verzamelde informatie vormt de NZa zich een oordeel over de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door de Wlz-uitvoerders en over de rechtmatigheid van de daarmee samenhangende ontvangsten en uitgaven. Jaarlijks brengt de NZa voor 1 december verslag uit over de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door de Wlz-uitvoerders en het CAK.1

1.2. Inzet interne accountant

Het is onder voorwaarden toegestaan dat de interne accountant van een Wlz-uitvoerder het accountantsproduct afgeeft bij enkele deelonderzoeken in plaats van de externe accountant. Het gaat hier om deelonderzoeken in het kader van NV COS 4400 (non-assurance). Het betreffen de volgende deelonderzoeken:

Hiervoor gelden de volgende randvoorwaarden:

 • De onafhankelijke positie van de interne accountant binnen de organisatie moet zo veel mogelijk zijn geborgd. De interne accountantsdienst moet direct onder de hoogste leiding van de Wlz-uitvoerder (of op een onafhankelijke positie in een concern) zijn geplaatst. Ook zijn er binnen de Wlz-uitvoerder schriftelijke afspraken gemaakt dat de interne accountant rechtstreeks toegang heeft tot bestuurlijke en toezichthoudende organen van de Wlz-uitvoerder.

 • De werkzaamheden moeten plaats vinden onder de verantwoordelijkheid van een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • De afgifte van het accountantsproduct moet plaatsvinden door een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • Als een Wlz-uitvoerder gebruik wil maken van deze mogelijkheid, moet dit vier maanden vóór de uiterste aanleverdatum van het betreffende deelonderzoek worden gemeld bij de NZa. Een Wlz-uitvoerder die voor de eerste maal gebruikmaakt van de mogelijkheid, moet bij de melding een document opstellen en aanleveren aan de NZa waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de gestelde randvoorwaarden.

 • De Wlz-uitvoerder stelt uiterlijk twee maanden voor de uiterste aanleverdatum van het betreffende deelonderzoek het controleplan ter beschikking aan de NZa, zodat deze zich een oordeel kan vellen over de controleaanpak.

De NZa kan een Wlz-uitvoerder weigeren voor de interne certificering als naar de mening van de NZa niet aan de randvoorwaarden is voldaan en/of de controleaanpak onvoldoende kwaliteitsborging biedt.

1.3. Mededeling in Staatscourant

De raad van bestuur van de NZa heeft op 15 december 2015 dit ‘Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders’ vastgesteld. Dit protocol treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze mededeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015. U kunt dit protocol en alle andere in dit protocol genoemde documenten raadplegen op www.nza.nl.

2. Doel van het accountantsonderzoek

Het accountantsonderzoek 2015 bij de Wlz-uitvoerders bestaat uit drie deelonderzoeken. Deze onderzoeken worden in het vervolg van dit protocol verder uitgewerkt:

 • een onderzoek naar de getrouwheid van de financiële verantwoording en naar de rechtmatigheid van de daarin opgenomen schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ23;

 • een onderzoek naar de naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag, zoals uitgewerkt in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015;

 • een onderzoek of de genoemde criteria ter bepaling van de outcome-indicatoren uit het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 zijn nageleefd.

De accountant rapporteert over de bevindingen en conclusies van zijn onderzoek in:

 • een gecombineerde controleverklaring over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de financiële verantwoording;

 • een samenvattende rapportage (een accountantsrapport en een rapport van feitelijke bevindingen).

Controleverklaring

Het onderzoek naar de financiële verantwoording leidt tot een gecombineerde controleverklaring van de accountant over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de financiële verantwoording over 2015.

In deze controleverklaring geeft de accountant aan:

In hoofdstuk 4 wordt de inhoud van het accountantsonderzoek verder uitgewerkt.

Samenvattende rapportage accountant

De samenvattende rapportage bevat de uitkomsten van het onderzoek van de accountant naar de hiervoor genoemde drie deelonderzoeken. In hoofdstuk 6 wordt de inhoud van de samenvattende rapportage verder uitgewerkt.

3. Procedure onderzoek

De procedure van het onderzoek naar de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz in 2015 is hierna beschreven.

Opdracht accountant

De Wlz-uitvoerder geeft de accountant opdracht om een onderzoek uit te voeren naar:

Bij deze opdracht vormen het Model Uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015, het Protocol Accountantsonderzoek 2015 en het Protocol Prestatiemeting Wlz 2015 het uitgangspunt. De NZa voorziet de Wlz-uitvoerder en de accountant van een exemplaar en stelt deze ook via haar website beschikbaar.

De accountant voert zijn onderzoek uit volgens het Protocol Accountantsonderzoek 2015. De accountant rapporteert aan de Wlz-uitvoerder over de uitkomsten van dit onderzoek door middel van een controleverklaring over de getrouwheid en rechtmatigheid en een samenvattende rapportage.

Werkzaamheden accountant

De Wlz-uitvoerder en de accountant maken voor de uitvoering van het onderzoek afspraken over de samenwerking. De accountant maakt bij zijn onderzoek voor zover mogelijk gebruik van de interne controlewerkzaamheden van de Wlz-uitvoerder.

De accountant hanteert dit protocol als kader voor zijn werkzaamheden. Daarnaast voert de accountant zijn controle uit in overeenstemming met het Nederlands recht, de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), de geldende beroepsvoorschriften van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Nadere Voorschriften Controle- en overige Standaarden (NV COS).

Samenvattende rapportage accountant

De samenvattende rapportage bestaat uit twee separate onderdelen:

 • In het eerste deel, het accountantsrapport, brengt de accountant verslag uit over zijn onderzoek naar de getrouwheid van de financiële verantwoording en naar de rechtmatigheid van de daarin opgenomen schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ. Dit deel valt aan te merken als de uitkomst van een assurance opdracht en betreft het eerste deelonderzoek.

 • In het tweede deel, het rapport van feitelijke bevindingen, brengt de accountant verslag uit over de bevindingen van de twee overige deelonderzoeken:

  Dit deel valt aan te merken als de uitkomsten van een non-assurance opdracht.

Het verdient de voorkeur dat de accountant beide delen van de samenvattende rapportage separaat uitbrengt, dit om verwarring tussen het assurance en non-assurance deel te voorkomen.

De NZa trekt in voorkomende gevallen, mede aan de hand van de rapportages van de accountant, conclusies. De accountant houdt hiermee rekening bij de formulering van de opdrachtbevestiging, bij de uitvoering van zijn werkzaamheden, bij de dossiervorming en bij de rapportage.

Aanlevering

De Wlz-uitvoerder stuurt vóór 1 juli 2016 naar de NZa:

 • de door de accountant gecontroleerde financiële verantwoording (inclusief de bestuursverklaring);

 • de getekende controleverklaring;

 • het opgestelde accountantsrapport;

 • het opgestelde rapport van feitelijke bevindingen;

 • de beoordeelde bestuurlijke verantwoording (inclusief de bestuursverklaring);

 • het beoordeelde uitvoeringsverslag (inclusief de bestuursverklaring).

Werkzaamheden NZa

De NZa kan haar onderzoek naar de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door de Wlz-uitvoerder uitvoeren op de locatie van de Wlz-uitvoerder. De NZa neemt voor het tijdstip van onderzoek vooraf contact op met de Wlz-uitvoerder.

De NZa maakt bij haar onderzoek zoveel mogelijk gebruik van de werkzaamheden van de accountant. Hiertoe beoordeelt de NZa door middel van een review of de accountant het Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving volledig en juist heeft gevolgd.

Daarbij beoordeelt de NZa de toereikendheid van de door de accountant uitgevoerde werkzaamheden en stelt onder meer op basis van haar bevindingen haar eigen onderzoekswerkzaamheden vast.

De NZa kan zonder verdere tussenkomst van de Wlz-uitvoerder contact opnemen met de accountant over eventueel aanvullend te verstrekken informatie en over vaktechnische aangelegenheden.

Het kopiëren van stukken uit het accountantsdossier

De NZa richt een dossier in waarin de onderbouwing van haar oordeel is opgenomen. Hiervoor is het nodig om bepaalde stukken uit het accountantsdossier te kopiëren en/of digitaal op te vragen. Op grond van artikel 61 van de Wmg is de NZa hiertoe bevoegd. De NZa beschouwt de gegevens die in het dossier van de accountant zijn opgenomen als bedrijfsgevoelige gegevens in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit betekent dat de NZa deze gegevens als niet openbare informatie aanmerkt.

Reviewmemorandum

De NZa rapporteert, indien nodig, over de uitkomsten van de review aan de accountant via een reviewmemorandum. De NZa stelt de accountant in de gelegenheid om op het concept van het reviewmemorandum te reageren en verwerkt deze reactie in het definitieve memorandum6.

Rapportage NZa

De NZa stelt per Wlz-uitvoerder een conceptrapportage op over de uitvoering van de Wlz. In deze conceptrapportage zijn de bevindingen en conclusies van de NZa opgenomen over de uitvoering van de Wlz in 2015 door de Wlz-uitvoerder. De NZa stemt deze conceptrapportage af met de Wlz-uitvoerder. De Wlz-uitvoerder krijgt de gelegenheid in een formele hoorprocedure te reageren op de bevindingen en conclusies in de rapportage. Bovendien kan de Wlz-uitvoerder reageren op het voorgenomen besluit, indien van toepassing, om de rapportage openbaar te maken.

De raad van bestuur van de NZa stelt de definitieve versie van de rapportage vast en neemt een besluit over het openbaarmaken. De NZa stuurt deze versie toe aan de Wlz-uitvoerder en maakt, indien van toepassing, de rapportage openbaar.

Jaarlijks brengt de NZa verslag uit over de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door de Wlz-uitvoerders en het CAK. Dit rapport stelt zij jaarlijks vóór 1 december vast en maakt zij openbaar.

4. Inhoud van het accountantsonderzoek

4.1. Object van onderzoek

De Wlz-uitvoerders moeten vóór 1 juli van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar bij de NZa de volgende producten aanleveren.

Uitvoeringsverslag

In het uitvoeringsverslag rapporteert de Wlz-uitvoerder over de uitvoering van de Wlz in het verantwoordingsjaar en geeft hij een overzicht van zijn voornemens voor de uitvoering van de Wlz in het daarop volgende jaar. Hierbij maakt de Wlz-uitvoerder gebruik van kengetallen en indicatoren. Aan het uitvoeringsverslag moet een bestuursverklaring toegevoegd worden.

Financieel verslag

Het Financieel verslag bestaat uit een:

 • Financiële verantwoording

 • Bestuurlijke verantwoording

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording bestaat uit een balans, een exploitatierekening en een toelichting op beide. Hierin verantwoordt de Wlz-uitvoerder zowel de geldstromen die rechtstreeks via de Wlz-uitvoerder lopen, als de geldstromen die via andere rechtspersonen gaan, zoals de betaling van zorgaanspraken via het CAK en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Aan de financiële verantwoording moet een bestuursverklaring inclusief foutentabel toegevoegd worden.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording legt de Wlz-uitvoerder verantwoording af over het gevoerde financieel beheer en over de borging van de rechtmatigheid van de baten en lasten die in de financiële verantwoording zijn opgenomen. Aan de bestuurlijke verantwoording moet een bestuursverklaring toegevoegd worden.

Het normenkader voor deze verantwoordingen wordt gevormd door het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 en het Protocol Prestatiemeting Wlz 2015.

4.2. Het begrippenkader

Het onderzoek naar de getrouwheid van de financiële verantwoording en de rechtmatige uitvoering van de Wlz is gericht op het vaststellen of:

 • De financiële verantwoording een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen ultimo het jaar en van het resultaat over het jaar in overeenstemming met de WNT en het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015.

 • De verantwoorde schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ over 2015 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de bepalingen in de relevante wet- en regelgeving en met de bepalingen zoals die zijn uitgewerkt in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 en het Protocol Accountantsonderzoek 2015.

 • Het gevoerde financiële beheer voldoet aan de eisen van ordelijkheid en controleerbaarheid. De criteria hiervoor zijn geïntegreerd in de toetsingscriteria voor rechtmatigheid. Dit betekent concreet dat de accountant hiernaar geen apart onderzoek hoeft uit te voeren en hierover geen apart rapport van bevindingen hoeft uit te brengen.

 • De bestuurlijke verantwoording, voor zover de accountant dat kan beoordelen, overeenkomstig de vereisten van het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 is opgesteld en met de financiële verantwoording verenigbaar is.

Rechtmatigheid

Voor het onderzoek naar de rechtmatigheid van de financiële verantwoording is de invulling van het rechtmatigheidsbegrip van belang.

Rechtmatigheid in algemene zin wil zeggen: in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Een proces (of de uitkomsten daarvan) voldoet wel of niet aan de geldende wet- en regelgeving. In die zin is rechtmatigheid een absoluut begrip. De concrete invulling van het begrip is echter afhankelijk van de gekozen normstelling, de aard en reikwijdte van de regelgeving, het soort organisatie en het karakter van het betreffende proces of de uitkomst daarvan. Rechtmatigheid vormt dus een begrip dat gekoppeld is aan het object van onderzoek.

In hoofdstuk 2 van het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 is het rechtmatigheidsbegrip in detail uitgewerkt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen financiële en procedurele rechtmatigheid en tussen directe en gebruikersverantwoordelijkheid. Het model geeft ook aan welke randvoorwaarden bij de invulling van het rechtmatigheids-begrip van toepassing zijn.

Financiële rechtmatigheid

Bij financiële rechtmatigheid hebben handelingen en beslissingen van een organisatie directe financiële gevolgen. De rechtmatige uitvoering van taken is rechtstreeks gekoppeld aan een geldstroom. Als taken niet rechtmatig worden uitgevoerd, heeft dat financiële consequenties voor de Wlz-uitvoerder. De controleverklaring bij de financiële verantwoording is gericht op financiële rechtmatigheid.

Procedurele rechtmatigheid

Bij procedurele rechtmatigheid heeft de rechtmatige uitvoering van taken geen financiële dimensie. De uitvoering van deze taken kan niet direct worden gekoppeld aan een geldstroom. De procedurele rechtmatigheid valt buiten de reikwijdte van de controleverklaring bij de financiële verantwoording.

Directe verantwoordelijkheid

Bij directe verantwoordelijkheid is de Wlz-uitvoerder geheel verantwoordelijk voor de uitkomsten van een proces. De Wlz-uitvoerder is verantwoordelijk voor de volledigheid, de juistheid en de tijdigheid van de uitvoering van het proces en voor de validiteit van de gegevens die derden als input voor het proces aanleveren.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Bij gebruikersverantwoordelijkheid moet de Wlz-uitvoerder zorgen voor de juiste, volledige en tijdige uitvoering van een proces en is hij verantwoordelijk voor de uitkomsten daarvan. De Wlz-uitvoerder mag echter uitgaan van de validiteit van de gegevens die derden daartoe aanleveren. Op de betrouwbaarheid van deze gegevens hoeft de Wlz-uitvoerder zelf geen controle uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn gegevens die het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), het CAK, de SVB of de Basisregistratie Personen (BRP) verstrekken.

Om tot een werkbaar rechtmatigheidsbegrip te komen is een aantal randvoorwaarden van belang:

 • Er moet een duidelijk gedefinieerd normenkader aanwezig zijn.

 • Het object, een proces of het resultaat daarvan dat onderzocht wordt, is duidelijk omschreven.

 • De hieraan gekoppelde verantwoordelijkheden zijn afgebakend.

 • Afwijkingen van de norm en fouten, moeten meetbaar en kwantificeerbaar zijn.

 • De controletoleranties, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, die worden gehanteerd, staan vast.

De accountant hanteert de begripsomschrijvingen uit het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 als uitgangspunt voor het rechtmatigheidsonderzoek dat hij uitvoert. Bijlage 3. ‘Lijst met circulaires en wet- en regelgeving Wlz’ en Bijlage 4. ‘Lijst met circulaires en wet- en regelgeving AWBZ’ van het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 geven een limitatieve opsomming van het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole door de accountant.

De concrete invulling van het rechtmatigheidsbegrip is afhankelijk van de regelgeving, de organisatie en de betreffende geldstromen.

Verantwoording doelen en taken

De Wlz-uitvoerder verantwoordt zich uitsluitend over de doelen en taken waarvoor de verantwoordelijkheid bij hem ligt overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving en de afspraken uit het convenant. Als een Wlz-uitvoerder de doelen en taken waarvoor hij verantwoordelijk is uitvoert volgens de geldende wet- en regelgeving en de afspraken uit het convenant, dan zijn de uitvoering van de daaraan gekoppelde processen en de daaruit voortvloeiende geldstromen rechtmatig. In die situatie voert de Wlz-uitvoerder de Wlz op een rechtmatige manier uit en zijn de baten en lasten die daarmee samenhangen als rechtmatig aan te merken.

In het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 zijn de doelen en taken van de Wlz-uitvoerders beschreven. Ook is uiteengezet of deze doelen en taken betrekking hebben op financiële of procedurele rechtmatigheid en in welke verantwoordingsdocumenten de Wlz-uitvoerder zich over deze doelen en taken moet verantwoorden.

De relatie tussen doelen, taken, procedurele en financiële rechtmatigheid en de verantwoording daarover door de Wlz-uitvoerder is in Tabel 1. ‘Relatie tussen doelen, taken, rechtmatigheid en verantwoording’ van dit protocol weergegeven.

Tabel 1. Relatie tussen doelen, taken, rechtmatigheid en verantwoording

Doelen en taken

Procedurele rechtmatigheid

Financiële rechtmatigheid

UV

BV

FV

GEMANDATEERDE OF AANGEWEZEN TAKEN

 

Hoofddoel Zorginkoop

 

1. Contracteerbeleid

X

 

X

   

2. Doelmatigheid en kwaliteit zorgaanbod

X

 

X

   

3. Bewaking regiobudget

 

X

 

X

 

Hoofddoel Cliënt en zorg

 

4. Voorlichting

X

 

X

   

5. Ondersteuning keuzeproces en zorgbemiddeling

X

 

X

   

6. Toekenning pgb

X

 

X

   

7. Bewaking beschikbaarheid

X

 

X

   

8. Bewaking continuïteit zorgverlening

X

   

X

 

Hoofddoel Zorguitgaven

 

9. Tijdige, juiste en volledige afhandeling declaraties zorg in natura.

 

X

 

X

X

10. Tijdige, juiste en volledige afhandeling declaraties pgb

 

X

 

X

X

11. Materiële controles

 

X

 

X

X

12. Bestrijding zorgfraude

X

   

X

 

Hoofddoel Organisatie

 

13. Publieke verantwoordingsinformatie over te bereiken doelen Wlz

X

       

14. Behandeling klachten en bezwaarschriften

X

 

X

   

15. Administratieve organisatie en interne beheersing

 

X

 

X

 

NIET GEMANDATEERDE TAKEN

 

16. Buitenlandzorg

 

X

 

X

X

SPECIFICIEKE TAKEN

 

17. Het betalen van zorgaanspraken

 

X

 

X

X

18. Het bij Zorginstituut Nederland in rekening brengen van schaden

 

X

 

X

X

19. Het toerekenen van beheerskosten

 

X

 

X

X

20. Het vaststellen van de volledigheid en juistheid van de rente Fonds Langdurige Zorg (Flz)/Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ)

 

X

 

X

X

Bron: NZa

Legenda:

UV = uitvoeringsverslag

BV = bestuurlijke verantwoording

FV = financiële verantwoording

Bij de verdere uitwerking van deze paragraaf wordt, in navolging van de door de wet bepaalde taken en verantwoordelijkheden, in relatie tot de gemandateerde of aangewezen taken gesproken over zorgkantoor. Als het gaat om de niet gemandateerde taken en specifieke taken wordt gesproken over Wlz-uitvoerder.

Alle Wlz-uitvoerders, zowel de wél als niet als zorgkantoor aangewezenen, verantwoorden zich over de niet gemandateerde taken en over de van toepassing zijnde specifieke taken.

In hoofdstuk 2 is het onderzoek gesplitst in drie deelonderzoeken. In Tabel 2 ‘Relatie tussen onderzoeksgebieden, verantwoordings-documenten, doelen, taken en Standaarden in HRA’ is de relatie opgenomen tussen deze deelonderzoeken, de verantwoordings-documenten, de doelen en taken en de Standaarden Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA).

Tabel 2. Relatie tussen onderzoeksgebieden, verantwoordingsdocumenten, doelen, taken en Standaarden in HRA

Deelgebieden van onderzoek

Verantwoordingsdocumenten

Doelen en taken

Standaarden in HRA

De getrouwheid van de financiële verantwoording en de rechtmatigheid van de daarin opgenomen schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ

Financiële verantwoording en bestuurlijke verantwoording

3, 8 t/m 12, 15 t/m 20

Standaard 700

De naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag

Uitvoeringsverslag

1, 2, 4 t/m 7 en 14

Standaard 4400

De naleving van de criteria ter bepaling van de outcome-indicatoren

Bestuurlijke verantwoording

Uitvoeringsverslag

5 t/m 9 en 14

Standaard

4400

Bron: NZa

4.3. Cijferbeoordeling

De Wlz-uitvoerder moet een cijferbeoordeling opstellen voor de opgenomen posten in de financiële verantwoording.

De accountant moet de plausibiliteit van de cijferbeoordeling beoordelen en zijn bevindingen inclusief de cijferbeoordeling opnemen in zijn dossier.

4.4. Toetsingscriteria voor rechtmatigheid

Deze toetsingscriteria hebben betrekking op het deelonderzoek naar de getrouwheid van de financiële verantwoording en de rechtmatigheid van de daarin opgenomen schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ.

Het gaat om de in de financiële verantwoording en de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie over de taken 3, 8 tot en met 12 en 15 tot en met 20.

Bij de beoordeling van de rechtmatigheid houdt de NZa rekening met omstandigheden die van invloed zijn op de rechtmatigheid, zonder dat de Wlz-uitvoerder dit zelf kan beïnvloeden. Indien dergelijke omstandigheden zich voordoen verwacht de NZa dat de accountant hiervan melding maakt in zijn accountantsrapport en hiervan het financiële belang tot uitdrukking brengt.

Deze paragraaf behandelt per taak de toetsingscriteria voor de rechtmatigheid.

4.4.1. Taak 3: Bewaking regiobudget (Hoofddoel Zorginkoop)

Deze taak heeft betrekking op financiële rechtmatigheid. Zorgkantoren maken productieafspraken met gecontracteerde zorgaanbieders. Zorgkantoren moeten binnen de contracteerruimte blijven. Overschrijding van de contracteerruimte bij de productieafspraken die de zorgkantoren maken leidt in principe tot een evenredige korting op de budgetten van alle zorgaanbieders. Dit is opgenomen in de Beleidsregel CA-BR-1502b Budgettair kader Wlz 2015 van de NZa. In het kader van de knelpuntenprocedure kunnen onder voorwaarden door VWS extra middelen ter beschikking gesteld worden.

De accountant onderzoekt of het zorgkantoor uitvoering heeft gegeven aan de taak Bewaking regiobudget. De accountant stelt vast dat:

 • Het zorgkantoor de productieafspraken tijdig heeft ingediend bij de NZa.

 • De productieafspraken binnen de contracteerruimte zijn gebleven.

 • Er een tijdige informatievoorziening heeft plaatsgevonden aan de zorgaanbieders over de benutting van het budgettair kader en de mogelijkheden tot herschikking.

 • De formats informatie-uitvraag pgb en hulpmiddelen tijdig zijn ingediend bij de NZa.

 • Het totaal van de afgegeven pgb-beschikkingen het pgb-subsidieplafond niet overschrijdt.

De accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de bewaking van het regiobudget het normenkader zoals uiteengezet in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 en het Protocol Prestatiemeting Wlz 2015.

De accountant stelt vast of de Wlz-uitvoerder zich over deze taak in de bestuurlijke verantwoording juist en volledig heeft verantwoord. De Wlz-uitvoerder heeft zich volledig verantwoord als alle genoemde onderdelen in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 zijn opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

De accountant toetst in het kader van de controle van de financiële verantwoording of het zorgkantoor in 2015 binnen de reguliere financiële contracteerruimte is gebleven voor de productieafspraken met de door hem gecontracteerde aanbieders. Hij stelt vast of het totaal van de op

1 november 2015 bij de NZa ingediende productieafspraken 2016 binnen de door de NZa vastgestelde contracteerruimte voor 2016 is gebleven en of de gedeclareerde productie 2015 binnen de afspraken is gebleven. Als het zorgkantoor hier niet binnen is gebleven heeft dit directe financiële gevolgen (financiële rechtmatigheid). Hij toetst ook of het totaal van de afgegeven pgb-beschikkingen 2015 het pgb-subsidieplafond 2015 niet overschrijdt. Overschrijding hiervan heeft eveneens directe financiële gevolgen (financiële rechtmatigheid).

Voor de uitvoering van de AWBZ zijn de regels van toepassing die in 2014 en in eerdere jaren golden. Deze regels zijn opgenomen in de Modellen Uitvoeringsverslag en financiële verantwoordingen voor de concessiehouders van de betreffende jaren. Deze modellen zijn te raadplegen op www.nza.nl.

De accountant neemt over de volgende punten zijn bevindingen expliciet op in het accountantsrapport:

 • Of en in hoeverre aan elk van de hiervoor genoemde vijf punten is voldaan.

 • Of alle geconstateerde fouten en onzekerheden juist en volledig zijn opgenomen in de foutentabel.

 • Het effect van controlebevindingen op het rechtmatigheidsoordeel en op de strekking van de controleverklaring.

 • De juistheid en volledigheid van de informatie die de Wlz-uitvoerder over deze taak heeft opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

4.4.2. Taak 8: Bewaking continuïteit zorgverlening (Hoofddoel Cliënt en zorg)

Deze taak heeft betrekking op procedurele rechtmatigheid. Artikel 4.2.1 van de Wlz bepaalt dat het zorgkantoor een zorgplicht heeft. Dit houdt onder meer in dat hij er voor moet zorgen dat de zorg waarop de verzekerde is aangewezen binnen redelijke termijn en op redelijke afstand van waar deze wenst te gaan wonen dan wel bij hem thuis, wordt geleverd. Artikel 10 van de NZa Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders (CA-NR-1554) geeft invulling aan het bewaken van de continuïteit van de zorgaanbieders en de zorg.

Het zorgkantoor volgt de ontwikkelingen bij de gecontracteerde zorgaanbieder via onder andere gegevens over productie, de in het jaar gedane investeringen en de kosten van management en beheer. Het zorgkantoor hanteert hiertoe een Early Warningsysteem (EWS).

De accountant onderzoekt of het zorgkantoor uitvoering heeft gegeven aan de taak Bewaking continuïteit zorgverlening. De accountant stelt vast dat:

 • Het zorgkantoor maatregelen heeft getroffen om een betrouwbare uitkomst van het EWS te garanderen.

 • Het zorgkantoor in voorkomende gevallen op basis van signalen en uitkomsten van het EWS intern en naar de zorgaanbieder maatregelen en vervolgacties heeft ondernomen.

 • Het zorgkantoor een actieplan/draaiboek heeft om de zorgplicht voor cliënten te garanderen, als een zorgaanbieder in acute problemen komt.

De accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de bewaking van de continuïteit van zorgverlening, het normenkader zoals uiteengezet in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 en het Protocol Prestatiemeting Wlz 2015.

De accountant stelt vast of de Wlz-uitvoerder zich over deze taak in de bestuurlijke verantwoording juist en volledig heeft verantwoord. De Wlz-uitvoerder heeft zich volledig verantwoord als alle genoemde onderdelen in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 zijn opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

Voor de uitvoering van de AWBZ zijn de regels van toepassing die in 2014 respectievelijk in eerdere jaren golden. Deze regels zijn opgenomen in de Modellen Uitvoeringsverslag en financiële verantwoordingen voor de concessiehouders van de betreffende jaren. Deze modellen zijn te raadplegen op www.nza.nl.

De accountant neemt over de volgende punten zijn bevindingen expliciet op in het accountantsrapport:

 • Of en in hoeverre aan elk van de hiervoor genoemde drie punten is voldaan.

 • De juistheid en volledigheid van de informatie die de Wlz-uitvoerder over deze taak heeft opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

4.4.3. Taak 9: Tijdige, juiste en volledige afhandeling declaraties zorg in natura (Hoofddoel Zorguitgaven)

Deze taak heeft betrekking op financiële rechtmatigheid.

In artikel 4.2.2 van het Besluit langdurige zorg (Blz) is opgenomen dat het zorgkantoor de administratie moet verzorgen van de zorg, verleend aan de verzekerden die wonen in zijn regio. Hierbij moet het zorgkantoor het administratieve contact bevorderen tussen de zorgaanbieders in die regio aan de ene kant en het CAK aan de andere kant.

Het zorgkantoor moet hiertoe beschikken over een adequate cliëntvolgende bedrijfsadministratie, waarin een verband kan worden gelegd tussen de indicatiebesluiten van de Wlz-verzekerden, de in opdracht van Wlz-uitvoerders geleverde zorg en de betalingen van zorgaanbieders die deze zorg geleverd hebben.

De accountant onderzoekt of het zorgkantoor uitvoering heeft gegeven aan de taak Tijdige, juiste en volledige afhandeling declaraties zorg in natura. De accountant stelt vast dat:

 • Het zorgkantoor beschikt over een adequate cliëntvolgende bedrijfsadministratie zoals bedoeld in artikel 4.2.2 van het Blz.

 • Het zorgkantoor tijdig, juist en volledig het moment van aanvang zorg en de beëindiging daarvan doorgeeft aan het CAK via het iWlz-berichtenverkeer.

 • Het zorgkantoor vaststelt dat zorgaanbieders de NZa Regeling Declaratievoorschriften Wlz-zorg naleven.

 • Het zorgkantoor uniforme controleregels toepast op de declaraties op cliëntniveau, retourinformatie geeft en de tijdige indiening van deze declaraties bewaakt.

 • Het zorgkantoor de declaratie op cliëntniveau als basis hanteert voor de bevoorschotting van de zorgaanbieders.

 • Het zorgkantoor controles uitvoert op het nacalculatieformulier (T-1) en zorgt voor tijdige indiening van het nacalculatieformulier zoals opgenomen in het NZa Controleprotocol Wlz-zorgaanbieders Nacalculatie 2015.

De accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de tijdige, juiste en volledige afhandeling van de declaraties voor zorg in natura, het normenkader zoals uiteengezet in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 en het Protocol Prestatiemeting Wlz 2015.

De accountant stelt vast of de Wlz-uitvoerder zich over deze taak in de bestuurlijke verantwoording juist en volledig heeft verantwoord. De Wlz-uitvoerder heeft zich volledig verantwoord als alle genoemde onderdelen in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 zijn opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

Voor de uitvoering van de AWBZ zijn de regels van toepassing die in 2014 respectievelijk in eerdere jaren golden. Deze regels zijn opgenomen in de Modellen Uitvoeringsverslag en financiële verantwoordingen voor de concessiehouders van de betreffende jaren. Deze modellen zijn te raadplegen op www.nza.nl.

De accountant neemt over de volgende punten zijn bevindingen expliciet op in het accountantsrapport:

 • Of en in hoeverre aan elk van de hiervoor genoemde zes punten is voldaan.

 • Of alle geconstateerde fouten en onzekerheden juist en volledig zijn opgenomen in de foutentabel.

 • Het effect van controlebevindingen op het rechtmatigheidsoordeel en op de strekking van de controleverklaring.

 • De juistheid en volledigheid van de informatie die de Wlz-uitvoerder over deze taak heeft opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

4.4.4. Taak 10: Tijdige, juiste en volledige afhandeling declaraties pgb (Hoofddoel Zorguitgaven)

Deze taak heeft betrekking op financiële rechtmatigheid.

De zorgkantoren moeten op grond van artikel 3.3.3 van de Wlz de verzekerde op aanvraag een pgb verstrekken. Een nadere uitwerking van de regels voor het verstrekken van het pgb is vastgelegd in hoofdstuk 5 van de Regeling langdurige zorg (Rlz), en in hoofdstuk 3 paragraaf 6 en 7 van het Blz.

De uitgaven voor het pgb zijn rechtmatig wanneer zij tot stand komen in overeenstemming met de voorwaarden in hoofdstuk 5 van de Rlz, en hoofdstuk 3 paragraaf 6 en 7 van het Blz.

De accountant onderzoekt of het zorgkantoor uitvoering heeft gegeven aan de taak Tijdige, juiste en volledige afhandeling declaraties pgb. De accountant stelt vast dat:

 • Het zorgkantoor toetst of de nieuwe pgb-aanvrager voldoet aan de voorwaarden van artikel 3.3.3 lid 4 van de Wlz. Hij controleert hierbij ook de weigeringsgronden van artikel 3.6.2 van het Blz. Bij bevindingen neemt het zorgkantoor passende vervolgacties.

 • Het zorgkantoor intern, door middel van controlemaatregelen, de juistheid van de vaststelling van het pgb waarborgt.

 • Het zorgkantoor ervoor zorgt dat de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving zorginhoudelijk en arbeidsrechtelijk zijn getoetst.

 • Het zorgkantoor voor een adequate cliëntvolgende bedrijfsadministratie zorgt voor het pgb zoals bedoeld in artikel 4.2.2 van de Blz.

 • Het zorgkantoor voor een aansluiting met de cliëntadministratie bij de SVB zorgt.

 • Het zorgkantoor gericht onderzoek doet naar het risico dat de pgb-houder zijn administratie onjuist en/of onrechtmatig uitvoert.

 • Het zorgkantoor periodieke controles uitvoert op de rechtmatigheid van de declaraties van de totale populatie.

 • Het zorgkantoor binnen een week na toekenning de nieuwe gegevens van de pgb-aanvragers aan het CAK zendt.

 • Het zorgkantoor inspanningen verricht om openstaande vorderingen op budgethouders terug te vorderen.

Ten aanzien van de gegevens die van de SVB worden ontvangen geldt een gebruikersverantwoordelijkheid. Zoals aangegeven in paragraaf 4.2 van dit protocol ‘Het begrippenkader’ hoeft het zorgkantoor de betrouwbaarheid van de aangeleverde gegevens door de SVB niet te toetsen. Indien deze gegevens onvolledig of onbetrouwbaar mochten zijn hoeft het zorgkantoor hierop zelf geen aanvullende controles uit te voeren. Het zorgkantoor blijft wel verantwoordelijk voor de verantwoording over de rechtmatigheid van de uitbetaalde declaraties. Onzekerheden en onjuistheden die bij de beoordeling van de rechtmatigheid door de SVB dan wel door het zorgkantoor zijn geconstateerd moeten opgenomen worden in de foutentabel en door de accountant worden meegenomen in zijn oordeelsvorming.

De accountant hanteert voor zijn onderzoek naar een tijdige, juiste en volledige afhandeling van de declaraties pgb, het normenkader zoals uiteengezet in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 en het Protocol Prestatiemeting Wlz 2015.

Voor de uitvoering van de AWBZ zijn de regels van toepassing die in 2014 respectievelijk in eerdere jaren golden. Deze regels zijn opgenomen in de Modellen Uitvoeringsverslag en financiële verantwoordingen voor de concessiehouders van de betreffende jaren. Deze modellen zijn te raadplegen op www.nza.nl.

De accountant neemt over de volgende punten zijn bevindingen expliciet op in het accountantsrapport:

 • Of en in hoeverre aan elk van de hiervoor genoemde negen punten is voldaan.

 • Of alle geconstateerde fouten en onzekerheden juist en volledig zijn opgenomen in de foutentabel.

 • Het effect van controlebevindingen op het rechtmatigheidsoordeel en op de strekking van de controleverklaring.

 • De juistheid en volledigheid van de informatie die de Wlz-uitvoerder over deze taak heeft opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

4.4.5. Taak 11: Materiële controles (Hoofddoel Zorguitgaven)

Deze taak heeft betrekking op financiële rechtmatigheid.

Voor de materiële controles voor zorg in natura, zoals bedoeld in artikel 7.2 van de Rlz, moet het zorgkantoor een adequate organisatie en interne beheersing hebben. De uitvoering van formele en materiële controles voor het pgb wordt behandeld in paragraaf 4.4.4. Paragraaf 4.4.9 behandelt de formele controles voor zorg in natura.

De NZa Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders geeft nadere voorschriften voor het uitvoeren van voldoende materiële controles. De risico’s die gesignaleerd worden op basis van de toepassing van artikel 10 van deze regeling (EWS) moeten, indien nodig, betrokken worden bij de op te stellen risicoanalyse.

Het zorgkantoor moet bij de uitvoering van de controles de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht nemen. Verder moet hij de specifieke risicoanalyses en detailcontroles duidelijk vastleggen in zijn administratie en de reactie van de zorgaanbieder betrekken bij de uitkomsten.

Het zorgkantoor moet bij de materiële controle allereerst het doel van de controle vaststellen, wanneer voldoende zekerheid is verkregen:

 • dat de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd (rechtmatigheid);

 • of die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde (doelmatigheid).

De accountant onderzoekt of het zorgkantoor uitvoering heeft gegeven aan de taak Materiële controles. De accountant stelt vast dat:

 • Het zorgkantoor voor aanvang van het verantwoordingsjaar het plan van aanpak, inclusief het controledoel openbaar heeft gemaakt.

 • Het zorgkantoor materiële controles uitvoert met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving (Wlz, Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders, Wbp).

 • Het zorgkantoor op basis van een risicoanalyse in voldoende mate7 materiële controles bij zorgaanbieders heeft uitgevoerd.

 • Het zorgkantoor de voorgenomen uitkomsten van de detailcontroles met de zorgaanbieder heeft afgestemd.

 • Het zorgkantoor op basis van de uitkomsten van uitgevoerde controles maatregelen en vervolgacties heeft ondernomen. Het zorgkantoor gaat, indien nodig, over tot terugvordering van (deels) onrechtmatig gedeclareerde zorg.

De accountant hanteert voor zijn onderzoek naar materiële controles het normenkader zoals uiteengezet in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 en het Protocol Prestatiemeting Wlz 2015.

De accountant stelt vast of de Wlz-uitvoerder zich over deze taak in de bestuurlijke verantwoording juist en volledig heeft verantwoord. De Wlz-uitvoerder heeft zich volledig verantwoord als alle genoemde onderdelen in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 zijn opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

Voor de uitvoering van de AWBZ zijn de regels van toepassing die in 2014 respectievelijk in eerdere jaren golden. Deze regels zijn opgenomen in de Modellen Uitvoeringsverslag en financiële verantwoordingen voor de concessiehouders van de betreffende jaren. Deze modellen zijn te raadplegen op www.nza.nl.

De accountant neemt over de volgende punten zijn bevindingen expliciet op in het accountantsrapport:

 • Of en in hoeverre aan elk van de hiervoor genoemde vijf belangrijke punten is voldaan.

 • Of alle geconstateerde fouten en onzekerheden juist en volledig zijn opgenomen in de foutentabel.

 • Het effect van controlebevindingen op het rechtmatigheidsoordeel en op de strekking van de controleverklaring.

 • De juistheid en volledigheid van de informatie die de Wlz-uitvoerder over deze taak heeft opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

4.4.6. Taak 12: Bestrijding zorgfraude (Hoofddoel Zorguitgaven)

Deze taak heeft betrekking op procedurele rechtmatigheid.

Voor de uitvoering van fraudeonderzoek, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Rlz, moet het zorgkantoor een adequate organisatie hebben. De risico’s die gesignaleerd worden op basis van de toepassing van artikel 10 van de Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders (EWS) moeten, indien nodig, betrokken worden bij de op te stellen risicoanalyse.

Het zorgkantoor moet beschikken over een strategisch beleid voor de bestrijding van zorgfraude in de Wlz. Dit beleid is zowel gericht op interne als externe fraude. Het zorgkantoor zoekt onder meer aansluiting bij afspraken, gemaakt in het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars, en de Maatregelenrichtlijn van ZN.

De accountant onderzoekt of het zorgkantoor uitvoering heeft gegeven aan de taak Bestrijding zorgfraude. De accountant stelt vast dat:

 • Het zorgkantoor actief sturing geeft aan de uitvoering van fraudeonderzoek.

 • Het zorgkantoor beschikt over een strategisch beleid voor de bestrijding van zorgfraude in de Wlz.

 • Het strategisch beleid is gericht op interne en externe fraude.

 • Het strategisch beleid is vertaald naar een recent plan van aanpak.

 • In het plan van aanpak is opgenomen op welke wijze het zorgkantoor voldoet aan het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit.

 • De implementatie en toepassing van het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit eens per twee jaar is beoordeeld door een interne of externe accountant.

 • Het plan van aanpak aansluit op de uitgangspunten, gedragscodes en richtlijnen van zorgverzekeraars en zorgkantoren, waaronder de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars en de Maatregelenrichtlijn van ZN.

 • De uitvoering van fraudeonderzoek plaatsvindt op basis van het plan van aanpak.

 • Geconstateerde fraude wordt gemeld aan beleidsbepalende instanties zoals het ministerie van VWS, het Zorginstituut en/of de NZa.

 • Vermoeden van misbruik wordt gemeld aan het Kenniscentrum Fraudebeheersing van ZN, het fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars en de NZa.

 • Het zorgkantoor op basis van de uitkomsten van uitgevoerde controles maatregelen en vervolgacties heeft ondernomen. Het zorgkantoor gaat, indien nodig, over tot terugvordering van (deels) onrechtmatig gedeclareerde zorg.

 • Het zorgkantoor signalen en resultaten van onderzoek naar zorgfraude registreert in een database.

De accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de bestrijding van zorgfraude het normenkader zoals uiteengezet in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 en het Protocol Prestatiemeting Wlz 2015.

De accountant stelt vast of de Wlz-uitvoerder zich over deze taak in de bestuurlijke verantwoording juist en volledig heeft verantwoord. De Wlz-uitvoerder heeft zich volledig verantwoord als alle genoemde onderdelen in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 zijn opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

Voor de uitvoering van de AWBZ zijn de regels van toepassing die in 2014 respectievelijk in eerdere jaren golden. Deze regels zijn opgenomen in de Modellen Uitvoeringsverslag en financiële verantwoordingen voor de concessiehouders van de betreffende jaren. Deze modellen zijn te raadplegen op www.nza.nl.

De accountant neemt over de volgende punten zijn bevindingen expliciet op in het accountantsrapport:

 • Of en in hoeverre aan elk van de hiervoor genoemde twaalf punten is voldaan.

 • Of alle geconstateerde fouten en onzekerheden juist en volledig zijn opgenomen in de foutentabel.

 • De juistheid en volledigheid van de informatie die de Wlz-uitvoerder over deze taak heeft opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

 • De bevindingen in relatie tot de eisen uit het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit en de beoordeling van de Monitor Fraudebeheersing.

4.4.7. Taak 15: Administratieve organisatie en interne beheersing (Hoofddoel Organisatie)

Deze taak heeft betrekking op financiële rechtmatigheid.

Zorgkantoren moeten zorg dragen voor een adequate bedrijfsadministratie en voor inhoudelijke registraties die in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. De NZa Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders geeft verdere invulling aan deze taak.

De accountant onderzoekt of het zorgkantoor uitvoering heeft gegeven aan de taak Administratieve organisatie en interne beheersing. De accountant stelt vast dat:

 • Het zorgkantoor de NZa Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders naleeft.

 • Het zorgkantoor een administratie voert die gescheiden is van de overige activiteiten die plaatsvinden in de groep waarvan hij deel uitmaakt, zoals opgenomen in artikel 4.2.6 van de Wlz.

 • Door middel van een risicoanalyse door het zorgkantoor is bepaald welke processen, beheersingsmaatregelen, procedures en (werk)instructies essentieel zijn voor de organisatie. Het bestaan en de werking hiervan zijn vastgesteld.

 • Het zorgkantoor mitigerende maatregelen heeft ingericht om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving over privacy. Het bestaan en de werking hiervan zijn vastgesteld.

 • Het zorgkantoor wijzigingen in wet- en regelgeving juist, volledig en tijdig heeft geïmplementeerd in applicaties.

 • Door middel van een risicoanalyse door het zorgkantoor is bepaald welke application controls relevant zijn. Het bestaan en de continue werking van deze application controls zijn vastgesteld.

 • Door middel van een risicoanalyse door het zorgkantoor is bepaald welke IT-general controls relevant zijn. Het bestaan en de continue werking van deze IT-general controls is vastgesteld.

De accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de administratieve organisatie en interne beheersing, het normenkader zoals uiteengezet in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 en het Protocol Prestatiemeting Wlz 2015.

De accountant stelt vast of de Wlz-uitvoerder zich over deze taak in de bestuurlijke verantwoording juist en volledig heeft verantwoord. De Wlz-uitvoerder heeft zich volledig verantwoord als alle genoemde onderdelen in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 zijn opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

Voor de uitvoering van de AWBZ zijn de regels van toepassing die in 2014 respectievelijk in eerdere jaren golden. Deze regels zijn opgenomen in de Modellen Uitvoeringsverslag en financiële verantwoordingen voor de concessiehouders van de betreffende jaren. Deze modellen zijn te raadplegen op www.nza.nl.

De accountant neemt over de volgende punten zijn bevindingen expliciet op in het accountantsrapport:

 • Of en in hoeverre aan elk van de hiervoor genoemde zeven punten is voldaan.

 • Of alle geconstateerde fouten en onzekerheden juist en volledig zijn opgenomen in de foutentabel.

 • Het effect van controlebevindingen op het rechtmatigheidsoordeel en op de strekking van de controleverklaring.

 • De juistheid en volledigheid van de informatie die de Wlz-uitvoerder over deze taak heeft opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

4.4.8. Taak 16: Buitenlandzorg (Niet gemandateerde taken)

Deze taak heeft betrekking op financiële rechtmatigheid. Deze taak heeft zowel betrekking op de als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerders als de niet als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerders.

Relevant bij buitenlandzorg zijn8:

 • De zorgkosten van wonen en tijdelijk verblijf in het buitenland op basis van de Regeling Hulp in bijzondere omstandigheden.

 • De kosten van Wlz-zorg in het buitenland zonder toepassing van een verordening of verdrag.

 • De uitvoering van de overgangsregeling 2006 (Zilveren Kruis).

De accountant onderzoekt of de Wlz-uitvoerder uitvoering heeft gegeven aan de taak Buitenlandzorg. De accountant stelt vast dat:

 • De Wlz-uitvoerder bij de vergoeding van kosten bij wonen en tijdelijk verblijf in het buitenland de geldende wet- en regelgeving in acht heeft genomen (Wlz, Blz, Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999).

 • De Wlz-uitvoerder vooraf doelmatigheidsafspraken heeft gemaakt voor gecontracteerde zorg in landen buiten Nederland maar binnen de EU/EER en Zwitserland.

 • De Wlz-uitvoerder bij niet gecontracteerde Wlz-zorg buiten Nederland de in het buitenland in rekening gebrachte tarieven heeft gemonitord en de NZa geïnformeerd heeft als er aanwijzingen zijn dat de in rekening gebrachte tarieven niet reëel kunnen zijn.

 • Het opgenomen ‘Overzicht ontvangsten en uitgaven buitenlandzorg 2015’ in de bestuurlijke verantwoording juist is en opgesteld is conform het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015.

 • De Wlz-uitvoerder uitvoering heeft gegeven aan de wachttijdenregeling zoals opgenomen in artikel 3.3.5 van de Wlz en paragraaf 4 van de Blz.

De accountant hanteert voor zijn onderzoek naar buitenlandzorg, het normenkader zoals uiteengezet in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015.

De accountant stelt vast of de Wlz-uitvoerder zich over deze taak in de bestuurlijke verantwoording juist en volledig heeft verantwoord. De Wlz-uitvoerder heeft zich volledig verantwoord als alle genoemde onderdelen in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 zijn opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

Voor de uitvoering van de AWBZ zijn de regels van toepassing die in 2014 respectievelijk in eerdere jaren golden.

De accountant neemt over de volgende punten zijn bevindingen expliciet op in het accountantsrapport:

 • Of en in hoeverre aan elk van de hiervoor genoemde vijf punten is voldaan.

 • Of alle geconstateerde fouten en onzekerheden juist en volledig zijn opgenomen in de foutentabel.

 • Het effect van controlebevindingen op het rechtmatigheidsoordeel en op de strekking van de controleverklaring.

 • De juistheid en volledigheid van de informatie die de Wlz-uitvoerder over deze taak heeft opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

4.4.9. Taak 17: Het betalen van zorgaanspraken (Specifieke taken)

Deze taak heeft betrekking op financiële rechtmatigheid.

Wlz-uitvoerders moeten op grond van artikel 7.2 van de Rlz formele controles uitvoeren. Bij het betalen van zorgaanspraken Wlz wordt aangesloten bij de uitgangspunten genoemd in artikel 7.2 van de Rlz. De Wlz-uitvoerder moet bij de formele controles nagaan of het tarief dat door een zorgaanbieder voor een prestatie in rekening is gebracht:

 • Een prestatie betreft, welke is geleverd aan een bij de Wlz-uitvoerder verzekerde persoon.

 • Een prestatie betreft, welke behoort tot het verzekerde pakket van die persoon.

 • Een prestatie betreft, tot levering waarvoor de zorgaanbieder bevoegd is.

 • Het een tarief betreft, dat voor die prestatie krachtens de Wmg is vastgesteld of een tarief is dat, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens die wet, voor die prestatie met de zorgaanbieder is overeengekomen.

De accountant onderzoekt of de Wlz-uitvoerder uitvoering heeft gegeven aan de taak Het betalen van zorgaanspraken. De accountant stelt vast dat:

 • De Wlz-uitvoerder artikel 7.2 van de Rlz heeft nageleefd.

 • De Wlz-uitvoerder de NZa Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders heeft nageleefd.

 • De Wlz-uitvoerder in voldoende mate9 formele controles heeft uitgevoerd.

 • De Wlz-uitvoerder op basis van de uitkomsten van uitgevoerde controles maatregelen en vervolgacties heeft ondernomen. De Wlz-uitvoerder gaat, indien nodig, over tot terugvordering van (deels) onrechtmatig gedeclareerde zorg.

Wanneer naar aanleiding van controles blijkt dat zorg niet voldoet aan de rechtmatigheidseisen, dan mag de Wlz-uitvoerder de betreffende zorg niet op basis van de Wlz bekostigen. Zo nodig moet de Wlz-uitvoerder al betaalde bedragen terugvorderen dan wel de zorgaanbieder de geboekte en gedeclareerde zorg laten corrigeren.

De accountant hanteert voor zijn onderzoek naar het betalen van zorgaanspraken het normenkader zoals uiteengezet in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015.

De accountant stelt vast of de Wlz-uitvoerder zich over deze taak in de bestuurlijke verantwoording juist en volledig heeft verantwoord. De Wlz-uitvoerder heeft zich volledig verantwoord als alle genoemde onderdelen in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 zijn opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

Voor de uitvoering van de AWBZ zijn de regels van toepassing die in 2014 respectievelijk in eerdere jaren golden. Deze regels zijn opgenomen in de Modellen Uitvoeringsverslag en financiële verantwoordingen voor de concessiehouders van de betreffende jaren. Deze modellen zijn te raadplegen op www.nza.nl.

De accountant neemt over de volgende punten zijn bevindingen expliciet op in het accountantsrapport:

 • Of en in hoeverre aan elk van de hiervoor genoemde vier punten is voldaan.

 • Of alle geconstateerde fouten en onzekerheden juist en volledig zijn opgenomen in de foutentabel.

 • Het effect van controlebevindingen op het rechtmatigheidsoordeel en op de strekking van de controleverklaring.

 • De juistheid en volledigheid van de informatie die de Wlz-uitvoerder over deze taak heeft opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

4.4.10. Taak 18: Het bij Zorginstituut Nederland in rekening brengen van schaden (Specifieke taken)

Deze taak heeft betrekking op financiële rechtmatigheid.

Op grond van artikel 4.2 van het Besluit Wfsv vergoedt het Zorginstituut uit het Flz jaarlijks aan de Wlz-uitvoerders de kosten van de zorg die niet door het CAK aan de zorgaanbieders worden uitbetaald. Onverantwoorde uitgaven blijven hierbij buiten beschouwing, tenzij de NZa anders besluit. De Wlz-uitvoerder moet de rechtstreekse betalingen aan zorgaanbieders volledig, juist en tijdig in de rekening-courant verantwoorden met het Zorginstituut.

De accountant onderzoekt de volledige, juiste en tijdige doorbelasting aan het Zorginstituut van de betalingen die rechtstreeks aan zorgaanbieders zijn verricht. De accountant beoordeelt of het niet tijdig of niet volledig doorbelasten van de betalingen duidt op materiële tekortkomingen die effect kunnen hebben op het financiële rechtmatigheidsoordeel. De accountant stelt bij niet-gecorrigeerde, ten onrechte of foutief doorbelaste betalingen vast welke gevolgen deze hebben voor de strekking van zijn controleverklaring.

De accountant hanteert voor zijn onderzoek naar het bij het Zorginstituut in rekening brengen van schaden Wlz/AWBZ, het kader zoals uiteengezet in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015.

De accountant stelt vast of de Wlz-uitvoerder zich over deze taak in de bestuurlijke verantwoording juist en volledig heeft verantwoord. De Wlz-uitvoerder heeft zich volledig verantwoord als alle genoemde onderdelen in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 zijn opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

Voor de uitvoering van de AWBZ zijn de regels van toepassing die in 2014 respectievelijk in eerdere jaren golden. Deze regels zijn opgenomen in de Modellen Uitvoeringsverslag en financiële verantwoordingen voor de concessiehouders van de betreffende jaren. Deze modellen zijn te raadplegen op www.nza.nl.

De accountant neemt over de volgende punten zijn bevindingen expliciet op in het accountantsrapport:

 • De volledigheid, juistheid en tijdigheid van de doorbelasting aan het Zorginstituut van de betalingen die rechtstreeks aan zorgaanbieders zijn verricht.

 • Of alle geconstateerde fouten en onzekerheden juist en volledig zijn opgenomen in de foutentabel.

 • Het effect van controlebevindingen op het rechtmatigheidsoordeel en op de strekking van de controleverklaring.

 • De juistheid en volledigheid van de informatie die de Wlz-uitvoerder over deze taak heeft opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

4.4.11. Taak 19: Het toerekenen van beheerskosten (Specifieke taken)

Deze taak heeft betrekking op financiële rechtmatigheid.

Op grond van artikel 4.3.1 van de Wlz maakt de Wlz-uitvoerder in zijn financiële verantwoording onderscheid tussen beheerskosten en de kosten van zorg en vergoedingen. Op grond van artikel 4.6 van het besluit Wfsv mag de Wlz-uitvoerder geen onverantwoorde uitgaven ten laste van het beheerskostenbudget brengen, tenzij de NZa anders besluit.

Verantwoording

In lijn met het tussen ZN en het ministerie van VWS gesloten convenant dat onderschreven is door de NZa en het Zorginstituut, verantwoordt de Wlz-uitvoerder zich over de totale financiële middelen voor het beheer van alle taken (dus inclusief de niet gemandateerde taken).

Financieringswijze

De Wlz-uitvoerders ontvangen op basis van door het Zorginstituut vastgestelde rekenregels (Besluit Wfsv, artikelen 4.4 en 4.5) een beheerskostenbudget. De zorgkantoren zijn door alle Wlz-uitvoerders gemandateerd om alle overige taken, bedoeld in artikel 4.4 van het Besluit Wfsv namens hen uit te voeren (Mandaat- en volmacht-overeenkomst 2015). De Wlz-uitvoerders hebben via een clearinghouse constructie hun beheerskostenbudget voor de gemandateerde taken aan de zorgkantoren ter beschikking gesteld.

Toerekening beheerskosten

De aan een Wlz-uitvoerder (binnen de groep waarvan hij deel uitmaakt) toegerekende beheerskosten moeten volgens een bestendige gedragslijn zijn toegerekend. Verder geldt dat de toegerekende beheerskosten transparant, toetsbaar en rekenkundig juist moeten zijn. De Wlz-uitvoerder moet aantonen dat de beheerskosten die ten laste van de Wlz zijn gebracht daadwerkelijk voor de uitvoering van de Wlz zijn gemaakt. De Wlz-uitvoerder zet het budget in voor zijn beheerskosten, verband houdende met de uitvoering van de Wlz.

Budgetresultaat

In overeenstemming met het gesloten convenant wordt het budgetresultaat in het verslagjaar volledig in aanmerking genomen bij de Wlz-uitvoerder die de taken daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Het betreft zowel de aangewezen taken als de gemandateerde taken, als de niet gemandateerde taken, als de specifieke taken.

Rechtmatig

De beheerskosten zijn rechtmatig als deze in ieder geval juist, volgens een bestendige gedragslijn10 en op basis van consistente verdeelsleutels zijn toegerekend aan de Wlz-uitvoerders. De beheerskosten moeten aantoonbaar zijn gemaakt voor de uitvoering van de Wlz en in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving.

Wettelijke reserve

De wettelijke reserve AWBZ is ex artikel 11.2.4 van de Wlz overgedragen van het voormalige AWBZ-zorgkantoor naar de als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerder ten behoeve van de uitvoering van de Wlz. In artikel 11.2.4 van de Wlz is geregeld dat de beheerskosten Wlz en de beheerskosten voor de afwikkeling van de AWBZ ten laste van de wettelijke reserve gebracht kunnen worden. Het budgetresultaat voor alle door de Wlz-uitvoerder uitgevoerde taken komt ten laste of ten gunste van de wettelijke reserve.

Maximale stand wettelijke reserve

In artikel 4.6 van het besluit Wfsv is bepaald dat een Wlz-uitvoerder een reserve uitvoering Wlzaanhoudt. De wettelijke reserve uitvoering Wlz ultimo enig jaar van de Wlz-uitvoerder mag maximaal twintig procent van het beheerskostenbudget bedragen, zoals bedoeld in artikel 4.4 van het Besluit Wfsv voor dat jaar. Indien het Zorginstituut vaststelt dat de wettelijke reserve het gestelde maximum te boven gaat, dient de Wlz-uitvoerder het door het Zorginstituut vastgestelde bedrag van de overschrijding binnen vier weken in het Flz te storten. Dit is geregeld in artikel 4.6 van het Besluit Wfsv.

Rendement wettelijke reserve

De Wlz-uitvoerder moet een redelijk rendement toerekenen over de wettelijke reserve. In artikel 4.6 van het besluit Wfsv is bepaald dat het Zorginstituut bepaalt welk percentage rente de Wlz-uitvoerder over de reserve geacht wordt te maken.

De accountant onderzoekt of de Wlz-uitvoerder uitvoering heeft gegeven aan de taak Het toerekenen van beheerskosten. De accountant stelt vast dat:

 • De Wlz-uitvoerder beschikt over mitigerende maatregelen om een juiste, volledige en tijdige toerekening van de beheerskosten te waarborgen.

 • De methodiek voor de toerekening van de beheerskosten aan de Wlz-uitvoerder voldoet aan de gestelde criteria in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 (bestendige gedragslijn, transparant, toetsbaar en rekenkundig juist).

 • De verantwoorde beheerskosten Wlz in de financiële verantwoording overeenstemmen met de beschikkingen van het Zorginstituut, de herverdeling via de clearinghouse-constructie van ZN en de gemaakte afspraken in het convenant.

 • De beheerskosten zijn geanalyseerd en afwijkingen zijn verklaard door de Wlz-uitvoerder.

 • De Wlz-uitvoerder heeft aangetoond dat de beheerskosten die ten laste van het fonds zijn gebracht daadwerkelijk voor de uitvoering van de Wlz/AWBZ zijn gemaakt.

 • Alle mutaties in de wettelijke reserve onderbouwd en toegelicht zijn door de Wlz-uitvoerder.

 • De Wlz-uitvoerder rendement heeft toegerekend aan de wettelijke reserve rekening houdend met het door het Zorginstituut bepaalde rentepercentage.

 • In het geval de Wlz-uitvoerder ultimo boekjaar over een negatieve wettelijke reserve beschikt, de Wlz-uitvoerder maatregelen heeft genomen om deze negatieve wettelijke reserve om te buigen naar een positieve wettelijke reserve.

 • De Wlz-uitvoerder voldoet aan de verplichtingen van de WNT.

Van de Wlz-uitvoerders en de niet als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerders wordt een uitsplitsing verwacht van de beheerskosten AWBZ enerzijds en Wlz anderzijds.

De accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de rechtmatige toerekening van de beheerskosten Wlz het normenkader zoals uiteengezet in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015.

De accountant stelt vast of de Wlz-uitvoerder zich over deze taak in de bestuurlijke verantwoording juist en volledig heeft verantwoord. De Wlz-uitvoerder heeft zich volledig verantwoord als alle genoemde onderdelen in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 zijn opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

Voor de uitvoering van de AWBZ zijn de regels van toepassing die in 2014 respectievelijk in eerdere jaren golden. Deze regels zijn opgenomen in de Modellen Uitvoeringsverslag en financiële verantwoordingen voor de concessiehouders van de betreffende jaren. Deze modellen zijn te raadplegen op www.nza.nl.

De accountant neemt over de volgende punten zijn bevindingen expliciet op in het accountantsrapport:

 • Of en in hoeverre aan elk van de hiervoor genoemde negen punten is voldaan.

 • Of alle geconstateerde fouten en onzekerheden juist en volledig zijn opgenomen in de foutentabel.

 • Het effect van de controlebevindingen op het rechtmatigheidsoordeel en op de strekking van de controleverklaring.

 • De juistheid en volledigheid van de informatie die de Wlz-uitvoerder over deze taak heeft opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

4.4.12. Taak 20: Het vaststellen van de volledigheid en juistheid van de rente Fonds Langdurige Zorg (Flz)/ Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) (Specifieke taken)

Deze taak heeft betrekking op financiële rechtmatigheid.

Omdat de kosten van de Wlz-uitvoerders in beginsel worden gedekt door het budget beheerskosten, moeten de Wlz-uitvoerders de rentevergoeding op financieringsoverschotten volledig aan het Flz afdragen (artikel 4.8 besluit Wfsv). Het Zorginstituut bepaalt het rentepercentage.

Het gaat hier om de rente Flz van de beheerskosten die betrekking hebben op:

 • De zorgkantoortaken zoals opgenomen in artikel 4.2.2 van het Blz.

 • De Wlz-taken, waarvoor door de andere Wlz-uitvoerders mandaat en volmacht is verleend voor de regio, waarvoor de Wlz-uitvoerder als zorgkantoor is aangewezen.

 • De overige Wlz-taken, voor zover deze niet aan andere Wlz-uitvoerders zijn gemandateerd.

De eerste twee onderdelen zijn uitsluitend van toepassing op de als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerders. Het derde onderdeel heeft betrekking op alle Wlz-uitvoerders.

Rechtmatig

De Wlz-uitvoerder handelt rechtmatig als hij de rentevergoeding tijdig, volledig en juist met het Flz verrekent, in overeenstemming met de circulaires en regelingen van het Zorginstituut. De rentevergoeding moet in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving.

De accountant hanteert voor zijn onderzoek naar het vaststellen van de volledigheid en juistheid van de rente Flz/AFBZ het normenkader zoals uiteengezet in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015.

De accountant stelt vast of de Wlz-uitvoerder zich over deze taak in de bestuurlijke verantwoording juist en volledig heeft verantwoord. De Wlz-uitvoerder heeft zich volledig verantwoord als alle genoemde onderdelen in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 zijn opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

Voor de uitvoering van de AWBZ zijn de regels van toepassing die in 2014 respectievelijk in eerdere jaren golden. Deze regels zijn opgenomen in de Modellen Uitvoeringsverslag en financiële verantwoordingen voor de concessiehouders van de betreffende jaren. Deze modellen zijn te raadplegen op www.nza.nl.

De accountant neemt over de volgende punten zijn bevindingen expliciet op in het accountantsrapport:

 • Of en in hoeverre de rente volledig, juist en tijdig is afgedragen/verrekend met het Flz/AFBZ.

 • Of en in hoeverre de rentevergoeding in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving is verantwoord.

 • Of alle geconstateerde fouten en onzekerheden juist en volledig zijn opgenomen in de foutentabel.

 • Het effect van controlebevindingen op het rechtmatigheidsoordeel en op de strekking van de controleverklaring.

 • De juistheid en volledigheid van de informatie die de Wlz-uitvoerder over deze taak heeft opgenomen in de bestuurlijke verantwoording.

4.5. Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag

Deze toetsingscriteria hebben betrekking op de naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag, zoals uitgewerkt in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015. Het gaat om de in het uitvoeringsverslag opgenomen informatie over de taken 1, 2, 4 tot en met 7 en 14.

De accountant moet vaststellen of het uitvoeringsverslag is opgesteld in overeenstemming met het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015. Hiervoor maakt hij ook gebruik van de bestuursverklaring van de Wlz-uitvoerder. Zijn bevindingen legt hij vast in het rapport van feitelijke bevindingen.

4.6. Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de naleving van de criteria ter bepaling van de outcome-indicatoren.

Deze toetsingscriteria hebben betrekking op of de genoemde criteria ter bepaling van de outcome-indicatoren uit het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 zijn nageleefd. Het gaat om de taken 5 tot en met 9 en 14.

De NZa beoordeelt zorgkantoren vanaf 2014 gedeeltelijk op behaalde resultaten. Doel hiervan is beter inzicht te krijgen in hoe zorgkantoren scoren in relatie tot de doelen die bij de maatschappelijke Wlz-taken horen.

In paragraaf 5.1 tot en met 5.3 en 5.6 van het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 zijn de outcome-indicatoren voor de taken 5 tot en met 7 en 14 nader uitgewerkt. De Wlz-uitvoerder moet zich over deze outcome-indicatoren verantwoorden in het uitvoeringsverslag.

In paragraaf 5.4 en 5.5 van het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 zijn de outcome-indicatoren voor de taken 8 en 9 nader uitgewerkt. De Wlz-uitvoerder moet zich over deze outcome-indicatoren verantwoorden in de bestuurlijke verantwoording.

Bij de uitwerking van de outcome-indicatoren moet de Wlz-uitvoerder rekening houden met hetgeen is opgenomen in de Handreiking Outcome- indicatoren 2015 van ZN.

De accountant stelt vast of de in het uitvoeringsverslag en in de bestuurlijke verantwoording opgenomen outcome-indicatoren aansluiten op de onderliggende registraties en juist zijn berekend overeenkomstig de definities genoemd in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015. Van de accountant wordt geen inhoudelijk oordeel verwacht ten aanzien van de outcome-indicatoren. De accountant geeft zijn bevindingen van zijn onderzoek weer in het rapport van feitelijke bevindingen.

4.7. Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Om te kunnen vaststellen of aan de financiële rechtmatigheidseisen is voldaan, moet de accountant van de volgende goedkeuringstoleranties uitgaan:

Tabel 3. Goedkeuringstoleranties Wlz11

Controledeelgebied

Tolerantie

Bruto schaden Wlz – uitgaven

1% van de totale bruto schaden Wlz

Bruto schaden Wlz – balanspost

Goedkeuringstolerantie getrouwheid

Bedrijfsopbrengsten Wlz – ontvangsten

1% van de totale bedrijfsopbrengsten Wlz

Bedrijfsopbrengsten Wlz – balanspost

Goedkeuringstolerantie getrouwheid

Beheerskosten Wlz

1% van de totale beheerskosten Wlz

Bron: NZa

Tabel 4. Goedkeuringstoleranties AWBZ12

Controledeelgebied

Tolerantie

Bruto schaden AWBZ – uitgaven

1% van de totale bruto schaden AWBZ

Bruto schaden AWBZ – balanspost

Goedkeuringstolerantie getrouwheid

Bedrijfsopbrengsten AWBZ – ontvangsten

1% van de totale bedrijfsopbrengsten AWBZ

Bedrijfsopbrengsten AWBZ – balanspost

Goedkeuringstolerantie getrouwheid

Beheerskosten AWBZ

1% van de totale beheerskosten AWBZ

Bron: NZa

Om de mate te kunnen bepalen waarin de rechtmatigheid is gewaarborgd, moet de accountant uitgaan van de hierna opgenomen normen. Deze normen zijn gebaseerd op de normen voor de Auditdienst Rijk.

Tabel 5. Uitspraak over de mate waarin rechtmatigheid is gewaarborgd13
 

Rechtmatigheid is gewaarborgd

Rechtmatigheid met beperking

Geen oordeel over rechtmatigheid

Rechtmatigheid niet gewaarborgd

Fouten in de verantwoording

≤ 1%

> 1%

≤ 3%

> 3%

Onzekerheden in de verantwoording

≤ 3%

> 3%

≤ 10%

> 10%

Soort controleverklaring

Goedkeurend

Met beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Bron: Normenkader Auditdienst Rijk

Fout

Van een fout in de verantwoording is sprake wanneer gebleken is dat een (gedeelte van een) post niet in overeenstemming is met één of meer aspecten van de wet- en regelgeving, het Protocol Accountantsonderzoek 2015 en het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015.

Onzekerheid

Een onzekerheid in de verantwoording doet zich voor als onvoldoende informatie beschikbaar is om een (gedeelte van een) post als rechtmatig of onrechtmatig aan te merken, kortom als onzekerheid bestaat over de (on)rechtmatigheid van de post.

Rechtmatig

De rechtmatigheid van een post is gewaarborgd als met een betrouwbaarheid van 95% de bewering juist is dat de financiële verantwoording geen grotere fout bevat dan de genoemde goedkeuringstolerantie.

Voor zover het de rechtmatigheid betreft, worden fouten in absolute zin opgevat. Saldering van fouten is niet toegestaan. Bij het onderzoek naar de rechtmatigheid van posten die tussen het einde van het verslagjaar en de afsluitdatum van de financiële verantwoording zijn ontvangen, hanteert de accountant dezelfde goedkeuringstolerantie als bij zijn getrouwheidsonderzoek. Ditzelfde geldt voor het onderzoek naar de schattingen van de posten die na de afsluitdatum nog moeten worden ontvangen.

Verantwoording fouten en onzekerheden

Wlz-uitvoerders moeten geconstateerde fouten corrigeren in de financiële verantwoording. Onzekerheden in het verslag moeten zij kwantificeren. Wlz-uitvoerders moeten fouten waarvan het niet mogelijk is om ze te corrigeren en geconstateerde onzekerheden over de rechtmatigheid toelichten in de bestuurlijke verantwoording, de bestuursverklaring en opnemen in de foutentabel. Dit geldt ook voor mogelijke fouten en onzekerheden uit voorgaande jaren die nog niet zijn afgewikkeld. De Wlz-uitvoerder geeft hierbij de verbeteracties aan die hij denkt te starten of heeft gestart om de geconstateerde (structurele) fouten en onzekerheden in de toekomst te voorkomen.

4.8. Foutentabel

Fouten en onzekerheden huidig verslagjaar

De accountant neemt in het eerste (assurance)deel van de samenvattende rapportage een foutentabel op. Geconstateerde fouten die niet gecorrigeerd zijn, moeten – ongeacht hun omvang – in de foutentabel worden vermeld. Met het oog op een adequate onderbouwing van het rechtmatigheidsoordeel is het noodzakelijk dat de accountant fouten en onzekerheden kwantificeert.

Voor de niet als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerder betreft deze foutentabel slechts de niet gemandateerde taken en de hiermee samenhangende specifieke taken.

Tabel 6. Foutentabel (in € 1.000)
 

Jaar

Incidenteel

Structureel

Totaal

Fouten in de verantwoording

       

Onzekerheden in de verantwoording

       

Bron: NZa

Bij de tabel neemt de accountant een toelichting op over de oorzaak van de fouten en onzekerheden. Hierbij moet aangegeven worden of deze fouten en onzekerheden betrekking hebben op de Wlz of de AWBZ.

Bij fouten in de verantwoording kan onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele fouten.

Incidentele fout

Van een incidentele fout is sprake als het gaat om een toevallige fout. Kenmerkend voor incidentele fouten is dat deze fouten zich in principe niet zullen herhalen. Hierbij neemt de accountant de bepaling van Standaard 530.1314 in acht.

Structurele fout

Van een structurele fout is sprake als de oorzaak van de fout gelegen is in (onderdelen van) het uitvoeringssysteem van de wettelijke taken. Daardoor kunnen deze fouten een (zeker) herhalingskarakter vertonen. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op onzekerheden in de controles.

De accountant neemt fouten en/of onzekerheden beneden de € 10.000 niet afzonderlijk op in de foutentabel, maar als één bedrag. In het accountantsdossier neemt hij deze fouten en onzekerheden wel gespecificeerd op.

Fouten en onzekerheden voorgaand verslagjaar

De NZa verwacht dat de Wlz-uitvoerder fouten en onzekerheden zelf uitzoekt en corrigeert in het eerstvolgende verslagjaar. De NZa verwacht van de accountant dat hij bij zijn accountantsonderzoek nagaat of de Wlz-uitvoerder geconstateerde fouten en onzekerheden heeft uitgezocht en gecorrigeerd. Indien deze fouten niet nader zijn uitgezocht of zijn gecorrigeerd worden deze opgenomen in de foutentabel. Wanneer geen correctie plaatsvindt, moet de Wlz-uitvoerder dit duidelijk motiveren. De accountant rapporteert over de opvolging van fouten en onzekerheden in zijn accountantsrapport.

5. Controleverklaring

5.1. Inleiding

Hierna is de door het NBA vastgestelde voorbeeldtekst van de goedkeurende controleverklaring opgenomen. De strekking van het oordeel kan behalve goedkeurend ook met beperking, metoordeelonthouding of afkeurend zijn.

5.2. Goedkeurende controleverklaring

Hieronder is een voorbeeldtekst opgenomen voor een goedkeurende controleverklaring bij de financiële verantwoording en de bestuurlijke verantwoording 2015.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland

Aan: Opdrachtgever

Verklaring betreffende de financiële verantwoording

Wij hebben de (op pagina xx tot en met pagina yy in dit rapport/verslag opgenomen) financiële verantwoording 2015 van (naam Wlz-uitvoerder) te (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze financiële verantwoording bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de exploitatierekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van (naam Wlz-uitvoerder) is verantwoordelijk voor het opmaken van de financiële verantwoording die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van de bestuurlijke verantwoording, beide in overeenstemming met de Wet langdurige zorg (Wlz), de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 Verantwoording Wlz-uitvoerders over de uitvoering Wlz.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de financiële verantwoording verantwoorde schaden Wlz, schaden Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ. Dit houdt in dat deze bedragen tot stand dienen te zijn gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals limitatief opgesomd in Bijlage 3 en Bijlage 4 van het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 Verantwoording Wlz-uitvoerders over de uitvoering Wlz.

Het bestuur is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de financiële verantwoording en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de financiële verantwoording op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 4.3.1, tweede lid van de Wlz. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële verantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de financiële verantwoording. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de financiële verantwoording een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de financiële verantwoording en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Wlz-uitvoerder. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de Wlz-uitvoerder gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de financiële verantwoording.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de financiële verantwoording een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van (naam Wlz-uitvoerder) per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de Wet langdurige zorg, de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 Verantwoording Wlz-uitvoerders over de uitvoering Wlz en de Beleidsregels toepassing WNT.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in de financiële verantwoording verantwoorde schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ over 2015 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen tot stand gekomen zijn in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals limitatief opgesomd in (Bijlage 3 en Bijlage 4 van) het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 Verantwoording Wlz-uitvoerders over de uitvoering Wlz.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Verder vermelden wij dat de bestuurlijke verantwoording, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de financiële verantwoording van (naam Wlz-uitvoerder).

Beperking in gebruik en verspreidingskring

De financiële verantwoording is opgesteld voor de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland met als doel (naam Wlz-uitvoerder) in staat te stellen te voldoen aan de bepalingen van de Wlz en het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 Verantwoording Wlz-uitvoerders over de uitvoering Wlz. Hierdoor is de verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.

De financiële verantwoording met onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor (naam Wlz-uitvoerder), de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Plaats en datum

... (naam accountantsorganisatie)

... (naam accountant)

6. Samenvattende rapportage accountant

6.1. Inleiding

Naast de controleverklaring legt de accountant in een samenvattende rapportage (een accountantsrapport en een rapport van feitelijke bevindingen) zijn bevindingen vast van zijn onderzoek naar de drie deelonderzoeken:

Deel 1. Accountantsrapport:

 • De getrouwheid van de financiële verantwoording en de rechtmatigheid van de in de financiële verantwoording opgenomen schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ1516.

Deel 2. Rapport van feitelijke bevindingen:

De rapportage over deel 1 is aan te merken als het rapporteren van de uitkomsten van een assurance-opdracht (assurance). De rapportage over deel 2 betreft de rapportering over de feitelijke onderzoeksbevindingen van de accountant in het kader van overeengekomen specifieke werkzaamheden, in overeenstemming met Standaard 440017 (non-assurance).

Het verdient de voorkeur dat de accountant beide delen van het accountantsrapport separaat uitbrengt, dit om verwarring tussen het assurance en non-assurance deel te voorkomen.

6.2. Accountantsrapport: assurance deel

In dit deel van de samenvattende rapportage (assurance) geeft de accountant zijn bevindingen en conclusies weer van:

 • Het onderzoek naar de getrouwheid van de financiële verantwoording van de Wlz-uitvoerder.

 • Het onderzoek naar de rechtmatigheid van de in de financiële verantwoording van de Wlz-uitvoerder opgenomen:

  • schaden Wlz;

  • schaden AWBZ;

  • bedrijfsopbrengsten Wlz;

  • bedrijfsopbrengsten AWBZ;

  • beheerskosten Wlz;

  • beheerskosten AWBZ.

De accountant verwijst voor de uitkomsten van zijn onderzoek naar de getrouwheid en rechtmatigheid van de financiële verantwoording naar zijn controleverklaring.

In het accountantsrapport neemt de accountant de volgende onderdelen op:

 • 1. Onderbouwing oordeel van de controleverklaring

  De accountant rapporteert over bijzonderheden met betrekking tot de controle van de posten in de financiële verantwoording. Ook wordt door de accountant gerapporteerd of de financiële verantwoording is opgesteld in overeenstemming met Bijlage 1 Modellen financiële verantwoording 2015 van het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015.

 • 2. Foutentabel

  De accountant neemt een foutentabel over het verslagjaar op. Bij de foutentabel neemt de accountant een toelichting op van de oorzaak van de fouten en onzekerheden. Ook rapporteert hij over de opvolging door de Wlz-uitvoerder van fouten en onzekerheden in voorgaande verslagjaren. Dit betreft de opvolging van alle geconstateerde fouten en onzekerheden zoals vermeld in het individuele rapport uitvoering AWBZ van voorgaand jaar (van de rechtsvoorganger van de Wlz-uitvoerder).

 • 3. Toetsingscriteria rechtmatigheid

  De accountant rapporteert expliciet over de toetsingscriteria die betrekking hebben op het deelonderzoek naar de getrouwheid van de financiële verantwoording en de rechtmatigheid van de daarin opgenomen schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ, beheerskosten Wlz en beheerskosten AWBZ. Het gaat om de in de financiële verantwoording en de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie over de taken 3, 8 tot en met 12 en 15 tot en met 20 (zie paragraaf 4.4 Toetsingscriteria voor rechtmatigheid).

 • 4. Bestuurlijke verantwoording

  De accountant vermeldt zijn bevindingen en conclusies van zijn onderzoek naar of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie overeenkomstig de vereisten van het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 is opgesteld, en met de financiële verantwoording verenigbaar is.

Omdat dit deel van het rapport betrekking heeft op een assurance-opdracht, zorgt de accountant ervoor dat dit deel duidelijk is afgescheiden van de overige delen van de samenvattende rapportage, die niet de status van een assurance-opdracht hebben.

6.3. Rapport van feitelijke bevindingen: non-assurance deel

In dit deel van de samenvattende rapportage (non-assurance) geeft de accountant zijn bevindingen en conclusies weer van de twee deelonderzoeken naar:

 • De naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag, zoals uitgewerkt in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 Wlz-uitvoerders.

 • Of de genoemde criteria ter bepaling van de outcome-indicatoren uit het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 Wlz-uitvoerders zijn nageleefd.

Modeltekst

De accountant kan voor dit deel van het rapport de volgende modeltekst gebruiken:

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden

Wij hebben onze specifieke werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4400 ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie’. Daarbij hebben wij rekening gehouden met de bepalingen en begripsomschrijvingen in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 Verantwoording Wlz-uitvoerders over de uitvoering Wlz en het Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders.

Het doel van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het verrichten van die werkzaamheden die wij met (naam Wlz-uitvoerder) zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat op het in de bestuurlijke verantwoording en het uitvoeringsverslag opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen geen accountantscontrole, beoordelingsopdracht of andere assurance-opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse controle- en overige standaarden. Dit houdt in dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van het in de bestuurlijke verantwoording en het uitvoeringsverslag opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen daarop.

Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u erop dat indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen aan het licht zouden kunnen zijn gebracht die voor u van belang kunnen zijn.

Ten slotte maken wij u erop attent dat de uitkomsten van ons onderzoek niet zonder meer gelden na datum van afsluiting van ons onderzoek.

Beschrijving van de uitgevoerde specifieke werkzaamheden

Wij hebben de volgende deelonderzoeken uitgevoerd:

Naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag

De accountant vermeldt hier de bevindingen van zijn onderzoek naar de naleving van de voorschriften voor het uitvoeringsverslag, zoals opgenomen in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 Wlz-uitvoerders (zie paragraaf 4.5 ‘Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag’).

Naleving van de criteria ter bepaling van de outcome-indicatoren

De accountant vermeldt hier de bevindingen van zijn onderzoek naar of de genoemde criteria ter bepaling van de outcome-indicatoren in het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 Wlz-uitvoerders zijn nageleefd (zie paragraaf 4.6 ‘Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de naleving van de criteria ter bepaling van de outcome-indicatoren’).

De accountant kan voor de afsluiting van dit deel van het rapport de volgende modeltekst gebruiken:

Overige aspecten beperkingen in verspreidingskring en gebruik Wij wijzen erop dat onze werkzaamheden uitsluitend zijn verricht ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland, aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen interpreteren. De rapportage mag niet aan anderen partijen worden verspreid, noch mag eruit worden geciteerd, of eraan worden gerefereerd, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Plaats en datum

... (naam accountantsorganisatie)

... (naam accountant)

 1. Voor het CAK is een separaat model en protocol van toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.nza.nl. ^ [1]
 2. Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria voor rechtmatigheid (paragraaf 4.4). Vanaf het verantwoordingsjaar 2015 is voor het gevoerde financiële beheer geen apart onderzoek met rapportage meer verplicht. ^ [2]
 3. De werkzaamheden van dit deelonderzoek zijn inclusief de beoordeling of de bestuurlijke verantwoording overeenkomstig het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 is opgesteld en met de financiële verantwoording verenigbaar is. ^ [3]
 4. Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria voor rechtmatigheid (paragraaf 4.4). Vanaf het verantwoordingsjaar 2015 is voor het gevoerde financiële beheer geen apart onderzoek met rapportage meer verplicht. ^ [4]
 5. De werkzaamheden van dit deelonderzoek zijn inclusief de beoordeling of de bestuurlijke verantwoording overeenkomstig het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 is opgesteld en met de financiële verantwoording verenigbaar is. ^ [5]
 6. De NZa maakt het reviewmemorandum niet openbaar. Alle reviewmemoranda (inclusief de reactie van de accountant), die door de NZa zijn opgesteld in het kader van haar toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz, zijn beschikbaar voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is de accountant toegestaan het reviewmemorandum te verstrekken aan de Wlz-uitvoerder. ^ [6]
 7. Het te hanteren betrouwbaarheids- en nauwkeurigheidspercentage is vermeld in de NZa Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders (CA-NR-1554). Dit kan naast kwantitatief ook kwalitatief onderbouwd worden. ^ [7]
 8. Hierop zijn de goedkeuringstoleranties van toepassing zoals deze zijn afgesproken met het Zorginstituut. ^ [8]
 9. Het te hanteren betrouwbaarheids- en nauwkeurigheidspercentage is vermeld in de NZa Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders (CA-NR-1554). Dit kan naast kwantitatief ook kwalitatief onderbouwd worden. ^ [9]
 10. Met bestendige gedragslijn wordt de grondregel bedoeld, dat gelijksoortige posten op gelijke wijze worden toegerekend binnen één boekingsperiode, alsook van periode tot periode. ^ [10]
 11. Voor specifieke onderdelen kan op basis van de geldende wet- en regelgeving een andere tolerantie van toepassing zijn. Indien dit het geval is wordt hier in het Protocol Accountantsonderzoek 2015 specifiek naar verwezen. ^ [11]
 12. Voor specifieke onderdelen kan op basis van de geldende wet- en regelgeving een andere tolerantie van toepassing zijn. Indien dit het geval is wordt hier in het Protocol Accountantsonderzoek 2015 specifiek naar verwezen. ^ [12]
 13. Voor specifieke onderdelen kan op basis van de geldende wet- en regelgeving een andere rechtmatigheid van toepassing zijn. Indien dit het geval is wordt hier in het Protocol Accountantsonderzoek 2015 specifiek naar verwezen. ^ [13]
 14. Deze standaard is te raadplegen op www.nba.nl. ^ [14]
 15. Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria voor rechtmatigheid (paragraaf 4.4). Vanaf het verantwoordingsjaar 2015 is voor het gevoerde financiële beheer geen apart onderzoek met rapportage meer verplicht. ^ [15]
 16. De werkzaamheden van dit deelonderzoek zijn inclusief de beoordeling of de bestuurlijke verantwoording overeenkomstig het Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 is opgesteld en met het financieel verslag verenigbaar is. ^ [16]
 17. Deze standaard is te raadplegen op www.nba.nl. ^ [17]
Naar boven