Implementatiewet wijziging richtlijn icbe’s

[Regeling materieel uitgewerkt per 18-03-2020.]
Geldend van 27-06-2017 t/m heden

Wet van 10 februari 2016 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/91/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van de richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaartaken, beloningsbeleid en sancties betreft (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet wijziging richtlijn icbe’s)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat richtlijn nr. 2014/91/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaartaken, beloningsbeleid en sancties betreft (PbEU 2014, L 257) en de daarbij behorende uitvoeringsrichtlijnen in Nederland dienen te worden geïmplementeerd;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze;

Artikel IV

Op bewaarders die voor 18 maart 2016 zijn aangesteld door een beheerder van een beleggingsinstelling of icbe blijft, in uitzondering op het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2:3g, 3:53 en 4:14, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht, tot en met 17 maart 2018 van toepassing het bepaalde bij of krachtens de artikelen 3:53 en 4:14, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van die wet, zoals die artikelen luidden op 17 maart 2016.

Artikel VI

Deze wet treedt in werking met ingang van 18 maart 2016. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 17 maart 2016, treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 10 februari 2016

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de derde maart 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina