Besluit openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid 2015

[Regeling vervallen per 22-02-2017.]
Geldend van 24-02-2016 t/m 21-02-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 februari 2016, nr. DGAN-ELVV/16020570, houdende openbaarmaking van de subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid over het EU-boekjaar 2015

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op:

Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PbEU L 347);

Verordening (EU) nr. 908/2014 van de Commissie van 6 augustus 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees parlement en de Raad, wat betreft betaalorganen en andere instanties, financieel beheer, goedkeuring van de rekeningen, voorschriften inzake controles, zekerheden en transparantie (PbEU L 255);

Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees parlement en de Raad (PbEU L 149);

en artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-02-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • Europees Landbouwgarantiefonds: Europees Landbouwgarantiefonds, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van Verordening (EU) nr. 1306/2013;

  • Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van Verordening (EU) nr. 1306/2013;

  • Verordening (EU) nr. 1306/2013: Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PbEU L 347);

  • Verordening (EU) nr. 908/2014: Verordening (EU) nr. 908/2014 van de Commissie van 6 augustus 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees parlement en de Raad, wat betreft betaalorganen en andere instanties, financieel beheer, goedkeuring van de rekeningen, voorschriften inzake controles, zekerheden en transparantie (PbEU L 255);

  • Verordening (EU) nr. 508/2014: Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees parlement en de Raad (PbEU L 149).

Artikel 2

[Vervallen per 22-02-2017]

Over de periode van 16 oktober 2014 tot en met 15 oktober 2015 worden over de subsidies en andere steunbedragen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid de gegevens openbaar gemaakt overeenkomstig de artikelen 111 en 112, eerste alinea, aanhef en onderdeel b, en derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 en de artikelen 57, eerste en tweede lid, 58 en 59 van Verordening (EU) nr. 908/2014.

Artikel 3

[Vervallen per 22-02-2017]

  • 1 Over de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 worden over de subsidies van het gemeenschappelijk visserijbeleid de gegevens openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 119, tweede lid, juncto bijlage V, onderdeel 1, van Verordening (EU) nr. 508/2014, met dien verstande dat de namen van natuurlijke personen niet openbaar worden gemaakt.

  • 2 Over de in het eerste lid genoemde periode worden over de subsidies waarop artikel 129, tweede lid, van Verordening (EU) nr. 508/2014 van toepassing is, de gegevens openbaar gemaakt met overeenkomstige toepassing van artikel 3 van het in artikel 5 bedoelde besluit.

Artikel 4

[Vervallen per 22-02-2017]

De in artikel 2 bedoelde gegevens worden ontleend aan de boekhoudkundige informatie die ten behoeve van de goedkeuring van de rekeningen van het ELGF en het ELFPO aan de Commissie van de Europese Unie wordt verstrekt, genoemd in Verordening (EU) nr. 908/2014.

Artikel 6

[Vervallen per 22-02-2017]

  • 1 De gegevens, bedoeld in artikel 2, worden openbaar gemaakt in de maand april 2016.

  • 2 De gegevens, bedoeld in artikel 3, worden openbaar gemaakt in de maand februari 2016, en geactualiseerd overeenkomstig artikel 119, tweede lid, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 508/2014.

Artikel 7

[Vervallen per 22-02-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 februari 2016

M.H.P. van Dam

Staatssecretaris

van Economische Zaken
Terug naar begin van de pagina